Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1903. (22. évfolyam 2-53. szám)

1903-01-08 / 2. szám

Anyakönyvi (halotti) tanúsítványok megküldése tár­ágyában belügyminisztériumi körrendelet 40. „Állami pénzügyigazgatás“ cimü tan- és kézikönyv ajánlása tárgyában belügyminisztériumi körren­delet 40. Árvaszéki T-ik ülnöki és jegyzői állás rendszeresítése . tárgyában kgy. határozat 47. Állami gyermekmenhelyek 1904 évi működésének , megkezdése 49. Állati szőrnemüeket feldolgozó ipartelepeken alkal­mazottmunkások egészségénél'megóvása tárgyában alkotott szabályrendelet 53. B Bittó Jenő felsősegesdi uradalmi intéző elveszett vadászjegyének megsemmisítése 1. Budapesti állami mechanikai és órás ipari szakiskolát végzetteknek munkakönyvvel ellátása tárgyában kereskedelmi miniszteri rendelet 3. Bakonyi Antal nagymakfai lakos körözése. 3. Balassa János németegresi lakos elveszett cseléd­könyvének megsemmisítése 3. Balezer János árpádi lakos elveszett járlatainak meg-, semmisítése. 3. Boglár községi szülésznői állásra pályázati hirdet­mény 3. Bába tanfolyam pécsire ösztöndíjak tárgyában hir­detmény 4. Bodrog és Csombárd községi körszülésznői állásra pályázati hirdetmény 4. Berki Péter petőházai születésű egyén körözése 6. Bogdán Ferencz elveszett munkakönyvének megsem­misítése 6. Breuer Lajos zseliczkisfaludi lakos elveszett jára­tának megsemmisítése 6. Bogdán Imre buzsáki lakos elveszett járlatának meg­semmisítése 6. Blaskoviss Tamás gortji-mosticzi lakos elveszett jár­latának megsemmisítése (5. Batkó Katalin béczi lakos elveszett járlatának meg­semmisítése 7. Bárány György szakácsi lakos elveszett sertésének nyomozása 7. Bojtos István nagybajomi lakos elveszett járlatainak megsemmisítése 9. Bing Mór böhönyei lakos elveszett járlatának meg­semmisítése 9. Bize községben Noé János istállójában talált koldusnő hullája kilétének körözése 10. Balatonkereszturi római katholikus iskola újbóli építése tárgyában árlejtési hirdetmény 10. Bogdán Ádám és Orsós Anna teknyő készítő oláh cigányok körözése 11. Bakonyi István nemesdédi születésű egyén körö­zése 13. Bolhás község vadászati jogának bérbeadása tárgyá­ban árverési hirdetmény 13. Bizottsági tagok megválasztása 1903 évben 15, 17. Böhönye község vadászati jogának bérbeadására vonat­kozó árverési hirdetmény 16. Birkás János sávolyi lakos elveszett járlatának meg­semmisítése 16. Bódis Ferencz bolhási lakos elveszett járlatainak megsemmisítése 16. Baromfi kolera ellen való védekezés tárgyában föld- mivelésügyi miniszteri körrendelet 19. Balatonujlak község tüzkárosultjai javára gyűjtést elrendelő alispáni rendelet 19. Bertalan János magyaratádi lakos elveszett járlatá­nak megsemmisítése 20. Bojtos István gamási lakcg elveszett járlatának meg­semmisítése 20. Borbás József mernyei lakos elveszett járlatának megsemmisítése 20. Borsodmegyei Görömhyjy községben kóbor cigányok­tól elkobzott lovak tulajdonosainak körözése 20. Boros Imréné zákányi lakos kárára ifjú Kelemen „ János siófoki születésű pékinas által elkövetett lopás miatti körözése 21. Barcs theresienfeldi drávahid újjá építésére vonat­kozó hirdetmény 21. Besenyő községben szegényház építésére árlejtési hirdetmény 21. Bábaügy rendezéséről szóló szabályrendelet jóváha­gyása tárgyában közgyűlési határozat 22. Budapestre — állatforgalom szabályozására nézve Ausztria és Magyarország között fennálló megálla­podások alapján - állatorvos kiküldése tárgyában földmivelésügyi miniszteri rendelet 22. Bojtás József és társai körözése 22. Beke János miháladi la'rns körözése 22. Bola Erzsébet és társa üstös cV.<űnyok körözése 23. Bodrog község vadászati jogának bérbeadására vonat­kozó árverési hirdetmény 23. Busa Gáspár zimányi urasági gulyás <ngyilk ósága 24. ifjú Bognár János kiüti lakos el vészest járlatának megsemmisítése 24. Bokor Ferencz adóhátralékos körözése 26. Büntetés pénzeknek a törvényen kívüli állapit alatti szünetelése tárgyában alispáni rendelet 26. Báldovin községben elhalt ismeretlen egyén kilésének puhatolása 26. Balogh József pathi lakos elveszett járlatának meg­semmisítése 27. Búzás Ferencz magyaróvölgyi lakos elveszett cseléd­könyvének körözése 27. Bakár István bagolai lakos elszaladt tehenének körö­zése 27. Békási József szoba festő segéd körözése 28. Bódis József szomajomi lakos elveszett járlatainak megsemmisítése 28. Beleg község úrbéresei tulajdonát képező vadász- terület bérbeadása tárgyában árverési hirdet­mény 28. Barcsi állategészségügyi hivatal felállítása 29. Babos Gizella cselédleány körözése 29. Belschan Teréz körözése 29. Berecz .József volt háziszolga által özv. Friedman Antalné szigeti országúti lakos kárára elkövetett lopás 29. Balkán államokban fellépett himlőjárvány 29. Bagala Mária körözése István nevű kiskorú fia ille­tőségének megáll apithatása végett 29. Biró Imre óhidai lakos elszaladt kuli tehenének körö­zése 29. Blum Márkusz bajmoki születésű szolnoki volt főgymnasiumi tanuló körözése 30. Böröcz József által özv. Friedman Antalné pécsi lakos kárára történt lopás 30. Bander Kis Ferencz alsoki lakos kárára elkövetett lopás tettesének körözése 30. Budapest—eszéki állami közúton levő bellyei fahíd fenntartására szolgáló tölgyfapadlók beszerzésére hirdetmény 30. Braun Adolf mikei lakos elveszett járlatának meg­semmisítése 30. Benkőd János pettendi lakos elveszett járlatának megsemmisítése 30. Barcsi sertés hizlaló r. t. állategészségügyi rendtar­tása 31. Blau Imre lengyeltóti kereskedő tanone körözése 31.

Next

/
Oldalképek
Tartalom