Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1929. (48. évfolyam 1-57. szám)

A, A Adóvégrehajtásnál al íalmazandó karhata­lom igénybevét.-lének módozatai 33. Alsósegesdi bábái állásra pályázati hirdet­mény 34. Alsódunántuli Galamb és Céllövő Egyesü­let részére versenydij adományozás 49. Altiszti személyzet 1929. évi egyenruhájára versenytárgyalási hirdetmény 66. Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara vető- magtisztitó akciója 78. Aranykorszak cimü nyomtatvány elkobzá­sa 110. Almáskeresztur községi szülésznői állásra pá­lyázati hirdetmény 206. Arany István köröziése 246. Andocsi községi korcsma bérbeadása 249, 268. Antal János körözése 270. Alsoki községi irnoki állásra pályázati hir­detmény 296, 301. Alsoki segédjegyzői állásra pályázati h'rdet- mény 303, 308. Alekszi János körözése 357, <368. Dr. Angyal Ernő szolgabiró Tabra helyezé­se 377. Állatösszeirás elrendelése 1929. évben 13, Állami térképészeti munkálatokhoz e’.őfogat és elszállásolás biztosítása 77. Álmos Józsefné takarékpénztári betétkönyvé­nek körözése 83. Állami ellátás alatt álló erdők után erdőőrzési járulék kivetése 97. Ács Ferenc körözése 123. Ascher József munkásigazolványának érvény­telenítése 124 »Államkormányzás jövője« cimü mü terjesz­tése 167. Ács István járlatérvénytelenitése 180. Ács Lajos körözése 183. Ács János körözése 183. Ádándra segédjegyző kisegítőül alkalmazása 206. Állami közutak hálózatába tartó ó közutak átépítésére versenytárgyalási hirdet­mény 268—309. Átó Pálné ell pott varrógépe t Kajának kö­röziése 310. Általános tisztujitásra pályázati hirdetmény B Battyáni Károly fegyverengedély ének érvény­telenítése 24. Balanyai Ádám körözése 40. Balatoni körút állami kezelésbe vétele 42. Bábonymegyer községben felállítandó fedez­tetési állomás 45. Barcsay Ákos főszolgabíró előléptetése 49. Balatonszárszó község közlegelőjéből viba- telkek kiparcellázása 67. Balatonszárszó község határában a vonat ál­tal elgázolt női holttest személyazonos­ságának megállapítása 68. Barannyos Ferenc körözése 71. Balatonszjárszói segédjegyzői állásra pályá­zati hirdetmény 80. Bagiyari József körözése 83. Barics Mária munkásigazolványa érvénytele­nítése 84. Balatonszárszói urb. birtokosság területéből villatelkek eladása 91. Balatonfenyvesen gyalogjárda betonszegélyé­re ajánlati felhívás 92. Barcsi erdőhivatal székhelyének Barcsra át­helyezése 123. Baulsik István körözése 123. Baulsik Istvánná körözése 123. Balogh Imre körözése 143. Bagyari József körözése 144. Balatonparti községek területén fekvő pö- cegödrök tőzegkorpával való kezelésé­ről szabályrendelet 155.

Next

/
Oldalképek
Tartalom