Somogyi Hírlap, 2016. november (27. évfolyam, 257-281. szám)

2016-11-22 / 274. szám

12 SPORT 2016. NOVEMBER 22., KEDD HÍREK Hiába remekelt Westbrook KOSÁRLABDA Hiába reme­kelt Russell Westbrook az Oklahoma City hosszabbítás után 115-111-re kikapott hazai pályán az Indiánétól az észak-amerikai kosárlabdali­gában (NBA). MTI A MÚSZ-vezetés távozását kérik ÚSZÁS Gyárfás Tamás elnök­nek és a Magyar Úszó Szö­vetség (MÚSZ) teljes vezető­ségének távozását kérik azok az úszók, akik a múlt héten külön-külön emeltek szót a sportág irányításában szerin­tük meglévő problémák miatt. Hosszú Katinka, Gyúrta Dá­niel, Kapás Boglárka, Bernek Péter, Kozma Dominik, Ver- rasztó Dávid, Verrasztó Evelyn, Financsek Gábor úszók, illetve Czakó Csaba és Shane Tusup edzők a hétvégén egyeztettek a kialakult helyzetről, s meg­beszélésük eredményeként hétfő reggel tették közre Fa- cebook-oldalaikon a változást sürgető nyilatkozatukat. MTI Nem volt telis szelvény a totón TOTÓNYEREMÉNYEK A 46. heti Totó második fordulójá­ban sem 13+1, sem 13 talá- latos szelvény nem volt. A ket­tő 12-es szelvény nyereménye egyenként 544 ezer 180 fo­rint. A 11-esek 41 ezer 860, a 10-esek 5420 forintot érnek. A Góltotón sem 6-os, sem 5-ös nem volt. A 4-esek 6130 forintot érnek. K.Z. HIRDETÉS Corner pénzváltó ® Kaposvár, MoneyGrwn. rz n9 nemzetközi pératrmzfer I U U * i L. Pénznem 1 egységre Vétel Eladás EUR 307,00 309,90 USD 289,00 291,99 CHF 285,00 291,49 ÉRVÉNYBEN: november 21. Közületeket is kiszolgálunk! Telefon: 82/312-951 www.cornergroup.hu Nyitva mindennap: 8-21 óráig BEFEKTETÉSIARANY-ÉRTÉKESÍTÉS HIRDETÉS CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ 14.00 Kőműves Kelemen Jókai II. bérlet 19.00 Kőműves Kelemen Komor bérlet 19.30 Babett hazudik Stúdióelőadás www.csiky.hu Somogyi Hírlap í - u J . W..W. |f. ^ . Irasban „dobaljak a labdat egymásnak Siofokon Fodor János tulajdonos fél éve szeretne személyesen egyeztetni r—j n n R^VVsR LnMMT UlK® 19 1 ► Folytatás az 1. oldalról E szerint az említett támogatá­sokon túl a városi ingatlanokon a közelmúltban felépült és je­lenleg is épülő létesítményeket a klub tizenöt év alatt eladná a városnak. A nemrég átadott kol­légium épületét 250 millió, a je­lenlegi elképzelések szerint ja­nuár végére elkészülő szivacs- kézilabda-csarnokot 750 millió, a városi sportcentrumban még csak tervezett új öltözőépületet 550 millió forintért. Ezen kívül a létesítményekhez megújuló energiaforrásokat telepítené­nek, amit 500 millió forintért kínálnának föl megvételre. A polgármester összegzése szerint mindez tizenöt év alatt 2,8 milliárd forintra rúgna, ad­dig évente 237 millió forint­tal terhelné meg a város költ­ségvetését. „Természetesen - jegyzi meg Lengyel - az ingat­lanok majdan a város tulajdo­nába kerülnének, viszont a fel­újítási, karbantartási, üzemel­tetési költségeket is az akkori városi büdzséből kell majd fi­nanszírozni”. Egyoldalú és félrevezető kom­munikációnak minősítette vá­laszközleményében a Siófok KC a polgármester által írtakat. Sé­relmezik, hogy Fodor János tu- Jajdonos fél éve szeretne szemé­lyesen egyeztetni Lengyel Ró- berttel, de ez idő alatt nem tud­ta fogadni. Ötmilliárd forint ér­tékű beruházás - összegzi a klub, hogy eddig és a követke­ző években mekkora értéket te­remt Siófokon. Úgy vélik, e té­ren egyedülállók a városban. „A kollégiumot, a szivacskézi- labda-csarnokot, az új közpon­ti épületünket és a sportcsar­nokot Siófok lakosságának, az itt élő és sportoló gyerekeknek, családtagjaiknak, a sportszere­tő embereknek építjük. Mind­ezt azért, mert hiszünk a jö­vőben, és mert úgy gondoljuk, hogy gyermekek százaival sze­rettethetjük meg a sportot” - fo­galmaz a közlemény. A Siófok KC hiánypótlás­ra vállalkozott, amikor sport­csarnokot épít, hiszen a 25 ez­res nyári fővárosban iskolai tornacsarnokban játssza mér­kőzéseit az NB I.