Somogyi Hírlap, 2012. május (23. évfolyam, 102-126. szám)

2012-05-02 / 102. szám

■KSBB1 A kocka el van vetve az orosz avtovaz harminc ; év után befejezi a csak­nem ötvenéves kocka Lada gyártását A gyár a Ladák iránti kereslet durva csök­kenésével indokolja a tör­ténelmi döntést. Kár volt sietni, még néhány újabb adójavaslat, s Ma­gyarországon ismét meg­élénkülne a piacuk... (av) Fúvószenekarra ébredtek a barcsiak HAGYOMÁNYOSAN fÚVÓSZené- re ébredt május elsején Barcs. A városi fúvószene­kar járta végig az utcákat, és mindenkit ünnepelni hí­vott. A barcsi fúvósok ré­szesei voltak a városi má- jusfaállításnak, de a majáli­son is felléptek, (jg) Üveges majális Bárdudvarnokon üvegfújó majálissal ünne­pelték a május elsejét Bárd­udvarnokon. A Goszthonyi- kúriában az üvegfújó szim­pózium egyik állandó résztvevője, az ajkai Ador­ján Károly tartott bemuta­tót az érdeklődőknek, (av) Zenével és tánccal a munka ünnepén A DRÁVASZENTESI faluház mellett finomságokkal há­lálták meg a férfiak kedves­ségét a lányok és asszo­nyok. A polgárőrök ugyanis hagyományosan áhítottak egy tízméteres májusfát ne­kik. A falatozás után indult a tánc, mely már a faállí- tásnál is hagyomány a tele­pülésen. (jg) Gyermek meseírókat keresnek MESEÍRÓ PÁLYÁZATOT írt ki általános iskolások részére a Duna-Dráva Nemzeti Park „a fehér gólya” jel­mondattal. A pályázatokat június közepéig várják. A legjobb pályamunkák ösz- szefűzve olvashatóak lesz­nek a kölkedi Fehér Gólya Múzeumban is. (jg) BALATONLELLÉN 14 órakor Anyák napi játszóház ajándékkészítéssel a könyvtárban. KAPOSFÜREDEN a Galériában Bencsik Andrea „Törékeny virá­gok” című kiállítása. KAPOSVÁRON az Együd Árpád Kulturális Központban Krizmanics Ágnes festőművész tárlata. SIÓFOKON 14 órakor Tóm Sawyer kalandjai mesejáték a Turay Ida Színház előadásában, a kulturális központban. Ajánljon programot ön is! *82/528-153 Hirdesse meg rendezvényét! *82/528-113 Túladott veszteségein a KVG szabadul a gazda A kaposvári cég végre kiszállt az erdélyi üzletből MEGYEI KORKÉP Hórukk! A KVG felemelése nem lesz egyszerű mutatvány Felmondta a dunakanyari üzletág szerződéseit, és konzorciumi partnernek adta át az erdélyi tevé­kenységet a Kaposvári Vá­rosgazdálkodási (KVG) Zrt. igazgatósága. Megsza­badultak a két vesztesé­ges, érthetetlenül sokáig tartogatott nehezéktől. Balassa Tamás Ehhez a könyvvizsgáló szerint el­engedhetetlen az árbevétel-növe­lés, a szerződési díjtételek felül­vizsgálata, melyeknek minden régióban fedezniük kell a költsé­geket. A Dunakanyarnál a hulla­déklerakás és ártalmatlanítás, Er­délyben még a telephely költsé­gét sem sikerült kitermelni. Rész­vényesek szerint a közcég mega­lomániás terjeszkedése okolható a veszteségekért, melyek közve­tetten a kaposváriakat is terhelik. A részvényesek többsége egyéb­iránt e lapunknak adott holding­tájékoztatásból szerez tudomást a _ döntésekről. 1 A KVG felemelése a padlóról £ nem lesz egyszerű. A könywizs- ' gáló jelentése szerint a cég ered- I ménye a mélypontra jutott, a csődhelyzet csak eredményes gazdálkodással kerülhető el. Amíg ezen dolgoznak, a felü- gyelőbizottság nyomán vizsgálat indul a korábbi évek szerződése­inek felülvizsgálata, a károkozás lehetőségének feltárása, s az eset­leges felelősségre vonás megtéte­le érdekében. Egyebek között er­ről érdeklődtünk csaknem két hónappal a zrt. legutóbbi közgyű­lése után. Takács Tamás, a zrt. igazgatósági elnöke arról tájékoz­tatott: független könyvszakértő­ket kértek a KVG korábbi gazdál­kodásának átvizsgálására. Öt cég­től kértek ajánlatot, nemsokára szerződnek. A gazdálkodásra kedvezőtlenül ható kötelezettségvállalások meg­szüntetése, mérséklése alapvető érdek, ennek hiányában a likvidi­tási problémák miatt a KVG fize­tésképtelen állapotba kerülhet, ír­ta a könyvvizsgáló. A menedzs­ment döntéseiről Takács azt kö­zölte: a beszállítói szerződések versenyeztetésével, a fizetési ha­táridők és a folyószámlahitel meghosszabbításával, a lízing- szerződések lejárati idejének és a Kedvezőtlen szerződés A HULLADÉKLERAKÁSSAL Össze­függő probléma: a kapos- mérői telephelyet üzemeltető CWS Hulladékgazdálkodási Kft-vel olyan, a zrt-köz- gyűlésen elhangzottak szerint sokáig ismeretlen szerződés él, mely jelentős kárt okoz, még felmondása esetén is a KVG-nek. Nyúl Gyula CWS- ügyvezető utóbb ígéretének megfelelően bírósági eljárást indított, amiért a KVG igazga­tóság elutasította az általa kérelmezett részvénykönyvi bejegyzést A hetesi önkor­mányzat négy részvényével kí­vántcsere útján tulajdonossá válni a KVG-ben. Keresetét a zrt ellenkeresettel kívánja hatálytalanítani Nyúl Gyula a zrt-vel szemben törvényes­ségi felügyeleti eljárást is kez­deményezett, amelyet azon­ban a bíróság elutasított, írta az igazgatósági elnök. Erdélyi visszavonuló A ROMÁNIAI TEVÉKENYSÉGTŐL egyébként 10-15 éves inter­vallumban vártak eredményt a kaposváriak, mert csak a piacnyerés után fokozatosan kívántak árat emelni. Nem egyedi ez, ugyanezzel a gya­korlattal próbálják kiszoríta­ni a hazai cégeket a külföldi piaci vetélytársak, olvashat­ták a kaposvári városatyák. Érdekes lehet az AVE mint 44 százalékos KV&tulaj- donos üzleti érdeke is, hiszen Püspök őket szorította ki ala­csony, s később bedőlt árai­val a székelyföldi piacról. A kaposváriak tehát piacnye­rés után, de még a nyereség- termelés előtt fújnak vissza­vonulót Erdélyországból. Fel- számolási eljárás nincs fo­lyamatban a KVG Zrt ellen, válaszolta Takács Tamás a romániai veszteségek miatt szárnyra kapott hírekre. kamatkondíciók megváltoztatá­sával léptek. A korábban terve­zett szétválással érintett üzlet­ágak leépítése más, költséghaté­konyabb módon, de megtörtént, közölte az elnök. A „más megol­dásról” most megtudtuk: a KVG romániai tevékenységét konzor­ciumi partner vette át, a jövőben a KVG-t teljesítési kötelezettség és költség sem terheli. Kérdés, ki­nek és miért állt érdekében a veszteséget átvenni. Az említett partner nyüván nem az SC KVG Románia SRL, a kaposváriak Nagybányán 2007 óta működő cége, amely augusztus végén 36 ezer euróval tartozott anyacégé­nek. Legalábbis a holding városi közgyűlésnek írt év végi tájékoz­tatója szerint. Az SC KVG Romá­nia SRL - melyet a város bizalmát másfél évtizeden át élvező Püs­pök Rudolf korábbi elnök-vezér­igazgató hozott létre - két éve üz­lettársi és megbízotti minőségben dolgozott együtt az SC Salubris- erv SRL-lel. Ennek Püspök szin­tén a közgyűlési anyag szerint nem tulajdonosa, hanem ügyve­zetője tavaly szeptember óta. Ak­kor már sem a KVG-ben, sem a holdingban nem tartott igényt Püspök szolgálataira Kaposvár. Új fejlemény még, hogy a ka­posvári közgyűlés csütörtökön hozzájárulását adta, hogy a hol­ding új cége, a tavaly nyáron ala­pított Kaposvári Hulladékgazdál­kodási Kft. telephelyét a regioná­lis hulladéklerakóra bejegyezzék. A cégnek március 1-je óta van közszolgáltatási szerződése a vá­rossal. Hogy, miért volt szükség az új kft-re, és miért nem a szin­tén holdingos, nagy tapasztalatú zrt.-t bízta meg a tulajdonos a re­gionális hulladéklerakó üzemel­tetésével? A hulladékgazdálkodá­si tevékenységek differenciálásá­val, írta az elnök, a költséghaté­konyság és a közszolgáltatás mi­nőségének és színvonalának nö­velése volt a cél. Forrásainkat ez a válasz elgondolkodtatta, hiszen a KVG-t egy eredményekkel ke­csegtető megbízás kihúzhatná a bajból. A 2011-ben történelmi, 322 milliós veszteséget elérő (ko­rábban mindig eredményes), s ekkor likviditási nehézségekkel küzdő KVG most a Püspök által képviselt Dolgozói Alapítvánnyal is egyezkedik. Húszmillió forin­tos, cégnek adott kölcsönét kíván­ja visszakérni az alapítvány, s en­nek meghosszabbítása a tét. OLVASÓI ÜZENETEK BARCS. Barcson, a Fürdő u. végén lé­vő parkból ellopták a szennyvízakna fém tetejét (vajon miért?) közel két hónapja. Be lett jelentve, semmi vál­tozás. Ugyanitt két éve nincs közvilá­gítás a parkban, ami szintén jelezve lett, semmi változás. Gondolom, min­denképpen megvárják, míg valaki be­leesik. Purci kutya KAPOSVÁR. Kaposvár polgármeste­rének 32 pontban összeszedett válla­lásait elemezve egyet értek Kováts Im­re közgazdász, volt önkormányzati képviselő felvetéseivel. Ugyanis több mint cinizmusnak, önnépszerűsítés­nek tartom, hogy olyan beruházásokat is sajátjának állított be a polgármester, melyhez a városnak semmi köze nem volt Ilyen a Dorottya Szálló, a kórház és még sorolni lehetne. Amelyek tény­leg városi beruházásban készültek, azokkal pedig mint az Agóra, a fürdő és a Szivárvány Kultúrpalotád óriási fi c/tS/OS"? /) Kro<Ztn fSUo/ adósságba taszították a várost és leg­alább 20 évre megpecsételte annak sorsát Nem beszélve arról, hogy ezen épületek szinte üresen tátongnak^és újabb veszteségét termelnek, ugyanis a működési költségeket valahonnan elő kell teremteni és akkor még nem ' ejtettünk szót az állagmegóvás költsé­geiről. Ahhoz, hogy nyereséget de leg­alább saját fenntartási költségeit elő­teremtsék ezek az épületek, szinte fo­lyamatosan telt házzal kellene, hogy működjenek. A laktanya helyén már rég beépített területnek kellene lennie, e helyett mindössze egy benzinkút és gaztenger áll. A polgármester már fel­hagyhatna a saját magát dicsérő, ön­népszerűsítő, a lakosságot félrevezető tevékenységével, mert visszaüthet­nek. Városlakó Várjuk üzeneteiket a 20/968-9444-es nor­máldíjas számra. Ha véleményük van, hozzá­szólnának cikkünkhöz vagy feldolgozásra ér­demes témát ajánlanak, nyomják a mobilt! ÉSZREVETTÜK Négylábú sofőr. Néhány előítéletes férfi úrvezető bizonyára felsóhajt a vo­lánnál ülő kutya láttán: legalább nem egy szőke cicababa... Észrevett valami rendkívülit a környezetében? Fotózza le, s ha érdekes, akkor köz- zétesszük. Vegye észre! Címünk: 7401 Pf.: 31. E-mail: sonline@sonline.hu Ismeretlen helyre költözött el az aszfaltüzem Zamárdiból Az aszfaltkeverő üzem ismeret­len helyre költözött. Csákovics Gyula zamárdi polgármesternek legalábbis nincs tudomása róla, hol keverik az útnak valót ezen túl a lulla-endrédi úthoz, csak az a bizonyos, hogy nem Za- márdiban. Ahogyan megírtuk, a lakosság és az önkormányzat is tiltakozott az aszfaltüzem lakó­házakhoz közeli tavalyi betele­pedése, pontosabban a zaj, a por, a bűz miatt. A zamárdi polgár- mester előbb megállapodott az összekötő utat építő Colas Zrt. akkori illetékeseivel, hogy Za- márdin belül keresnek a lakó­övezettől távolabbi területet; ta­láltak is ilyet közösen. Az egyez­tetések azonban megrekedtek azok után, hogy a Colasnál veze­tőváltás történt. Attól fogva Csákovics Gyula senkivel sem tudott tárgyalni, a napokban az­tán szó nélkül elköltöztették te­lepüket a városból. - Az, hogy megszűnt a környezetszennye­zés, jó hír - reagált a polgármes­ter. - A korábbi megállapodás ér­telmében azonban számoltunk azzal, hogy néhány utcánkat kedvezményesen leaszfaltozza a cég. Az elköltözésükkel nyilván ez is ugrott, így csak ingatlanel­adásból tudunk forrást teremte­ni ehhez. ■ F. I. 2012. MÁJUS 2., SZERDA Falusi iskolát nyitnak a városi iskolásoknak Városi iskolások lakják be a falu­házat Várdán. Egy-egy hetet, pár napot töltenek itt a diákok, élve­zik a friss levegőt, a programo­kat, ismerkednek a ter­mészetközeli élettel. - A Szász Endre nevével fémjelzett alkotótá­borokat annak idején a faluházba szerveztük - mondta Varga And­rás polgármester. - Ehhez 30 em­ber elhelyezésére és kiszolgálá­sára alkalmas infrastruktúrát kellett kialakítanunk. Mára azon­ban kiürült a faluházunk. Itt mű­ködött az orvosi rendelő, az isko­la, a könyvtár, volt benne színpad és tornaterem. Üresen állt az épület, ezért döntöttünk úgy, hogy a felső szinten diákszállást alakítunk ki konyhával. Ez az alapja a kaposvári iskolások er­dei, falusi iskolájának. ■ F. Sz. Á. GAZDIT KERESÜNK Számkivetett; talált vagy állatmen­helyen élő kutyáknak keresünk új, szerető gazdát a Somogyi Hírlapban. Ha úgy érzi, hogy felelősséget tud vállalni egy gondoskodásra szoruló jószágért, jelentkezzen! Ezt a négy apróságot Kaposváron az Új kollégium mögött dobták ki egy zsákba csomagolva! Két kisfiú és két kislány. Akinek megtetszet­tek és teheti fogadja örökbe valamelyiket! Elérhetőség: 06-70- 298- 5011 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom