Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1918. (37. évfolyam 1-52. szám)

1918-01-03 / 1. szám

jggCVil. Árfolyam. Kaposvár, 1918. január 3. 1. ssám. HIVATALOS LAPJA. . . ■ me&émm mwus** 0. További imt4*kedé#t igénylő, általános jellogtt roadtlötök. 4085(1917. szám. Somogyvármegye kir. tanfelügyelője. Az összes állami, községi és izraelita elemi, ismétlő és tanoncziskolálc Igazgatóságainak és ifjúsági egyesületeknek. A vall és közoktatásügyi miniszter ur (. é. november hó 7-én. 168411. szám alatt kelt körrendeleté kapcsán felhívom a címet, hogy a folyó tanév Il-ik falétól, tehát feb­ruár hó 1-től kezdve az egészségügyi ismeretek, ezek között különös«* a csecsemő ápolás é> gyermekvédelem kérdései a tanításba beillesztessenek. Az erre venatkozó ter­vezetet hozzám f. é. február hó 1-ig terjessze be. Kaposvár, 1817. december hó 19-én Gönczi Ferenc, kir. tanfelügyelő. Hív. másolat, a 372031917. alisp. számhoz. Hirdetmény. X m. kir. pécsi 8 honvédhuszár ezred Özvegy-, árva-, rokkant- és továbbszolgáló altiszti alapjának eddigi kamatjövedelme 1200 korona összértékben 1918. évi január hó 1-ével felosztás alá kerül. A m. kir. honvédhuszár pótszázsdparancsr.oksága felhívja 8. honvédhuszárezred állományába tartozó mindazon hadirokkantakat valamint az ezred elesettjeinek mindazon özvegyeit és árváit, kik súlyos anyagi helyzetüknél fogva támogatásra szorulnak, hogy segítséget kérő folyamodásaikat hatósági bizonyítvánnyal felszerelve 19l8, évi január hó 15-éig a pótszázad parancsnoksághoz beterjesszék. A hatósági bizonyítványban igazolandó a folyamodó súlyos anyagi helyzet«, mely a segélyezést indokolttá tészi. Kelt Pécsett, 19l7. évi december hó 27-én. Pótszázadparanesnok. 37203'1917. szám. Az összes községi elöljáróságokkal az illetékes segélyre szo­rulók sürgős figyelmeztetése végett közlöm. Kapesvár, 1917. december hó 29-én. Kacskovict, alispán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom