Somogyi Hírlap, 2010. október (21. évfolyam, 229-253. szám)

2010-10-01 / 229. szám

EGY PERCBEN Apadnak a lakástámogatások Meghozta a várt hatást a lakástámoga­tásokról szóló új, tavaly nyár óta hatá­lyos kormányrendelet: a kedvezmé­nyes hitelek után egyre kevesebbet fi­zet ki a költségvetés. ►6. oldal Rekord hitelállomány A 220 forint fölöt­ti svájci frank so­ha nem látott szintre emelte a magyarországi háztartások adós­ságát ►B. OLDAL MEGYEI KÖRKÉP 2 GAZDASÁG _________6 KÖ ZÉLET__________8 ÉI .ETMÓD__________9 SP ORT____________ÍO KÖ RKÉP_________11 KR ÓNIKA 16 Kitörés az árversenyben Egy friss felmérés szerint mintegy 165 milliárd forintra rúgott az élelmi­szerkereskedelem saját márkás ter­mékekből származó bevétele. Ez ki­sebb a tavalyi forgalomnál. ►?. OLDAL IDŐJÁRÁS T%, Felhös-na pos időszakok vált­ják egymást Eső nem lesz. A hőmér­séklet délutánra 13 fokig emelke­dik. >13. OLDAL Ádám megkísérlése Régen csak a baj volt vele, majd a szerelem szimbó­luma volt. Ma az egyik legkedvel­tebb gyümölcs. ► 9. OLDAL VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, hogy egy kis kedvességgel a mogorva emberek szívét is meg le­het tölteni szeretettel. Kaposváron sétáltam, miközben a közmunkások éppen az utcai szeme­tes kukákat ürítették. Kora reggel volt, rosszkedvűek és talán fáradtak, elfásultak is voltak a napi rutintól. Ahogy elmentem mellettük felnéztek, és rájuk mosolyogtam. Ez a gesztus valószínűleg annyira meglepő volt számukra, hogy azonnal megálltak egy pillanatra és furcsán néztek rám. Mentem tovább, mire az egyik mun­kás utánam kiáltott: „szeretlek”! Csak egy pillanat volt, mégis szebbé tették a napomat. És talán ők is jobb kedv­vel végezték rendkívül fontos munká­jukat a város utcáin, (jg) Részletek a belső oldalon! Lulla-Endréd: megvezették az államtitkárt? Megvezették Illés Zoltán ál­lamtitkárt - ez a véleménye Schmidt Jenő tabi polgármes­ternek a Lulla-Balatonendréd között tervezett tízkilométe­res elkerülő út építésének a leállításáról. Amint megírtuk, Illés Zol­tán környezetvédelmi állam­titkár kedden Balatonendréd- nél a munkagépek elé állt és megtiltotta a további munka­végzést. Azt állította: a Bala- ton-felvidéki Nemzeti Park an­nak ellenére adta ki az enge­délyt a nyomvonalra, hogy az Natura 2000-es törvény alá tartozó, vagyis védett területet érint. Ugyanezt kifogásolják már jó ideje az út ellenzői, akik falurombolo.hu néven weboldalt is létrehoztak. ►3. OLDAL „Nem volt bennük irgalom” kártérítés Nyolcmillió forint a meggyilkolt fiú szüleinek Feltehetően precedensértékű határozatot hozott tegnap a Pé­csi ítélőtábla: jogerősen nyolc­millió forint nem vagyoni kárté­rítést ítélt meg a 2008-ban meg­gyilkolt kaposvári diák szülei­nek, helybenhagyva a Somogy Megyei Bíróság korábbi dönté­sét. Az összeget - a perköltség­gel együtt - a két tettesnek, il­letve szüleiknek kell megfizet­niük a házaspár számára. Az alperesek - a gyilkossá­gért jogerősen elítélt fiúk, szü­leik -, és védőik a kártérítés csökkentését szerették volna el­érni, többek között arra hivat­kozva, hogy a megyei bíróság „érzelmi alapon” hozta meg döntését. Azzal is érvelve, hogy a fiukat elveszítő szülők nem támasztották alá pszichológiai szakvéleménnyel, hogy nem tudták feldolgozni a történteket Lábady Tamás polgári taná­csa ezt az érvelést nem fogad­ta el. - Nincs szükség szakvé­leményre, a szülőknek nyil­vánvalóan olyan emlékeik, fáj­dalmaik vannak, amelyektől nem lehet szabadulni, ame­lyek egész életükben végigkí­sérik őket. A tettesek szülei­A meggyilkolt fiú szülei nem szabadulhatnak a fájdalomtól nek felelősségét gyermekeik helytelen nevelése alapozta meg - fejtette ki az ítélet in­doklásában. - A fiatalok tetté­nek körülményei az élet tiszte­letének teljes hiányát mutat­ták. Irgalom, könyörület, szá­nalom nélkül végeztek társuk­kal, holott a gyermekeknek az élet érinthetetlenségének tisz­teletét, a ne ölj erkölcsi paran­csát már az anyatejjel kellett volna magukba szívniuk, és 17 éves korukra a legnagyobb Tizennégy év a fiúknak AZ ORSZÁGOT MEGRÁZÓ diák- gyilkosság 2008. május 21- én történt A két 10. osztá­lyos fiú egy kaposvári tóhoz csalta osztálytársát, ott bru­tálisan bántalmazták, majd az eszméletlen áldozatukat a tóba dobták. Tettük indíté­ka az volt, hogy a fiú idege­sítette őket A tetteseket - a fiatalkorúakra kiszabható büntetés felső határához kö­zelítve - jogerősen 14 év sza­badságvesztésre ítélték. A fi­úk a büntetésüket töltik. tisztelettel kellene tekinteniük mindezekre. Az Alkotmányt citálva Lábady Tamás kijelentette: minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi, er­kölcsi fejlődését biztosító gon­doskodáshoz. A gyermek neve­lését a szülők választják meg, akiknek kötelességük olyan magatartási formákat, példá­kat felmutatni, amelyek össz­hangban vannak a társadalom kívánalmaival. M. OLDAL * _______S ÁR A: 130 FT, ELŐFIZETVE: 90 FT - V WWW.SONLINE.H^ÉF f ^ |j| Somogyi Hirlatff 2010. OKTÓBER 1., PÉNTEK XXI. ÉVFOLYAM 229. SZÁM V' 1 ^ KÖZÉLETI NAPILAP JHbh | KHttsst fl SONUHEJw QUMUHi: HOFFIMHN RÓZSA: HZ OKTATÁS «wanr -fiái VÁLASSZA KI EBEDJET A NAPI CTDATCPIAI ÁPA7AT A KAPOSVÁRI MENÜ ROVATUNKBÓL ► WWW.SONLINE.HU ^ ■ tUlAI AuHlH | ► 4. OLDAL CSIKYBEN '■ í l Jl Lógásért nem jár pénz szigor Kevesebb igazolatlan hiányzás jqüz iskolákban Eddig 21 nap alatt átlagosan több mint 120 órát kellett iskolapadban tölteniük a diá­koknak a tanévben. A több mint 180 napos iskolaévhez képest csekély, de ahhoz bő­ven elég, hogy annyit lehessen lógni, ami az iskoláztatási támogatás megvonásával jár. Egy kaposvári diák már „túlteljesítette a tervet”, a kereskedelmi iskola tanulója az eddigi tanóráknak csaknem felét ellóg­ta. Ennek ellenére, az iskolaigazgatók állít­ják: ha lassan is, de lesz hatása az augusz­tus végén életbe lépett szabályozásnak, mi­szerint: 50 igazolatlan óra automatikusan az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével és a gyermek védelembe vételével jár. A jegyzők ezt nem mérlegelhetik. oldal n° vDRBbank Legyen MESTER^^ megtakarításainak! Mester Páros akciós betét * ™ Mester Hármas aKtios betet * ^ Jm§m Mester Kurzus akciós betét v “ A 6, illetve 9 hónapos futamidejű W számla mellett történő lekötés első Jm ...* három h ónapjára vonatkozóan. ** A 4 és 6 hónapos futamidejű, l-__ - fix kamatozású, aktív számla- j ja ^2 C^fTŰfri-. használathoz kötött, számla M 1 * _ /_ mellett történő lekötés Jg | l ^ A 4^1^ esetén. F _ Részletes feltételekért O g kérem keresse fel bank­g Cd kozódjon honlapunkon. www.drbbank.hu Favütt sikeresen 1 ___ LU y üli jlfxC/ CjC/ /. m

Next

/
Oldalképek
Tartalom