Somogyi Hírlap, 2011. november (22. évfolyam, 256-280. szám)

2011-11-02 / 256. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP - 2011. NOVEMBER 2., SZERDA HÍRSÁV Maradona ötvenen túl focilabda-tortával és mar­cipán mezekkel, jó hangu­latban ünnepelték meg az al-Vaszl focistái és elöljárói Diego Maradona 51. szüle­tésnapját Dubaiban. Az ar­gentin legenda 2011. má­jusban vette át a dubai csa­pat irányítását, és a kezdeti döccenők után most már szemmel láthatóan beil­leszkedett. A klubvezetők és a focisták családtagnak tekintik, ezt támasztja alá a jó hangulatú party is, amit az isteni Diego 51. születésnapja alkalmából csaptak október 30-án. Dubai-ozunk, Dubai- ozunk...? (szá) Megemlékezés az emlékműnél RENDHAGYÓ MEGEMLÉKE­ZÉST tartott a halottak nap­ja alkalmából a niklai ön- kormányzat. Gyertyagyúj­tással és koszorúzással az általános iskola udvarán álló II. vüágháborús em­lékműnél hajtottak fejet a háború áldozatainak emlé­kére. (ve) Vért adtak a kaposvári diákok VÉRADÁST TARTOTTAK a TIT Alapítványi Középiskola és Szakiskolában. A kaposvá­ri rendezvényen összesen 87-en jelentek meg, s kö­zülük 46-an az iskola ta­nulói voltak - számolt be Kissné Krum Tünde okta­tásszervező. (hm) Győzött a tökből készült babafej TÖKLÁMPÁS-FARAGÓ VER­SENYT szerveztek a marcali Noszlopy iskolában. A gye­rekek és a szülők összesen nyolcvan tököt faragtak ki. Boszorkányok, állatfejek, szellemek riogatták a tanu­lókat. A zsűri szerint a leg­félelmetesebb az első osz­tályos Dér Zsófiáé volt, aki egy babafejet készített, szalmát, gabonaszálakat, paprikát és diót is felhasz­nált a díszítéshez, (ve) Módszertani nap a kaposvári pedagógusoknak Kaposvár évente több mint 7,2 milliárd forintot költ oktatásra, az állam pénzügyi szerepválla­lása az elvárthoz képest nagyon alacsony - mondta Szita Ká­roly polgármester a kaposvári pedagógusok számára szerve­zett módszertani napon. Kapos­vár ma az általános és középis­koláinak működésére saját be­vételeiből 3,3 milliárd forintot költ. A települések egyre nehe­zebben. tudják előteremteni a szükséges pénzt. Az új közne­velési törvény szerint az oktatás állami feladat lesz, de lehetősé­get biztosít az ebben szerepet vállalni akaró településeknek is. Szita hangsúlyozta: Kapos­vár élni fog ezzel a lehetőséggel. MEGYEI KÖRKÉP Jutalékkal ösztönzött végrehajtó modern módik Köztartozások behajtására is társulnak az önkormányzatok A hulladékkezelő szolgáltató jutalékkal ösz­tönzi a díjtartozást behajtó önkormány­zatokat, másutt nyugdíjas exren- dőr vagy éppen köztisztviselő az adósságbehajtó. Fónai Imre Az egyre bővülő észak­somogyi önkormányza­ti társulásnál köztisztvi­selő a végrehajtó - nem ortodox, nagyon is mo­dern módszerek annak érdekében, hogy csök­kenjen, vagy legalábbis ne emelkedjék az adó­sok száma, nemrég megírtuk, a legere­detibb öt­Ahogyan letek egyike a siófoki Termofok Kft.