Somogyi Hírlap, 2016. december (27. évfolyam, 282-307. szám)

2016-12-10 / 290. szám

g MEGYEI KÖRKÉP 2016. DECEMBER 10., SZOMBAT Jelentősen csökken végre a menetidő Kaposvár és Dombóvár között Megújult vonal, gyorsabb vonat ► Folytatás az 1. oldalról SOMOGY - Az itt élők nagyon jól tudják, hogy a Kaposvár és Dombóvár közötti szakaszon 40 kilométer per órás sebesség­gel haladtak a vonatok - mond­ta Dávid Ilona, a MÁV Zrt. el­nök-vezérigazgatója. - Ezt a pá­lyát 1963 és 1968 között építet­ték át, s utána nem kapott sem­milyen nagyobb beruházást. A 2000-es években jutott el a pá­lya műszaki állapota arra, hogy ilyen alacsony sebességgel tud­tak csak közlekedni rajta. Jo­gos volt az itt élők kérése, hogy végre felújítsák a pályasza­kaszt. A felújításhoz nem kap­tunk európai uniós forrást, így a MÁV-nak a saját költségveté­séből kellett kigazdálkodni ezt. Ezért több évre szakaszoltuk a beruházást - három kiviteli szakaszunk volt. A Baté és Ka­posvár közötti szakaszt 2014- ben újítottuk fel. Nem csak pá­lyarekonstrukciós munkákat végeztünk, hanem a teljes al­építményt megerősítettük, fel­újítottuk a műtárgyakat, a víz- elvezetés kérdését is megoldot­tuk. Ennek a pályaszakasznak a felújítása akkor 3,1 milliárd forintba került. Dávid Ilona elmondta: a kö­vetkező évben a Baté és Cso- ma-Szabadi állomási vágányok átépítésére került sor, ahol utasperonokat is kialakítottak. Több mint egymilliárd forintot költöttek erre a szakaszra. Az utolsó, 13,4 kilométeres szakasz felújítása most ért vé­get Dombóvár-alsó és Baté kö­zött. Dávid Ilona szerint ez volt a leghosszabb és a legbonyolul­Sokan kíváncsiak rá, hogy milyen a gyorsabb vonatozás a felújított vasútvonalon, Kaposvár és Dombóvár között. Erre már csak vasárnapig kell várniuk tabb szakasz. Kapospula, At­tala, Nagyberki megállóhelye­ken új térvilágítással és térkő­burkolattal is ellátott perono­kat építettek. A projekt kereté­ben nyolc útátjárót átépítettek, s egy gyalogos átjárót is kiala­kítottak. A vízelvezetés érdeké­ben kilenc kilométer hosszan föld-, illetve burkolt árkot épí­tettek, a meglévőket kitisztítot­ták, az átereszeket is felújították. Az idei évi pályarekonstrukció és minden hozzá tartozó beru­házás 5,5 milliárd forintba ke­rült összességében. - Ezzel a tel­jes pályaszakasz megújult, órán­ként 100 kilométeres sebességű közlekedésre alkalmas - mond­ta az elnök-vezérigazgató. - Va­sárnaptól, vagyis a mostani me­netrendváltástól ezzel a sebes­séggel fognak közlekedni a sze­mélyszállító vonatok és az in­tercity (IC) járatok is. Innentől kezdve a személyszállító vona­tok menetideje 35 perc, az IC vo­natoké pedig 26 perc lesz. Ezzel jelentősen csökkent a menetidő. Hozzátette: a téli menetrend- váltástól három IC fog közleked­ni Budapest és Kaposvár között: a Rippl-Rónai, a Kvarner és a Somogy. Gyeszát Zsolt Elővárosi lesz a korábbi fonyódi fürdővonat is Hamarosan az utazók is él­vezhetik a kaposvári vasútál­lomás felújított épületét, no­vember 29-én befejeződött a műszaki átadás-átvételi el­járás. Jelenleg a használat­bavételi eljárás megindításá­hoz szükséges dokumentáci­ók összeállítása és az építtető részére történő átadás zajlik - tudtuk meg a MÁV Zrt. Kom­munikációs Igazgatóságától. Szita Károly az elkövetkező fejlesztések közül kiemelte az 1896-ban épült Fonyód-Ka- posvár közötti vasutat, melyet szintén felújítanak. A koráb­ban a turizmust szolgáló „für­dővonat", s a pálya struktúrá­ja átalakult. Ma vicinális, vagy­is elővárosi közlekedést bizto­sít. - Nagyon fontos számunk­ra, hiszen sokan ezzel a vonat­tal jönnek iskolába, s dolgozni Kaposvárra - mondta. - Nem mindegy, hogy milyen gyorsa­sággal, s milyen körülmények között történik mindez. Szita Károly polgármester el­mondta, hogy a csapadékvíz elvezetésének problémáját is megoldják a Budai Nagy Antal utcában. A vizet a vasút alatt vezetnék át.- Átalakítjuk a Vásártér-Kani­zsai utcai csomópontot, a ka- postüskevári csomópontot - mondta Szita Károly. - Iparte­rületeket újítunk fel, s a Rak­tár utcát, melyek szintén kö­zös munkát jelentenek a MÁV-val. Adventi koncert KAPOSVÁR Evangélikus kórusok adtak egymásnak randevút a ka­posvári evangélikus templomban. Az adventi koncerten elsőként a pécsiek, majd a házigazdák mu­tatkoztak be, s Pongráczné Győri Boglárka lelkész osztotta meg ad­venti gondolatait a hallgatósággal. A Liszt Ferenc Zeneiskola csel­ló-együttesét a csákvári Harmonia Floriana kórus előadása követte, saz összkar zárta az estét. Szolgálat közben sérültek meg BUDAPEST-KAPOSVÁR Kont­rát Károly, a Belügyminiszté­rium miniszterhelyettese adta át az elismeréseket a szolgálat- ellátás közben megsérült száz- tizenkét rendvédelmi munka­társnak, köztük három somo­gyi tűzoltónak. Az ünnepségen elhangzott, a tárca vezetésének kiemelten fontos, hogy nyomon kövesse azok sorsát, akik eskü­jükhöz híven, életük kockázta­tásával is teljesítik vállalt köte­lezettségüket, ezért a jelenlegi és volt hivatásosok anyagi tá­mogatásban is részesültek. Az elismerést aktív és nyugállo­mányú rendőrök, határőrök, tűzoltók, büntetés-végrehajtási és nemzetbiztonsági dolgozók vehették át, köztük a kaposvá­ri Pendl László és Ürge György tűzoltó főtörzsőrmesterek, s Kustos Ernő tűzoltó hadnagy. HIRDETÉS okoséra e/ektromo* ^o'ziíasató ajándék 2 millió >rint értékű vásárlási utalvány Somogyi Hírlap www.SONLINE.hu Készüljön velünk a karácsonyra. Karácsonyi játékunk eheti nyertesei: Nagy Jánosné(Andocs) Düh Kálmán (Attala) Varga István (Balatonföldvár) Hingyi József (Barcs) Tokaji Istvánná (Bélavár) Lukics Gyula (Buzsák) Sürge Lajos (Csokonyavisonta) Hajdú Jánosné (Sávoly) # Dr. Vass Lajos (Kaposvár) Bognár József (Kereki) A nyerteseket 5 munkanapon belül értesítjük. u É

Next

/
Oldalképek
Tartalom