Somogyi Hírlap, 2009. április (20. évfolyam, 77-101. szám)

2009-04-06 / 81. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP - 2009. ÁPRILIS 6., HÉTFŐ MEGYEI KÖRKÉP Megfejik a tehenészeket csőd Somogybán is veszteséges az ágazat, buknak a vállalkozók Nyaralás a válságban kuczkó Éva kaposvári or­vos: - Öt gyermekünk van, ezért gondosan megter­vezzük minden évben a nyaralást. Idén úgy néz ki, hogy Hollandiába me­gyünk, mert egy csere­program által kedvező szálláshoz jutunk ott. Sze­rintem idén biztosan töb­ben mennek a Balatonra nyaralni, hiszen a válság miatt kevesebben enged­hetik meg maguknak a horvátországi utazásokat. KALMÁR FERENC kaposvári nyugdíjas: - Idén sem me­gyünk külföldre nyaralni, még a Balatonra sem. A nyugdíjból nem futja. Ha lenne rá pénzem, akkor is belföldre mennék, mert a benzinen meg a pénzváltá­son lehet spórolni egy ke­veset Mi kirándulással pó­toljuk az utazást, kedveljük a Töröcskei-tó környékét, és a Zselic is remek kikap­csolódást nyújt. A tehenek tejelnek, a gazdáik gondoskodnak róluk, mégis nagy a baj az istállókban. A megalázó felvásárlási árak egyenes következménye a csőd (Folytatás az 1. oldalról) Istvánfalvi Miklós, a Tej Termék- tanács elnökhelyettese szomba­ton a Somogyi Hírlapnak azt mondta: tíz napja jártak az agrár­miniszternél. A felvetett szakmai kérdésekben a héten várják a vá­laszt. Egy esetleges demonstráci­óval kapcsolatban az elnökhe­lyettes utalt rá: a szaktárca vála­szától függ, hogy milyen lépése­ket tesznek. Ha tiltakozó akciót szerveznének, akkor erre vélhe­tően áprilisban kerül sor. Súlyos válság, elképesztő álla­potok; így értékeli a kialakult helyzetet több somogyi szakmai szervezet. A mezőgazdasági ter­melők érdekvédelmi szövetsége reprezentatív felmérést készített márciusban a taggazdaságok ta­valyi tevékenységéről. Kedden el­nökségi ülésen vázolják fel az eredményt A Somogyi Hírlapnak nyilatkozó Müller János megyei titkár azt mondta: nem zárható ki, hogy hamarosan a szarvas­marhatartók százasával adják el az állatokat. Pillanatnyilag közel 2300 darab tehén van a szövet­séghez tartozó vállalkozásoknál. Könnyen valóra válhat, hogy év végéig 10-15 százalékkal csappan meg az állatok létszáma. - A vizs­gált gazdaságokban tavaly csak­nem 20 millió liter tejet állítottak elő - közölte Müller János. - Ez több mint egyharmada a megyé­ben megtermelt mennyiségnek. Meghökkentő változás zajlott le az ágazatban: a tavalyi első félév­ben még viszonylag magasabb árat adtak az alapanyagért. A trend ősszel megfordult, s egyre gyengébben keresnek az állattar­tók. A megalázó felvásárlási árak egyenes következménye a biztos csőd - adta ki dühét több somo­gyi termelő. Vakmerő vállalko­zásnak tartják manapság az ál­lattartást. Kínos heteken varrnak túl, s lehet, hogy az eddiginél is gyötrőbb hónapok következnek. Csécsei János közgazdász, a me­Az etikai kődex-szel nem áld­juk kifizetni a takarmány vagy a vitamin árát - jegyezte meg a nagybajomi vállalkozás ve­zetője. Ezzel a szakminiszter korábbi bejelentésére utalt, miszerint jó lenne, ha az üzle­tekben az élelmiszerek nyolc­zőgazdasági szövetség elnökségi tagja megérti a felháborodásukat. Azt mondta: amíg a tej literen­kénti önköltsége közel 75-80 fo­rint, a felvásárlók nagyjából 58- 60 forintot fizetnek.- Ennél szélsőségesebb árak­ról is hallottam már - így a szak­ember. - Egyes vállalkozásoktól állítólag a tej literét 45 forintért vették át. Ahol nincs biztos anyagi hát­tér, ott csak idő kérdése, hogy a vállalkozó mikor dobja be a töröl­közőt. Az elnökség képviselője szerint 2009 rendkívül rossz év a szarvasmarhatartóknak. S ha ne­tán nyárig még emelkednének az árak, akkor is rengeteg gazdaság­ban legfeljebb nullszaldó körüli lehet az ágazat teljesítménye. van százaléka hazai lenne. czeferner JÓZSEF rámuta­tott: ahol súlyos pénzügyi gon­dok vannak, ott a napi problé­mák megoldására összpontosí­tanak a társaságok. Az állam­tól valódi segítséget és anyagi forrást sürgetett a szakember. Szabó Tamás, a Magyar Gaz­dakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) megyei elnöke úgy fogalmazott: a gazda­ságok tartalékaikat élik fel. S las­san attól kell félni, hogy a magyar tejipar is a cukoripar sorsára jut. Azaz a gazdaságok a gyárak min­tájára bezárnak, és a munkáso­kat szélnek eresztik.- Néhány helyen már a teljes csődtől rettegnek - fejtette ki. - A vállalkozások megkezdték az ál­latállomány csökkentését, a rég­óta esedékes beruházásokat el­halasztják. Ilyen viszonyok köze­pette felelőtlenség bármilyen fej­lesztést vállalni. Nagybajomban már régóta tud­ják: naponta garantáltan közel 120 ezer forint a veszteségük. Ja­nuárban még 64 forintot szám­láztak egy liter tejért, a márciusi új szerződés szerint 58 forintra zsugorodott a felvásárlási alapár.- Ha tényleg nem változik sem­mi, akkor szerintem beborul az ágazat - mérgelődött Czeferner Jó­zsef, a mezőgazdasági zrt elnö­ke. - Elég, ha az önköltség és a fel- vásárlási ár közötti különbségre gondolunk. Érthetetlen, hogy mi­ként juthat idáig egy ágazat. ■ Harsányi Miklós Szép szavakkal nem lakik jól a szarvasmarha darázsdi erika kaposvári irodavezető: - A válság el­lenére azt remélem, hogy ki tudok fogni egy arány­lag olcsó utat az Adriára. A Balatonra minden nyá­ron lejárunk, előfordul, hogy két-három napot ott is töltünk. Szerintem spó­rolni legfeljebb az útikölt­séggel lehet, ezért a köze­lebbi nyaralást választom. Az utóbbi években a Bala- ton-parton elég drága az étkezés meg a szállás. HÍRSÁV Férfiakat köszöntöttek április elsején az idősek A háromfai Ezüst Évek Nyugdíjas Klub férfitagjait köszöntötték a hölgyek nő­nap viszonzásaként ápri­lis 1-jén. A rendezvényen lufifújásban, szavalásban, versírásban és életlen kés­sel való almahámozásban remekeltek az idősek. A versenyt a Györke József- Fülöp Károlyné-Horvát Bé- láné-Horváth Józsefeié al­kotta csapat nyerte, (me) Arany fokozatot nyert a Bokréta és a Kaláka öt településről érkeztek fellépők az Együd Árpádról elnevezett megyei gyermek- és ifjúsági néptáncfesztivál marcali kistérségi forduló­jára. A marcali Noszlopy is­kola Bokréta és Kaláka cso­portját arany fokozattal ju­talmazta a zsűri, amivel be­jutottak a döntőbe, (ve) Kiválóan szerepeltek a táncsicsos tanulók kiemelkedően szerepeltek a kaposvári Táncsics gim­názium tanulói az Árok- szállási Zoltán Biológia Verseny országos döntőjé­ben. Ziegenheim Szilvesz­ter a második, Varjú Csil­la a negyedik, Dancs Kit­ti pedig az ötödik helyen végzett. A diákokat Ker­tész Róbert és Kertészné Bagi Beatrix készítette fel a döntőre, (me) Tojásfestés és csuhézás a mikei óvodásoknak húsvéti játszóházat rendez­tek a mikei óvodában. A szülők hímes tojást festet­tek és szalvétaképeket ké­szítettek a kicsikkel, míg a nyugdíjasklub tagjai a csu­hézás és a kosárfonás tech­nikáját mutatták meg a gyerekeknek, (me) Kaposvári és siófoki fiatalokat díjaztak átadták a napokban a Ma­gyar Köztársaság Jó tanu- lója-jó sportolója díjakat. Somogyiról nyolcán vehet­ték át a kitüntetést, Kapos­várról hat általános és kö­zépiskola tanulója, Siófok­ról pedig két diák. (me) 40 EVE IRTUK a krasznaja zvezda tényeket ismertet arról, hogy a NATO hogyan szerezte meg a vezető szerepet a szövetséges orszá­gokban folyó antiimperialista és demokratikus megmozdu­lások elfojtásának megszerve­zésében. A Kommszomolsz- kaja Pravda pedig összeállí­totta azokat az eseteket, me tyek során a NATO húszéves fennállása alatt véresen elfoj­totta az antiimperialista erők megmozdulásait: Korea, Kon­gó, Görögország, Közel-Kelet mind szerepelnek a sorban. No és persze a vietnami ag­resszióban vagy a portugál gyarmatosítók segítésében is benne volt a NATO keze. most már mi is véres kezű tagok vagyunk... A tűzszerész csak egyszer tévedhet aknamentesítők Emléktábla a mesztegnyői halálmező katonai áldozatainak A II. világháború után a mesz­tegnyői halálmezőn a kutatások alapján 41 civil és 16 katona vesztette életét aknamentesítés közben. A felrobbant meszteg­nyői lakosok nevét már koráb­ban kőbe vésték, most az akna­kutató katonáknak állítottak em­léket. Somogy a visszamaradt hábo­rús lövedékek terén a közepesen szennyezett megyék közé tarto­zik. A legfertőzöttebb rész a Marcali és Nagybajom közötti te- f rüleL Nemes László polgármes- | tér arról is szólt: most sem mú- J lik el úgy hónap, hogy ne talál- : koznának háborús hagyatékkal, S s így a tűzszerészekkel is. Haj­dú Gábor mérnök ezredes, az Díszlövésekkel is tisztelegtek a béke háborús hősei előtt a Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Egyesület tagjai a mesztegnyői avatáson I. Honvéd Tűzszerész és Hadiha­jós Zászlóalj parancsnoka kérdé­sünkre elmondta: évente 2400- 2700 bejelentést kapnak. Tavaly 270 ezer robbanótestet robban­tottak fel. Sajnos most is követel tűzszerészéleteket a gyilkos ha­gyaték. - A tűzszerész csak egy­szer tévedhet. Azt mondják, hogy minden bombára rá van ír­va valakinek a neve. Egyéni sze­rencse kérdése, hogy megtalálja, vagy sem - tette hozzá. A tűzszerészek mesztegnyői emléknapján katonadalokkal kísért táblaavatás és koszorú­zás után a Faluházban bemuta­tót tartottak a világháborús rob­banótestekről, az aknakutatás eszközeiről. ■ Vigmond Erika Nyílt nappal és előadásokkal készül az APEH Nyílt napot rendez az APEH: szakemberek az illetékek terü­letén bekövetkezett változások­ról, valamint az aktuális ille­tékügyi témákról tartanak elő­adásokat. Az adóhivatal szol­gáltató jellegének erősítése és az adózók minél teljesebb kö­rű tájékoztatása érdekében nyílt napot szerveznek kedden Kaposváron - számolt be pén­teken Marton Ferenc APEH- szóvivő. Kiemelt témák: örök­lés és illeték, az ingó és az in­gatlan ajándékozás illeték- szabályai, de szó lesz a haszon- élvezeti jogról is. A nyüt nap kedden 9-től 11 óráig tart az adóhatóság központi ügyfél- szolgálatán. ■ Harsányi M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom