Somogyi Hírlap, 2010. november (21. évfolyam, 254-278. szám)

2010-11-26 / 275. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP - 2010. NOVEMBER 26., PÉNTEK MEGYEI KÖRKÉP A föld alá vinnék a síneket online interjú Szita Károly polgármester volt a Sonline vendége Szita Károly: főzésre nem vállalkozom, maximum a rántottéig jutok el HÍRSÁV Mobil állványt kaptak a kaposvári diákok SPORTNAP KERETÉBEN adott át a Traianus Lovagrend két mobil kosárlabda áll­ványt a kaposvári II. Rákó­czi Ferenc tagiskola diákja­inak. Még a májusi jóté­konysági napon befolyt ősz- szegből fordítottak 90 ezer forintot az adományra. A sportnapon a Rákóczi focis-1 tái és a Kaposvári KK kosa­rasai is részt vettek, (szá) Az erőszak ellen tiltakoztak az otthonban A borostyánvirág Anya­otthon csütörtöki rendez­vényén gyertyagyújtással tiltakoztak a nőket érő erő­szak ellen. A szolidaritási rendezvény célja volt, hogy ráirányítsák a figyel­met a nők elleni erőszak­ra, és nyomást gyakorolja­nak a jogalkotókra, a nők­kel szembeni erőszak min­den formájának megszün­tetése érdekében, (szá) Somogyi szakember az ellenőrző testületben a nyugdíjbiztosítási Ellen­őrző Testület tagjává jelöl­te a kormány Varga Zsolt szociálpolitikust, idősügyi szakértőt. A somogyi szak­ember csütörtökön vette át megbízólevelét Budapes­ten a Magyar Országgyű­lés elnökétől, (szá) Kinizsis diák rajza nyert a rajzpályázaton „A VASÚT AHOGY ÉN LÁTOM” címmel országos rajzpályá­zatot hirdetett a MÁV Zrt. A pályázatra számos kis diák küldte be rajzát, közü­lük Trixler Bettina, a ka­posvári Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 8. osztályos tanu­lója kapott első díjat, (me) Olvasmányok és illusztrált naplók FRISS AJÁNLÓVAL bővült a minap a megyei könyvtár internetes oldalának gyer­mekeknek szóló felülete. Gehm, Dahl és Sachar tör­téneteinek rövid ízelítői mellett Fésűs Éva meséi­nek illusztrált olvasmány­naplói is megtekinthetők a könyvtári honlapon, (bt) Kaposvár polgármestere volt a Sonline.hu vendé­ge. Szita Károly maratoni online-interjú keretében válaszolt az olvasók kérdéseire. Czene Attila vörös Gábor Mit kíván pol­gármester úr tenni a kaposvá­ri fürdőberuházáson szeren­csétlenül járt vállalkozók ér­dekében? Hogyan kapják meg a jogos pénzüket? szita károly Radikális lépé­sen gondolkodom. Az elmúlt nyolc évben trükkök százaival éltek egyesek - hogy egy klasz- szikust idézzek - de azok, akik a tényleges munkát elvégezték, nem jutottak a pénzükhöz. En­nek a korszaknak véget kell vet­ni, mert azoké a pénz, akik a munkát elvégezték. Én ebben az igazságban hiszek. Egy meg­újulás előtt lévő országban az megengedhetetlen, hogy azok, akik trükköznek, élnek mint Marci hevesen, akik meg tisz­tességesen dolgoznak, ők meg tönkremennek. Nem sok vá­lasztási lehetőségem van, egy kezem is sok, hogy megszámol­jam, hogy melyiket válasszam. Ezen gondolkodom. Jövő hétre meghívom a károsultak képvi­selőit, mert az ő véleményük nagyon fontos számomra ab­ban, hogy a kevés lehetőség kö­zül melyiket válasszam. zajácz László Mikor kezdőd­nek el végre a Kaposvárt érin­tő vasúti fejlesztések? Az ígé­retek kb. 10 éve folyamatosak, de a tények semmi jót és biz­tatót nem mutatnak. A pályák állapota, a kocsipark, az új menetrend mind-mind balká­ni színvonalat képviselnek. Egy Kaposvár-Budapest uta­zás vonattal egy túlélő túra, telis-tele kalandokkal. szita károly Teljes mérték­ben egyetértek Önnel. Két lá­nyom is gyakran utazik Kapos­várról Budapestre, és onnan vissza vonattal, s számtalan al­kalommal megerősítették azt, amit Ön mondott. Sajnos szo­morú, hogy az előző kormány kaposvári miniszterei által még 2006-ban tett ígéret, hogy Budapest-Dombóvár-Kaposvár közötti szakaszon 2010-re 120 kilométer/órás sebességgel fog­nak járni a vonatok, sem telje­sült. Az új kormányra vár ez a feladat. A hetekben a város, lát­va azt, hogy a helyzet nem hogy javult volna, hanem romlott, pá­lyázatot nyújtott be a helyi és a helyközi közlekedés javítására. Első fordulóban ezt megnyer­tük, melynek része a MÁV, a Volán, a helyi közlekedés felú­jítása, intermoduláris csomó­pontok kialakítása, mely beru­házás 31 milliárd forintba ke­rül. Ennek a programnak része a vasútállomás teljes átalakí­tása, a vágányok és a várakozó- helyek föld alá vitele, aminek révén akadálytalanul lehet köz­lekedni az Áchim András és a Csík Ferenc sétány között. Ad­dig, amíg a beruházás el nem készül, ostrom alá veszem a MÁV új vezetését. Bízom ab­ban, hogy fogékonyabbak lesz­nek a kaposváriak problémáira, mint az előzőek. H. zoltánné Jövőre indul-e új­ra a közmunkaprogram? A he­lyi nagy építőipari munkákat miért vidéki cégek és miért nem kaposváriak kapják? Köztudott, hogy nagyon ma­gas a munkanélküliség itt a városban is! szita károly A kaposvári megrendelések 80 százalékát a kaposvári vállalkozók nyerik el. 2011-ben is lesz közmunka­program. A kormány az új rendszerben azt tervezi, hogy a munkaügyi központhoz rakja ezt a feladatot, és ide pályázhat­nak majd az önkormányzatok. Eltökéltek vagyunk abban, hogy a programot folytassuk, hiszen évente így átlagban 700 kaposvárinak tudunk munkale­hetőséget biztosítani. nagy Mária Nem gondolja pol­gármester úr, hogy ez a sze- métdij fizetés egy mondvacsi­nált ügy? Sok ház már a kez­detektől a közös költségben fi­zet és semmi gond nincs. Sőt így biztosan egy terhet leve­szünk a lakó válláról. szita károly Nekem az a fel­adatom, hogy városunkban a közszolgáltatások minősége a legszínvonalasabb és ezzel együtt a legolcsóbb is legyen. Mert így lettünk ebben az évben a nagyvárosok között az ország legolcsóbb városa. Ma a társas­házakban élők összesen 68.430 számlát kapnak évente, az új rendszer szerint 2100 számlát kellene csupán kibocsátani. A napokban találkozom több tár­sasházi közösséggel, azokkal is, akik már most is a közös költség részeként fizetik a szemétdíjat (199 üyen társasház van), és azokkal is, akik nem ezt a mód­szert választották. Arra kérem őket, osszák meg velem a tapasz­talataikat, a jót is, és a rosszat is. Ezt követően a családi házban élőkkel is találkozom majd, mert a szemétdíj mértéke valamennyi Kaposváron élőt érinti. b.karoly Szita Űr! Igaz-e, hogy a város 45 millió forintot költ évente a szökőkutak fenntartására? Nagyon remé­lem, hogy nem. Mi az igazság, mennyi a valós költség? szita károly Nem igaz. 815 ezer forint+áfát költünk évente a város 28 szökő- és ivókúrá­nak üzemeltetésére. lonyal A magánéletéről nem tudunk semmit, csak azt lá­tom, hogy sokat dolgozik a vá­rosért. Szokott főzni? Moziba jár? Eljár vásárolni a Tescóba? Mi a hobbija? szita károly Főzésre nem vállalkozom, maximum a rán­tottéig jutok el, de az sem sike­rül mindig. Nagyon régen vol­tam moziban, színházba gyak­rabban elmegyek. Vásárolni a Tescóba akkor megyek, ha el­küld a feleségem. Teniszezem, jó esetben heti két alkalommal, ebédidőben, 12-től 1 óráig. ► A teljes interjú a SONUNE.hu-n A tehéntartóknak már hosszú idők óta súlyos átok a kiszámíthatatlan ár Sok a bizonytalanság: a terme­lők érdekvédelmi szövetsége szerint pillanatnyilag erősen kétséges, hogy jövőre miként alakul az agrárium helyzete. Csütörtökön elnökségi ülést tar­tott a mezőgazdasági termelők érdekvédelmi szövetsége Kapos­váron. Az Európai Unió által közvet­lenül folyósított támogatások idei előirányzata 289,1 milliárd forint, míg a 2011-es keret elő­reláthatóan 224,9 milliárd fo­rint lesz - tájékoztatott Ács Jó­zsef, a szervezet somogyi elnö­ke. A szakember kifejtette: a rendelkezésre álló adathalmaz­ból egyelőre nehéz pontosan ki­hámozni, hogy miként alakul az ágazat jövője. - Pedig öröm lenne tudni, hogy mivel szá­molhatnak a növénytermesztők és az állattenyésztők - folytatta. A rohamosan csökkenő állatál­lományra utalva jelezte: orszá­gos jelenségről van szó, So­mogybán is látványos vissza­esés mutatható ki. m Számos somogyi települé­sen felszámolták a nagy­üzemi sertéstartást. Tíz éve - a KSH adatai szerint - még harmincháromezer szar­vasmarhát tartottak a helyi gaz­daságokban, tavaly huszon- négyezerre apadt a számuk. A sertéstenyésztők sem lehetnek elégedettek. A 2000-es kétszáz­háromezer darabbal szemben a legutóbbi statisztikák alapján száztizenhétezer disznó volt az ólakban. Helyi példák kapcsán felidéz­te: az egykori siófoki járás terü­letén, Kányán, Nagyberényben, Karádon és Siófok közelében is felszámolták a nagyüzemi ser­téstartást. Ács József szerint kérdéses, hogy meddig bírják a nehéz anyagi terheket a somogyi gaz­dálkodók. Az állattartás alap­vetően erősen tőkeigényes vál­lalkozás, ugyanakkor a folya­matosan magas üzemeltetési- és fenntartási költségek továb­bi terheket rónak a gazdálko­dókra.- A termelők átokként tekin­tenek a kiszámíthatatlan felvá­sárlási árakra - tette hozzá. - A torz árviszonyok növelik a koc­kázatot és a gazdák kiszolgálta­tottságát. ■ Harsányi Miklós Nem javít látványosan a gazdaság helyzetén a kormány fórum Vértes András szerint nagyon erőszakosan és túl gyorsan akar változást a kormányzó erő- Fordulóponthoz érkezett a ma­gyar gazdaság - mondta Vértes András, a GKI Gazdaságkutató Zrt. elnöke csütörtökön Kapos­váron a Szocdem Klub összejöve­telén. - A 2000-es évek elején je­lentkező egyensúlyhiányt az év­tized második felében az egyen­súly javulása váltotta fel. De ez nem elég: szerkezetében, struk­túrájában, a működés módjában nagyon sok mindenen változtat­ni kell. Mi, kutatók úgy gondol­tuk, hogy az új kormány folytat­ni fogja az előző éveket jellemző gazdaságpolitikát, ami nagy tár­sadalmi áldozatokkal és szörnyű következményekkel járt, de a gazdaságot elkezdte kihozni a nehéz helyzetéből. A kormányzó erő mindenáron változtatni akar, számos dolgon nagyon erőszako­san és nagyon gyorsan. Ennek következtében folyamatos moz- gástémövelő harcot folytat. Ahe­lyett, hogy az államháztartás ki­adási oldalán reformokat kezde­ne, strukturális átalakításokat hajtana végre, folyamatosan nö­veli a kiadásokat, és ehhez for­rást teremt. Ilyenek a válság­adók és a nyugdíjpénztári megta­karítók bekebelezése. Vértes András szerint a kor­mány gazdaságpolitikája alapja­iban hibás, annak ellenére, hogy vannak pozitív elemei.- Az adócsökkentés pozitív elem - mondta Vértes András -, de a személyi jövedelemadó Vértes András: alapjaiban hibás a kormány gazdaságpolitikája Figyelmeztet az unió idén tavasszal politikai vál­tozás történt az országban. Nagy adag illúzióval, elha­tározással és változtatási szándékkal Az illúziók egy része gyorsan elillant, ugyanis az Európai Unió és a nemzetközi pénzpiac vilá­gosan megüzente, hogy Ma­gyarország nem változtat­hatja meg a korábban kitű­zött egyensúlyi pályáját, nem emelkedhet látványo­san a deficit és az állam- adósság. Ezt sem a pénzpi­ac, sem az unió nem engedi. csökkenése csak a magas jöve­delmű, többgyerekeseket érinti. A társadalom nagyobb részét adó rétegnek pedig nem nő a jö­vedelme. A társasági adó csök­kentésében is van jó elem, csak a nyomott belföldi kereslet miatt nincs mit tenni a többletjövede­lemmel: beruházni nem érde­mesemért nincs piac. Nem hoz többlet foglalkoztatást, nem te­remt munkahelyet, és nem gyorsul az elvárt ütemben a gaz­daság növekedése. A nagy ága­zatokra kivetett krízisadókat előbb-utóbb a lakosság fogja megfizetni. Azt a piacgazdaság­ban nem lehet megakadályozni. Elbizonytalanodik az üzleti szfé­ra, mert azt látja, hogy a maga­sabb profitot a kormány elveszi tőle, ugyanígy a magánszektor is, mert hiába volt adócsökken­tés, nem nőtt a jövedelme. A nyugdíjrendszer az egyetlen olyan rendszer, amit a jövő szá­mára kezdtek építeni. A tegnap bejelentett lépés - a nyugdíja hetven százalékát elveszíti az, aki nem lép vissza az állami rendszerbe - olyan szinten al­kotmányellenes, ami nem fog át­menni Magyarországon. Vagy a magyar vagy az európai jogrend fogja megakadályozni. Értelmes lépésekre számítottam- az új kormánytól, és annak ellenére, hogy vannak jó elemek, összes­ségében nem javítják a gazda­ság helyzetét. ■ F. Szarka Ágnes

Next

/
Oldalképek
Tartalom