-é: exrendőr keresi fel a lak­bérrel, távhővel tartozókat és csupán csak elbeszélget velük... A víz, gáz és villany esetében persze nem kell változtatni a régi jó kikapcsolásos módin, nekik könnyebb... De az össze­gek is náluk a legmagasabbak: az E-ON tájékoztatása szerint az áram- és gázhasználók ösz- szességében több tízmilliárd forinttal tartoznak a társaság­nak. Míg tavaly 55 ezer, idén eddig 39 ezer esetben kellett kikapcsolniuk a szolgáltatást nemfizetés miatt. Eddig persze „nem muszáj” eljutni. - Rész­letfizetési lehető­ség van bizonyos esetekben, a szociálisan rászoruló vagy fo­gyatékkal élő védendő fogyasz­tókat ezen kívül megilleti a fi­zetési haladékhoz és áramszol­gáltatás esetén az előre fizetős mérő díjmentes felszerelésé­hez való jog - hívja fel a figyel­met Varga Ivett, az E-ON szóvi­vője. Felszólítások, végül korlá­tozási értesítő - ezek előzik meg a „csak csöpög” szolgálta­tás bevezetését a DRV-nél, de még az értesítő kézhez vétele után is lehetőség van a tartozás kiegyenlítésére. Amennyiben a vízkorlátozás sem vezet ered­ményre, vagy a fogyasztási hely nem korlá­tozható, ak­kor behajtó cég közre­működé­sét veszik igénybe, esetleg a jo­gi utat. A be nem fizetett szemétdíjat a törvény szerint az önkormány­zatok hajtják be adók módjára, Az AVE Zöldfok Zrt. jutalékot fi­zet ezért a helyhatóságoknak, mintegy ösztönzés képpen. - így járulunk hozzá a hivatalok ezzel kapcsolatos többletköltségeihez; úgy véljük ugyanis, hogy kölcsö­nös érdekünk a behajtás - ma­gyarázza Szabó Zoltán, a siófoki központú, osztrák többségi tulaj­donú szolgáltató vezérigazgató­ja. - Szoros az együttműködés az önkormányzatokkal, napra kész listát adunk át számukra a nemfizetőkről. Mind több telepü­léssel kötünk ilyen szerződést, a szolgáltatási területünkön műkö­dő önkormányzatok negyedé-vel van már megállapodásunk. Vegrehajtasi társulás; Balatonföldvaron köztisztviselő a végrehajtó és a jegyző nevében jár el Balatonföldvar az országban másodikként (Kaposvár után) alapított Pénzügyi Végrehajtá­si Társulást, ahol a végrehajtó köztisztviselő. Balatonföldvár jegyzője nevében jár el, felszá­mítja a kamatokat és a költsé­geit, így önfenntartó. - Közel húsz település csatlakozott már Balatonszemestől Ádándig, Tengődig és most szándékozik belépni Balatonboglár és Balatonlelle is - tájékoztat Kiss Pál címze­tesföldvári főjegyző. - Eleinte háborogtak kissé az adósok, többen fellebbeztek, de a Kor­mányhivatal elutasította eze­ket a panaszokat. Azóta javult a pénzügyi fegyelem. Ez a tár­sulás hajt be az adón túl más köztartozásokat is, így például a Szemétdíjat, sőt, a gyorshaj­tásos igazgatási bírságokat is. ____i___ Vi lágnap: meg kell tanulni pikkelysömörösként élni Sínen maradt a cukorgyártás kampány Kisiklott egy répaszállító vasúti kocsi a gyárban Zökkenők nélkül. A baleset szerencsére nem okozott fennakadást a cukorgyári kampányban (Folytatás az 1. oldalról) Balogh István a kaposvári klub elnöke elmondta, hogy a pszoriázis világnapja alkalmá­ból a Szent Teotonio Lovagok Testvéri Társasága a magyaror­szági pikkelysömörös betegeket hatmillió forint értékű ado­mánnyal - bőrápoló szerekkel, samponokkal, testápolókkal, krémekkel - támogatta. Az ado­mányból a klubnap résztvevői is részesültek. A pszoriázis, más néven pik­kelysömör nagyon gyakori be­tegség: Magyarországon egyes adatok szerint kétszázezer, má­sok szerint négyszázezer beteg található, a világon 180 millió. Akik a pikkelysömörrel küzde­nek nagyon jól tudják, hogy mi­lyen megalázóak tudnak lenni a tekintetek, és az undor az em­berek arcán, amikor a pikkely- sömörösre néznek. Rettenete­sen nehéz elfogadni az embe­rek tudatlanságát és meg nem értését, annak ellenére, hogy a pszoriázis nem fertőző bőrbe­tegség. - A pikkelysömörben szenvedőknek nemcsak a bőr­betegségükkel kell megküzde­niük, hanem súlyos életviteli, társadalmi beilleszkedési prob­lémáikkal is, amit a betegség okoz nekik - mondta megnyitó­jában Battyáni Zita docens, a Pé­csi Bőrgyógyászati Klinika ve­zetője. - A világnapnak az len­ne a célja, hogy erről a betegség­ről az egészséges emberekkel is beszéljünk, hogy a pszoriázis- ban szenvedőket el tudják fogad­ni. Battyáni Zita előadásában be­szélt a pszoriázissal összefüggő betegségekről, mint az alkoho­lizmus, dohányzás, depresszió, és az öngyilkossági hajlam, ami ötször nagyobb, mint az egész­séges embereknél. A kiváltó okok között pedig a túlsúly, a helytelen táplálkozás, a stressz és az egészségtelen étkezés is szerepel. Fábos Beáta a Kaposi Mór Ok­tató Kórház Bőrgyógyászatának osztályvezető főorvosa a bioló­giai terápiák tapasztalatai, az legújabb lehetséges kezelési módokat osztotta meg a hallga­tókkal. A pszoriázis világnap alkal­mából a kaposvári klub elnöke beszámolt arról, hogy megala­kult a Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesülete, melynek egyik célja, hogy rövid időn be­lül minden megyeszékhelyen il­letve nagyobb városban alakul­jon klub. Az országos egyesület elnökévé Balogh Istvánt válasz­tották. Az előadások és az ebéd után a Baranya megyei vendégek Sta- mucz Józsefné idegenvezetésé­vel a megyeszékhely belvárosá­val, műemlékeivel ismerkedhet­tek meg. ■ F. Szarka Ágnes (Folytatás az 1. oldalról) Az ütközés következtében az egyik kapu kidőlt, amelynek megjavításáról már intézkedtek a cég munkatársai.- Nem történt személyi sérülés és nincs jelentős anyagi kár - számolt be érdeklő­désünkre Szeles Zoltán, a Ma­gyar Cukor Zrt. operatív igazgató­ja. - Várhatóan szerdán emelik vissza a sínre a vagont. A keddi eset nem okozott fenn­akadást a kaposvári cukorgyári kampányban, az ügy körülmé­nyeit vizsgálják. Szakemberek ar­ról is gondoskodnak, hogy az érintett pályaszakaszon újra biz­tonságos legyen a közlekedés, a legfontosabb teendőkről egyeztet­nek a vasút illetékeseivel. Az üze­men belüli gördülékeny szállítás különösen lényeges, hiszen a cu­korrépa nagyobbik részét a MÁV hozza a gyárnak. Amúgy a hosz- szú hétvége alatt is folyamatosan működött az üzem, hatalmas mennyiségben készült a cukor. Szeles Zoltán kérdésünkre el­mondta: továbbra is három mű­szakban folyik a termelés. Az 56 kampánynap alatt közel 400 ezer tonna cukorréppából nyertek cukrot.- Eddig nagyjából 58 ezer ton­nányi cukrot tároltunk be a siló­ba - tudtuk meg az operatív igaz­gatótól. Jelenleg úgy tűnik: ha­zánk egyetlen cukorgyárába nagyjából 750 ezer tonna alap­anyagot szállítanak be ebben az idényben. A szakember utalt rá; bár az eredeti termésbecslések­hez képest enyhén csökkent a mennyiség, a répa cukortartalma magasabb a vártnál. Míg az ezzel kapcsolatos mutató tavaly átlag 15,5 százalék volt, addig jelenleg 17 százalékos a cukortartalom.- A kaposvári cukorgyárnak 170 állandó dolgozója van - mondta a szakember. - Rajtuk kí­vül még közel 80 idénymunkást is alkalmaznak. ■ Harsányi M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom