Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1938. (57. évfolyam 1-26. szám)

1938-09-22 / 19. szám

19. szám. Somogy vármegye Hivatalos Lapja 247. oldal. Horváth János szül. 1910 október 10-én Szany községben, rk. vallásu, anyja Horváth Er­zsébet. Legutóbbi ismert tartózkodási helye Szany. Foglalkozása vándorköszörűs és drótos. Vándor­ipari engedélyének száma 860—1938. érvényessége 1939 február 12-én jár le. A vándoripari engedélyt a csornai járás fószolgabirája állította ki. Nevezett vadházasságban ól Pápai Annával, akitől Pápai Antal (1930) és Anna (1936) nevű gyermekei szü­lettek. ( Horváth János külföldi állampolgár s az ország területéről kiutasittatott. 1058/1937 kih. szám. Kóra Gyula 25 éves, gépkocsivezető, közle­kedési kihágás miatt jogerősen elitéit, volt sziget­vári lakos az Ítélet végrehajtása előtt ismeretlen helyre távozott. Felkérem a hatóságokat, hogy n'evozettet nyomoztatni és feltalálása esetén hivatalomat érte­síteni szíveskedjék. Szigetvár, 1938 évi szeptember hó 13 án. Főszolgabíró. 5146—1938 szám. Kula Ferenc mozsgói, alsószőltőhegyi lakos a hegyközség tulajdonát képező pisztolyt folyó évi augusztus hó 10 e táján elvesztette. A pisztoly 9 m/m kaliberű, magyar gyártmányú, 4381 gyártási számú, lank, rendszerű, egy csövű, kakasos forgó­pisztoly. Körözését elrendelem, feltalálása esetén hivatalomat 5146/1938 számra hivatkozva értesíteni kérem. Szigetvár, 1938 évi szeptembor hó 9-én. Főszolgabíró. 2556/1—1938 szám. A mezőkovácsházai járás főszolgabirája Zsjak Mihály 19 éves, róm. kath. vallásu, nőtlen, kondorosi születésű, volt békési lakost, aki katona nem volt, vagyontalan, büntetlen, az 1930 : III. te. 82 §-ába ütköző kihágás miatt 2 napi önköltséges elzárásbüntetésre ítélte. Terhelt elzárásbüntetését ez ideig nem szenvedte el, mivel jelenlegi tartóz­kodási helye ismeretlen. Körözendő és feltalálása esetén Csanád— Arad—Torontói k. e. e. várinogyék alispánja 808/ 1938 számra értesítendő. 416/417—1938 kih. szám. Zsifkó József gazdasági cseléd iskola mulasz­tási kihágás miatt jogerősen elitéit, volt molványi lakos az ítélet végrehajtása előtt ismeretlen helyre távozott. Felkérem a hatóságokat, hogy nevezettet nyomoztatni és feltalálása esetén hivatalomat érte­síteni szíveskedjék. Sz'getvár, 1938 évi augusztás hó 25-én. Főszolgabiró, 57/1937 kzg. szám. • Ferenczi Szabó Béla 22 éves, fényképész segéd, jelentkezés kötelezettség mulasztása kihágás miatt jogerősen elitéit volt szigetvári, legutóbb bu­dapesti lakos az Ítélet végrehajtása előtt ismeretlen helyre távozott. Felkérem a hatóságokat, hogy nevezettet nyomoztatni, feltalálása esetén hivatalomat értesí­teni szíveskedjék. Szigetvár, 1938 évi augusztus hó 15-én. Főszolgabiró. 123/kzg. 1938 szám. Kapitány János 1913 évi temesvári születésű r. kath. vallásu, asztalossegéd foglalkozású, román katonaszökevény kijelölt tartózkodási helyét Mar­cali községet engedély nélkül elhagyta, s jelent­kezési kötelezettségének nem tett eleget, ismeretlen helyre távozott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom