Somogyi Hírlap, 2009. augusztus (20. évfolyam, 179-203. szám)

2009-08-01 / 179. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP - 2009. AUGUSZTUS 1., SZOMBAT MEGYEI KÖRKÉP Szigor fékezi az autósokat STRÁHL FERENC pécsi-ka- posvári vállalkozó: - A ve­zetés közbeni mobilozás és a gyorshajtás büntetési szi­gorát teljes mértékben tá­mogatom. Másfél millió ki­lométert vezettem koráb­ban egy multicég regionális igazgatójaként, és rengeteg durva dolgot láttam. A tilos parkolás viszont megítélés alá tartozik szerintem, hi­szen ehhez ekíbb elegendő parkolót kellene építeni, és csak utána büntetni. vati ístván kaposvári mér­nök: - Híve vagyok a szabá­lyok betartásának és betar­tatásának. A nálunk tapasz­talható közlekedési kultúra egyelőre alkalmaüan arra, hogy tágabb mozgásteret, nagyobb bizalmat adjunk az autósoknak, motorosok­nak. Egyelőre kritikus az utakon a morál, külföldi példákat ismerve különös­képpen az. Nyugat-európai összehasonh'tásban igen nagy a lemaradásunk. KELEMEN KATA kaposvári adminisztrátor: - A szigorí­tás nem megoldás. Az autó­sokat már így is annyi min­denért büntetik, és annyi szabályt hoztak már a ter­hűkre, hogy követni sem le­het A biztonságot kézbe kellene adni: mindenkinek van már mobilja, akkor mi­ért nem gyári tartozék a kihangosító? A biztonsági öv fontos, a gyerekem első dolga bekötni magát. Zsinórmérték. Ennyire még nincs egyenesben az építőipar: a válság makacs falat húzott a somogyi cégek boldogulása elé is, kevés a megrendelésük (Folytatás az 1. oldalról) Az idei első fél évben országosan tizenhétezer új lakásra adtak ki építési engedélyt, ami 19 száza­lékkal kevesebb, mint a tavalyi első fél évben volt. A somogyi KSH adatai szerint az idei első negyedévben 223 lakásra adtak ki használatbavételi engedélyt. Kaposváron mindössze kilenc la­kást vettek használatba, a megye többi városában százötvenhár­mat, a községekben hatvanegyet az első negyedévben. Lakásépíté­si engedélyt 113 lakóépületben 339 lakásra bocsátottak ki. A vizsgált időszakban 22 la­kást szüntettek meg Somogybán, hetet városban, tizenötöt község­ben; a felszámolásokra 13 eset­ben avulás miatt került sor. A legjelentősebb építkezés to­vábbra is Siófokon folyt, ott 122 űj otthont vehettek birtokba tu­lajdonosaik. A Balaton-parti vá­rosban adták ki a legtöbb építé­si engedélyt is, szám szerint százhetvenet, a megyei érték fe­lét. A megyében felépült tizen­négy üdülő mindegyike Bala­ton-parti településen található, átlagos alapterületük hetvenöt négyzetméter. Zakar Zoltán sió­foki építési vállalkozót mindez nem nyugtatja meg: munkájuk van ugyan, de előre nem lát­nak. A bankkölcsönök befagy­tak, az iparágat továbbra is ha- zárdjátékosok uralják, végül mindig az alvállalkozók járnak pórul, mondta. A siófoki Zakar Kft. ügyvezető igazgatója kérdésünkre pénte­ken azt mondta: manapság jóval több idegeskedéssel és bizonyta­lansággal jár az építőipari tevé­kenység, mint amennyivel egy éve járt. Alig van építkezés, oly­A somogybán létesült laká­sok építtetői 176 esetben ter­mészetes személyek, 47 lakás­nál pedig vállalkozások vol­tak. A korábbi időszakhoz ké­pest a nagyobb lakásokat ré­szesítették előnyben az építte­tők: az otthonok 39 százaléka háromszobás, 38 százaléka négy- vagy öt-, és csak egyötö­kor egy hónapra sem látni előre.