Somogyi Hírlap, 2016. április (27. évfolyam, 76-101. szám)

2016-04-01 / 76. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2016. ÁPRILIS 1., PENTEK FELÜTÉS Villogó Rendőrségi eljárás indult Pá­va Zsolt pécsi polgármester­rel szemben, mert autóján kék villogót használt. A KÉRDÉS NEM IS AZ, hogy jo- gosan-e vagy sem, hanem hogy ugyan mi célból kellhet egy polgármester autójára kék villogó? F. I. HÍREK Apáti döntések a találkozásról KISBÁRAPÁTI Megerősítették összefogásukat az „apáti ” utónevű települések, tudtuk meg Kiss Jánosnétől, Kisbár- apáti polgármesterétől. Leg­utóbbi szigetvári ülésükön el­döntötték, hogy évente egy­szer összejövetelt tartanak, legközelebb szeptemberben jönnek össze Monostorapáti­ban. K. G. Elhunyt Keményfi Béla KAP0SVA8 Életének 87. évé­ben elhunyt vitéz Kemény- fi-Kirner Béla, akit 2013-ban a Szabadságért Kaposvárért Érdeméremmel tüntettek ki. Keményfi Bélát a második világháború végén, 16 éve­sen orosz katonák hurcol­ták el. Amikor levente társai­val együtt szökni próbált, őr­zői lelőtték. A gerince sérült, megbénult. Ennek ellenére szovjet munkatáborba vitték, ahol nyolc évet töltött. Fogsá­gáról könyvet is írt. K. G. Közösségi teret alakítottak ki E Tanodát akarnak létesí­teni a településen, ahol az is­kolásoknak délutáni felzár­kóztató foglalkozásokat szer­veznek. A településen 140, egy-tizenöt éves korú gyer­mek él. A projekthez kapcso­lódva közösségi teret alakítot­tak ki a kultúrházban. H. M. Kimélyítik az árokrendszert KUTAS Megállapodás szüle­tett a halastóhoz vezető föl- desút felújításáról. A mintegy 3,5 kilométer hosszúságú szakaszt rendbe teszik, s az árkot kimélyítik, a munka kö­zel másfél millió forintba ke­rül, melyet az önkormányzat önerőből finanszíroz. H. M. Ötvenmillió az óvodára HETES Pályázatok beadásá­ra készül az önkormányzat: az óvoda felújítása közel 50 millió forintba kerül, a kultúr- ház modernizálása nagyjából 70 millió forintba. Ezen kívül a házi orvosi szolgálat eszkö­zeit is fejleszteni kívánják, s a szolgálati lakást is korsze­rűsíteni szeretnék. H. M. Gyalogtúra hegyi utakon M A -CA11 Gyalogtúrát szerve­zett a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület. A tavaszköszöntő öt kilomé­teres gyalogláson harminc­ötén vettek részt. A túrázók a Marcali környéki hegyi uta­katjárták be. V.E. ► Folytatás az 1. oldalról KAPOSVÁR Orbán Viktor októberi kaposvá­ri látogatásakor 2018-ra tervezték a 12 milli­árd értékű intermodális csomópont elkészül­tét. A napokban megjelent egy kormányhatá­rozat, melyben a kormány felhívja a nemze­ti fejlesztési minisztert, hogy a közlekedés- fejlesztési program idei évre szóló keretének elfogadásakor vagy soron következő módosí­tásakor tervezzen be tíz és fél milliárd forin­tot a kaposvári csomópontra, melynek ked­vezményezettje a Kapos Holding Zrt. és NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kon­zorciuma. Miskolcon 7,5 milliárdból, Nyíregyházán 6 milliárd forintból valósulna meg a projekt, a székesfehérvári fejlesztésekre 6,5 milliárd forint jutna, Tatabányán és Bicskén pedig 11,5 milliárd forint. Ugyanezen kormány- határozatban felhívják a nemzeti fejleszté­si minisztert, hogy az érintettek bevonásá­val vizsgálja meg az IMCS létesítményeinek üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátá­sának lehetséges alternatíváit és tegyen ja­vaslatot a kormány számára. Márkus Kata LHF>~967i Vasúti, helyi és helyközi! M buszközlekedés: valamennyit r érinti a milliárdos beruházás, amelynek keretében a távolsági buszpályaudvar helyén például parkot alakítanak majd ki HK A SZAKSZ továbbra is kitart a bérfelzárkóztatási program mellett A döntéshozók a mának élnek KAPOSVÁR Dobi István, a Szo­lidaritás Autóbusz-közleke­dési Szakszervezet elnöke benyújtja lemondását a má­jusi választmányi ülésen, ám a bejelentés hírére egy­más után kérték maradását. Az 57 éves érdekvédő gőz­erővel erősítené a hét me­gyében jelenlévő csapatát, és zsinórban módosíttatná a jogszabályokat.- Több kollégám felhívott, s arra kért: fontoljam meg a le­mondásomat - nyilatkozta a So­mogyi Hírlapnak Dobi István, a Szaksz elnöke. - Mindenkivel közöltem: levontam a konzek­venciát, azt teszem, amit egy fe­lelős vezetőnek tennie kell. A há­rom évre szóló, 50 százalékos bérfelzárkóztatási programun­kat nem tudtuk megvalósítani, ehhez nem sikerült megnyer­ni a volános társszakszerveze­tek támogatását. Egyetlen meg­oldás a lemondás maradt, ám so­kan jelezték: a választmány ezt nem fogadja majd el.- Ez legyezte a hiúságát?- Jólesett. S már most is meg­erősítés abban, hogy valamit jól csinálunk és nem azt mondják: na, végre mondjon le az elnök, szabaduljunk meg tőle.- Hosszú ideje van reflektorfény­ben, számos alkalommal nyilat­kozott a március végi sztrájkról amit szinte az utolsó pillanatban fújtak le. Zsákutcába futottak?- Már akkor csalódtam, ami­kor a többi szakszervezet egy­re jobban csökkentette követelés sét, illetve elhagyta az általunk szorgalmazott bérfelzárkóztatá­si program lehetőségét.- Miért ragaszkodik ilyen gör­csösen a hároméves projekthez?-Szerintem nem irreális az 50 százalékos bérfelzárkóztatá­si követelés. Ha egy autóbusz­Dobi István lemond tisztségéről vezető manapság nettó százezer forint körül keres havonta, s né­hány esztendő múlva ez felkúsz­na 150 ezer forintra, az szerin­tem nem elérhetetlen álom. Plá­ne, ha figyelembe vesszük a Vo­lán-szakmában jelen lévő ne­hézségeket, így az elvándorlást. Szerintem nagy a baj, nem tu­dom, hogy ezt a döntéshozók mi­ért nem érzékelik. Lehet, hogy a mának élnek, s azt gondolják, hogy a következő évben megpró­bálják majd megoldani a prob­lémát. Még az is előfordulhat, hogy később csökkenteni kell a szolgáltatás keresztmetszetét, mivel nem lesz annyi munka­erő, amennyi szükséges.- Fizikailag vagy szellemileg vi­selte meg inkább az elhúzódó bértárgyalás sorozat?- Az elmúltkét-három év siker­telensége viselt meg. S az is, hogy magunk mögött húzzuk a prob­Hiteles képviselet Dobi István szerint most na­gyon lejáratódott a sztrájk szó a Volán-szakmában. A dolgozók­tól gyakran azt hallotta, hogy két-három százalékos béreme­lésért nincs értelme sztrájkol­ni. Egy éven belül nem lát lehe­tőséget arra, hogy a szakszer­vezetek munkabeszüntetésre tudnák szólítani a dolgozókat. S mit kérne, ha három kívánsá­ga azonnal teljesülne?- A legfontosabb, hogy erős. egységes szakszervezettel elér­jünk egy jó kollektív szerződést- hangsúlyozta. - Elfogadható bérszínvonal legyen a Volán tár­saságoknál, s minél hitelesebb, a munkavállalók által támoga­tott szakszervezeti vezetők kép­viseljék őket. lémákat, és nincs a kezünkben olyan nyomásgyakorlásra alkal­mas eszköz, amivel régen sike­rült eredményt felmutatni.- Mennyire egységesek az ér­dekvédők?- Egységesnek tűntünk, de olyan is volt, hogy az egyeztetés után öt perccel egy másik szer­vezet képviselője más irányvo­nalat képviselt. Ez kiverte a biz­tosítékot, s éreztük, velük a jövő­ben nem tudunk együttműköd­ni. Erről a választmány dönt.- Milyen irányt vesz a Szaksz ér­dekvédelmi stratégiája?- Két új irányvonalat jelö­lünk ki. A Volán-szakmán belül fel kell számolni a megosztott­ságot, szerintem nincs feltétle­nül szükség hat szakszervezet­re. Azt gondolom, ezt a munka- vállalóknak kell kimondaniuk. Ha például kettő lenne, a dolgo­zók eldönthetnék, hogy melyi­ket erősítik, s utána annak a két szervezetnek teljes mértékben együtt kell működniük a mun­kavállalók érdekében. Másik lé­nyeges kérdés a jogszabályok fe­lülvizsgálata: ilyen többek közt a kollektív szerződés, a sztrájk- törvény és A munka törvény- könyve.- Az érdekvédelemben eltöl­tött 29 év után könnyen megy az egyeztetés, vagy azért adódnak nehéz pillanatok?- Könnyen menne, ha leg­alább a munkavállalói oldal egy­séges lenne.- Sokszor felrótta, hogy a jog­szabályok erősen megkötik a szakszervezetek mozgásterét. Ezen a téren is módosítást kí­vánnak elérni?- Igen. Ha akormányzópártok nem látják be, hogy a sztrájk- törvényt nagyon gyorsan mó­dosítani kell, akkor az ellenzéki pártokat kell megkeresni, hogy egyre hangosabban követeljék a jogszabály megváltoztatását.- Volt autóbusz-vezető és forgal­mi szolgálattevő is, s hosszú ide­je szakszervezeti elnök. Milyen irányba kormányozná legszíve­sebben az életét?- Ennyi év után nehezen tud­nám elképzelni, hogy más terü­letre evezzek. Talán lehetőséget kapok, hogy a munkát nyugdíjig folytassam, s utána emelt fővel, az emberek szemébe nézve meg­köszönjem a támogatásukat. Ed­dig szerintem nem követtem el olyan hibát, amivel ne érdemel­ném ki munkatársaim és a szak- szervezeti tagok elismerését.- Érez erőt a folytatáshoz?- Nincs bennem olyan kese­rűség, hogy megmásíthatatlan lenne a lemondással kapcsolatos döntésem. Ha a bizalmi szavazá­son kétharmados támogatást ka­pok, az egyértelmű bíztatás lesz számomra. Harsányi Miklós Endréden tanítottak BALATONENDRÉD A balatonend- rédi általános iskola pedagógu­sai semmilyen formában nem vettek részt a szerda reggeli pol­gári engedetlenségi mozgalom­ban, mindenki megtartotta a nap első tanóráját is, eltérően at­tól, ami csütörtöki lapszámunk­ban megjelent. Ezt Késmárki Ti­borra, az endrédi intézmény ve­zetője közölte tegnap lapunkkal. Eszköztelen a somogyi érdekvédelem SOMOGY - Február közepére kétmilliárdos adósságot hal­moztak fel a megye kórházai. A szakszervezetek munkája ellehetetlenült, s a közmunká­ból nincs út a versenyszférába - hangzott el az MSZP csütör­töki sajtótájékoztatóján. Gy. Zs. Állásbörzét szervezett a város SIÓFOK Álláskeresők és munka­adók adtak randevút egymás­nak csütörtökön a siófoki vá­rosházán, az önkormányzat ál­tal szervezett első állásbörzén. Csaknem húszán mutatták be kínálatukat; cégek és képzőhe­lyek, a hajózástól a helyi nagy- vállalatokon, szállodákon át a nagyáruházig. Felsőfokú vég­zettséggel és nyelvtudással is kerestek munkát, akár csak nyolc általánossal, vagy éppen szakipari tudással. A megválto­zott munkaképességű álláske­resők is megtalálhatták leendő foglalkoztatójukat. F. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom