Somogyi Hírlap, 2011. november (22. évfolyam, 256-280. szám)

2011-11-12 / 265. szám

A város peremén dolgoznak szociális munkások Minden nap útra kel a teajárat Kaposváron Navracsics Tibor: Somogy megye kiváló példa a közigazgatásban Még csak éppen szorosabbra húzzuk magunkon a hirtelen jött hideg miatt a kabátot, a ka­posvári utcákon élő mintegy százharminc-száznegyven em­bernek a legnehezebb idősza­ka kezdődik, amin a szociális munkások takarókkal, meleg teával, étellel tudnak enyhíte­ni. Szinte minden utcán élő hajléktalant név és búvóhely szerint ismernek. Pénteken hárman keltek útra meleg ta­karókkal. Róluk akartunk be­szélni a szociális munka nap­ján, de mindig a gondozottjaik­nál kötöttünk ki.- A tavaszi, nyári időszak­ban térképezzük föl, ki hol la­kik - mondta Kovács Gabriella szociális munkás. - Ezen a te­rületen például két pár él egy- egy sátorszerű tákolmányban. Nélkülünk megfagynának. Meg kall találni a módját, hogy ne csak takarókkal tudjunk se­gíteni. A legtöbb ember úgy van velük, úristen undorító, büdös hajléktalan, nem tekin­tik embernek. Soha életemben nem gondoltam volna, hogy hajléktalanokkal foglalkozom. Aztán egyszer önkéntesként megjelentem a szállón és ott­maradtam, mert ők azok, akik­kel senki nem hajlandó törőd­ni. Ehhez a munkához persze hatalmas mennyiségű toleran­cia kell. A hajléktalanok ma már tudják, hogy nincs sok vá­lasztásuk, elfogadnak bennün­ket. Az ellátórendszer olyan amilyen, szorítja őket kifelé, mi pedig azért vagyunk, hogy segítsünk rajtuk. ►a. oldal Videónkat keresse a SONLINE.hu n Meleg takarókkal, teával teszik elviselhetőbbé az utcai életet ¥ ^ Bfer- 1 aP' -s*‘- i 1 .... ff- 1 ti 7?*^ 77 y. ■ MSHQHCí Működőképesség: ezért érvényesítik érdekeiket A közoktatási törvény tervezete olyan súlyos szakmai hibákat tartalmaz, hogy ha a parlament azt módosítások nélkül elfogad­ja, akkor össze fog omlani az egész rendszer. Ezt Gállá István­ná SZÉF alelnök, a Pedagógus Szakszervezet elnöke hangoz­tatta pénteken Kaposváron, a Szakszervezetek Együttműkö­dési Fóruma (SZÉF) közszolgá­lati munkavállalói találkozóján. A közszolgálati munkahe­lyek régióból érkezett, több mint száz képviselője előtt Var­ga László SZÉF elnök úgy fo­galmazott a munka törvény- könyve tervezett módosítása kapcsán: a SZÉF számára telje­sen elfogadhatatlan a szakszer­vezetijogok csorbítása, az eddi­gi párbeszédstruktúra szétve­rése és a szakszervezeti jog­fosztás. ►2. OLDAL z Eélkül nincsjnérés: a fűtési HNvföi Kapóstf isj&ogos Köd van és talán szmog is. Utóbbit Somogybán csak sej­teni lehet. Az elmúlt időszakban több hazai nagyvárosban is szmogriadót fújtak. Somogy- ról nem szóltak a hírek. Egy­részt legnagyobb városunk­nak, Kaposvárnak, kedvező a fekvése, és nincsenek nagy szennyezőanyag-kibocsátó gyárai, üzemei, másrészt megyénkben sehol nincs fo­lyamatos mérés. ►3. OLDAL Példaértékű az együttműködés a Somogy megyei kormányhi­vatal, a megyei közgyűlés és Ka­posvár Város Önkormányzata között. Ezt állapította meg Navracsics Tibor miniszterel­nök-helyettes pénteki kaposvá­ri látogatása alkalmával. A saj­tótájékoztatón elhangzott az is, hogy a kormányhivatalok adós­sága a költségvetés alultervezé­se miatt keletkezett. Szita Ká­roly polgármester kifejezett ké­rése az volt, hogy minél előbb álljanak fel az új közigazgatási egységek, hogy az új feladatok differenciálásai a finanszírozás­ban is