Somogyi Hírlap, 2011. augusztus (22. évfolyam, 178-203. szám)

2011-08-11 / 187. szám

7 2011. AUGUSZTUS 11, CSÜTÖRTÖK GAZDASÁG Nyolc nap eltelt; de fütyülnek rá válasz nélkül Olvasónk nem érti gázszámlája ala­kulását. Megütközve látja, hogy az ő logikája szerint más összeg jön ki vég­eredményként, mint amit helyesnek tartana. E-mailben kérdezte erró'l a gázszolgáltatót, de nem kapott választ. A HÖLGY LEVELE, amelyet a gázszolgáltatónak „díjfize­téssel kapcsolatos tájékozta­tás kérése” tárgymegjelölés­sel írt, július 20-án kelt. La­punknak pedig már 28-án elküldte panaszát, hogy őt „válaszra sem méltatják”. Nyolc nap kevés idő ahhoz, hogy bárki ezt joggal állít­hassa. A törvény szerint a hivatalos levelekre, pana­szokra a kereskedők, szol­gáltatók 30 napon belül kö­telesek válaszolni. Ha ezt nem teszik meg, akkor a dol­got be lehet jelenteni a szol­gáltató székhelye szerint il­letékes fogyasztóvédelmi ha­tóságnál (elérhetőségek: www.nfh.hu ). Amennyiben a szolgáltató vétett a jogsza­bály ellen, az állami szerv pénzbírsággal sújthatja. jelen esetben azonban leg­alább augusztus 20-ig vár­nia kell a hölgynek. Azt ta­nácsoljuk, legyen egy ki­csit türelmesebb. Egyéb­ként, ha sürgősen szeretne információt kapni, azt elér­heti telefonon. A szolgálta­tó ügyfélszolgálatán felvilá­gosítást kaphat számlázási ügyekben - e témában kü­lön részleget szoktak mű­ködtetni. olvasónk azt is írja, hátha lapunk „ki tudja csikarni” kérdésére a választ. Ez azon­ban egy újságnak nem lehet, a feladata. Lapunk e hasábo­kon nem ügyintézést vállal a kedves olvasók helyett, ha­nem megpróbál útmutatást adni, milyen ügyekben hová fordulhatnak, illetve egyes vitás esetekben melyek a fo­gyasztói jogaik. ■ Rados Virág kérjük, írja meg fogyasztóvédelmi panaszait! jotanacs@axelspringer.hu Maradt a bizonytalanság malév Felfüggesztették a közgyűlést, kérdéses a tőkerendezés MALÉV ZRT. Továbbra sem oldódott meg az állami légitársa­ság helyzete, nem tár­gyaltak ugyanis a Malév tegnapi közgyűlésén a cég tőkerendezéséről. A közgyűlést augusztus 23- án folytatják. AS/VG-összefoglaló Nem tárgyalt végül a Malév teg­napi közgyűlése a társaság tőke- rendezéséről, mert a közgyűlés összehívásáig - az idő rövidsége miatt - még nem született meg a fedezet biztosításához szükséges valamennyi'döntés - közölte a többségi tulajdonos Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. A közgyűlést augusztus 23- án folytatják. Korábban, a Malév éves ren­des közgyűlésén, május 27-én a részvényesek 24,56 milliárd fo­rint veszteséggel fogadták el a társaság 2010. évi mérlegét, és az új vezérigazgató kinevezésé­ig júniustól Limburger Lórántot bízták meg a vezérigazgatói te­endőkkel. A rendes közgyűlésen a tőkerendezésről nem hoztak döntést, azt az orosz Vnyeseko- nombankkal folytatandó további tárgyalások miatt későbbre ha­lasztották. Az orosz féllel többek között a hitelek átstrukturálásá­ról kellene megállapodni, a pénzintézetnek a múlt év végi információk szerint 120 millió euróval tartozik a Malév. A Malév mindeközben folya­matosan állami finanszírozásra szorul: legutóbb a június 24-i közgyűlésen emelték meg 4,5 milliárd forinttal a tőkéjét, au­gusztus végéig pedig 23 milliárd­nyi friss tőkét kell juttatni szá­mára. Az április elsejei rendkí­vüli közgyűlésén is kaptak pénz- injekciót, ekkor az MNV 2,5 mil­liárd forint tőkét juttatott nekik. Lapunk úgy tudja, ősszel egy új, átdolgozott három-öt éves tervet fogadhatnak el cégnél. Erre azért A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉ­RIUM vizsgálja a Malév megvá­sárlására érkezett cseh vásár­lási szándékot Ezt azután kö­zölte a tárca, hogy a Figyelő legutóbb arról írt, egy cseh társaság és a hozzá tartozó magyarországi Travel Service konzorcium 80 oldalas levél­lehet szükség, mert ősszel jár­nak le a Malév-gépek lízingszer­ződései, és újra kell tárgyalni azokat, másrészt a jelenleg érvé­nyes, 2010 elején indult három­éves stratégia 2012 végére már üzemi nyereséget irányoz elő, amelyet a mostani helyzet alap­ján nagyon nehéz lenne tartani. Forrásaink úgy vélik, a Malév jö­vőjét az biztosítaná, ha tőkeerős, lehetőleg szakmai befektető ke­rülne a légitársaság mögé. Utób­binak az elképzelései azonban ismét jelentősen megváltoztat­hatják a készülőiéiben lévő új stratégiát. Kitörési pont lehet a Malévnak az is, ha egy távol-ke­leti légitársaság európai hídfőál­lásának használná a céget, és a távolról jött utasokat a magyar ben jelezte a magyar kormány­nak, szándékában áll meglen­ni a Malévet. Farkas Attila, a Travel Service Kft ügyvezetője megerősítette az értesülést. A csehek szándéknyilatkozata kevés kézzelfogható részletet tartalmaz, az adósságot példá­ul nem kívánják átvenni. cég „terítené” Európában. Ez akár a flotta bővítésével is járhat­na. Limburger Lóránt korábban azt mondta a Világgazdaságnak, hogy a 2010-es 88 milliárd forint után ez évre hasonló üzemméret mellett javuló fedezeti mutatót vár a cégnél. Az állami légitársaságnak a versenytársakhoz képesti pozicio­nálásáról elmondta, továbbra is a fapadosok és a hagyományos tár­saságok közötti területet „lövik be” maguknak. Olyan új szolgál­tatásokat szeretnének kifejlesz­teni, amelyek vonzók az uta­soknak, de versenyképes az áruk is. A megbízott vezérigazgató egy korábbi interjújában a lé­gicég kereskedelmi tevékenysé­gének megerősítését, a belső erő­források hatékonyabb kihaszná­lását emelte ki az előtte álló fel­adatok közül. Elmondta: június elseje után kereskedelmi, pénz­ügyi munkacsoportokat hoztak létre az eredmények értékelésére, a lehetőségek felmérésére. A szakember, aki megtartotta a Ma­lév Ground Handling vezérigaz­gatói posztját is, a létszámterve­ket firtató kérdésre akkor annyit válaszolt: ez alapvetően a flotta méretétől függ, melynek jövőbeli alakulását még nem látják. Vizsgálják a cseh vételi ajánlatot HÍRSÁV Feltörték az adósság miatt bezárt konyhákat a pest megyei Önkor­mányzat feltörette annak a tizenkét konyhának az ajtaját, amelyet a felhal­mozódott adósság miatt zárt le a közétkeztetést bo­nyolító Hungast Kft., így újra zavartalan az ellátás a megye szociális intéz­ményeiben. A cég szerint birtokháborítás történt, ezért jogi lépéseket tesz­nek. Mindenki a 6 százalékos alapkamat mellett volt egyhangúlag támogatta a monetáris tanács hét tagja a jegybanki alapkamat 6 százalékon tartását a leg­utóbbi, július 26-i kamat­döntő ülésen, amelynek rövidített jegyzőkönyvét szerdán tették közzé. A testület továbbra is úgy ítélte meg, hogy ha a je­lenlegi 6 százalékos ka­matszint huzamosabb ide­ig fennmarad, az biztosít­hatja a 3 százalékos inflá­ció elérését. Ötezerforintos emlékérme bibó istván tiszteletére A Magyar Nemzeti Bank 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsá­tott ki a társadalomtudós és generációkra ható közéleti személyiség szüle­tésének 100. évfordulóján. A Bibó István emlékérmét a Magyar Pénzverő Zrt. forgalmazza. Devizával is törleszthetnek a lengyelek Rendeletet adott ki a devizahi­telesek segítésére a lengyel kor­mány. E szerint devizával is tör- leszthetővé válnak a devizahite­lek, így a visszafizetendő ösz- szeg csökken a banki átváltási árfolyamból adódó s az átváltá­sért felszámított költségekkel. A hitelesek közül most azok­nak lesz könnyebb, akik kül­földi munkavállalás révén vagy egyéb forrásból közvetlenül, il­letve a saját banknál jobb át­váltási árfolyamon tudnak de­vizához jutni. Mintegy 2-2,4 millió lengyel dolgozik külföl­dön, ők nagy mennyiségű devi­zát utaltak haza: 2004 óta át­váltva 110 milliárd zlotyt (1 zloty mintegy 70 forint). ■ Készülődés az iskolára. Elkészültek a következő tanév tankönyvei. A Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. megkezdte a kötetek kiszállítását az iskolákba, budapesti raktárukból több mint kétmillió tankönyvet, munkafüzetet, feladatlapot juttatnak el az oktatási intézményekbe. Évente mintegy 250 új vagy átdolgozott kiadvány jelenik meg. A Tesco magyar dinnyét visz külföldi áruházaiba A Magyar Dinnyeszövetség, amely korábban az Aldi és a CBA túl alacsony árai miatt panasz­kodott, a Tescóval közös promó- ciós kampányban népszerűsítet­te a hazai gyümölcsöt. Az áru­házlánc eddig 7000 tonna ma­gyar dinnyét vásá­rolt, amelyből 2700 tonnát kelet-európai áruházaiba vitt. A Tesco-Global Áruházak Zrt. cseh, szlovák és lengyel Tesco áruházaknak szállította ki eddig a 2700 tonna magyar diny- nyét, és a héten elkezdte a gyü­mölcs promócióját - népszerűsí­tését - Lengyelországban - kö­zölte a társaság. Az áruházlánc eddig összesen 7000 tonna ma­gyar dinnyét vett. Az áruházlánc és a Magyar Dinnyeszövetség közös reklám- kampánya a múlt héten ért vé­get, több száz kiló hazai dinnyét osztottak szét kóstolóként a vásárlók között. A Magyar Dinnyeszö­vetséggel kialakított együttműködés ke­retében a Tesco húsz magyarországi nagyáruházában népszerűsítették a hazai görög­dinnyét. A Tesco továbbra is nyi­tott a magyar agrárgazdaság ér­tékesítési kihívásainak megol­dását célzó együttműködésre - közölte a társaság. ■ ■ A Tesco 20 ma­gyarországi áru­házában is nép­szerűsítették a hazai dinnyét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom