Somogyi Hírlap, 2015. augusztus (26. évfolyam, 179-203. szám)

2015-08-01 / 179. szám

Remekeltek az orvosok ► Somogyi Hírlap /T\ SZERETNE NAGY KEDVEZMÉNNYEL SZEMÜVEGKERETET VÁSÁROLNI? Keresse következő lapunkban akciós kuponunkat! A részleteket megtalálja a kuponszelvényen! ^ EGY PERCBEN Halkóstolóra várják Bitay államtitkárt BALATON Bitay Márton államtitkár azt nyilatkozta: balatoni hal az, amit an­nak mondunk, mostantól a Balaton víz­gyűjtő területén lévő tavakban nevelt hal is balatoni. Vaktesztre várja Csapo- dy Balázs, a balatonszemesi Kistücsök tulajdonos-üzletvezetője, aki szerint az ízben bizony van különbség. ► 3 A dunántúli bázis Kaposvár KAPOSVÁR A Nyugat-magyarországi Egyetem feldaraoblása Kaposvárt is értintheti: elképzelhető, hogy a moson­magyaróvári állattenyésztési képzések valamilyen formában Somogyba tago­zódnak. A Dunántúlon Kaposvár lehet az állattenyésztési képzés bázisa. ► 2 Azt várták, egyszer hazaér SOMOGY Már Somogybán is igényelhet­nek anyagi támogatást a második vi­lágháborús hadiözvegyek és hadiár­vák. Nehéz volt férj, apa nélkül. ► 4 Jó reggelt! A z ifjúsági futballfesztivál ide­jén a kaposvári utcákat el­özönlő idegen nemzetek fiai megmozgatták a Donnerben naphosz- szat ácsorgó férfiak fantáziáját is. En­nek nyomán parázs vita tört ki közöt­tük a söröskorsót ábrázoló szökőkút- nál: hány ország van a Földön? Egy 50 év körüli családapa szerint mind­össze negyven, fiatalabb társa viszont azon az 'álláspont volt, hogy legalább százötven. Hazafelé tartottam, engem kértek fel döntőbírónak. A vesztes nem akart belenyugodni abba, hogy nincs igaza, és az volt a végső érve, hogy negyven országnál többet senki sem tud felsorolni. Őket már biztosan nem érinti a felsőoktatás átalakítása, ugyanakkor látszik, hogy bennük is megvan a vágy a tudásra. K.G. SOMOGY Két tizenéves kislány fulladt a bélavári bányatóba két évvel ezelőtt, a tragédia még mindig foglalkoztatja a helybelieket. A nyári hőhullá­mok idején megnő a tiltott he­lyen fürdőzők száma, akik a hűsölésért az életüket kockáz­tatják. Somogy megyében rendkí­vül sok halastó van, ahol ti­los a vízbe menni, de a vidé­ken lakók közül még mindig akadnak, akiknek nincs pén­zük nyaralóhelyekre utazni, nekik maradnak az iszapos és veszélyes tavak, és az élet­veszély. Kevesen tudják, hogy So­mogybán a szabad vizekben csupán a Balatonon, a Dráván Barcsnál és a kaposvári Deseda tavon van kijelölt fürdőhely - jelezte kérédsünkre a kataszt­rófavédelem. - Sőt ott sem kö­tetlen, mert például vízi jármű kísérete nélkül a Balaton So­mogy megyéhez tartozó terüle­tén, a parttól 1000 méternél tá­volabb már tilos fürdőzni, ezt tartalmazza a jogszabály. Tegnap reggel Somogybán még sokfelé esett az eső, de dél­ben már a derekakra kerültek a meleg felsőgholmik. Újabb hőségfront közeledik. ► 3 BALATON A kánikulai időszak nem kedvezett a balatoni ha­jóforgalomnak, e hét borúsabb napjain azonban már napon­ta tízezer utast is visznek a ha­jók. A múlt hét végéig 224 ez­ren váltottak jegyet a menet­rendi hajókra, 96 ezren pedig a séta-és egyéb programhajókra. A tavalyi kiemelkedő szezon­hoz képest az utasszám a sze­mélyhajózásban kis mérték­ben csökkent, a kompforgalom azonban eddig nagyobb a tava­lyinál - összegezte a szezon el­ső felét a Balatoni Hajózási Zrt. A kedvező előszezonnak is köszönhetően a társaság árbe­vétele meghaladja a tavalyi év hasonló időszakát, annak el­lenére, hogy a viteldíjak nem emelkedtek. Népszerűbb idén a zenés sétahajó, a naplemen­tekor kifutó túrahajó és a gyer­mekhajó is. A gyorshajókat is sokan veszik igénybe, egyrészt azért, mert ami menetrendi ha­jóval egy óra (a Siófok és Füred közötti táv), az a Magorral tizen­öt perc és valódi élményt nyújt a „száguldás”. A közforgalmú ki­kötők közül a siófoki produkálta a legnagyobb forgalomemelke­dést, több mint 15 százalékkal. A Szántód-Tihany között köz­lekedő kompokon az utasok és a gépkocsik száma több mint öt százalékkal nőtt 2014-hez ké­pest. F. I. Sok kiránduló nem a kerülőutak hanem a kompot választja Hajóra várva, okostelefonnal Napokon belül elérhető és le­tölthető lesz a Mobil-kisokos okostelefonos alkalmazás, mellyel megtalálható lesz min­den fontos hajóprogram, hajó- és kompmenetrend. Az utazók pillanatok alatt megtudhatják, mikor indul a hozzájuk legköze­lebb eső kikötőből menetrendi hajójárat, vagy hány percet kell még várni a a komp indulására Szántódon, illetve Tihanyban. Rosszul jár a 40 év után nyugdíjba vonulo nő SOMOGY Miközben fellángolt a politikai és szakmai vita arról, hogy a magyar férfiak 40 év munkaviszony után nyugdíjba mehessenek-e, sok nő nem elé­gedett azzal a nyugdíjjal, ame­lyet ugyanennyi munkában töltött év után megállapítanak nekik. Akik 2012-ben mentek nyugdíjba 40 éves munkavi­szony után, sokkal jobban jár­tak, mint azok, akik az idén fe­jezték be a munkát, állítja egy kaposvári hölgy, aki 60 éves és 20 éves kora óta dolgozott. Most vonult nyugállományba, és megdöbbent azon, hogy mi­lyen kevés a nyugdíja. A szá­mításai szerint ő bruttósítva fi­zette a nyugdíjjárulékot, még­is a nettó összeg után kapja a nyugdíját, és az évek során két­szer is levették a szorzóját:- Régen úgy állapították meg a nyugdíjat, hogy a mun­kában töltött utolsó öt-tíz évet vették alapul, annak alapján számolták ki. Most miért az egész 40 évet vonják össze, hi­szen az 1980-as években mind­össze 1000 forint volt az átlag- fizetés. Én 40 év munkavi­szony után 58 700 forint nyug­díjat kapok, vagyis az öregsé­gi nyugdíjam a minimálbér 60 százaléka lett, de tudok olyan nőkről, akik sokkal rosszab­bul jártak. ► 4 Visszakéri iskoláját Kaposmérő Lapunk tegnapi számában kö­zöltük, hogy az E.On tartozá­sok miatt elzárta a gázcsapot több somogyi iskolában. Ezzel kapcsolatban nyílt levelet írt Gelencsér Attila országgyűlési képviselőnek Prukner Gábor, Kaposmérő polgármestere. Kaposmérő Községi Önkor­mányzat Polgármestereként kereslek meg és tájékoztatni szeretnélek az alábbiakról: Ka- posmérőben nyolc osztályos ál­talános iskola működik 220 di­ák oktatására, melyet a KLIK (Klebelsberg Intézményfenn­tartó Központ) üzemeltet. A mai napon értesített az iskola igazgatója Miovecz János arról, hogy az intézményben kikap­csolták a gázt. Korábban az iskolát az ön- kormányzatunk üzemeltette, minden számlát időben kifi­zettünk, működtetésünk alatt probléma nem adódott. Meg­döbbentő számomra, hogy olyan szervezetnek kellett kö­telező jelleggel átadnunk is­kolánkat, mely alkalmatlan annak működtetésére. Ezzel a legnagyobb probléma, hogy ezt településünk tanulói és la­kossága szenvedi meg. Véleményemet jobb oldali polgármesterként mondom el, hiszen elfogadhatatlannak és minősíthetetlennek tartom a kialakult helyzetet, annak el­lenére is hogy az E.ON-t nem tartom partner cégnek. Levelemmel szeretném elér­ni, hogy azok az önkormány­zatok, amelyek vállalják is­kolájuk működtetését - költ­ségvetési támogatás mellett - kaphassanak rá lehetőséget, hiszen ahogy folyamatosan ta­pasztalom a KLIK működése problémákkal zsúfolt. Ismét van gáz SOMOGY Az E.ON visszakapcsol­ta a gázt a somogyi iskolákban, s arra törekszik, hogy meg­állapodjon a Klik-kel a tarto­zás rendezéséről. - A Klebels­berg Intézményfenntartó Köz­pont elnöke annak érdekében, hogy a kialakult helyzet rende­ződjön, tárgyalt az E.ON vezér­igazgató-helyettesével - felelte megkeresésünkre Stickel Pé­ter, a Klik kaposvári tankerüle­tének vezetője -, és megegyez­tek a kifizetések ütemezéséről.- Az E.ON továbbra is arra tö­rekszik, hogy az oktatási intéz­mények fenntartásáért felelős Klebelsberg Intézményfenn­tartó Központtal megegyezés­re jusson a felhalmozott tarto­zás rendezéséről - mondta Var­ga Ivett, az E.ON szóvivője. Hoz­zátette: a gázszolgáltatásból ki­kapcsolt intézmények között nem volt olyan, ahol aktív nyá­ri diák- vagy gyerekprogram lenne. SZERKESZTŐS ÉG! E-mail: sonline@sonline.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 20/9689-444 TERJESZTÉS 8-16 óráig - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/510-510 HIRDETÉS 8-16 óráig - ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja 82/528-113 29 31 Ma változóan felhős, délután napos, száraz, igen kellemes időnk lesz. Nem fúj jelentős szél. Melegedés kezdődik. ► 12 I KüZSZOLGÁLATf" J * Somogyi Hírlapi a Boldog névnapot kívánunk Boglárka W és Alfonz nevű olvasóinknak!

Next

/
Oldalképek
Tartalom