megjelenhessenek. Navracsics Tibor szerint erre vélhetően 2012 júliusától adó­dik lehetőség. ^2. oldal Ömlenek az adómódosítók a parlamentbe Szigorítás a külföldi rendszám­mal autózóknak, maximált bal­eseti adó, könnyítés a házi sör­főzdéknek. Újabb módosító ja­vaslatok érkeztek az adócso­maghoz, és kiderült az is, az eddigiek közül melyeket támo­gatja a kormány. Egy javaslat az úgynevezett baleseti adó összegére ír elő felső határt. A kötelező biztosításra kive­tett 30 százalékos adó nem le­het több napi 83 forintnál, ami évi 30 295 forintot jelent. A kormány elvenné, pontosab­ban meg sem adná azt a jogot az önkormányzatoknak, hogy általuk kitalált adókat vesse­nek ki. ►6. OLDAL Hoffmann béremelést ígér a tanároknak Bőven maradtak nézeteltéré­sek a Fidesz oktatási, kabinet­je és az oktatási államtitkár­ság, vagyis Pokorni Zoltán és Hoffmann Rózsa között a köz­nevelési törvény tekintetében, annak ellenére, hogy a törvény tervezete már a parlament előtt van. A legfőbb eltérés a pedagógus életpályamodell, az iskolák állami átvétele és az egész napos iskola körül bon­takoztak ki. A tervezet értel­mében 2013. szeptemberétől egy főiskolát végzett pedagó­gus a mostani 122 ezer forint­tal szemben 163 ezer, egy egyetemet végzett 129 500 fo­rint helyett 184 ezer forintot kereshet havonta, ►s. oldal I Albert Flóriánra emlékeztek • Albert Flóriánra emlékezve barátsá­: gos labdarúgó-mérkőzésen Liechten- : stein együttesét látta vendégül pénte- : ken este Budapesten a magyar válo- : gatott, amely 5-0-ra győzött. iUSSk tabtalom* MEGYEI KÖRKÉP 2 '■ Közel 500 milli- • . ~ • , , „ . . , .. GAZDASAG 6 : ard forint hiány- " -------------------­: zik ahhoz, hogy -------------------------— • az önkormányza- ^-ktmód 9 : tok finanszíroz- sport----------------lO : hassák a feladata- tv-músor 14 : ikat. M. OLDAL krónika 16 i Párbeszédet szeretnének a multik : Ahol kevés a multi, ott elkényelme- j sedik az állam. Többek között ez is : elhangzott a multinacionális cégek : melletti érvként a Világgazdaság : szakkonferenciáján. ^7. oldal : időjárás ijljjj Orbán : Derült, de Londonban : hideg Idő lesz, Kétnapos londoni : többnyire északi- útjának második ; as légmozgással. napján Dávid : A hőmérséklet Cameron brit kor­■ fokra emelkedik. mányfővel tár­►13. oldal gyalt Orbán Vik­tor. ►&. OLDAL ASONLINE.hu olvasóitól : Ön szerint mennyi somogyi focicsapat lesz : az élvonalban a következő kiírásban? : X: nulla 1-es: egy Rfc * ; FORRÁS: SONUNE.hP^^^BI -es: kettő : í VEGYE ÉSZRE! : Vegye észre, hogy nekünk sem jobb, ha : a sorozatos lopások miatt kevesebb pa- : lánta kerül ki a virágágyásokba. Bar- \ csőn például háromezer árvácskát ülte- : tett el a közterületeken a városgazdálko- : dási igazgatóság, amelyeknek mintegy : tíz százaléka az első két hétben eltűnt • Vegyük észre azt is, hogy mindezt a vá- '■ ros vásárolta, tehát a pótlásukra sincs : lehetőség. így maradtak az üresen tá­: tongó virágágyások, és ezzel bizony vár \ rosunk színes foltjai is eltűnnek a tér- '■ képről. Ráadásul most kerültek ki a tu- : lipán- és krókuszhagymák is, és a jobb : érzésűek reménykedve várják, hogy he­■ lyükön maradhassanak Pedig jó tudni: : a viráglopást a törvény is bünteti, akár : több tízezer forinttal, ráadásul magunk- : tói lopunk, a mi adóforintjainkból veszi | a váms a virágot., (jg) I II 111 Ilii I Ilii Ilii ; 9 770865 912060 11265

Next

/
Oldalképek
Tartalom