Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1918. (37. évfolyam 1-52. szám)

1918-01-03 / 1. szám

2. Sowegyvármag-v- i"'i> 0-*" Latm 1. *z. Hiv. másolat, a 36951 1917 rdisp. számhoz. Ssám : 1469í3|19l7. VI. a. Magyar kir. belügy minister. Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének. Valamennyi m. kir határszéli rendőrkapitányságnak. A székesfővárosi m. kir. államrendőrség és a fiumei m. kir. államrendőrség , főkapitányának. Pivány Jenő magyar születésű amerikai állampolgárt, aki ezidőszannt a Pénzinté­zeti központnál mint revisor van alkalmazva zzon szolgálatai elismerésül, melyekkel a diplomácziai viszonynak az Egyesült Államokkal való megszüntetése után, az Ameriká­ban élő magyaé alattvalók nehéz helyzetét, összeköttetéseinél fogva enyhíteni igyekezett, az idegenek és a náluk levő tárgyak fokozott ellenőrzése tárgyában kiadott 2987(915. M. E. számú rendelet második pontjában megszabott jelentkezési kötelezettség alól, a saját személyére nézve ezennel felmertem. Erről tudomás és megfelelő intézkedés vége t azzal értesitem, hogy e rendeletetn következtében Pivány Jenő útlevelét a helyi hatóságnak láitamozni, illetve a nevezett érkezésének, távozásának ideiét az útlevélbe feljegyezni és a nevezettet az útlevelének bemutatására, illetve a rendőrhatóságnál leendő jelentkezésre kötelezni nem kell. A hatóságok megfelelő utasithatása végett az alábbiakban közlöm Pivány Jenő személyadatait. Született 1873. évben Budapesten. Szülei néhai Pivány Ignácz mérnök és néhai Túrek Gabriella. Református vallasu, nőtlen a Pénzintézeti Központ revisora. Budapest, 1917. évi december hó 12-án. A minister rendeletéből : jeckl, ministeri tanácsos. . ; .1 36951(1917. szám. Valamennyi főszolgabíró, kaposvári rendőrkapitány úrral és Valamennyi községi elöljárósággal tudomás és miheztartás végett közlöm. Kaposvár, 1917. december hó 28-án. Kaeskovies, alispán, 4290j9l7. tanf. sz. Valamennyi áll. és kőzs. el. iskola gondnokságának, iskolaszékének és igazgatóságának. A m. kir. belügyminiszter ur a munkába járó anyák gondozás nélkül maradt gyermekeinek védelme érdekébea 6423(917. szám alatt megújította múlt évi, a napközi otthonok létesítése ügyében kibocsátott rendeletét. Felhívom tehát a Címet, hogy a napközi otthonok szervezését és működését előmozdítani kötelességének ismerje s gondoskodjék róla, hogy a népiskola helyiségei akár egeszen, akár részben, amint a szükség kívánja, az ilyen napközi otthonok részére átenged (essenek mindenütt, ahol azok elhelyezése másképpen megfelelően biztosítható nem vomá. A továbbiakra nézve múlt évi 2052. sz. r-. ndeleceut a;, irányadó. Az átengedett iskolai helyiségekről s azok vezetőiről jelentés készítendő, amely hozzám legkésőbb augusztus 15-ig beküldendő. Kaposvár, 1917. december 17-én. Gönczi, kir. tanfelügyelő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom