Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1916. (35. évfolyam 1-52. szám)

XVIII. Somogyvármegye jegyzése a IV-ik hadikölcsönre 425. Somogyvármegye hivatalai petroleum és gyertya-szükségletének biztosítása 438. Somogyvármegye Írószer-szükségletének biztosítása 439. Somogyvármegye legtöbb adótfizető bizottsági tagjainak névjegy­zéke 1917 évre 509, 532, 670. Só legmagasabb árának megállapitása 525. Somogyvármegye 1917. évi költségelőirányzata 530, 640. Somogyvármegye tiszti főorvosi állására pályázati hirdetés 544. Somogyvármegye 1917. évi közúti költségelőirányzata 572, 631. Somogyvisontai községi korcsmaház bérbeadása 574. Somogyaszalói községi korcsmaház bérbeadása 582. Somogyvármegye thatósági bizottsága választott tagjai megürese­dett helyeinek betöltése 627. Somogyvármegye adománya erdélyi menekültek segélyezésére 639. Sümegi János somogyacsai !. járlatérvénytelenitése 389. Schvarcz Samu elmebeteg hozzátartozóinak nyomozása 30. Sticker Józsefné körözése 54. Svastics Nándor dr. kaposvári főszolgabiró igali főszolgabíró-he­lyettesítési illetményeinek megtérítése 76. Slezák Terézia körözése 138. Schvarcz Ernő körözése 140. Speh Mátyás körözése 219. Strinovich Béla árv. ülnök rendkívüli segélye 253. Syrop Jamel gyógyszerkészítmény forgalombahozatalának eltilt. 384. Scheileben Terézia kaposvári 1. cselédkönyvérvénytelenitése 442. Skellecz Pál és Szőcs József balatonlellei lakosok ingatlanaiknak bérbeadása 478. Spern Nándor körözése 483. Stern Lajos gánnapusztai 1. tehenének körözése 520. Strasszer és König cég kérelme iparvágányával a thatósági ut keresztezhetése végett 630. Stronchal Károly körözése 677. Szántási munkálatok végzésének biztosítása 88. Szabó János nagyatádi 1. elszaladt tehenének körözése 198. Szaniszló Mária körözése 205. Szabó Gyula körözése 304, 365. Szárszói községi legelőfelosztás bírói jóváhagyása 328. Szalai István körözése 386. Szájfájásban beteg állatok tejének mikénti felhasználása 448. Szalma és szénaszükséglet biztosítása katonaság részére 175, 187, ^ 276, 398, 500. Szabó Sándor körözése 602. Szarka Sándorné körözése 608. Szaplonczay Manó dr. vm. t. főorvos elhalálozása 612. Szaplonczay Manó dr. vm. t. főorvos temetési költségeinek meg­térítése 632. Szalay Alajos ösztöndij-alapitvány kamataira pályázati hirdetm. 693. Szénfogyasztás korlátozása 22. Szentgyörgyi György körözése 54, 86. Szénszállításra vonatkozó ajánlata a Magyar Város és Község­fejlesztési Részvénytársaságnak 80.

Next

/
Oldalképek
Tartalom