Somogyi Hírlap, 2009. május (20. évfolyam, 102-126. szám)

2009-05-11 / 109. szám

SOMOGYI HÍRLAP - 2009. MÁJUS 11. igái A BATTHYÁNY KÁROLY Körzeti Általános Iskola vendége volt a Léghajó Színház. A társulat a Há­rom kívánság című mesét adta elő. Az előadás a gye­rekeknek ingyenes volt, az iskola a jótékonysági bál be­vételéből fizette a színházi előadás költségeit, (szá) Kaposvár a napokban ren­dezték meg a Lóczy föld­rajzversenyt a Munkácsy gimnáziumban. A kapos­vári diákok közül két munkácsys tanuló érte a legjobb eredményt, a ki­lencedikesek közül Szili Petra, a tizedikesek közül Tárkányi Máté lett az ötö­dik. A diákokat Takács-Ba- logh Nádja és Kerese Ti­bor készítette fel a ver­senyre. (me) Kaposvár mauusin anett, a kaposvári katolikus gim­názium diákjának fotóiból nyílt kiállítás iskolájában. Maljusin Anett több mint öt éve fotóz, munkáit ko­rábban a Munkácsy gim­náziumban is kiállították már. Mostani tárlatán sa­ját élmények ihlette fotói mellett tájképek s a fan­táziát igazán megmozga­tó alkotások egyaránt lát­hatók. (mk) Polány HÉT ÉS FÉL MILLIÓ fo­rint TEUT-támogatásra pá­lyázott az önkormányzat. Ha elnyerik a támogatást, lehetőségük lesz felújítani a Temető, a Noszlopy és a Petőfi utcát. A pályázat­hoz 44 százalék saját erő szükséges, a pénz az ön- kormányzatnak a rendel­kezésére áll. (szá) Tarany RADNÓTI miklós szü­letésének 100. évforduló­ja alkalmából körzeti vers­mondó versenyt rendezett a Taranyi Általános Iskola és művelődési ház. A meg­mérettetésen nyolc isko­la közel ötven diákja vett részt. A rendezvényen fel­lépett a nagyatádi Czin- dery Szépmíves Céh két tagja, Kovács Géza és Fej­ér Zoltán is, akik Radnó­ti életéről és életművéről összeállított műsorukat mutatták be. A rendez­vénnyel az iskola a jövő­ben hagyományt kíván te­remteni. (szá) Csak papíron nyomozott a csurgói rendőr Hamis rendőri jelentéseket gyártott a Csurgói Rendőrőrs egykori nyomozója, hogy főnö­kei azt higgyék: szorgalmasan dolgozik. Hat bűnügyben gyár­tott aktákat. A rendőrség részé­re rendelkezésre álló nyilván­tartásokból lakcím alapján ki­keresett a bűncselekmények el­követési helyének közelében la­kó embereket, és személyes adataikat felhasználva 11 jelen­tést készített, amelyek szerint az embereket a büntetőügyek­kel kapcsolatban meghallgatta. A Kaposvári Nyomozó Ügyész­ség hivatalos személy által el­követett közokirat-hamisítás­sal emelt vádat a volt nyomozó ellen. ■ Jakab E. HÉTFŐ MEGYEI KÖRKÉP 3 Aszálytól félnek a gazdák időjárás Májusban nagy szükség lenne a kiadós esőre (Folytatás az 1. oldalról)- A tavaszi árpa alsó levelei he­lyenként már száradnak - ma­gyarázta Ács József, a mezőgaz­dasági termelők érdekvédelmi szövetségének megyei elnöke. - A növény - ahelyett, hogy hara­goszöld lenne - megsárgult. Egyre aggasztóbb a szárazság. Torma Sándor, a kaposvári mezőgazdasági szakközépisko­la igazgatója azt mondta: Siófok térségében és a tabi dombvidé­ken jelentősebb károkról lehet hallani. Az is gondot jelent, hogy a szárazság miatt a talaj­ban lévő tápanyagot nem tudja felvenni a növény. Pohner János, a kaposfői Kaposmező Kft. ügyvezető igaz­gatója amondó: a vízhiány nem kizárólag a megye északi körze­teiben okoz nehézségeket. Ná­luk a sokéves átlaghoz képest 60-80 milliméternyivel hullott kevesebb eső. Ez nagyjából egy hónapnyi adagnak felel meg.- Nálunk utoljára két hete volt eső - jegyezte meg. - Külö­nösen most nagy szükség lenne a kiadós csapadékra. A május nevelő hónap. Kivétel nélkül va­lamennyi növény igényli a vi­zet. Ezeregyszáz hektáron gaz­dálkodunk: 300 hektáron búzát termesztünk. Ezenkívül az őszi árpa, a kukorica, a repce és a napraforgó fejlődését követjük figyelemmel.- Épp a vetési időszakban alakult ki a csapadékdeficit - mondta Varga Gábor, az agrár­szakigazgatási hivatal főigazga­tója. Márciusban a sokéves át­laghoz képest 14,8 milliméter­rel kevesebb esőt regisztráltak ? a gazdák, áprilisban ugyanak- | kor már 42,5 milliméter volt | az eltérés. A két tavaszi hónap | teljes csapadékdeficitje mégha- I ladta az 57 millimétert. Ez vi­szont már egy teljes április ha­vi csapadékmennyiségnek fe­lel meg. Varga Gábor kiemelte: a ne­velő május hónapban legalább 75-80 milliméter, míg a legcsa­padékosabb hónapként számon tartott júniusban közel 100 mil­liméter esőnek kellene áztatni a termőföldet. így elkerülhető lenne, hogy a júliusi és augusz­tusi kánikulában ne alakuljon ki talajaszály. Ez elsősorban a kukorica terméskilátását ront­hatná. ■ Harsányi Miklós A májusi eső aranyat ér. A természet eddig nem volt bőkezű Megbolondult a természet AZ IDEI SZOKATLAN időjárás, a hosszúra nyúlt tél és a hir­telen jött meleg igencsak szokatlan jelenségeket pro­dukált az állat- és növényvi­lágban is. Tóth Istvántól a megyei nö­vény- és talajvédelmi állomás igazgatójától megtudtuk: áp­rilis végén, a megszokottnál hetekkel korábban elkezd& dött az őszi árpa kalászolá­sa. A repce lassan elvirágzik, holott a fővirágzás május el­ső harmadában szokott len­ni. Két héttel előbb virágzott valamennyi csonthéjas és al­más, van olyan korai cseresz­nye, ami április végén piros- lott. A természet szokatlan „időbeosztása”a kártevők miatt bosszúságot is okoz a gazdáknak. A most kelő ku­koricát és a napraforgót tá­madják a barkó kártevők. Nem kizárt, hogy az idén a szokásosnál több munkát ad a burgonyabogár elleni véde­kezés, hisz ezek a kártevők nemcsak a kikelt növények károsítását kezdték meg, ha­nem megkezdték a tojásra­kást is, méghozzá nagyon in­tenzíven. Összességében is elmondható, hogy a meleg igencsak kedvezett a rovar- kártevőknek, néhány faj emi­att nagyon elszaporodott A vegyszeres gyomirtáshoz, hogy eredményes legyen, szükség volna a megfelelő mennyiségű bemosó csapa­dékra, de egyelőre várat ma­gára. Február óta egyetlen olyan nap volt, amikora csa­padék mennyisége megha­ladta a tíz millimétert ). E. A jégtől is óvják a somogyi szántót az elhárítórendszer sikeres telepítésével VÉDIK A SZÁNTÓFÖLDET - So- mogyban beindult a jégeső-el­hárítási rendszer. A veszély va­lós: korábban is többször fenye­gették babszem nagyságú jég­darabok Somogyot A régióban ezért már a kilencvenes évek eleje óta működik a Nefela jég­esőelhárító rendszer. Megyénk­ben 60 talajgenerátort üzemel­tetnek - számolt be Huszár Ist­ván, az egyesülés igazgatója. természetes körülmények kö­zött a jégszemek kialakulása nagy magasságban, mínusz 10-15 Celsius-fok hőmérsékle­ti szinten megy végbe - olvas­ható a Nefela honlapján. - Itt néhány nagyobb, erősen túl­hűlt vízcsepp megfagy, és ezek a jégszemkezdemények a még folyékony halmazállapotú víz- cseppeket összegyűjtve igen gyorsan növekednek. Ennek eredményeként nagy jégsze­mek alakulnak ki, amelyeket a feláramló levegő már nem tud fenntartani, s így nagy se­bességgel, rövid idő alatt el­érik a talajt. JEGYZET Í J SZŰCS ■ML TIBOR Hajrá, Balaton! MINT EGY FALAT KENYÉR, Szül­te így kell nekünk a nyár. Valljuk be: nem sikereinktől, eredményeinktől volt hangos eddig ez az év. Elköszöntünk a régi kormányfőtől, és akár­hogy is, de valahogy viszlát- tal üdvözölnénk a kezelésre jelentkező sebtapaszosztókat. Nem dübörgünk, mégis a nyár közeledtével talán opti­mistább a hangulat, legalább­is a Balaton-parton annak ígérkezik. Önmagában az év­szak nem elég ahhoz, hogy kicsit is derűsebbnek tűnjön a nemzetközi pénznagymes­terek játékában hektikus ér­tékű zsetonként forgolódó fo­rint, vagy éppen a válságke­zelésben megszüntetett szocpol. Gyakorlatilag sem­mink sincs az újra szorított övön kívül, amitől nagyon da­gadhatna a büszke magyar mell. Egyet kivéve. Itt van ne­künk a Balaton! A drága, sze­retett tengert pedig legfeljebb a viharos szél tudja felkorbá­csolni, de megnyugtató, hogy leváltására, új Balaton meg­választására semmi szükség sincs. A Magyar Turizmus Zrt. a gazdasági válság legel­ső hullámverésében felismer­te a lehetőséget a hazai turiz­mus erősítésében, mert érez­hetővé vált: ezen a téren van csak esélyünk egy kis ellen­állást képezni a nemzetközi prés alatt. A külföldieknek drága a tengerpart, a magya­rok többsége gondolni sem merészel külföldi nyaralásra. Reménykedjünk, hogy Siófok­hoz hasonlóan - ahol a hétvé­gén a Sió-csatornát is bevetet­ték a szezon kitolásának kora nyári akciójában - a többi ba­latoni önkormányzat és ide­genforgalomban érdekelt vál­lalkozó észlelte a bajban szü­letett lehetőséget. Ha minden sikerül, akkor az összegzés idején ez a figyelem, az igé­nyesség a gazdasági mutatók­ban is megmutatkozik. Ehhez persze vendéglátás is kell, nem csak a szezon előtti sült galambos vendégvárás. Fenyvesi köszönet a nyelvésznek függetlenség napja Tizennyolc éve önálló a Balaton-parti település Kopjafát is avattak a zicsi falunapon- Hogy jól döntöttünk-e 1991- ben, az nem kétséges, eredmé­nyeink magukért beszélnek - fo­galmazott ünnepi köszöntőjében Lombár Gábor, Balatonfenyves polgármestere a község nagyko­rúvá válásának, azaz az önálló­ságról döntő népszavazásnak a tizennyolcadik évfordulóján. A település lakói Lombár Gábor megfogalmazása szerint Bala­tonfenyves legméltóbb helyszí-, nén, az Árpádházi Szent Erzsé­bet templomban ünnepeltek. A függetlenség napja alkal­mából Mátyás Gábor, Zetevár- alja, a testvértelepülés plébáno­sa celebrált ünnepi misét, majd a helyi női kar és az általános iskolások Ünnepi műsorszámai Lombár Gábor polgármester (balról), Gulya Jánosnak adta át a kitüntetést emelték a kitüntetések átadá­sának fényét. Balatonfenyves község szolgálatáért kitüntető címet vett át az eseményen Gu­lya János nyelvész, a göttingai egyetem professzora, a Magyar Tudományos Akadémia dokto­ra, fenyvesi üdülőpolgár, aki­nek köszönhetően több rangos szimpózium helyszíne volt a település. Balatonfenyves köz­ségért kitüntető címet vehetett át Balogh Imre, a kisvasút for­galmi koordinátora, míg a Balatonfenyves kulturális éle­téért és hagyományainak ápo­lásáért címet Hegedűs János- né, több helyi kulturális cso­port tagja, alapítója kapta. ■ Füleki T. Kopjafát avattak vasárnap Zics- ben a kultúrház előtti emlék­parkban Szalai János egykori plébános tiszteletére. Az önkor­mányzat és a Zics Faluért Ala­pítvány állíttatta, amelyet Kad- licskó György zalai asztalos- mester készített el. A szentmi­se után Sípos Imre atya emléke­zett Szalai Jánosra és szentelte fel az emlékfát. Szalai János nagy tudású pap volt, hat nyel­ven beszélt. A Zics történetét feldolgozó könyvhöz is sok adat­tal járult. Tizennyolc éven át volt a falu plébánosa. Feliinger János polgármester az önkor­mányzat, Sülé Károly a Zics Fa­luért Alapítvány nevében ko­szorúzott a kopjafánál. ■ K. J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom