Somogyi Hírlap, 2017. november (28. évfolyam, 255-279. szám)

2017-11-04 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 44. szám

2017. NOVEMBER 4., SZOMBAT SZTÁRVILÁG 11 Retlu ribkáflígért Nyertes Zsuzsa dolgozott ápolónőként, vezetett szép­ségszalont, játszott Shakes- peare-t és Heltai Jenőt, fil­mezett, tévézett. Elsősor­ban komikaként, vígjátékok szereplőjeként tartják szá­mon, a közönség szemében ő a magyar Marilyn Monroe. Hot!-összeállítás- A gyerekkori képein, a rövid hajával egészen kisfiúsán néz ki. A természete is fiús volt?- Nem voltam éppen fiús, de nagyon vékony kislány vol­tam, olyan „elöl deszka, há­tul léc”. Elárulom, hogy Ma­rilyn Monroe-t sokáig kitö­mött melltartóban játszottam. Aztán amikor 1993-ban meg­született a lányom, Zsuzsó, akkor megnőiesedtem, kicombosodtam, kimellesed- tem. Ennek nagyon örült a pá­rom, Attila is.- Ugye elsőszülött volt a családban?- Két lánytestvérem van, sorban hét-hét év van közöt­tünk. Judit, az utánam követ­kező matematika-filozófia szakot végzett, Amerikában professzorkodik. Andi ak­kor született, amikor majd­nem 15 éves lettem. Már dol­goztak bennem az anyai ösz­tönök, nagyon sokat foglal­koztam a kishúgommal; ha felhívjuk egymást, azt mon­dom neki, hogy „Szia, baba!”, pedig már négygyerekes anyuka. Talán azért is szül­tem Zsuzsót viszonylag ké­sőn, 35 évesen, mert korán kibabáztam magam.- A mérnök édesapa és a mama mit tartott fontosnak a három lánynál?- Apu úgy gondolta, hogy neki kell az anyagiakat elő­teremteni, anyukánk, aki ko­rábban pénztárosként dolgo­zott, maradjon otthon és ne­veljen minket. Rengeteg kü­lönórára jártunk - zongorá­ra, szolfézsra, művészi tor­nára, irodalmi színpadra -, sportoltunk is. Amikor fel­nőttünk, anyuka visszament dolgozni, egy ásványvíz-min­tabolt vezetője lett. Sajnos a gerince tönkrement a sok emelgetésben.- Érettségi után egyértelmű volt, hogy továbbtanul?- Orvos akartam lenni. El­sőre nem vettek fel, és máso­dik jelentkezésre sem; a fizi­ka nem ment, főleg az írás­beli. Szóbelin kedvesen mo­solyogtam, és mindig egy jeggyel jobbat kaptam. Köz­ben ápolónőként dolgoztam a MÁV Kórházban. Magamtól eszembe nem jutott a Szín- művészeti Főiskolára felvéte­lizni, már a tanárképzőn gon­dolkodtam, biológia-testne­velés szakon, amikor a zon­goratanárnőm, Bikfalvy Jú­lia azt kérte, hogy a kedvéért próbáljam meg a színészetet' Elsőre felvettek!- Akkor már évek óta járt Attilával, aki most is a párja.- Nagyon korán összetalál­koztunk, a csepeli strandon láttuk meg egymást. Én 16 voltam, Attila 18. Rövid meg­szakításokkal azóta együtt va­gyunk, és közös kislányunk is született.- Egy ilyen hosszú kapcsolat­ból miért nem lett házasság?- Talán épp azért, mert olyan fiatalon ismertük meg egymást. Közben főiskolára jártam, Attila is, őt elvitték ka­tonának, valahogy mindig el­maradt az esküvő.- A főiskolán Marton László volt az osztályfőnöke. Miért nem vitte magával a Vígszínházba?- Mert nem én voltam a best of. De egyáltalán nem bánom; hogy a Vidám Színpadra kerül­tem. A szakmát én ott tanul­tam meg, elsősorban Bodrogi Gyula igazgatótól és Kalmár Tibor főrendezőtől. A színház­ban olyan kiváló művészek játszottak, mint Schubert Éva, Géczy Dorottya, Gálvögyi Já­nos, a két nagyszerű komika, Csaia Zsuzsa és Lorán Lenke, Straub Dezső meg a többiek. Fiatal színésznőként sok és sokféle szerepet kaptam. Har­minc évig hűséges is voltam a Révay utcai épülethez.- Hamarosan jöttek a filmek.- A főiskolán azt mondták, a külsőmből fogok megélni, és sokat hívnak majd forgat­ni. Nem egészen így alakult. Érdekes módon a keletnémet filmesek nem tudták, hogy el­sősorban komika vagyok, így drámai főszerepet játszhat­tam például az Engels életéről szóló sorozatban, az egyik sze­relmét, Susannát, az ápolónőt.- A Szegény Dzsoni és Árnika című filmben találkozott Orbán Viktorral?- Nem volt közös jelene­tünk. Fiatal egyetemistaként focistát játszott, én meg épp kacsává változtam a mese­filmben, amikor ő forgatott.- Sokat foglalkoztatott színésznő volt, amikor meg­született Zsuzsó. Jutott elég idő a kislányára? . - Anyukám hozzánk köl­tözött, nagyon sokat segített. Én öt-hat hónapig voltam ott­hon Zsuzsóval, de már két héttel a szülés után szerepel­tem a szilveszteri tévéműsor­ban. Örültem, hogy nem fe­lejtenek el. Olyan hamar visz- szanyertem a külsőmet, hogy hamarosan még szűz lányt is játszottam! Azt persze ne­héz volt átélni, hogy a gye­rek nemegyszer kérte, hogy ne menjek el, én fektessem le, mondjam én az esti me­sét - de hát nagyon jó édes­apja van, mindent megoldott.' A lányunk elvégezte a Cor- vinust, remek állása van, a ba­rátnőivel bérel egy lakást. Hét­végeken hazajön, és mindket­tőnkkel nagyon jó a kapcsola­ta. Csak azt bánom, hogy nem lett testvére Zsuzsónak - ak­kor most itthon babusgatnánk a kisebb gyereket. Viszont be­ígért a lányunk két unokát.- Sokat dolgozik, több színház­ban is játszik.- Muszáj. Szabadúszó va­gyok, négy-öt társulattal is fel­lépek, járom a vidéket is, más­képp nem lehet megélni. És jö­vőre talán teljesül az álmom: háromszor jártam Ameriká­ban, voltam Svédországban, és most Ausztráliában léphe­tek fel magyarok előtt.- Az utóbbi időben külföldön és itthon egymás után lépnek elő színésznők és beszélnek arról, hogy a pályájuk során zaklat­ták őket. Önt soha nem érték ilyen kellemetlen élmények?- A zaklatás nem csupán a mi hivatásunkban fordul elő. Nekem szerencsém volt: tud­ták rólam - és mondtam is -, hogy nagyon szerelmes va­gyok, és érzelmek nélkül nem lennék képes... így aztán nem is próbálkozott nálam senki. Családi fotóalbum 1. A szülők boldogan fogadták a lányok érkezését 2. Papír nélkül is boldog a család 3. Jelenleg szabadúszó, négy-öt társulattal is fel lép, járja a vidéket, „másképp nem lehet megélni 4. Sokáig találgatták, kire hasonlít a kis Zsuzsi 5. Tűbe lehetett volna fűzni, olyan karcsú volt, Tony Curtis el volt ragadtatva a magyar Marilyn Monroe-tól Az oldal fotói: Hot! Kucsera: „Nincs veszítenivalóm!” GYEREKNEVELÉS Komoly célo­kat tűzött ki Kucsera Gábor a jövőt illetően, amiért az egész családjának áldozatot kell majd hoznia. De hogy viseli majd mindezt a négyéves gyermeke? A világbajnok sportoló élete fordulóponthoz érkezett. Most, hogy letelt a kétéves eltiltá­sa, ismét elkezdett kajakozni. Ugyanakkor nem szeretné, ha a próbálkozását „nagy vissza­térésként” emlegetnék.- Sokat kihagytam, az edzé­seken érzem is, hogy nehezen reagál a testem, ettől függetle­nül lelkes vagyok. Látom a fej­lődést, de hosszú még az út. Mindennap edzek, kint vagyok a vízen, emellett futok és kon­diterembe is járok. Le kell ad­nom körülbelül húsz kilót, ami óriási küzdelem lesz. Jövő feb­ruárig adok magamnak időt a fogyásra és a felkészülésre is. Ha azt érzem, hogy szélmalom­harcot vívok, akkor nem folyta­tom, lemondok arról, hogy új­ra hivatásszerűen kajakozzak. De hozzáteszem, hogy nincs mit vesztenem.- A kudarc eleve szóba sem jöhet. Saját magamért edzek. Ha már annyit elérek, hogy jobban érzem magam a bő­römben, és megszabadulok az apukatesttől, akkor már elége­dett leszek - mondta Kucsera Gábor. A sportoló, mielőtt fejest ugrott volna abba, hogy meg­valósítsa az álmát, az összes lehetséges buktatót átbeszél­te a feleségével, Tápai Szabi­nával. Abban egyértelműen megállapodtak, hogy a csa­lád az első.- Nem titok, hogy én vagyok többet Bénivel. Ez az alapfelál­lás némileg változni fog, hiszen reggel és este is megyek majd edzésre, ehhez pedig mindhár­munknak alkalmazkodnunk kell. Jelenleg a fiam nem érzi a hiányomat, eddig annyi válto­zott, hogy az anyja viszi helyet­tem az oviba, és mikor Szabina hazaér az esti edzésről, én ak­kor indulok. Váltjuk egymást, csakis így tudjuk mindketten megvalósítani a céljainkat - fej­tette ki. Hot! Már hármasban élik az életüket KUTYA Puskás Peti és a szerel­me életében új szakasz kez­dődött, amikor befogadták a tízéves Bambit, Angéla édes­anyjának keverék négyláb­úját. Bár szeretnek hármas­ban programokat csinálni, a sok-sok próba és forgatás mel­lett nem mindig alakul úgy az idejük, ahogy szeretnék.- Vannak olyan hetek, me­lyek rendkívül zsúfoltak, no­vember végéig biztos, hogy így leszünk. Nem stresszes az éle­tem, szimplán munkával teli. A feladatokat el kell végeznem, ezen nem fogok görcsölni. Nem sok időnk vagy egymásra An­gélával, mindketten pörgős életet élünk. Ő nemrég Fehér­oroszországban és Kazahsztán­ban járt, színházi fesztiválokon vesz részt. Ha minden össze­jön, ákkor keveset látjuk egy­mást, ám van, amikor egy hétig együtt vagyunk. Nem szomor- kodásból mondom ezt, mind­ketten szeretjük a szakmánkat. Ha tudunk, imádunk együtt ki­rándulni, filmeket nézni; bár a filmet legtöbbször csak én né­zem végig, mert Angéla két perc után elalszik. Ilyenkor Befogadták a tízéves Bambit reggel írok neki egy üzenetet, hogy mit is „néztünk” ponto­san - mesélte az X-Faktor men­tora, aki ugyan szereti néha egy-egy bulisabb estével kien­gedni a felgyülemlett energiá­kat, ám ma már nem úgy vág neki az éjszakának, mint évek­kel ezelőtt. - Voltam már más­napos, valószínűleg mással is előfordult már. Ma már egy bu­li nálam körülbelül húsz percig tart. Ilyenkor szeretek köszön­ni, akinek csak tudok, iszoga­tunk, majd amikor érzem, hogy itt elég volt, taxit hívok, és haza­megyek. Öt éve bulizósabb arc voltam. Hot! fl

Next

/
Oldalképek
Tartalom