Somogyi Hírlap, 2014. július (25. évfolyam, 151-177. szám)

2014-07-03 / 153. szám

2 2014. JÚLIUS 3., CSÜTÖRTÖK MEGYEI KÖRKÉP FELÜTÉS Mégis Márton Márton Gábor lesz a Rákó­czi edzője. Teljes mértékben valótlan in­formációk, ezt felelte Dér Tamás Rákóczi-elnök né­hány napja lapunk kérdésé­re: igaz-e, hogy László Csa­ba, Marco Rossi, Horváth La­jos és Márton Gábor esélyes a posztra, (fi) HÍRSÁV Jelentősen csökkent a búza felvásárlási ára az aratás kezdetével fokoza­tosan csökkent az óbúza ára a piacokon, s az újbúza meg­jelenésével 50 ezer forint alá esett tonnája június végére: a takarmányért 38-40 ezer, a malmiért 42-43 ezer forintot fizetnek. A kukorica tonnája továbbra is alulról közelíti az 50 ezer forintot. Az aratás be­fejeztével valamelyest emel­kedhetnek az árak. ■ A. V. Elkészültek a mernyei sportöltöző felújításával csaknem 3,5 millió forintba került a mernyei sportöltöző felújítása. A kivitelező rendbe tette a tetőt és a kéményt, új álmennyezetet kapott az épü­let, s a zuhanyzót is teljesen felújították. ■ H. M. Szórólapok a katonai szolgálatról megyeszerte A szerződéses katonai szol­gálatról széleskörű tájékozta­tást ad a kaposvári toborzó- és érdekvédelmi központ: a somogyi önkormányzatokon kívül számos civil szervezet­hez és iskolához is eljuttat­ták a szórólapokat. Legköze­lebb Kaposváron július 7-9. között tartanak előadást, ké­sőbb több városban lesz ha­sonló tájékoztató. ■ H. M. Új világítást kap a jutái művelődési ház A TETŐSZERKEZETEN kívül Új fűtési- és világítási rendszert építenek ki a jutái művelődé­si házban, a közel 35 millió forint értékű fejlesztést javá­ban tart. Kicserélik a nyílá­szárókat is. ■ H. M. Zavart kelt a külföldi tej somogy Az elkeseredett termelők már demonstrációt fontolgatnak Vizsgálják, hogy más rablásokhoz volt-e közük a pap támadóinak ► Folytatás az 1. oldalról- Minél több hazai termék je­lenjen meg a boltok polca­in - foglalta össze a főbb célo­kat Egyed László, a kaposvá­ri tejüzem tulajdonosa. Hang­súlyozta: kicsi a belföldi piac, ha ezt nagy mennyiségben az olcsó import tejtermék áraszt­ja el, akkor a negatív követ­kezmények azonnal jelentkez­nek. Egyed - a gazdasági folya­matok visszáságai kapcsán - megpendítette: amíg hazánkba nagy tételben érkezhet a külföl­di áruk tömege, addig számos magyar feldolgozó hiába pró­bálkozna, képtelen volna ilyen méretekben tejterméket szállí­tani akárcsak a szomszédos or­szágokba is, mivel az ottani ke­reskedelmi társaságok nem ve­szik át az árut, ezzel is védik a piacukat.- Egy liter Fino tej után 20- 27 forint költségvetési befizetés keletkezik - érvelt Egyed Lász­ló a hazai fogyasztás erősítése mellett. - Tehát fontos gazdasá­gi érdek fűződik a hazai tejága­zat megerősítéséhez. Kalocsai Bálint, a böhönyei Mezőgazdasági Zrt. elnöke úgy fogalmazott: a környéken vál­lalkozásuk az utolsó mohiká­nok egyike. Ahogy az állat- tenyésztés helyzete, kilátása romlott, egyre többen fejezték be a szarvasmarhatartást. Va­lószínűleg 2014. végén a böhö­nyei cég is felhagy a tejterme­léssel, pillanatnyilag még kö­zel 120 tehenet és szaporulatát tartják.- A piacvédelem kiemelt kér­dés - húzta alá. - Bár kérdés, Egyre többen próbálnak házi tejhez jutni, ami valóban egészséges és tápláló KOMMENTÁR Tíz százalékra kellene csökkenteni az áfát Megvetem az afféle politikai kommunikációt, amely mást mond itthon, és mást külföldön ugyanarról, ahogy az éppen ér­dekeiben áll. S sikerül-e ismét szembemennie a hatalomnak azzal, amit idehaza kommuni­kált korábban? A kérdésre az előttünk álló napok választ ad­hatnak a tejágazattal kapcso­latban. A magyar gazdák ugyanis attól tartanak, hogy belefulladnak az olcsó import­tejbe, ami szemmel láthatóan elárasztja az országot, és gya­níthatóan nem mindig teljesen legálisan. Állítólag van kor­mányzati ígéret, hogy csökken­tik a tej áfáját. Az áfacsalások jó része a tejágazathoz kötődő egyes kereskedőkhöz, beszállí­tókhoz, forgalmazókhoz kötődik - nem a hazai, hanem a külföl­di tejről van szó, ami túlságo­san olcsó. Vagyis éppen a hazai termelők szenvedhetnek emiatt Az ügyeskedés letörésére jó ötlet lenne a tej áfáját (18-ról) 10 szá­zalék alá csökkenteni, ez lehet­ne a megoldás. B. A. hogy mekkora a kormány moz­gástere. Czeferner József, a nagybajo­mi Mezőgazdasági Zrt. elnöke amondó: a politika a szabályozó- rendszer révén, míg a kereske­delmi társaságok az üzletpoliti­kájuk alkalmazásával tehetnek | lépéseket a gazdasági gondok j enyhítésére. A bajomi társaság- | nál, ahol 380 tehénről gondos­kodnak, s naponta közel 7500 liter tejet értékesítenek, hosszú távra terveznek, ezért a cégve­zető lényegesnek tartja, hogy a megkezdett szakmai egyezteté­sek milyen eredménnyel zárul- | nak. Czeferner József aláhúzta: j olyan egyezségre kell töreked­ni, amely tartósan fenntartha­tó, s a megegyezés mindegyik oldal számára elfogadható.- A kereskedőknek, a feldol­gozóknak és a termelőknek is saját érdekük van - hangsú­lyozta. - Úgy gondolom, hogy ezeket kellene összhangba hoz- | ni, ugyanakkor az is fontos, J hogy a gazdálkodók számára az ágazat hosszú távon is teremtse meg a tisztességes megélhetés, és a fejlődés lehetőségét. A hírek szerint az olcsó kül­földi tejtermék ellen demonst­rációt fontolgatnak a terme­lők. Czeferner József azt mond­ta: valószínűleg részt venne a tiltakozó akcióban. Eközben a | Mezőgazdasági Termelők Or­szágos Szövetségének szarvas­marha-választmánya csütörtö­kön ülésezik. Müller Jánostól, a megyei szervezet titkárától tudjuk: az ágazatban kialakult legfontosabb gazdasági kérdé­seket tekintik át a szakembe­rek. ■ Harsányi Miklós Évi 150 tonna szemét gyűlik a térségben mecsek-dráva A hulladék hetven százalékát a feldolgozás után újrahasznosítják Kész és indulásra vár a barcsi hulladékgyűjtő, ám úgy tűnik már nem sokáig. Az új kökényi válogatómű bemutatásával elraj­tolt a Mecsek-Dráva Hulladék­gazdálkodási Program. Ilyen projektre Magyarorszá­gon még nem volt példa - hang­zott el a kökényi próbaüzem el­ső napján. A régiós, több mint 17 milliárd forintos költségve­tésű programban az ország leg­fejlettebb hulladékkezelési rend­szerét alakítják ki: a hulladék 70 százalékát a feldolgozást követő­en újrahasznosítják. A térségben 450 ezer ember él és közel 150 ezer tonna hul­ladék keletkezik évente, amivel több futballpályát lehetne megtöl­teni mintegy tíz méteres magas­ságig. A kiépített hulladékudva­rokban a lakossági, szelektíven gyűjthető hulladékok, a nagymé­retű hulladékok, háztartási ké­szülékek és veszélyes hulladékok helyezhetők el díjmentesen. Ilyen épül Somogybán Barcson; Csur­gón, Homokszentgyörgyön, Lábo- don, Marcaliban és Nagyatádon. A barcsi és a kökényi válogatómű­vek a szelektíven gyűjtött szemét ipari előkészítését végzik majd. A fogyasztók kék, barna és szürke edényeket kapnak. A kék­be a papír, műanyag, fém és ve­gyes göngyöleg dobható, a szür­kébe a hagyományos kommu­nális hulladék, míg a barnába a komposztálható, növényi erede­tű anyagok. Barcson augusztus­ban lesz a próbaüzem, várhatóan szeptember végéig érkeznek meg a konténerek. ■ J. G. rendőrség Több hasonló rab­lás is történt Marcali térségé­ben és a Balaton déli partján, amilyet a mesztegenyői plébá­nos bántalmazói követtek el, ezért úgy tudjuk, hogy a rend­őrség vizsgálja, lehet-e közük a most elfogott férfiaknak más ügyekhez. Amit arról beszá­moltunk, három év után let­tek meg a mesztegnyői rab­lás gyanúsítottjai. Galambos Ferenc katolikus papra éjsza­ka törtek rá a plébánián. Le­tépték® szúnyoghálót, az abla­kán át bemásztak, majd a zaj­ra felébredő plébánost egy ká­bellel megkötözték, elemlám­pával ütötték. Azt követelték, mondja meg, hol tartja a temp­lom felújítására pályázaton el­nyert milliókat. Végül egy mo­biltelefonnal 28 ezer forinttal és kegytárgyakkal távoztak. Három évvel később gyanúsí­tottak meg egy 36 éves kom­lói, és egy 27 éves marcali fér­fit a bűncselekménnyel. Egyi­kük DNS-ét rögzítették a hely­színen. Egyezett a mintával, amit a férfitól később Ausztriá­ban vettek le a hatóságok, ami­kor ott összeütközésbe került a törvénnyel. Végül a belgiumi Gentből hozták haza. A mesztegnyői eset után egy másik rablás is történt Marcaliban, ahol az egyik vélt tettes lakott. Mindössze két nappal a plébános megtáma­dása után egy kamionos vál­lalkozóra törtek rá éjjel kettő­kor a házában. Lefújták gázs- ray-vel, a földre fektették a fe­leségével együtt. A szemüket letakarták, a szájukat bekötöt­ték. Az álarcosok hajnali öt­kor mentek el a családi éksze­rekkel. 2013 tavaszán egy ba- latonlellei autókereskedőre tá­madtak hajnalban a saját há­zában. A házaspárt bántal­mazták, majd készpénzt, ék­szereket, sőt a korabeli híradá­sok szerint maroklőfegyvere­ket zsákmányoltak. A két rab­ló a sértettek autójával hajtott el. A kocsit később megtalál­ták, de az elkövetők elfogásá­ról nem adott hírt a rendőrség. Kérdésünkre a Somogy Me­gyei Rendőr-főkapitányság kö­zölte, hogy valóban vizsgálják, lehet-e összefüggés az ügyek között, erre vonatkozó konkrét információról nem tudnak be­számolni. ■ K. G. OLVASÓI ÜZENETEK ÉSZREVETTÜK elemek. Nagybajomban az ösz- szegyűjtött elemeket (ami veszé­lyes hulladéknak számít) a főnök utasítására kukába kéne önteni. FELTÁMADÁS. Soha nem látott ütemben fejlődik falu, város. Eny- nyi aszfaltozás, térfelújítás, virá- gosítás az elmúlt 4 évben össze­sen nem készült, mint az önkor­mányzati választások finisében! Évente kellene polgármestereket választani és semmi perc alatt felvirágozna kis hazánk! Laca vízkőoldó. Csodálatos ez a víz- kőoldó, drága is, mégis vízveze­tékszerelőt kellett hívni, hogy szétszedje a lefolyót, mert úgy bekötött mint a beton ez a kis viz- kőoldó! kéményseprők. Nem hittem a szememnek, amikor olvastam, hogy a kéményseprők 4 órában is vállalják a munkát, csak hogy megmaradjon a munkahelyük szelektív. A szelektív hulladék­gyűjtés még el sem kezdődött má­ris megbukott. Június 25-én már a negyedik alkalom volt, hogy a szelektív járat teljesen kimaradt Van szelektív gyűjtés vagy nincs? pecás Balatonkeresztúrról számlák. Vajon a szolgáltató mi­ért számláz egy hónapban kettő csekket, pl. 03.11. és 03.27., vagy 07.03 és 07.23? Emberségből? Netán a minimálbérből önök ki tudnának gazdálkodni egyszerre két havi díjat? Egy tisztességesen fizető alanyi jog. Nagyon sokan van­nak, akik az „Alanyi jogon jár...” kezdetű mondattal szeretnék a kötelességet magukról azokra hárítani, akik adójából épül ut­ca, villany- vagy vízhálózat, eb­ből festenek ki egy tantermet vagy vásárolnak mentőautót. Va­jon ők mindent megtesznek hogy megjárjon nekik? Méhész leányvásár. Ságváronl. Leány­vásárt tartottak. A jól sikerült rendezvényen népviseletbe öltö­zött lányok-asszonyok kínálták a süteményeket. Gyerekek népijáté­kokat játszottak két óvónővel, akik a játékokat maguk készítet­ték Az est fénypontjaként négy lányt kelt el az árverésen, ki krumpliért, ki rossz traktorért Köszönet a szervezőknek és segí­tőknek Bodoné Várjuk üzeneteiket a 20/9689-444-es normáldíjas számra. Ha véleményük van, feldolgozásra érdemes témát ajánlanak, akkor nyomják a mobilt! Aktív pihenés Nem mondhatni, hogy csak a hasukat süttetik a Balatonnál a budapesti diákok: a csapat Fo­nyódról Kaposvárra kerekezett. Talán a legnehezebb utat választották a magyar tengertől á somogyi megyeszék­helyre, hiszen az úton szinte egyáltalán nincs sík szakasz, s jó néhány emelkedővel meg kellett küzdeniük » ( \ I

Next

/
Oldalképek
Tartalom