-es együt­tes - emlékeztetnek, s arra is, hogy a csarnokot 2017 végé­re állami támogatásból fejezik be. E létesítmény tulajdonjoga egyébként emiatt sem a város­ra száll majd át, hanem az ál­lamra. A kézilabdaklub sze­rint az említettekért „cserébe” a névadó település, a polgár- mester részéről „erkölcsi elis­merés helyett arculatrombo­ló hadjárattal” kell szembesül­niük. Az ajánlatukkal kapcso­latban pedig megjegyzik, hogy „ha az önkormányzat nem kí­ván vásárolni, akkor nem lesz adásvétel”. Fónai Imre A fociklub három évre előre megkapta- Idén egyetlen fillér támoga­tást sem kaptunk a várostól- Fodor János, a Siófok KC tu­lajdonosa azt mondta lapunk­nak. ez a legbeszédesebb. A siófoki képviselő-testület, aho­gyan megírtuk, nemrégiben szavazott meg három évre elő­re évi ötvenmillió forintos tá­mogatást az NB ll.-es futbaíl- klubnak. Csütörtöki ülésük elé pedig a kategóriájában orszá­gos bajnoki címet szerzett sió­foki rallyversenyző páros. Gyar­mati Ariel és Kocsis György ké­relme kerül: nettó hatmillió fo­rintos városi támogatást sze­retnének jövőre. Hét érmet nyertek Később nyilatkoznak a barcsi karatékák az edzőváltásról KARATE Szabadkán folytatták sikersorozatukat a barcsi kara­tékák. A somogyiak a Mikulás Karate Kupán léptek tatamira. A Barcsi Városi SE Karate Szakosztályának öt tagja vett rész a szerbiai városban rende­zett nemzetközi korosztályos erőpróbán. A barcsiak nyolc versenyszámban neveztek és hét éremmel tértek haza. A BVSE sportolóit Erdős Zol­tán edző készítette fel a nem­zetközi versenyre. A barcsiak eredményei a különböző korosztályokban - 2003-ban születettek kumite -45 kg: 1. Igricz Ivó. 2003-ban születettek kumite +45 kg: 1. Szinyákovics Gergely. 2003- ban születettek kumite +45 kg: ...2. Nagy Márton. 2003- ban születettek kumite +45 kg: ...3. Bitó Dániel. Kadét ka­ta: ...2. Litter Katalin. Kadét kumite -45 kg: ...2. Litter Ka­talin. Kadét kumite +50 kg: 1. Szinyákovics Gergely. Kun Z. LABDARÚGÓ NB III. NYUGATI CSO­PORT Mint arról korábban be­számoltunk Waltner Róbert és Konrád László kettős váltja Házi Lászlót a Kaposvári Rákóczi FC kispad- ján. A korábbi veze­tőedző lapunknak elmondta büszke a csapatra, a játé­kosok remek mun­kát végeztek, bővebben azon­ban később kíván nyilatkozni. Megkerestük Herczeg Eriket, a Kaposvári Rákóczi FC elnö­két, aki ezúton is köszöni Há­zi Lászlónak az ed­dig elvégzett mun­káját, amelyre az utánpótlásban to­vábbra is számí­tanak. A szezon­ban történtekről viszont a hátralé­vő két bajnoki mér­kőzés után kíván hosszabban nyilatkozni. Klein P. Az Ajka elle­ni hazai vere­séget követő­en búcsúzott Házi László Stalcu Simona és Németh Gábor nyerte a tó melletti egyéni összetett versenyt Balatoni bulival zárták az idényt a futók SZABADIDŐSPORT A hagyomá­nyos, ezúttal tizenharmad- szorra megrendezett K&H mozdulj! Balaton maraton és félmaraton a futó versenyszezon zá­rásának is tekint­hető. A kétnapos siófoki eseményen a 42 kilométeres klasszikus távot három részletben lehetett teljesíteni, ám ezeken a versenyszámo­kon - harmadmaraton (14 km), hatodmaraton (7 km) és félma­raton (21 km) - külön is rajthoz állhatnak a futók, egyéniben vagy akár párosban is. Siófok utcáin és az Aranyparton, cen­timéterekre a Balatontól vezet­tek az esemény útvonalai. Volt, hogy napsütésben, máskor kellemes hőmérsékletű, de bo- rongós időben, sze­merkélő esőben, il­letve félhomályban is csodálhatták a futók a tájat és az őszi falevelektől színes utcákat. A K&H mozdulj! Balaton maratonon szombat este a háromból két szám után Németh Gábor, illet­ve Staicu Simona állt az élen, s mindketten a vasárnapi futa­mot követően is elsők marad­tak, sőt, növelték is az előnyü­ket. A női győztes - aki októ­A jó hangulat garantált volt Futott az evezős Egyéni összetett - férfiak: 1. Németh Gábor (ELTE ADSK) 2:24:14,2. Varga Dániel (Sas­hegyi Gepárdok), 3. Csikós Csa­ba (Tiszakécske VSE). Nők: 1. Staicu Simona (Dunakeszi VSE) 2:40:46. 2. Schlauszky Csilla (Hunyadi DSE), 3. Lengyel-He­gyi Anett (ISSIMO SE). Indult Keresztury Tibor író és publicis­ta, Barcza-Tóth Tímea néptán­cos (Duna művészegyüttes), Adorján Richárd költségveté­sért felelős helyettes államtit­kár és Galambos Péter vb-ér- mes evezős is - utóbbi negye­dik lett a félmaratonon. berben a SPAR Budapest Mara- ton-t is megnyerte - bő 26 per­ces különbséggel győzött ösz- szesítésben. A sportág megszállottjainak - a konkrét testmozgáson túl is - kínáltak programot a szer­vezők: a legbátrabbak közösen megmártóztak az ideális vízhő­mérséklettel már messze nem rendelkező Balatonban, este héttől pedig az utóbbi bő egy évben három extrém helyszí­nen megfordult terepfutó, Kar- lowits-Juhász Tamás tartott beszámolót. Ezt követően ze­nés-táncos futóbuli vette kezde­tét, amely egyben volt levezetés és talán bemelegítés is a másna­pi 21 kilométeres távra. ■ Az Ajka elle­ni hazai vere­séget követő­en búcsúzott Házi László Nagyatádon is biztosan győzött aNEKA NB l./B, NYUGATI-CSOPORT - KILENCEDIK FORDULÓ, NŐK: RINYAMENTI KC-NEMZETI KÉZILABDA AKADÉMIA 30-41 (13-25) Nagyatád, Városi Sportcsar­nok, 150 néző. Vezette: Bara­nyai N., Baranyai Zs. Rinyamenti KC Nagyatád: Druzsin - Tóth T. 2, Nagy R. 18 (2), Réb F. 1, Balaskó A. 2, Barta 3, Karsai. Csere: Göncz (kapus), Horn 2, Brezovszky 1, Schmidt 1. Edző: Mato Matije- vics. Nemzeti Kézilabda Akadé­mia: Dányi - Kuti 6, Horváth L. 4, Giricz 4, Tutti 1, Szabó K. 2, Fodor 4. Csere: Németh O. (ka­pus), Pankotai 6 (2), Lukovics 4, Román 4 (2), Speth 3, Sal- lai 2, Puskás 1, Pásztor. Edző: Woth Péter. Nem volt kérdéses, hogy me­lyik együttes nyeri a párhar­cot. Az első félidőben már te­temes előnyt kiharcoló akadé- misták igen magabiztos telje­sítménnyel rukkoltak elő és megérdemelt győzelmet arat­tak a nagyatádiak otthoná­ban. A JUNIOR MÉRKŐZÉSEN: RINYAMENTI KC NAGYATÁD- NEMZETI KÉZILABDA AKADÉMIA 22-27 (11-11) Legjobb dobók: Horn 7 (1), Rácz A. 4, Fuisz 4, ill. Péter P. 8, Somlai 7 (2), Matheisz 5. Marcali VSzSE-Haladás VSE SKFT 25-19 (14-9) Marcali, Városi Sportcsar­nok, vezette: Balogh B., Tóth V. A Marcali VSzSE góldobói: Szecsődi 12, Sziva-Balogh P. 8, Jencski 2, Mezőfi 1, Tanai 1, Ur- bán 1. A JUNIOR MÉRKŐZÉSEN: MARCALI VSZSE- HALADÁS VSE SKFT 44-25 (25-5) Ld.: Dudás 10, Gergő 7, No- vográdecz 7, Horváth M. 6, Hor­váth Zs. 5. SZENTENDREI NKE-CSURGÓI NKC 37-29(15-18) Szentendre, vezette: Répás, Sebők. A JUNIOR MÉRKŐZÉSEN: SZENTENDREI NKE-CSURGÓI NKC 31-20 (18-12) KUN Z. Bajnoki állások A felnőtt bajnokság állása: 1. Vasas SC (20 pont), 2. Szom­bathelyi KKA (16), 3. Győ­ri ETO KC II. (14), 4. Nemzeti Kézilabda Akadémia (12), 5. Szekszárdi FGKC (12), 6. Du­naújvárosi Kohász KA II. (10), 7. Mohácsi TE (10), 8. Gár- dony-Pázmánd NKSE (10), 9. Szentendrei NKE (6), 10. Ha­ladás VSE SKFT (6), 11. Ko- zármisleny SE (5), 12. Rinya­menti KC Nagyatád (4), 13. Marcali VSzSE (3), 14. Csurgói NKC (0). A junior bajnokság állása: 1. Vasas SC (20 pont), 2. Kozár- misleny SE (16), 3. Győri ETO KC II. (14), 4. Nemzeti Kézilab­da Akadémia (13), 5. Szom­bathelyi KKA (11), 6. Dunaúj­városi Kohász KA II. (10), 7. Szentendrei NKE (9), 8. Gár- dony-Pázmánd NKSE (9), 9. Szekszárdi FGKC (8), 10. Mohácsi TE (6), 11. Marca­li VSzSE (5), 12. Rinyamen­ti KC Nagyatád (4), 13. Csur­gói NKC (2), 14. Haladás VSE SKFT (0).

Next

/
Oldalképek
Tartalom