Somogyi Hírlap, 2015. augusztus (26. évfolyam, 179-203. szám)

2015-08-01 / 179. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2015. AUGUSZTUS 1., SZOMBAT Veteránok kalandoztak Kaposváron VASÁRNAPI SOMOGYI HÍRLAP Ifjak szívét megdobogtató két üléses sportkocsi, nosztalgiát ébresztő oldalkocsis motorkerékpár, ké­nyelmesen kialakított lakóau­tó: bár kivétel nélkül mindegyik járművet évtizedekkel ezelőtt gyártották, a veteránjárművek óriási népszerűségnek örvende­nek az egész világon. Valóságos kultusza alakult ki a régi gépkocsiknak, s ha­zánkban is egyre több gyűjtőt tart nyilván a szakmai szerve­zet. Megyénkbe rendszeresen visszatérnek a technika sze­relmesei. Élmény megismerni egy-egy modell történetét, fel­újítását. Olvasson erről a vasár­nap reggel megjelenő Somogyi Hírlapban! Veszteség „Veszteséges volt a svájci köz­ponti bank.” (vg.hu) Hát akkor mit akarunk mi, már az is szép, ha az ország jobban teljesít... K.G. Négy vízsugárral oltották a tüzet KAPOSVÁR Lángra lobbant kö­zel 30 köbméter fa a kaposvári Gesztenye utcában. A tűz meg­fékezésére két gépjárműfecs­kendővel és a vízszállítóval vo­nultak a tűzoltók. A töröcskei tó déli oldalán gyulladt mega tíz méter hosszú, két méter ma­gas farakat. A lángokat négy vízsugárral támadták meg az egységek. A tűzoltás vezető­je erőgépet is kért a helyszínre, amellyel széthúzták a farakást. Az utómunkálatok során átvizs­gálták a tűzeset ötszáz méte­res környékét. H. M. Elismerést kaptak a somogyiak Az elmúlt évtizedek­ben végzett munkájuk elisme­réséül Pintér Sándor belügymi­niszter szolgálati jelet adomá­nyozott a megyei katasztrófavé­delmi igazgatóság állományából hét szakembernek, akiket a me­gyei igazgató dicséretben része­sített. A tábornok Kovács Bálint tűzoltó főhadnagyot kinevezte a siófoki tűzoltóparancsnokság parancsnokhelyettesi beosztá­sába. H. M. Keresztbe fordult kamion az úton SZENYÉR Keresztbe fordult egy nyerges vontató, a jármű teljes szélességében lezárta a 68-as út forgalmát. A böhönyei önkor­mányzati tűzoltók az áramtala- nítás után - egy erőgép segít­ségével - kivontatták a kamiont az árokból. Az eset során sze­mélyi sérülés nem történt. H. M. TÓTÚJFALU A kr tolikus templom újjáépítésének 300. évforduló­ján és védőszentje, Szent Anna ünnepén megh át a tótújfalui haj­lék. A horvát-n agyar nyelvű bú­csúi szentmisen részt vettek a faluból elszárn lazottak is, haza­jött Pavlekovics Ferenc, a pécsi egyházmegye pasztorális hely- nöke is. Neme: ak az épület, tör­ténetére, de a benne minden­kor helyet foglalók lelkületére is kitért. A sok helyről egybe­gyűlteknek kit melte: a templom mindannyin ni at összeköt, Isten jelenlétében közösséget épít, il­letve felemeli a tekintetünket. Majd Szent An náról, a nagyma­mák védőszen jéről szólt szent­beszédében és arról, hogy mit tanulhatunk a nagyszülők­től. Az egyik kezével az ég felé mutat, a másikkal pedig átöleli gyermekét, a lloldogságos Szűz Máriát - ezt a ; Izent Annáról ké­szült képet tári a a hívek elé Pav­lekovics Feren;. Számára ez je­lenti a nagyszi löket, akiknél ott A templom mindannyiunkat összeköt, Isten közösséget épít van a bölcsesség, s akiknek jár a tisztelet. - Tudunk-e remegő kezeket simogatni, köszönetét mondani egy átdolgozott életért és azért, hogy vagytok nekünk? - folytatta. - Isten adjon erőt, hogy tudjunk példát mutatni, kitartó­ak lenni az imádságban, de ad­jon bátorságot hitünk megvallá- sához is. A tótújfalui szent hajlék a 15. században épült, a törökdúlás ide­jén azonban elpusztult, de 1715- ben Kontor István zselicszentjaka- bi apát újjáépíttette barokk stílus­ban. Erről és a település múltjáról a kerek évfordulóra megjelent két­nyelvű kiadványban is olvasha­tunk, melyben találunk régi hor- vát imádságokat is. GamosA. Világhírt magyar ételek lehetnek A kürtőskalá :s után most a Ián gos hódít a \ ilágban: most ép pen New Yoi kban vannak oda érte. De lehetne-e bármelyik magyar étel olyan népszem, mint az olaszok pizzája? Ismert gaszl ro guru k mondták el, sze­rintük mi lehetne a magyar konyhai világsiker? a hét témája Régi pompájukban Vízi tragédiák tündöklő várak balatoni szezonja A Nemzeti várprogram kereté­ben országszerte 31 vár felújítá­sa történik 25 milliárd forintból 2015 és 2020 között. Berecz Má­tyás, a Dobó István Vármúzeum igazgatója beszélt a múltról és a jövőről, s arról, hogy egy min­den érzékszervre ható kiállítá­suk lesz majd Egerben, sztori A Balaton egy barátságos és biz tonságos víz, Európa egyik leg­jobb fürdőtava ezt mondja a ba latoni vízirendőrök főnöke. Hor váth László szerint a múlt hétvé gi vihar is megmutatta: nem a magyar tenger, hanem a fürdő zők felelőtlensége szed áldozato­kat. INTERJÚ nem esett szó, a somogyi me­gyeszékhely universitasát még­is érintheti az országos átalakí­tás. A tervek szerint ugyanis je­lentősen átalakul a Nyugat-ma­gyarországi Egyetem, mely­ből a mosonmagyaróvári Me­zőgazdasági és Élelmiszeripa­ri Kar már korábban is jelezte, hogy ki akar válni. leien állás szerint a győri Széchenyi Egye­temhez kerül, ám az ottani in­tézmény profiljába csak az élel­miszer-ipari képzés idomul, az agrár kevésbé. Éppen ezért nem elképzelhetetlen, hogy utób­bi szerepét újragondolják, s a különböző állattenyésztő, illet­ve növénytermesztő szakokat felosztják Kaposvár, valamint Keszthely között - információ­ink szerint ugyanis az oktatási kormányzat hosszú távon a so­mogyi megyeszékhellyel szá­mol, mint az állattenyésztési, a Balaton-parti várossal, mint a növénytermesztési képzés du­nántúli helyszíne. A mosonma­gyaróvári és a kaposvári kép­zések között amúgy jelenleg is több az átfedés. Hároms záz éve építették újjá a templomot Tótújfalui Anna ünnep Vas András andras.vas@mediaworks.hu Egri Kati és az életét meghatározó útravaló A lászai Mari-díjas színésznő a Dunakanyarban lakik, azon a te­lepülésen, ahol utcát neveztek el az édesapjáról, a polihisztor szín házi emberről, Egri Istvánról. Ez­zel a szülői útravalóval sosem volt kérdés, hogy színész lesz-e, bár a pályaválasztáskor a külke reskedelem is felmerült, sztárok A Nyugat-magyarországi Egye­tem feldarabolása a Kaposvári Egyetemet is érintheti: elkép­zelhető, hogy valamilyen for­mában a mosonmagyaróvári állattenyésztési képzések So­mogyba tagozódnak. Az okta­tási kormányzat ugyanis a Du­nántúlon Kaposvárral számol állattenyésztési képzési bá­zisként. KAPOSVÁR Közép-Európa egyik legjobb felsőoktatási rendsze­re jöhet létre Magyarországon 2030-ra, ígérte Palkovics Lász­ló felsőoktatás írt felelős állam­titkár, aki szerint ehhez meg kell lépni bizoi yos változtatáso­kat. Jelentős á alakításokat ter­veznek a felsőoktatási intézmé­nyek struktúr íjában, működé­sében, több intézmény önálló­sodna, másoka: összevonnának, esetleg egy m isik egyetemhez csatolnának. A sajtótájékoztatón a Kapos­vári Egyetemről konkrétan t somogyi megyeszékhely universitasát is érintheti az országos átalakítás Molnár Piroska: a színház katonaság Molnár Piroska számára nincs álomszerep, nincs kedvenc ala kítása és nincs megállás. Azt mondja: ő még úgy tanulta, a színház katonaság. A Nemzet Színésze örül, ha lehetősége van segíteni és szomorú, ha a szakmája megosztottságát ta pasztalja. MŰVÉSZBEJÁRÓ Az ellenőrzéskor elmenekültek a feketemunkások BERZENCE Tizenkét be nem jelen­tett alkalmazottat foglalkozta­tott az a somogyi építőipari vál­lalkozás, amelynek a munkásai megpróbáltak elszökni a vizsgá­lat elől. A NAV somogyi pénzügy­őrei foglalkoztatotti ellenőrzést terveztek egy berzencei épít­kezésen. Bús Szilvia alezredes, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtófelelőse pénteken közölte: a pénzügyőrök megjelenésekor a dolgozók több irányba mene­külni próbáltak, de a járőrök fel­készültek erre a lehetőségre is, ezért minden menekülési útvo­nalat elzártak. A vizsgálatot végzők megál­lapították, hogy az építkezésen dolgozó 13 személyből 12 foglal­koztatottat nem jelentettek be. Az adózó emiatt 2,4 millió fo­rint mulasztási bírság kiszabá­sára számíthat. Budai Ferenc, az iparosokat tömörítő Iposz me­gyei elnöke a napokban lapunk­nak arról beszélt: a fekete mun­ka még mindig jelen van az ága­zatban. A szakember az anyagi gondok miatt nem lát esélyt ar­ra, hogy rövid időn belül meg­szűnjön ez a gond. Úgy vélte: az hozhatna kedvező változást, ha a magas adó- és járulék terhek csökkennének. Harsányi M. Biztos a lebukás?- Nincs menekvés, a simli­sek elóbb-utóbb megbuknak - utalt egy gazdasági szakember az ellenőrzésekre. - Sajnos, mindegyik szakterületen újra és újra próbálkoznak az ügyes­kedők. akik az elején kisebb stikliket követnek el. S ha nem buknak bele az első ellenőrzés­be, vérszemet kapnak. H. M. FELÜTÉS HÍREK * w w w

Next

/
Oldalképek
Tartalom