Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1925. (44. évfolyam 1-53. szám)

1925-12-24 / 52. szám

52. szám Somogy vármegye Hivatalos Lapja 731. oldal Amidőn megjegyzem, hogy főszolgabírói szakkönyvtárakat annakidején közvet­lenül én fogom ellátni az évkönyvvel, egyúttal felhívom a főszolgabíró urakat annak ellenőrzésére, vájjon járása községei tényleg megrendelték és birtokában vannak-e az ajánlott évkönyvnek. Kaposvár, 1925. december 21. Tallián, alispán. 1271/1925. szám. Magyar Királyi Földmivelésügyi Minisztérium. Országos Mezőgazdasági Munkaközvetítő Központi Iroda. Budapest, Földmiv. Minisztérium II. em. 208. Telefon: Földmiv. Minisztérium 110. mellékállomás. Távirati cim: Földmunkaközvetités. Lezáratott: 1925. december hó 1-én A) Foglalkozást keres: a) munkáscsapatok: 1. Papp Pál és 13 társa kubikos munkát, Mindszent, 114. sz. Csongrádvm. 2. Domka Mihály és 9 társa kubikos munkát, Csongrád, Széchenyi-ut 6. 8. Mester Pál summásgazda tavaszi munkálatokat, Ecsény, Hevesvm. 4. Vármegye munkaközvetítő hivatalnál: 150 földmunkás, 600 sumás, 50 gazd. csleéd és 18 cukorrépamunkás, Békéscsaba. 5. Szántai Lajos és 6 társa kubikos munkát, Csongrád, Bocskai István-utca20. 6. Murányi Mihály társaival cukorrépa tavaszi és őszi megművelést, akár holdanként, akár mázsaután, Békéscsaba. 7. Dudás István mezei aratási cséplési munkát az 1926. évadra 50—100 em­berrel, Domoszló Hevesvm. 8. Deáki András aratást az 1926. évre kb. 25—60 párral Egerlővő, Hevesvm. b) egyesek: 1. Kováts Kálmán gazdasági intéző bármely szerény állást, Budapest, I. Krisz­tina körút 99. Kripinger János címén. 2. Tergesi Szaniszló (1881) képesített gyümölcs — faápoló és permetező mes­ter mint konyhakertész vagy munkafelügyelő, Rákosszentmihály, Lechner Lajos-u. 29. 3. Mészáros Pál (1883) nős, gyerkektelen, mint géplakatos gazdaságba; vizs­gája van, vagy mint kocsis, mely utóbbi szolgálatairól bizonyítványa van, Buda­pest, IX. Márton-utca 1/a. fldsz. 1/a. 4. Bartók Tamás 42 éves, nős, 5 gyermekkel, mint kertész. Bizonyítvány, aján­ló levél, Rákosszentmihály, Zrínyi Ilona-utca 8. 5. Reszeterics Sándor 40 éves, nős, gyermektelen, mint kertész. Az illető a kertészet minden ágában jártas, gyermekkorától ebben nevelkedett fel és 15 évi szóig, bizonyitv. van, Budapest, III. Remetehegy 2143.

Next

/
Oldalképek
Tartalom