- Nem elég a szaktudás, az is­mertség, a pályán eltöltött évek száma, az számít, sikerül-e kifog­ni a jó munkát, mert egyre több a rizikós beruházás a piacon - mondta Zakar Zoltán. - Kis, tíz­egynéhány fős cégnél ez persze másként működik, de a nagyobb kivitelezők pengeélen táncolnak. KUátástalan a helyzet néha. Egy­re több a tőkehiányos hazárdjáté­dük egy- vagy kétszobás. A legtöbb lakás 100-150 négy­zetméteres, ezeket követik a 60-80 négyzetméteresek. A felépítendő otthonok alap­területe 31 ezer négyzetmétert tesz ki, ezen belül az egylaká- sos épületek a legnagyobbak, átlagosan 139 négyzetmétere­sek, írja a KSH-jelentés. kos, aki valahogy bankhitellel el­indít egy projektet, elad egy-két lakást, és legtöbbször az alvállal­kozóknak nem jut a kifizetésből. Ez nagy bukta, gondoljunk csak a Megyeri hídra... A késedelmes fizetés az ága­zatok közül az építőiparra jel­lemző a leginkább, írja friss ku­tatásában a Kopint-Tárki és az MKIK Gazdaság- és Vállalkozás­elemző Intézet.- Nincs vásárlás, nincs beru­házás: az építőipar alaposan megrogyott. De semmi sem tart örökké, még a recesszió sem. - így látja az ágazat helyzetét Kal­már Tibor, a kaposvári Kalmár Kft. ügyvezetője. Cégének beru­házási, eladási adatairól a cég­vezető nem sokat tudott monda­ni, hiszen majdhogynem a nul­láról kellett volna beszélnie. Kaposváron szinte egyáltalán nincs új lakásberuházásuk, a je­lentősebb munkákban a nem kaposvári nagykivitelezőkkel kell küzdeni, a nagy volumenű pályázati fejlesztésekhez nehéz hozzáférni.- Azért ne legyünk ám na­gyon lehangoltak, elég a gond anélkül is - tette hozzá Kalmár Tibor. - Bízunk a jövőben, apró jelek mintha már látszanának a fellendülésből: talán jövőre oda­érünk. ■ Balassa Tamás Nagy előny: a lakások 77 százaléka 3-5 szobás HÍRSÁV Sárospatakról érkezett az új lelkész KUTASINÉ MOLNÁR BOGLÁRKA a kaposmérői-kaposújlaki református egyházközség megválasztott új lelkésze augusztustól. A volt kapos­vári beosztott, magyaratá- di helyettes lelkész Hete­sen és Mezőcsokonyán is ellátja a szolgálatot. Ma- gyaratádra is új lelkész ér­kezett Török Béla szemé­lyében, Sárospatakról, (ga) Anconai a Kikötőben, Karaván Taliándörögdön A CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ előadásában kerül színre az Anconai szerelmesek című zenés vígjáték a ba- latonföldvári Kulturális Ki­kötőben szombat este. A fülbemászó olasz slágerek köré font mozgalmas törté­netet Dobos Judit mv. és Tóth Géza színész-rendező állította színpadra. Tóth Géza ezt követően a tal- iándörögdi fesztiválra ké­szül, ahová a Karaván tár­sulat művészeti vezetője­ként kíséri a hátrányos helyzetű roma és nem ro­ma fiatalok produkcióját. Augusztus 4-én és 5-én a Minden egér szereti a saj­tot című nagy sikerű elő­adásukat adják elő a kö­zösségi házban, az Esélyek háza támogatásával, (bt) Véradónapok Dél-Somogyban 23 liternyi vért gyűjtöttek az egészségügyi szakembe­rek a napokban szervezett vízvári véradáson. A felhí­vásra 59 önkéntes jelentke­zett, közülük hatan először. Bolhón 23, míg Iharosbe- rényben 24 donor jelent meg a kitűzött napon, (ga) Tűzcsapnak hajtott a gépkocsivezető árokba hajtott egy gépko­csi Marcali külterületén pénteken, a balesetnek egy könnyű sérültje volt, tájékoztatott a katasztrófa- védelmi igazgatóság. Az autót a helyi tűzoltók áramtalanították. Kapos­vár töröcskei városrészé­ben pénteken tűzcsapnak hajtott egy autós, sérülés nélkül megúszta, (bt) ÖTVEN ÉVVEL EZELŐTT, ÜU- gusztus második napján, amikor a proletárforradalom már elbukott, a magyar-oszt­rák határ túlsó oldalán, Sa­vanyúkút vagy Bécsújhely kö­zelében halt hősi halált Sza­muely Tibor. Máig nem tud­ni, hogy üldözői, a magyar ellenforradalmárok ölték-e meg, vagy önkezével végzett magával, hogy ne kerüljön az ellenség kezére. Testét jel­telen sír nyelte el, de forra­dalmi szelleme és félelmet nem ismerő helytállásának jelképe elevenen él fél évszá­zad távlatából is. És szerencsére azóta az is kiderült, hogy a Tanácsköz­társaság hőse tulajdonkép­pen véreskezű gyilkos volt... Szelektív morál, lesben álló kamerák a Balatonon áldatlan állapot A gyűjtőszigetek körül élők nézegethetik az illegális szeméthalmokat (Folytatás az 1. oldalról) Helyezzék át máshova a Mátyás király utcai gyűjtőszigetet - kért azonnali intézkedést Balaton- lelle polgármesterétől a város egyik nyaralótulajdonosa, aki szerint az említett helyre sokkal találóbb lenne a szeméttelep el­nevezés. A jelek szerint ugyanis jó páran a gyűjtők környékét gondolják a legalkalmasabbnak arra, hogy megszabaduljanak hulladékuktól. Varga Csaba sé­relmezi: a város eltűri, hogy a környéket szemét lepje el.- Már nem bírtuk tovább néz­ni az áldatlan állapotokat, és mi, lakók szedtünk össze hat­száz liternyi hulladékot az ön­Fiityülnek a kamerára néhány napig nagyon jól mű­ködött az új rendszer a kame­rák elhelyezése után - mond­ta Lombár Gábor, aki szerint újabban megint megtelik sze­méttel a szelektív szigetek környéke. Fenyvesen a köz­munkásoknak mindennap végig kell járniuk ezeket a helyszíneket, hogy eltakarít­sák a szabálytalanul ott ha­gyott szemetet A javarészt éj­jel kitett szemétkupacokat reggelre nemegyszer kutyák marcangolják szét, tovább rontva a helyzetet Lelte: még nincs megoldás, bár ezentúl gyakrabban ürítenek kormányzat helyett - áll a levél­ben, melyet a polgármesternek címzett. - Megértem a panaszo­sokat - mondta Kenéz István polgármester -, a renitens sze- metelők morálján azonban nem tudunk változtatni. Akad üdülő- tulajdonos, aki a szemétdíj megfizetése helyett köztéri ku­kába gyömöszöli konyhai hulla­dékát. - Szerinte a gyűjtőt nem lehet áthelyezni, mert az ISPA- programban ellenőrizni fogják helyüket a testületi döntésnek megfelelő helyrajzi számok sze­rint. A polgármester gyakoribb ürítést kért a szolgáltatótól, így a szezonban hetente háromszor szállítják el a hulladékot a szó­ban forgó helyszínről, sőt hét­főnként itt kezdenek. A közel­múltban a bogiári testület is le­szavazott egy hasonló lakossági felvetést. A szomszédos város­ban is azt kérték: tegyék kevés­bé forgalmas területre a gyűjtőt. A testület azzal érvelt: az eldu- gottabb hely még inkább felbá­torítaná az illegálisan szemete- lőket. Kovács Miklós polgár- mester egyúttal bejelentette: be- kamerázták a legkritikusabb gyűjtőszigetet. Fenyvesen pedig egy hónapja szereltek fel kame­rát egy Fenyves alsói és egy központi szelektív szigetnél. Tábla figyelmeztet a képrögzí­tésre, és a szabályszegés esetén várható pénzbírságról is tájé­koztatnak. ■ Füleki T. Építési é$ használatbavételi engedélyek száma Kaposváron és térségében Lakásra kiadott Építési Lakásra kiadott Használatbavételi építési engedélyek engedélyek használatbavételi engedélyek száma száma összesen engedélyek száma száma összesen Kaposvár vidék Kaposvár vidék Kaposvár vidék Kaposvár vidék 2006 12T 64 354 J22 88 56 ____274 284 20 07 235 49 375 291 73 65 302 265 2008 81 24 297 251 97 39 257 178 FORRÁS: KAPOSVÁR, MŰSZAKI HATÓSÁGI IRODA (2008. 09-TÖL NAGYBERKI, SZABADI, CSOMA ÉS KERCSELIGET CSATLAKOZOTT AZ ADDIGI 62 TELEPÜLÉSHEZ) 40-----

Next

/
Oldalképek
Tartalom