Somogyi Hírlap, 2012. május (23. évfolyam, 102-126. szám)

2012-05-19 / 117. szám

4 2012. MÁJUS 19., SZOMBAT MEGYEI KÖRKÉP Háromszáz év Balaton: egy csobbanás egy siófoki Füreden „Halász, vízimolnár, révész őseim emlékét hordom lelkemben, e táj nevelt” „Óh Füred, drága Heli­kon” - sóhajt a könyveim, Balatonfüred kulturális nagykövetéé, aki amúgy siófoki. De hiszen a Bala­ton egy egész világ - mí­mel értetlenkedést Matyikó Sebestyén Jó­zsef. Fónai Imre Teltházas volt Matyikó Sebes­tyén József balatonfüredi könyv- bemutatója - olvasom a túlolda­li sajtót. Vagy kicsi teremben tar­tották - jut eszembe -, vagy...- „Nyájas táj, hívogató”, ezt írta Füredről Márai Sándor - kezd a meggyőzésbe Matyikó Sebestyén József. - A „gyönyörde”, a fasor, melynek lombjai alatt Vörösmarty beszé­dének hősei, a „füredi szívhalá- szók” sétáltak a választott hölgy után, a Kisfaludy Színház rom­jai, Jókai és Blaháné lépteinek nyoma az erdőben: ez a legtisz­tább magyar biedermeier. De a táj is szelíd, mintha a betegek, akik a fák alatt, e forrásnál, vi­lágoskék égbolt alatt keresnek gyógyulást beteg szívüknek, megszelídítették volna a termé­szetet. „A táj is hozzászelídült a betegekhez...Ne siess! Pihenj! Hallod a fák zúgását? Valamit üzennek” - írta Jókai. Százhatvan író, költő művét, képzőművészeket, közéleti sze­mélyiségeket gyűjtött a kötetbe, akiket megihletett a Balaton 1711-től 2011-ig. Keresztury De­zsőtől kölcsönözte a címet: Óh Füred, drága Helikon. Költő, néprajzkutató, muzeológus, el­sőként kapta meg a Balatonfü­red Városért Közalapítvány kul­turális nagykövete címet - hangzott el a könyvbemutatón. Az 1987-ben nyitott siófoki Kál­mán Imre Múzeum, ma már Emlékház ma már nyugalma­zott vezetője, tesszük hozzá mi somogyiak.- Több mint háromszáz éve élnek itt elődeim - mondja Matyikó, de leírja ezt a kötet utószavában is. - A Nagyvá­zsony melletti Csepelyről szár­mazik családom anyai ága, ahol Mátyás király szabad vadászai­ként éltek. A hajdani település ma már csak régészeti emlék. Őseim kisnemesként gazdál­kodtak, majd a félhold által Több mint háromszáz éve él­nek itt az elődeim. Balaton az egész világ, s a tó nem el­választ, hanem összeköt Matyikó Sebestyén József azt mondja: a költészetnek és a művészeteknek egyszerre tárgya és otthona a balatoni vidék Hajnali páraesernyő Petőfitől Szőcsig „Hogy milyen ez a könyv, ez a hangya-külde­tés szorgalommal és szinte biológiai buzga­lommal fölhalmozott könyv-állapot, áhítat- setyemláng, mézcsöpp-ragyogású vagy haldögbomlásszagú, hattyúringató, nádas- sóhaj-lobogású látomás-kazallá összehordott második valóság, betű-láng végtelen, nyom­tatott ihlet-természetrész: nem tudom. Ma­gam csak csodáltam a Balatont, nem dübör­gőit át ihletemen ágaskodó és habsörényes kemény tombolása, hajnali csöndjének ég bolt-nagy páraesemyője csak néha világított szívem fölött, mint Isten lampionja, súgása zöld bársony volt és fehér tömött akarat Talán ha magas felhőfoszlány fehér pára- köd-úszással lebegnek emlékezetem öregedő és esteledő égboltján, az alkonyodás piros angyaltollaiként Az óriás-tó körüli helysé­gek sok temploma, kőkeresztje, jegenyefa lángegyenese és árny-küldetése szövődött be szívembe. Egyik parttól a másik partig, a föl­ső kanyarulattól a befejező kanyarulatig volt utazásom, látomásom, Siófoktól Keszthelyig, Tihanyiéi Balatonalmádiig, Balatonőszödtől Révfülöpig szövődött az én pókhálóm, nem oly szabályosan, ahogy a pók szövi hálóját a ribizlibokrokgyümölcs-vércsöppös szőrtüs­kés feketeszőke ágai közé. ” (Juhász Ferenc előszava) Százhatvan név. Csak ízelítőül, ki­ket ihletett meg a magyar tenger: Rabindranath Tagore, John Paget angol utazó és orvos az 1800-as évekből, Petőfi Sándor (Pestről jövet járt Füreden, átkelt a Balatonon és Somogyba, Tolnába ment, 1842-ben levélben számolt be barátjának az útról), Pálóczi Horváth Ádám, Szép Ernő, Füst Milán, Egry József, Zilahy Lajos, Márai Sándor, Faludy György, Csukás István, Tüskés Ti­bor. Vagy éppen Szőcs Géza (e hétig államtitkár), aki a Quasimodo- versenyek és a füredi kulturális ren­dezvények szinte állandó közremű­ködője. A kötetben olvasható egyik műve, az Anna-bál a víz alatt: „Mert hogyha te vagy az, a csopaki molnár... Vagy ha kegyed volna a füredi sellő... Egybekelnénk ketten mikor a Hold feljő. Még az idén nyáron?! A vízi Anna-bálon. Vízi keringőt járnánk. Megtelne fényességgel a vt alatti várrom. ” Múzeumépítő nyugdíjas Múzeumépítő munkájának köszönhető, hogy a város őrzi a Kálmán-kultuszt - Habsburg Ottó írta ezt a Kálmán Imre Múzeumról írt ki­adványának előszavában Matyikó Sebestyén Józseftől. Kopottas biciklivel járt a Klapka ut­cából a múzeumba (ma már emlékház, mint mondottuk), parányi irodájában csak ő látta át az őskáoszt, 2005-ben még Bozóky András akkori miniszternek is elpanaszolta, hogy mennyi értéket őriz a raktárban (Varga Imre kisplasztikáit, Szinyei-Merse Pál, Egry József, Szász Endre, Csiszár Elek képeit), amiket jó volna egy állandó kiállításon bemutatni, ide­genforgalmi látványosság is lehetne. Ez volt az egyik vesszőparipája. A másik a Kálmán- gyűjtemény gyarapítása. A zongora, melyen Siófok szülötte a Tatárjárás című operettet komponálta. A világhírű zeneszerző működő­képes gramofonja. A csengettyű, amivel a sze­mélyzetet hívta Kálmán Imre. Levélmérlege, rádiója, szmokingja, frakkja és háziköntöse. Eredeti kézírású kottái, a szülők házassági dokumentuma. Ma már nyugdíjas. Gyakrabban járhat át Füredre. A „múzeumban” most Csiszár Elek fiának meghökkentő szobrai láthatók, Matyikó Sebestyén József nyitotta meg a ki­állítást De nemrég láttunk a falakon fény­képtárlatot is, hobbifotós Balaton-képeit. uralt nehéz időkben Siófokon vertek gyökeret, ahol a telepü­lés jelentős vagyonnal bíró, ala­pító családjai közé tartoztak. Bí­ró, borbély, halász, vízimolnár, földműves, kőműves, révész őseim emlékét hordom lelkem­ben. Engem is ez a táj nevelt. A családi legendárium szerint egyik apai elődöm vitte Kazin­czy Ferencet Tihanyból Szán­tódra, amikor Pálóczi Horváth Ádámot látogatta meg 1789- ben. Gyermekkoromban min­den nyáron áthajóztunk szüle­immel Füredre, s egy életre megérintett a hely szelleme. Már eszmélő ifjúként Zákonyi Ferencéknél, Liptákéknál, Déry Tibornál forgolódtam. A Balaton pedig ugye nem el­választ, hanem összeköt. - Az irodalom határai meglehetősen tágak - magyarázza. - Az alko­tás nem mindig a földrajzi helyhez, hanem a társadalom­hoz és az egyéniséghez is kötő­dik. A költészetnek és a művé­szeteknek azonban egyszerre tárgya és otthona ez a vidék. Szinte legendának érződik az az egyszerű tény, hogy a balato­ni halak a napsütéssel át- meg átjárt vizekben kapják pikke­lyeiknek világszerte egyedülál­ló csillogását és fényét. Mintha a Balaton ajándékát látnánk benne. Mindannyiunknak, akik itt születtünk, és itt élünk a legszebb magyar nagyvíz partján, kedves és örök a Bala­ton. Mert a Balaton egy egész világ. Történelme során sokféle néppel találkozott, és mindany- nyiból magába ölelt valamit. Vagy egy darab követ, vagy egy csatornát, amelyet római légi­ók ástak, vagy csak egy legen­dát, amit az itt élők átformál­tak, de megőriztek. A víz nyu­godt tükre csak pillanatokra tört meg, amikor belezuhant egy rabszolga teste, egy alán harcos, egy török lovas vagy egy lelőtt repülőgép. Csak egy csobbanás volt itt a történelem. Itt maradtak viszont az emlé­kek, beépültek a népszokások­ba. Beépültek a lassan ballagó paraszt személyes emlékeibe, amit a metszéstől fáradt embe­rek egymásnak újra meg újra elmeséltek. Mert nem az a tör­ténet, amit egyszer látunk. Az csak hír. A történeteket száz­szor kell elmondani, sokaknak. És így megmaradnak. A demokratikus hagyományok éltetője: a volt iparosszékház emelt fejjel 1956-ban a Megyei Forradalmi Tanács, 1988-ban a Magyar Demokrata Fórum ülésezett az épületben Négy munka érkezett be a terve­zésre kiírt pályázatra, végül Mathiaskó Károly mérnök tervé­ből az alaprajzot, Lamping József építész munkájából a homlokza­tot találták jónak, s a két elképze­lés kombinációjából született meg az iparosszékház a várostól kapott Németh István utcai tel­ken, a mai Somssich Pál utcában. Az 1925-ben indult munkálatok költségeit ugyan csökkentette az időközben eladott Teleki utcai ház vételára, ám így is elfogyott a pénz. Az Ipartestület vezetősége ezért adakozásra kérte fel a város lakóit és intézményeit, de jelentős állami kölcsön is segítette az épít­kezés folytatását. 1926. decem­ber 5-én tartották meg a klasszi­Előző heti feladványunk: a Kiliánból Együddé vált négyszintes központ cizáló hatású, eklektikus épület fényes avatóünnepségét. A monumentális, harmincnégy méter hosszú és tizenkilenc mé­ter széles székházat az Ipartestü­let és a Társaskör tartotta fenn. Élénk társadalmi élet zajlott itt éveken át. Már 1927 elején könyvtár nyüt az épületben, ugyanazon a tavaszon Zichy Mi- hály-emléktárlatot rendezett a nagyteremben a Berzsenyi Tár­saság. Az iparosok itt tartották meg évi rendes közgyűlésüket, a szakmai továbbképző tanfolya­mokat, az ismeretterjesztő elő­adásokat, a bálokat, sőt kiállítást is rendeztek a tanoncok munká­iból. Többször fellépett a nagyte­remben az Iparos Dalárda, 1937­ben itt szerveződött meg a Pete Lajos Dalkör, 1947-ben a székház­ban bontott zászlót a Kaposvári Iparos Ifjúsági Kör. Vendéglő is üzemelt az Iparosszékházban. Nemsokára aztán „Pártoktatók háza” lett az épületből - illetve az MSZMP Oktatási Igazgatóságá­nak központja -, s 1951 február­jában már a Jugoszlávia elleni po­litikai kampány részeként tartot­tak értekezletet a vidéki párt­funkcionáriusok számára. Vi­szont a forradalom napjaiban, 1956. október 27-én a kaposvári üzemek és intézmények küldöt­tei éppen itt alakították meg a So­mogy Megyei Nemzeti Tanácsot ► Bővebben: S0NUNE.hu Ugye milyen szép ez az épületrész? Vajon hol látható? írja meg: Somogyi Hírlap Szerkesztősége, 7400 Kaposvár, Kontrássy u. 2/A vagy emeltfejjel@sonline.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom