Somogyi Hírlap, 2015. június (26. évfolyam, 126-151. szám)

2015-06-01 / 126. szám

ÜAPOSV'W Somogyi Hírlap & www.sonline.hu 2015. JÚNIUS 1., HÉTFŐ • XXVI. ÉVFOLYAM, 126. SZÁM. ÁRA: 185 FT. ELŐFIZETVE: 118 FT Elfogadni a sokszínűséget KAPOSVÁR Színezd át! - ezzel a címmel országos rendezvénysorozat kezdődött el, melynek első állomása vasárnap Kapos­vár volt. A családi nap központi témája egymás elfogadásának fontossága. P-2 Lottó: elment az ötmilliárd BUDAPEST Szombaton valaki besöpörte az 5 milliárd 49 millió 127 ezer 895 fo­rintot. Az ötös lottó nyereménye a 37. hete óta halmozódott. Utoljára 2014. szeptember ó-án volt telitalálat. Az eddigi legnagyobb nyeremény - majd­nem 5,1 milliárd forint - 2003 novem­berében talált gazdára. ► 8 Röghöz kötött hitelesek BUDAPEST Bár elvileg minden devizahi­teles kereshetne olcsóbb forinthiltelt, az adósok több mint a felét a magas hitelfedezeti arány miatt elutasítják a bankok. Sok hitelintézet már nem kampányol hitelcserére, inkább elzár­kóznak az ilyen ügyletektől. ► 6 Kemény dió lesz a távhő DUNÁNTÚL A majdani állami távhőszol­gáltatás tarifái szempontjából döntő sú­lyú lesz, hogy a nekik eladó hőtermelők milyen áron jutnak majd a gázhoz, érde­mes lesz-e alternatív forrásokat is hasz­nálniuk, hogy a termelők és a szolgálta­tók mely költségeiket ismerhetik majd el a tarifáikban. Magyarán: nehéz lesz át­kapcsolni egy egységes állami rendszer­re a szétaprózott szolgáltatókat. ► 7 KAPOSVÁR A Rippl-Rónai Fesztivál és a gyereknap je­gyében telt a hétvége So­mogybán. A megyeszék­hely négynapos művészeti fesztiválja vasárnap is ren­geteg érdeklődőt vonzott, bár a kisgyerekes családo­kért ezen a napon az egye­tem és a megye tűzoltósá­gai is vetélkedtek. Gyerek­napi programokat egyéb­ként a legtöbb városban, a Balatonnál, és sok somogyi faluban is szerveztek. ► 3 Nyolc napot kapnak a régészek - Bakay: ez bűncselekmény! A leletnek most jobb a földben SOMOGY A nemzet múltjának semmibevétele, köztörvényes bűncselekmény - ez a vélemé­nye Bakay Kornél régészpro- fesszomak a készülő jogsza­bály-módosításról, mely bizo­nyos jelentős beruházások ese­téber nyolc napot adna a régé­szeti feltárásra. A Somogyvárt feltáró és a zamárdi avar kori le­letek ásatását is elkezdő szak­embert Balatonszárszón, Szár László fehérmárvány-szobrá- nak avatóján kérdeztük. „Régé­szeti lelőhely vagy lelet váratlan előkerülése a kivitelezés ütemét nem hátráltathatja - áll a Sesz- ták Miklós fejlesztési miniszter által benyújtott javaslatban. - A kivitelezést az értesítést követő 9. napon folytatni kell, kivéve, ha ezt megelőzően a miniszter elrendelte a feltárást”. A Magyar Nemzet arról ír: a Miniszterel­nökséget vezető Lázár János ad­hat egyedi engedélyt ennél hosz- szabb kutatásra nagy jelentő­ségűnek nyilvánított beruhá­zás esetén. A lapnak azt mond­ta Lassányi Gábor, a Magyar Ré­gészszövetség (MRSZ) elnöke: döbbenetes, hogy a jogszabály nyolc nap után nemcsak megen­gedi, hanem el is rendeli a kultu­rális örökség pusztítását. Arra is emlékeztetett: sokszor a legvá­ratlanabb helyen kerülnek elő a legmeglepőbb leletek, mint pél­dául az M7-es építése előtt Rád- pusztánál a hun kori, bronz áldo­zati üst. - Ez a magyar régészet történetének legdrámaibb for­dulata - mondta a Somogyi Hír­lapnak Bakay Kornél. A régész­professzor szerint már a jelenle­gi rendelkezések is lehetővé te­szik legféltettebb, legszentebb­nek tartott korszakaink emléke­inek eltüntetését. - A kecskemé­ti Mercedes-gyár építésekor pél­dául egész temetőket dózeroltak el pár óra alatt. Úgy tűnik ebből a nemzetellenes, borzalmas kö­vetkezményekkel járó tervből, hogy semmi más nem számít, csak a multik érdeke. ► 3 Ellenőrzést sürget a Fidesz-frakció SIÓFOK A képviselő-testület fel­kéri a polgármestert és a jegy­zőt, hogy kezdeményezzék az Állami Számvevőszéknél az ön- kormányzat tulajdonában lé­vő gazdasági társaságok ellen­őrzését - ez a döntés született a siófoki testület zárt ülésén azok után, hogy - amint megírtuk - a polgármester feljelentése nyo­mán a rendőrség jelentős vagyo­ni hátrányt okozó hűtlen keze­lés és más bűncselekmények gyanújával nyomozást rendelt el a városi tulajdonú Balaton-par- ti Kft. ügyeiben. Lengyel Ró­bert a cég elmúlt öt évének átvi­lágítását követő vizsgálati jelen­tés alapján tett feljelentést. A Fi­desz-frakció e jelentést nem kí­vánta megtárgyalni. A hét Me­szes képviselő mellett az októ­beri választáson az Együtt Sió­fokért színeiben induló Ham­vas Péter alpolgármester vok­solt még arra, hogy kerüljön le a napirendről a Kft. ügye. A Fi- desz-frakciót vezető Szajcz Adri­án azt javasolta: a gazdasági tár­saságok működését az ÁSZ vizs­gálja meg. Ezt meg is szavazták, így a Siotour Kft.-nek korábban elhatározott átvilágítása is oka- fogyottáválL ► 3 Mártírokra és hősökre emlékeztek KAPOSVÁR - E napon azokra em­lékezünk, akik életüket áldoz­ták a honért, a magyar szabad­ságért és a függetlenségért - mondta vasárnap Pető László nyugállományú alezredes a Ma­gyar Hősök és Mártírok emlék­napja alkalmából megtartott ka­posvári ünnepségen. - Minden ember és minden nemzet életé­ben felvirrad a nap, mikor meg kell érteni, hogy semmire és senkire nem számíthatunk e vi­lágon: egyedül vagyunk. ► 5 Jó reggelt! N em csak Győzikét lehet nemkí­vánatosnak nyilvánítani! Egy ózdi óvodában a város polgár- mesterét is adó párt elnöke olvasott mesét a kicsiknek. Ki a politikával az óvodákból - ez az, amit az ózdi óvo­davezető aligha mondhat önkormány­zati intézményt vezetve. Sőt, nyilván még jó képet is muszáj vágnia. Nem­rég az államtitkárt, volt polgármeste­rüket „lepték meg” helyi ovisok verssel a nyíradonyi képviselői irodaházban. És ez a gyerekek ötlete volt, így szóltak a híradások. Nyilván az ózdi kicsik is maguk kérték a pártelnököt elalvás előtti meséidnek. Néhány éve Győzi- ke Balatonszemesen lépett volna föl, a polgármester azonban azt mondta: a „művész úr” nemkívánatos a falujá­ban. Na ja, aki megteheti... F. I. 9 770865 912015 lllllll Szégyen LABDARÚGÁS Volt idő, amikor egy­szerre két somogyi csapat is sze­repelt az élvonalban. Ez már a múlt, s jelen állás szerint az NB II. is az... A tök utolsó Kaposvá­ri Rákóczi FC a legutolsó fellépé­sén hazai pályán kapott ki a Za­laegerszegtől, míg a BFC Siófok szerzett ugyan egy pontot Gyir- móton - 2-0-ás hazai vezetésről egyenlített a Balaton-parti egylet, majd a 94. percben a siófokiak kapusa 11-est hárított -, ám ke­vés volt a pontszerzés. A Csákvár ugyanis Ajkán, a Soroksár pedig Szolnokon nyert, ami azt jelenti, hogy a 14. helyezett BFC Siófok is búcsúzik. A Nagyatád FC szin­tén kipottyant az NB lll.-ból. A fiatalok minimálbérre számíthatnak SOMOGY Zsebpénz, tandíj, hoz­zájárulás a szűkös családi költségvetéshez: rendszerint erre költik a nyári diákmun­kával megkeresett forintokat a fiatalok. Júniustól augusztusig előreláthatóan 2-3 ezer fiú és lány dolgozik a somogyi ipari cégeknél, üzletekben és a me­zőgazdasági vállalkozásoknál.- Nő az érdeklődés a nyári álláslehetőségek iránt, napon­ta már 25-30 fiatal keresi meg cégünket - mondta Dakó Ro- land, a Melódiák kaposvári ki- rendeltség vezetője. ► 2 SZE RK ÉSZT ŐS ÉG: E-mail: sonline@sonline.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 20/9689-444 TERJESZTÉS 8-16 óráig - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/510-510 HIRDETÉS 8-16 óráig - ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja 82/528-113 MA HOLNAP 26 28 * Kevés felhő zavarhatja csak a ragyogó nyári napsü­tést. Eső nem lesz. 26 és 30 fok közé kúszik a hő­mérő higanyszála. ► 12 Boldog névnapot kívánunk Tünde és Paulina nevű olvasóinknak!

Next

/
Oldalképek
Tartalom