Somogyi Hírlap, 2011. június (22. évfolyam, 127-151. szám)

2011-06-01 / 127. szám

^§*1^ ÁRA: 130 FT, ELŐFIZETVE: 90 FT l||;' "Í WWW.SONLINE.HU Somogyi Hírlap >011. JÚNIUSI., SZERDA XXII. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM | _ $0 KÖZÉLETI NAPILAP Jföte 2011. JUNIUS 1., SZERDA XXII. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM keresse aSONUNEHu omflUHi: DESEDA: SZAVANNAFIUNG VIPERA BLOGJÁBAN: HECKNESS, AVAGY ■ w/ínno II ATÁDÁRAN A BALATONI FEJETLENSÉG ► www.sonune.hu ■■ VHHUö nHIHIuiDHIi ► 4. OLDAL EGY ORSZÁG ÉNEKU: MIZU,MIZU(11^J EGY PERCBEN Drága lesz a mentőcsomag Sok pénzükbe kerül majd a bankok­nak a hitelesek megmentését elő­irányzó akcióterv. A hitelintézetek­nek sok munkával is jár majd a felké­szülés. ^6. OLDAL Háborúban áll TArtalomÜ az ország? : : 0 ° MEGYEI KORKÉP 2 A kormány egy , eves működését értékelte Orbán köze let--------------­Viktor. Háború- életmód-------­bá n áll az ország SPOKr--------------— az államadósság- tv-műsor______12 ga l. ►S. OLDAL KRÓNIKA_______16 Árnyé kolás technikásán Eljött a várva várt nyári idő, ami az­zal a következménnyel is jár, hogy is­mét árnyékolnunk kell a lakásunkat. A probléma túllépi a magánszféra ér­dekkörét. ►s. OLDAL VEGYE ESZRE! Vegye észre, hogy megváltoztunk! Sok­szor eszembe jut nagyanyám története, méhész nagybátyjáról Egyszer a méhek kirepültek, s elözönlötték a szomszéd ál­latainak itatóját A kacsák bekapkod­ták őket, s a csípés okozta nyelőcsőduz­zanat miatt mind elpusztultak A szom­széd reakciója annyi volt, hogy „ugyan, csináljanak már valamit a méhekkel”. Ha ez ma történik, a nagybácsi polgári pert veszít, súlyos kártérítést fizet, s örö­kös hadviselés indul ellene. A történet más megvilágításba helyezi például a balatoni szúnyogok ügyét Húsz éve, amikor még nem voltak halálbiztos vegyszereink és technológiánk, s ismer­tük létünk határait, természetesnek könyveltük el a vérszívó jelenlétét Mert ma sem a szúnyog több, hanem a tolerancia kevesebb, (ft) Nyaral és ügyel az orvos Balaton Siófokra szívesen mennek, másutt kevés a gyógyító Az elvándorlásból is fakadó or­voshiány közepette a siófoki kórház főigazgatója sikerrel to­boroz vendégdoktorokat. A te­lepülés kivételes helyzetben van, oda szívesen mennek az orvosok. Másutt azonban csöp­pet sem rózsás a helyzet, épp csak „elketyeg” az ügyelet, s hogy egy-egy balatoni telepü­lésnek üdülőorvosa legyen, mint például Siófoknak, a leg­több helyen csak vágyálom.- A nyári szezonban megnö­vekvő feladatainkat hagyomá­nyosan vendégorvosokkal old­juk meg, elsősorban a sürgős­ségi, traumatológiai ellátásban - mondta Varga Ferenc, a siófo­ki kórház igazgatója. - Már összeállt a nyári csapat ezen a szakterületen. Pécsről, Győr­ből jönnek orvosok egy-két he­tes váltásban a szabadságuk terhére, családostól. Szívesen vállalják, mert egyrészt a ti­zenkét órás ügyeletekkel ke­reshetnek, másrészt nyaral­hatnak is, a nővérszállón he­lyezzük el őket a családdal együtt. A bőrgyógyászatot is megerősítjük a nyárra és meg­állapodást kötöttünk a Kaposi Mór kórházzal is; ha szüksé­ges, a csúcsszezonban szak­embereket biztosítanak. A siófoki főigazgató arról is beszélt: rezidensekkel és ta­pasztalt orvosokkal is tárgyal közben, olyanokkal, akik nem akarnak mindenáron külföld­re menni, itthon belül keresik Orvosexport NÉMETORSZÁGBAN egy kezdő orvosnak a fizeté­se közei egymillió forint­nyi euró és persze a szakképesítések ezt növe­lik. Egy gyakorlattal ren­delkező, frissen kiszerző­dő háziorvos ötezer euró- val számolhat. odakint tekintélye van az orvosnak, mint a be­tegek, mint az állam ré­széről. Magyarországon ugyanakkor ha mindent levonnak a kártyapénz­ből, akkor alig marad több, mint egy takarító­nak. valóban nehéznek tűnik a választás. a lehetőségeket. Szeptember­től például aneszteziológust, il­letve rezidens gyermekorvost tud szerződtetni - mindkettő erősen hiányszakma az egész­ségügyben. >2. OLDAL Borítékbontás Nemesvidon: ingatlanok áron alul Az erdőre 101 ezer, az önkor­mányzati épület alsó szintjén működő üzletre ötmillió forin­tot ajánlottak Nemesviden. Testületi ülésen kaptak tájé­koztatást a nemesvidi képvise­lők a meghirdetett ingatlanok- ra érkezett ajánlatokról. A So­mogy megyei bíróság második fordulóban is kiírta a pályáza­tot az adósságrendezési eljárás alatt álló önkormányzat vagyo­nának értékesítésére. Két aján­lat érkezett: Harmath István polgármester elmondta, hogy ezeket Marcaliban, közjegyző jelenlétében bontották fel. Az egyik, a három és fél millió fo­rintért kikiáltott erdő volt, ami­ért 101 ezer forintot kínáltak. A másik, az önkormányzat épüle­tének alsó szintjén működő üz­let volt, raktárral együtt. Ezt 9,6 millió forintért hirdették meg és ötmillió forintos vásárlási szándékkal jelentkezett a vevő. A kérdés az: adják-e ennyiért, vagy sem. ►a. oldal Bíróság előtt az OTP-s hitelcsalás 26 vádlottja Jelentős tömeg zsúfolódott ösz- sze a megyei bíróság földszinti aulájában: a Kaposvári Városi Bíróságon megkezdődött annak a huszonhat vádlottnak a pere, akik ellen az ügyészség üzlet­szerűen és folytatólagosan el­követett csalás és más bűncse­lekmények miatt emelt vádat. A vádlottak közel hetvenmillió forint kárt okoztak az OTP Bank Nyrt-nek. oldal Döntés: beleavatkoznak a béralkuba szakszervezetek Hamarosan újabb tiltakozás hullám várható A kormány határozza meg jö­vőre a minimálbért, a szakszer­vezetek szerint ellehetetlenül az érdekegyeztetés, megint a dolgozók húzzák a rövidebbet és az érdekegyeztető ülések po­gácsamajszoló partivá alakul­nak át. - A kormány közvetle­nül beleavatkozik a béralkuba - kongatták meg a vészharangot az érdekvédők. Várhatóan jövő­re a kabinet rendeletben hatá­rozza meg a minimálbér mel­lett a garantáltbért. Dávid Fe­renc, a Vállalkozók és Munkál­tatók Országos Szövetségének főtitkára azt nyüatkozta: ha a kormány dönt a bérekről, min­den következményt magának kell vállalnia. >7., 12. oldal Bérek és alkuk: a szakszervezetek szerint nem szabad közvetlenül beavatkoznia a kormánynak Elsőként csak a Balaton keleti részében irtanak Az elmúlt napokra valószínűsí­tett időpontban sem kellett megkezdeni a balatoni szú­nyogirtást. Sáringer-Kenyeres Tamás, a balatoni szúnyogirtá­sért felelős szakértői csoport ve­zetője azt mondta: kevesebb a szúnyog, mint tavaly. - A mos­tani száraz periódus a lárvate­nyésző helyeken is meglátszik - magyarázta a szakértő, hogy miért nem volt szükség a terve­zett biológiai irtásra. A gyérítés várhatóan kémiai irtással kez­dődik pár nap múlva, de első­ként csak a Balaton keleti me­dencéjét fogják permetezni 540 hektáron, ahol több nagyren­dezvény, így a Harley Davidson fesztivál miatt kérték. ■ F. T. Nagyobb a tömeg, több a feladat, s emiatt több orvosra lenne szükség a nyáron a Balatonnál időjárás % Barátból Főként na- ellenségek pos Idő várható, Holnaptól vetítik de előfordulhatnak a hazai mozik az záporok, zlvata- X-Men eredet- rok. A jellemző hő- történetét. A mérséklet 25 fok furcsa mután- lesz. ►13. oldal sokat Stan Lee álmodta meg. ||lll!llllllll||llllllllllll||lllllll!llllllll 9770865912039 11127

Next

/
Oldalképek
Tartalom