Somogyi Hírlap, 2017. február (28. évfolyam, 27-50. szám)

2017-02-16 / 40. szám

2017. FEBRUÁR 16., CSÜTÖRTÖK MEGYEI KORKÉP Ráncfelvarrás a kikötőtől a sétányig SIÓFOK'A város legismertebb, egyben legértékesebb része­inek fejlesztési lehetőségeit tisztázná a grémium, hogy ké­sőbb egy kialakult koncepció mentén tervezhessék a megújí­tást. - Ilyen nagyszámú jelent­kezőre, országosan is kiemel­kedő érdeklődésre nem számí­tottunk - mondta Szajcz Adri­án, beruházási és fejlesztési ta­nácsnok, az ötletpályázat indít­ványozója. A képviselő megje­gyezte: a beérkezett 17 pályá­zat Siófok frekventáltságának köszönhető. Bár az eredmény- hirdetésig titkosak a részletek, a képviselő annyit elmondott, hogy a bíráló bizottság szer­teágazó ötletekkel találkozott, a konzervatív megoldásoktól kezdve az egészen új tervezői megközelítésekig. - Egy-egy terv még az építészek között is Egészen új terve­zői megoldások is születtek a vízpar­ti területek fejlesz­tésre Siófokon. komoly vitákat generált - fűz­te hozzá Szajcz Adrián, aki ar­ra is kitért: a tervpályázatra épp azért volt szükség, hogy akár nemzetközi mintákra épülő, kreatív megoldásokat gyűjtsön a város a Vitorlás utca, a hajózá­si sziget, a Sió-parton található Krúdy sétány, a hajóállomás, a Rózsakért, a Petőfi sétány és a szállodasor összefüggő terüle­tének újragondolására.- Régóta megoldásra vár en­nek a területnek a fejleszté­se. A neves építészeket is fel­sorakoztató bíráló bizottság az elmúlt napokban értékelt, így a tavaly novemberben ki­írt tervpályázatnak talán már a nyertese is megvan. Ennek kihirdetésére azonban csak a hónap utolsó napján kerül majd sor. Kolumbán Tünde Ellenzik a Drávára tervezett vízi erőművek megépítését Elfogadták a megyei önkor­mányzat idei évi költségve­tését, és elutasították a to­vábbi drávai vízi erőművek létesítését a megyei közgyű­lésen szerdán a kaposvári Vármegyeházán. Gyeszát Zsolt zsolt.gyeszat@mediaworks.hu SOMOGY A költségvetés meg­tárgyalása során közmeghall­gatást tartottak, ám azon civil kérdés nem merült fel. Biró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke elmondta: az idei évet megnövekedett feladatokkal kezdték meg. Az önkormányzat és hivata­la összevont költségvetésének az idei főösszege mintegy 760 millió forint, melyből 212,6 millió forintos főösszeggel ter­vezték meg az önkormányzati hivatal működését. A költségvetés készítésekor azt az elvet követték, hogy azokat a bevételeket veszik számba, melyek biztosan be-' folynak, s minden felmerül­hető kiadást is beterveztek. Számításba vették azokat a projekteket, melyek esetében már döntés született, s ismer­ve a pénzügyi hátterüket ter­vezhetnek belőlük bevételt vagy kiadást. A költségvetés a stabilitásról szól, kiegyen­súlyozott gazdálkodást tesz lehetővé. Céltartalékba került az a hatmillió forint is, mely az el­nöki keret és a „Szülőföldem Somogyország” pályázatra fordítható forrás összege. Eb­ből lehetőség nyílik civil szer­Tardi Tamást választotta új alelnökének a megyei közgyűlés Fotó: Muzslay Péter Fiatal közgazdászt választottak meg vezetek és somogyi diákok tá­mogatására is. Vitát szült a Dráva Szövet­ség kérése nyomán kiírt elő­terjesztés: a határfolyó hábo­rítatlanságát őrző szövetség arra kérte a közgyűlést, hogy tegyenek intézkedést a folyó­ra tervezett horvát vízi erő­művek építésének megaka­dályozása érdekében. Gyene- sei István arra emlékeztetett, hogy korábban a drávai víz­lépcsők építése is megosztotta az embereket. Ennek kapcsán javasolta a korábbi tanulmá­nyok elővételét, amennyiben azok még fellelhetőek. Végül természetvédelmi és ökológi­ai megfontolás alapján határo­zott a közgyűlés a vízi erőmű­vek építésének terve ellen. A kormányhoz fordulnak ez­zel kapcsolatosan, kérve, hogy tegyenek lépéseket a horvátok felé, melyek a tervek megis­merésére irányulnak. A köz­gyűlés tájékoztatást kér az Ál­landó Magyar-Horvát Vízgaz­dálkodási Bizottságtól a folyó­ra tervezett vízügyi fejleszté­sekről. napirendi pont volt a társa­dalmi megbízatású, nem köz­gyűlési tag alelnökének meg­választása. Bíró Norbert el­mondta: azért tartotta fontos­nak, hogy egy új alelnököt vá­lasszanak, mert olyan új fel­adatok jelennek meg az ön- kormányzatok életében, mely­nek segítésére kell a fiatal szakember energiája. Végül titkos szavazás eredménye­ként Tarái Tamás lett a társa­dalmi megbízatású alelnök. Az újonnan megválasztott fia­tal közgazdász bemutatkozá­sában kiemelte a somogyi fia­talok boldogulásának támo­gatását, a meglévő kezdemé­nyezések felkarolását, a pá­lyázatok hatékony kihaszná­lásának segítését. A duna-dráva Nemzeti Park Igazgatóság gazdálkodási te­vékenységéről számolt be Zá- voczky Szabolcs igazgató. Idén 760 millió forinttal gazdálkodhat a megye FEBRUÁR 16, CSÜTÖRTÖK SZENNÁBAN február 13-18 kö­zött „Itt a farsang, áll a bál” - Farsangi tematikus hét a Skanzenben. Ajánlott korosz­tály: 5-14 éves korig. Időtartam: max. 90 perc. A farsang idősza­ka vízkereszttől hamvazószer­dáig tart. Ebben az időszakban táncmulatságokkal, maszkázás­sal, zajkeltéssel próbálták elűz­ni a telet az emberek. Nálunk, a Szennai Skanzenben megele­venednek Somogy megye jelleg­zetes farsangi szokásai medve- táncoltatással, alakoskodással, zajkeltő eszközök készítésével, farsangi finomságokkal, mesé­vel, tánccal, zenével, jelmezek­kel. Kell ennél több egy igazi far­sangi mulatsághoz? Információ: Szennai Skanzen 7477 Szenna Rákóczi utca 2. 82/584-013, 30/894-7269. FEBRUÁR 17.PÉNTE|( KAPOSVÁRON 17:00 Vetített ké­pes élménybeszámoló a Meteor TTE szervezésében Sármezei Fe­renc: Túrák a Szlovák paradicsom­ban. Helyszín: TIT Irodalmi Kávé­ház (Dózsa György u. 18.). KAPOSSZERDAHELYEN 18 Óid­tól Bormustra est - Dr. Máté Sán­dor Szőlőtelepítés és fajtaválasz­tás című előadása borbarátoknak a Mikrotérségi Központban (Kos­suth L. u. 59.) ZÓKA-DANI JÁNOS és ZÓKA-DANI JÁNOSNÉ ez alkalomból köszöntik őket unokáik: Kinga, Tamás, Gitta, Peti, Krisztina. Csaba FEBRUÁR 18. SZOMBAT A „Házasság hete” programjai: Kaposváron: 10.00-12.00 „Csa­ládi játékVÁR” - kikapcsolódás ki­csiknek és nagyoknak, érdekes játékokkal. Helyszín: Evangélikus gyülekezeti ház, Kossuth L. u. 39. 15-18.00 „A mi családunk” - színes programok délután­ra az egész családnak. Hely­szín: Református gyüleke­zeti ház, Kossuth L. u. 23. 18.30 Házaspárok megáldása a toponári rk. templomban. KAPOSVÁR-DESEDÁN 15 órától Schirilla György jeges úszása a lá­togatóközpontnál, mentési bemu­tatóval. Ugyanitt 14 órától Desedai Pa­noráma - Rajzoljunk képregényt! 14:00 Előadó: Bállá Krisztián. Hogy mi is a képregény? mik a csak rá jellemző sajátosságok? Milyen típusai vannak? Hogyan készül? A részei: panelek, szö­vegbuborékok, kompozíció, stb. Egy-két hasznos rajzos tanács pl.: a térbeliségről, mozgásról, érzel­mekről, arckifejezésekről, karak­tertervezésről. Helyszín és infor­máció: Fekete István Látogatóköz­pont. 30/869-6051 FEBRUÁR 19. VASÁRNAP Kaposváron a „Házasság hete" programjai keretében máig látha­tó a Szent Margit templomban az egyházak, felekezeteket bemuta­tó ökumenikus kiállítás. A jégcsarnokban a házasság he­téhez kapcsolódóan páros korcso­lyázás (ketten egy bélépővel) Házaspárok megáldása 9-18 óra között a megyeszékhely templo­maiban. HÉTKÖZNAPI TÖRTÉNET A január hó 9-én megjelent hétköznapi történetre szeretnék reagálni. A történetet olvasva őszintén együtt érzek azzal a szegény nyugdíjas bácsival, aki a cikket írta. Nyugdíjasként én is ha­sonló cipőben járok. Nekem is van tartozásom. A végrehajtás a nyugdíjam 63 százalékát terhe­li, ezzel veszélyeztetve a létfenn­tartásom. A végrehajtó közölte, hogy őt ez nem érdekli. írásban megkérdeztem az Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatósá­got, hogy mit ír elő a törvény ilyen esetben. Azt a választ kaptam, hogy végrehajtást csak a nyugdíj 50 százalékáig lehet érvényesíteni, és reklamálni az illetékes végrehajtónál kell. De minek? Hatalmánál fogva szegény nyugdíjastól annyit von le, amennyit ő akar! Vagy mi, nyugdíjasok létfenntartásunk érdekében forduljunk az Em­beri Jogok Bizottságához, hogy senki rie éheztessen bennünket, mert ehhez egy végrehajtónak nincs joga! A törvények be­tartása rájuk is vonatkozik. Azt érzem, hogy mi, nyugdíjasok le vagyunk írva! De egy vigaszt^, hogy vannak még jó emberek, akik segítenek rajtunk, és Isten is megsegít. S. V. KAPOSVÁR (A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött SMS-ek közül válogasson, a leveleket rövidítve, szerkesztve közölje. Az itt megjelenő írások nem a szerkesztőség véleményét tükrözik. Az írásokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.) Vízkereszttől hamvazószerdáig tart a vigasság Szennában Fotó: Lang Róbert Ma ünneplik 60. házassági évfordulójukat HIRDETÉS PROGRAMOK SMS

Next

/
Oldalképek
Tartalom