Somogyi Hírlap, 2012. február (23. évfolyam, 27-51. szám)

2012-02-01 / 27. szám

2 WKKSKSM MEGYEI KORKÉP 2012.FEBRUÁR 1, SZERDA HÍRSÁV Az utolsó nyelvbotlás LENIN HOLTTESTÉT távolítsák el a Vörös térről és temes­sék el: ezt javasolja egy po­litikus. Egy szibériai hírol­vasó véletlenül belebakizott a hírbe, s azt mondta: elte­messük-e Vlagyimir Putyint? Nyelvboüásán mó­kázik egész oroszhon. Putyin talán érti a viccet Kérdés, szereti-e... (bt) KétZnamenák-film a szemleprogramban ZNAMENÁK ISTVÁN SZÚlész- rendező két filmje is szere­pel a 43. filmszemlén. A kaposvári előadás alapján készült Világjobbítók című játékfilmben a színház mű­vészei mellett Garas Dezső is szerepet vállalt. A szen­nai erdőkben-mezőkön for­gatott A legkisebb boszor­kány című filmben az egye­tem művészeti karának hallgatói játszanak. Mind­két alkotást csütörtökön ad­ja a fővárosi Uránia, (bt) Gyöngyszövés a fonyódi tékában KÉZMŰVES-FOGLALKOZÁS volt a fonyódi könyvtárban. Csere Andrea vezetésével az érdeklődők a gyöngyszö­vés technikájával ismer­kedhettek meg. (ve) Angol klub Balatonbogláron william l hamun nyelvta­nár volt a vendége a bala- tonboglári Angol Klubnak. A művelődési házban be­szélgethettek vele, akik gyakorolni szerették volna az angol nyelvet, (ve) Képviselői fogadóóra gruber Attila Somogy me­gye 3. számú választókerü­letének Fidesz - KDNP or­szággyűlési képviselője 2012. február 2- án (csütörtökön) 9-12 óráig fogadóórát tart Siófokon, a Polgármesteri Hivatalban. Érdeklődni a 84/312-458- as telefonszámon lehet. PROGRAMAJÁNLÓ BÖHÖNYÉN a művelődési házban 17.30 órakor Testi és lelki problé­mák kezelése a kineziológia mód­szerével címmel Varjaskériné Mol­nár Éva kineziológus, pedagógus előadása. KAPOSVÁRON a Püspöki Székház nagytermében a KÉSZ rendezvé­nyén 17 órakor „Politikai szabadság félszabadság'’ (Prohászka Ottokár), avagy: A globális tőke szorításában címmel Botos Katalin professzor asszony előadása. A megyei könyv­tárban 10 órától Ringató foglalko­zás. A szentjakabi művelődési ház­ban 14-től 18 óráig a Móricz Zsig- mond Nyugdíjasok Közművelődésé­ért Egyesület foglalkozása. A töröcskei közösségi házban 14 óra­kor Dóra L. Zoltánná gobelin-kiállítá­sának megnyitója. Ajánljon programot ön is! *82/528-153 Hirdesse meg rendezvényét! *82/528-113 Ne halásszon a halászat a tavon! horgásztó? A társaság éppen a balatoni pecások érdekeit tartja szem előtt a döghalak megjelenése, a társa­ságnak (és az idegenforgalom­nak) egyebek mellett ezért is ér­deke, hogy ezeket a halakat még elpusztulásuk előtt kihalásszák.- Érdekes kérdés, hogy természe­tes élővízen van-e keresnivalójuk a halászoknak? - folytatta Füstös.- Ha a horgászok igényeit, érdeke­it, a számukra a kedvező halösz- szetétel mégteremtését tartjuk szem előtt, akkor igen. A horgász nem a vízterületre jellemző faj­összetételnek megfelelő arányban fogja a különböző halfajokat, és ezt a torzító hatást a nagy termé­szetes vizek esetében szükséges halászattal egyensúlyozni. A horgászok száma folyamato­san nő a Balatonon - állította a halászvezér -, a horgászszerveze­tek sem kifogásolják a horgásztu­rizmus fejlesztési irányát, ellen­ben egyre jobb partnereik ebben.- Hasonló partnerséget az önkor­mányzatok részéről eddig csak el­vétve tapasztaltunk - így Füstös Gábor. - A körülmények javítását célzó beruházásokkal eddig nem igazán találkoztunk, ami ha csak a befektetések megtérülését tart­juk szem előtt, érthető is. Egy százméteres, strandként üzemelő partszakasz használatáért ezrek fizetnek belépőt, ugyanez a part­szakasz horgászturisztikai tekin­tetben mindössze 10-12 ember be­fogadására alkalmas. A drága vi­torlás- és jachtkikötők helyett megfizethetőbb horgászcsónak­kikötők építését is tervbe lehetne venni. A mederkotrás, vagy az ívóhelyek rekonstrukciója is fon­tos, de a zrt erre nem képes ön­erőből. ■ Fónai Imre (Folytatás az 1. oldalról) Kocsis további érvei: a balatoni halászat veszteséges tevékeny­ség, állami támogatásra szorul, mégis prioritást élvez a százez­res horgásztáborral szemben; a busa és az angolna száma ma már álláspontja szerint nem indo­kolja a halászat fenntartását, a busák a halászok szerint is a Ba­latonnal összefüggésben lévő ha­lastavakból kerülnek a tóba. Bár a horgászszervezetek is időről időre kritizálják a balatoni halászati cég tevékenységét, a keszthelyi képviselőéhez hason­ló sarkos vélemény eddig még nem fogalmazódott meg. S bár egyesek szerint az „ősi” Keszt- hely-Siófok rivalizálás is e „táma­dás” hátterében állhat, Kocsis Miklós további kételyeinek is hangot ad: - Érdekelne, a halá­szokat kikötéskor ki és hányszor ellenőrzi. Ezévtől áfamentesek a balatoni horgászengedélyek, így azok árát akár csökkenthétté vol­na a zrt. A legfontosabb a süllő ré­gi ívóheíyeinek visszaállítása len­ne lepelkotrással, de ez a halá­szoknak nem érdeke. A mestersé­ges süllőfészken ivatott és ikrából kikeltetett süllők egy részét visz- szahozzák a Balatonba, a többit értékesítik előnevelt ivadékként. Ahogy a balatoni keszeget is kifo­gás után évek óta élve szállítják a horgásztavakba, holott a Bala­ton horgásztó.- A Balaton nem horgásztó, ha­nem egy olyan természetes víz, amelynek a hasznosítási lehető­ségei között jelentős szerepet kap a horgászat - pontosított Füstös Nincs is szebb látvány egy balatoni halász számára, mint egy méretes hal. Ráadásul szükséges a munkája Gábor, a Balatoni Halgazdálkodá­si Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, gyakorlatilag semmiben sem ért­ve egyet Kocsis Miklóssal. - Tár­saságunk önerőből gazdálkodik, sem állami, sem egyéb forrásból nem kap támogatást annak elle­nére, hogy százszázalékban álla­mi tulajdonú társaságként több közfeladatot is ellát, üyen példá­ul a busa halászata. A halászat nem élvez semmüyen prioritást a horgászturizmussal szemben. Sokszor elmondtuk, hogy a sze­lektív halászatot a horgászok, a horgászturizmus érdekében foly­tatjuk, hiszen a Balaton kiváló vízminősége mellett a busa ve­szélyes táplálék-konkurense a horgászok által preferált őshonos halaknak, illetve ezek ivadékai­nak. A zrt vezérigazgatója szerint az idegenhonos fajok, a . busa és az angolna mennyiségére eddig sen­ki sem tudott szakmailag megala­pozott, pontos választ adni, ám bi­zonyos, hogy halászatukat egyelő­re nem lehet abbahagyni. A tava­szi halpusztulás idején többnyire ezeknek a fajoknak a túlöregedett példányait veti partra a víz. Min­den tavasszal felháborodást okoz Ügyészségre vitte a kaposvári Toldi-ügyet az LMP vizsgálat Kifogásolják az iskola megszüntetéséről hozott közgyűlési döntések törvényességét Toldis szülő keresi a kormány üldözöttéit (Folytatás az 1. oldalról) A párt szerint a kaposvári ön- kormányzat 2011 tavaszán több pontban megsértette, illetve nem tartotta be a közoktatási törvény döntéshozóra előírt jogszabályi előírásait a Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium megszüntetésekor. Az LMP a közgyűlési határoza­tot több pontban is jogellenes­nek tartja. Szerintük nem a tör­vényben előírt módon zajlottak le az előzetes véleményezteté­sek, az önkormányzat nem bo­csátotta rendelkezésre a véle­mény kialakításához szüksé­ges Információkat, súlyosan megsértette a szakvéleménye­zési eljárási törvényben előír­takat. Ugyancsak súlyosan sé­rült a párt szerint a szabad is­kolaválasztás joga, valamint az egyenlő bánásmód és az esély- egyenlőség elve. „A Toldi bezárása körüli anomáliák és az ügyben a me­gyei kormányhivatal részéről eljáró személy érintettsége ko­rábban még a Közigazgatási Minisztérium számára is kí­nos volt: a minisztérium helyt adott a szülők felülvizsgálati kérelmének, és az iskolabezá­rás ismételt vizsgálatára utasí­totta a kormányhivatalt”, fo­galmazott kedden az LMP. ■ Balassa T. az orbán kormány Üldözöttéi (OKÜ) elnevezéssel hirdetett cso­portot a Facebook közösségi por­tálon Klimóné Csongovai Hilda. A kaposvári Toldi iskola integrá­lása ellen tiltakozók egyik vezér­alakja olyan személyek és intéz­mények történeteit kívánja ősz- szegyűjteni, akik bizonyítani tudják, politikai okokból elveszí­tették a munkájukat, megbízá­saikat Árok Kornél, Kónya Pé­ter, Nagy-Navarro Balázs nevét említi, s „a megfenyegetettek és elmenekültek” elbeszéléseit is gyűjti a toldis szülők képviselő­je, akit nyilatkozatai szerint a munkahelyéről, a somogyvári is­kolából a kaposvári protestán­sa miatt küldtek el Egy kor­mánypárti sajtóhír szerint csak lejárt a szerződése. OLVASÓI ÜZENETEK ÁREMELÉSEK. Naponta zaklatják a népet a benzin és a dízel árával. Mi­ért nem közük a cukor, a krumpli, a liszt árát?! Az többeket érdekel. (A cukor ára függ - egyebek mellett - a szállítás, tehát az üzemanyag árától és nem fordítva. - A szerk.) ROKKANTNYUGDÍJASOK. A leapasz­tott rokkantnyugdíjasokat nem sza­badna megalázni olyan tárgysz­erűben, becstelen intézkedésekkel, mint amit az új kormányunk az elkö­vetkezendő időszakban tesz. Attól nem leszünk gyógyultak, hogy újból felülvizsgálnak minket, de megnyo­morítottak még lehetünk! Munkahe­lyek megléte nélkül akarnak ben­nünket tönkretenni. Nekünk, rokkan­taknak meg szabad fagyni, tűzifára nem jut(ván). Ami nincs, azt nem tu­dom a tűzre tenni. De, ami nem lesz, azt sem! Mert nincs, de nem is lesz miből venni! Reményvesztett * A re­habilitálandó rokkantnyugdíjasok­nak nemcsak lelkűk nem lesz, de munkahelyük és pénzük sem. De vil­lanyuk, vizük, lakásuk sem, mert jog­talanul fogják őket megfosztani rok­kantsági ellátásuktól. Tisztelettel: Reményvesztett CSALÁDJOGI TÖRVÉNY. A kedves, családjogi törvényért, és apai láthatá­sért aggódó névtelen hozzászólónak ajánlom figyelmébe, hogy a gyereket senki nem kérdezi, és az ostoba fel­nőttek többnyire a saját kémiájukkal törődnek, s tart be valóban e©ik szü­lő a másiknak. Mert hun elválunk, hun meg összemegyünk, oszt ©ere­ket nevelni nem érünk rá! kj TÜNTETÉS. Szeretném megkérdezni a tisztelt kormány mellett tüntető soka­ságtól, hölgyeim és uraimtól, igazi ma­gyaroktól: ki fogja kárpótolni a szabad­ságharc veszteseit? Gazul megtáma­dott kicsiny hazánk kedves vezetője eddigi ténykedése okozott némi kárt 300 forint az euró, 450 forint a gáz­olaj, nyugdíj, bérek, jogok, stb. * 300 forintos euró, közel 450 forintos üzem­anyag, 27 százalékos áfa, nincs adójó­váírás, a felsőoktatásban 1/5-re csök­kentek a keretszámok, Schmitt Pál... És tüntetnek a kormány mellett. Az ember a majomtól származik, sokan nem sokat változtak. ATI EURÓ. Az euró 295 forint. No, mit szóltok állandóan emiatt zúgoló- dók? Julika GRATULÁCIÓ. Gratulálok Hegedűs Martin cikkéhez, ami a Somogyi Hír­lap január 26-i számának 15. olda­lán jelent meg. Mné VÁRÓLISTA. Négy év múlva kapok műtétre időpontot 35 év tb-fizetés után! Nem tudok addig várni, inkább kifizetem, de négy év múlva kérem vissza a pénzem. Gondolom, ez jo­gos igény. Mit szólnak hozzá illetékesék? BULVÁR. Olvasom, hogy Tilla és Claudia között működik a kémia, és Tillának nagyon bejön Claudia. így, ebben a szlengben. De a szleng még hagyján, csak az nem kéne, hogy Tilla családjáról is azt nyilatkozza Claudia, mint Gesztesiéről, hogy „imádom az uram nagy, olaszos csa­ládját”. Aztán ugye, csak nem imád­ta már később annyira, kj HELYFOGLALÁS. Jegyet váltottam a Szivárvány Kultúrpalotába. Közölték, hogy érkezési sorrendben lehet helyet foglalni. Szerintem ez így nem jó. tj Várjuk üzeneteiket a 20/968-9444-es nor­máldíjas számra. Ha véleményük van, hozzá­szólnának cikkünkhöz vagy feldolgozásra ér­demes témát ajánlanak, nyomják a mobilt! Füstmentesen. Messze vagyunk még attól, amikor a hamutartó hi­ánya is elég információ lesz, és nem kell a beszédes felirat... Észrevett valami rendkívülit a környezeté­ben? Fotózza le, s ha érdekes, akkor köz- zétesszük. Vegye észre! Címünk: 7401 Pf.: 31. E-mail: sonline@sonline.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom