Somogyi Hírlap, 2017. február (28. évfolyam, 27-50. szám)

2017-02-12 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 6. szám

10 AUTÓMOTOR UÁR 11., SZOMBAT Közel 200 új járművet szerez be a Volánbusz MAGYARORSZÁG Jelentős len­dületet adhat a magyarorszá­gi buszgyártásnak a Volán­busz Zrt. most zárult közbe­szerzési pályázata, amely 180 új csuklós autóbusz beszer­zésére vonatkozott - derül ki az EU hivatalos közbeszerzési lapjából. A tenderen négy pá­lyázó vett részt, a nyertes Ika­rus Egyedi Kft. mellett a MAN Kamion és Busz Kft., az Evo- Bus Hungária Kft. és a Scania Hungária Kft. A kiírás becsült értéke 17,9 milliárd forint volt, de a szerződés szerinti végösz- szeg ennél jóval alacsonyabb, 15,3 milliárd forint lett. A be­szerzés forrása vélhetően az a tőkeemelés, amelyet a tu­lajdonos Magyar Nemzeti Va­gyonkezelő (MNV) hajtott vég­re a társaságban. A Volánbusz alaptőkéjét nemrég emelték fel mintegy 18 milliárddal a cégbírósági adatok szerint. A pályázatnyertes, több száz mérnököt is foglalkoz- zat Ikarus Egyedi Autóbusz Gyártó Kft. vásárolta fel ko­rábban az egykori amerikai autóbuszgyártó, a NABI te­lephelyét. A budapesti Ikarus Egyedi, vagyis az Evopro mel­lett a győri székhelyű Krav- tex is gyárt buszokat, sőt a kí­nai BYD is rövidesen megkez­di elektromos autóbuszainak összeszerelését Komáromban, miközben a Debreceni Közle­kedési Zrt. autóbuszflottáját évek óta üzemeltető ITK Hol­ding és a Daimler csoport­hoz tartozó EvoBus Hungária Kft. is dolgozik a majdani au­tóbuszgyártás előkészítésén Debrecenben. Jelentős lendületet kaphat a hazai buszgyártás Jelenleg a hat regionális Vo­lán-szervezet és a Volánbusz összességében több mint 6000 autóbuszt üzemeltet, a jármű­vek átlagos életkora 12-13 év. A járműparkra ráférne a fiata­lítás, ehhez a mostani beszer­zés újabb lendületet adhat. A Volánbusz mellett egyébként az egykori Volán-társaságok járműbeszerzéseit lebonyolí­tó Volán Buszpark jegyzett tő­kéjét is megemelte az állami tulajdonos, mégpedig 3 milli­árd forinttal. A flottakezelőnél előkészítés alatt áll a 2017-es autóbusz-közbeszerzési terv, melynek végrehajtásához el­kerülhetetlenné vált a 100 millió forint jegyzett tőkéjű társaság tőkeerősségének nö­velése. 2017-ben a közszolgál­tatási tevékenység végzésé­hez tervezett járműbeszerzé­sekkel kapcsolatosan a szak­mai előkészítő munka zajlik. A közúti személyszállítás li­beralizációját ugyan jó időre elhalasztották, de idővel erre is sor kerül. A cégek viszont nem vághatnak bele a priva­tizációba a jelenlegi géppark­kal, vagyis csak akkor lesz­nek képesek felvenni a ver­senyt az esetleges nyugat-eu­rópai társaikkal, ha megfelelő autóbuszparkkal rendelkez­nek. E téren is fontos lépés le­het tehát a Volánbusz és vélhe­tően a Volán Buszpark jelenle­gi és további beszerzése. Diószegi József/VG Néhány „lassújellel” több lett a hazai utakon Miután felmérték a magyarországi utakat, tizenkét helyen a korábbinál alacsonyabb, négy helyen pedig magasabb sebességhatárokat írtak ki a táblákra Idén várhatóan nem lesz drágulás a hazai, szinte alig változó útdíjrendszerben. Az ellenőrzések után egyes utakon megváltoztatták a sebességhatárokat. Mediaworks-összeállítás MAGYARORSZÁG Alig változott 2017 elején a hazai útdíjrend­szer, várhatóan az év további részében sem lesz drágulás - értesült a Magyar Közlekedés. Az útdíjas szakaszok köre ja­nuár 1-jétől egyedül a tavaly októberben átadott Hegyfalu- Csorna-szakasszal Szombat­helyig teljes hosszban elké­szült M86-ossal bővült. A be­ruházással be lehetett vezet­ni a megyei matricák sorából egyedül még hiányzó Vas me­gyei matricát is. Mintegy más­fél éve a legtöbb hazai gyors- forgalmi út díjköteles, sok jár­művezető mégis fizetés nélkül hajt rá egyes szakaszokra. Ta­valy az összes pótdíjnak kö­rülbelül az ötödét az MO-s au­tóút egyes részeit matrica nél­kül használókra rótták ki, pe­dig az autóutat, autópályát jel­ző tábla azt is jelenti, hogy díj­köteles szakasz következik. A megyei matrica hatálya a legtöbb esetben a megye köz- igazgatási határán túl a me­gyét követő első csomópontig és a vásárlás időpontjától a kö­vetkező év január 31-éig érvé­nyes. Januártól a már meglévő he­ti, tíznapos, havi és éves, az­az időalapú matricák mellett megjelent egy területi alapú éves matricatípus is a DIM, Dl, D2, U és B2 kategóriába tartozó járműveknek. Ez a matrica egy me­gye gyorsforgal­mi díjköteles út­hálózatán hasz­nálható. Talán va­lamikor lesz a sze­mélyautósok számára egyna­pos matrica is. A Napi.hu sze­rint a fejlesztési tárca megfon­tolná, hogy a személyautókra is kiterjessze a megtett úttal arányos autópályadíj rendsze­rét, ha sokan kérik ezt a lehe­tőséget. Az év elején változtak a se­bességhatárok egyes hazai autópályákon és autóutakon. E határok mindegyikét alap­helyzetben is felül kell vizs­gálni ötévente, szükség ese­tén bármikor módosíthatja is őket a Magyar Közút Zrt. (MK), a Nemzeti Közle­kedési Hatóság és a rendőrség is, ha azt a balesetek száma, az út minősége vagy az üzemeltetés tapasztalatai indokolják. A Vezess.hu sze­rint . az MK tavaly 225 kilo­méternyi gyorsforgalmi utat és további 1300 egyéb főutat ellenőrzött, majd 12 helyen a korábbinál alacsonyabb, négy helyen magasabb sebesség­határokat írt ki. Az Ml-es öt szakaszán óránként 130 kilo­méter helyett már csak 100- zal lehet haladni a pálya- szerkezet elhasználódása mi­att. A 7-es főút három szaka­szán is csak 40-70 kilomé­terrel lehet haladni, lassítani kell a 27-es, a 25-ös, a 102-es és a 811-es néhány kilométe­rén is. A sebességkorlátozás a 4-es, a 6-os, a 7-es és a 21-es főút egyes részein enyhült, il­letve megszűnt. Az MK 2015- ben jellemzően az addig élet­ben lévőnél gyorsabb haladást engedett meg. Egy tábla cseré­je minden költségösszetevőjé­vel együtt átlagosan 15 400 fo­rintba kerül. Az Ml-esen öt szakaszon szigorítottak Százezernél is több új személygépkocsit vesznek idén várhatóan a magyarok A régi Swift és Astra a legkelendőbb dési időszak lezárult, a piac a csúcs közelébe ért. Az átlagosan 6 százalékos árnövekedés az egyes kategó­riákban eltérő mértékű volt. 2015-höz képest leginkább a nagyautók (plusz 19,1 száza­lék) és a terepjárók (plusz 6,4 százalék) kínálati ára növeke­dett. A közép- és felső-közép­kategóriás autókat 5,8, míg az alsó-középkategóriásakat 4,1 százalékkal kínálták drágáb­ban, mint 2015-ben. Az itthon értékesített hasz­nált személyautók 73 százalé­ka a kisautók, az alsó-közép­kategóriás, illetve a felső-kö­zépkategóriás autók halmazá­ba sorolható. Mindhárom ka­tegória 35-40 százalékát há­rom-három modell teszi ki. A kisautóknál a Suzuki Swift, az Opel Corsa és a Volkswa­gen Polo, az alsó-középka- tegóriában az Opel Astra, a Volkswagen Golf és a Ford Fo­cus, míg a felső-középkategó­riában a Volkswagen Passat, a BMW 3-as széria, illetve a Ford Mondeo vezeti a belföldi használt eladási listákat. Tavalyhoz képest a fenti mo­dellek közül a Ford Focus adás­vétele nőtt a legnagyobb mér­tékben, 17 százalékkal. Ér­dekesség, hogy a ‘legnagyobb visszaesés az Opel Astra ese­tében következett be: a 19 szá­zalékos visszaesés ellenére to­vábbra is magabiztosan vezeti az alsó-középkategóriás autók adásvételi listáját, de már nem 23, hanem „csupán” 17 száza­lékkal. MW Fotó: Móricz-Sabján Simon A Cofidis használtautó-kör­képe szerint 2016-ban a ma­gyarok 8 százaléka vásárolt autót, idén a lakosság 14 szá­zaléka tervezi ezt. Elsősorban az idősebb gépjárműveket vennének, a legtöbben az 5-10 éves (41 százalék), vagy a 10- 15 éves (33 százalék) kocsikat keresik - jellemzően 500 ezer és 1 millió Ft értékben. A Használtautó.hu szerint tavaly negyedévről negyedév­re újabb rekordszintekre ért a hazai használtautó-piac, a nö­vekedés azonban a második félévben jelentősen elmaradt az első félévitől, a 35 százalék- pontos éves bővülésnek csu­pán egyhatod része jutott erre az időszakra. A portál szerint a 2013-tól zajló gyors növeke­került forgalomba Magyar- országon, 8 százalékkal ke­vesebb, mint az előző év azo­nos időszakában. A januárban forgalomba helyezett 290 új MW-grafika, forrás: Autó-motor A használt kisautók között Suzuki Swiftből kelt el a legtöbb 2016-ban nagyhaszonjármű 11,9 száza­lékkal volt kevesebb az előző év azonos időszakáénál. A 71 új autóbusz viszont 26,8 szá­zalékkal több az egy évvel ko­rábbinál. Januárban 38 új mo­torkerékpárt helyeztek forga­lomba, 35,6 százalékkal ke­vesebbet, mint tavaly ugyan­ebben a hónapban. A piac to­vábbra is igen gyenge. Az MGE szerint magánvá­sárlók inkább a használt au­tó kínálatból elégítik ki igé­nyeiket, bár valószínűsíthe­tő az is, hogy a céges vásárlá­sok egy része magánvásárlás­nak tekinthető, csupán az áfa visszaigénylése miatt kerül az adott autó céges vásárlási kör­be és nyílt végű - maradvány értékes - finanszírozásba. MAGYARORSZÁG Januárban 6418 új személygépkocsit he­lyeztek forgalomba, 15,3 szá­zalékkal többet, mint tavaly ugyanebben a hónapban - kö­zölte a Magyar Gépjárműim­portőrök Egyesülete (MGE). A januári számok annak ellené­re jelentősen meghaladták a 2016-osakat, hogy a kemény tél nem kedvez a gépjármű ér­tékesítésnek. Ez azt vetíti elő­re, hogy idén is folytatódik az új személygépjárművek forga­lomba helyezésének növeke­dése. Az egyesület idén össze­sen 102 ezer új személygépko­csi, 22 ezer kishaszonjármű, 5500 nagyhaszonjármű, 2400 motorkerékpár és 500 autó­busz forgalomba helyezésére számít. Az MGE szerint az elektro­mos autókra adott kormányza­ti támogatás közvetlen hatása inkább 2017 tavaszától fog je­lentkezni. Az év első hónapjá­ban 1206 új kishaszonjármű Legnépszerűbb használt személyautók (2016-ban, százalék)

Next

/
Oldalképek
Tartalom