Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1916. (35. évfolyam 1-52. szám)

1916-04-20 / 16. szám

16. sz. Somogy vármegye Hivatalos Lapja 205. Ad. 67351916. kig. sz. Kiskorú Bereczky Tibor illetősége kerestetvén, a tárgya­lás folyamán szükségessé vált nagyanyjának a róm. kath. vallásu Bereczky Jánorné, született Szűcs Franciskának illetőségi viszonyaira való tüzetes kihallgatása. Nevezett legutóbb Budapesten, V., Aulich-utca 4|b. 1. cm. 2. ajtó szám alatt lakott. Ad. 777011916. kig. sz. Kiskorú Krausz Sándor illetősége kerestetvén, a tárgya­lás folyamán szükségessé vált szülők nem lét. ben bátyjának a róm. kát. vallásu nőtlen Krausz Ferenc rézöntőnek (szülei néhai Krausz Fetenc és néhai Albrecht Teréz) atyja illetőségi viszonyaira való tüzetes kihallgatása Nevezett legutóbb Újpesten, Szt.-Gellért- utca 28. sz. a. lakott. Ad. 7844)1916. kig. sz- Kiskorú Szaniszló Károly illetősége kerestetvén, a tárgya­lás folyamán szükségessé vált anyjának az 1896. év IV. hó 9-én Rákosterebesen (Szat- már vm.) született református vallásu Szaniszló Mária hajadonnak (atyja Sz. Pál, anyja Kokavecz Julia) illetőségi viszonyaira való tüzetes kihallgatása. Nevezett legutóbb Tápió- szentmárton községben lakott. Ad. 8288)1916. kig. sz. Kiskorú Sztrelka Julia illetősége kerestetvén, a tárgyalás folyamán szükségessé vált anyjának az 1895. évben Appony községben (Nógrád vm.) született róm. kath. vallasu Sztrelka Janka hajadon cselédnek (atyja János, anyja Mei- dinger Karolin) illetőségi viszonyaira való tüzetes kihallgatása. Nevezett legutóbb Rákospalotán Bem-utca 8. sz. a. lakott. > ' ' Ad. 8403)1916. kig. sz. Kiskorú Kuna István illetősége kerestetvén, a tárgyalás foiyamán szükségessé vált atyjának az 1860-báh (VI. hó 8-án) Magyarsók községben Nyitra vármegye, született róm. kath. vallásu, 'Nyerges Apollóniával nős Kuna István napszámosnak (apja Kuna József, anyja Kovács Mária) illetőségi viszonyaira való tüzetes kihallgatása. Nevezett legutóbb Újpesten lakott. . Ad. 8917)1916. kig. sz. Kiskorú Kis Mária és Jolán illetősége kerestetvén, a tár­gyalás folyamán szükségessé vált atyjuknak az 1875. év május hó 11-én Pöstyénben született róm. kath. valiásu Kis Géza özvegy kovács-segédnek (atya, néhai Kis András, anyjuk néhai Ferenc Mária) illetőségi viszonyaira való tüzetes kihallgatása. Nevezett legutóbb Erzsébetfalván, Mátyás-utca 10. sz. alatt lakott. 92541916. kig. sz. A Becske községben 1848. körül született özv. Gyekes Jánosné, Sándor Julianna illetősége kerestetvén, a tárgyalás folyamán szükségessé vált nevezettnek néhai férje illetőségi viszonyaira való tüzetes kihallgatása. Az özvegy leg­utóbb Újpesten lakott. 11570)1916. kig. sz. Özv. Tikos Ödönné, szül. Neumann Antónia illetősége keres­tetvén, a tárgyalás folyamán szükségessé vált nevezettnek, ki 1865. évben VI. hó 4-én Szentandráson (Temes vm.) született róm. kath. vallásu cseléd (anyja néhai Neumann Teréz) illetőségi viszonyaira való tüzetes kihallgatása. Felkérem ennélfogva, hogy nevezetteket hatósága területén tüzetesen nyomoztatni, feltalálás esetén illetőségi, adózási viszonyaikra nézve tüzetesen kihaligattatni, amennyi­ben e körülményekre vonatkozó okmányaik lennének, azokat hivatalos használatra be- kivánni és megküldeni szíveskedjék. Nemleges értesítés mellőzését kérem. Budapest, 1916. március 29. Alispán helyett: Agorasztó, főjegyző. Hiv. másolat 8098| 1916. számhoz. Dst. 755116. Cs. és kir. hadosztálybiróság, Theresienstadt. Horváth Ferenc cs. és kir. 44. gyalogezredbeli népfölkelő, ki 1895. évben Gőrösgal-pusztán, szigetvári járásban

Next

/
Oldalképek
Tartalom