Somogyi Hírlap, 2009. március (20. évfolyam, 51-76. szám)

2009-03-04 / 53. szám

0 ^ „Már a 2010/2011-es tanévtől állami fenntartásba vennének iskolákat az első épcsőben akár l(X>-2C)0-at is” - mondta Hitler István oktatási | * *jjr Jp? étj Vk % “r miniszter, miután egyeztetett az érdekvédőkkel A Pedagógusok Szakszervezete és a Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet is támogatja a tárca elképzeéseit. 4 Egy-két guantánamói foglyot fogadhatunk be Ezrek a tatárszentgyörgyi sírnál temetés Cigányzenével búcsúztatták a múlt heti kettős gyilkosság áldozatait Több ezren osztoztak tegnap Tatárszentgyörgyön a feleség gyászában. A meggyilkolt apát és fiát közös koporsóban temették el. Katolikus szertartással el­temették a tatárszent­györgyi gyilkosság két ál­dozatát, a huszonhét éves Csorba Róbertét és ötéves kisfiát. A lelkész bocsána­tot kért mindenki helyett. Vég Márton A tatárszentgyörgyi katolikus templom környékén parkoltak le azok a főleg fővárosi buszok, amelyek a kilenc napja meggyil­kolt Csorba Róbert és ötéves kis­fia temetésére érkező gyászoló­kat szállították. A falu széli teme­tő innen kétszáz méterre van. Nem lehetett eltéveszteni az irányt, hiszen a falu apraja-nagy- ja a temetésre igyekezett. Rend­őröknek kellett irányítani a for­galmat, mert órákkal a szertar­tás megkezdése előtt százak vára­koztak a ravatalozó előtt. Csorba Róbert szegény ember volt, így aligha gondolta volna, hogy temetésekor fullextrás au­tók töltik meg a parkolókat. „Ek­kora temetést még nem látott ez a falu, sőt egész Magyarországon nem kapott még ilyen temetést cigány ember” - mondta egy idős helybéli asszony. A ravatalnál a Száztagú Cigányzenekar 35 tag­ja húzta a cigány szokás szerinti búcsúmuzsikát. A mintegy háro­mezres gyászoló közül többen rosszul lettek. A csendben, szo­morú hangulatban megemléke­ző tömegben cigányok és magya­rok, rokonok és idegenek, jobb- és baloldali politikusok, liberális és konzervatív képviselők egy­aránt értetlenségüknek adtak hangot a gyilkosságok miatt. A többség egy szál fehér szegfűvel Emlékeztek az áldozatokra annál a háznál is, ahol éltek és lelőtték őket némán utasította el a romák elle­ni erőszakot. „Csak abban bízom, hogy a történtek meghúztak egy olyan határt, amely valameny- nyiünket arra figyelmeztet: ez így nem mehet tovább” - mondta Koltai Róbert színművész. „Szégyenkezve állunk és kér­jük a család, a cigányság bocsána­tát, mert 500 éve nem fogadjuk be őket, és nem egy egyszerű, szörnyű katasztrófa tanúi va­gyunk, ugyanis nem tanultunk a bűneinkből, amit a cigányság el­len elkövettünk” - fogalmazott Iványi Gábor. A lelkész imájában bocsánatot kért azok nevében, akik a lelkűk mélyén gyűlöletet éreznek a cigánysággal szemben, az oktatási szegregációért, a go­nosz szóért, a hántásért, ami a ci­gányság ellen irányul. „Mi va­gyunk, akik fenyegettünk, és nem álltuk útját annak az alaku­latnak, amely elsőként ezen a te­lepülésen masírozott” - utalt a A politikusok is gyászoltak „A magyar köztársaság leg­hidegebb napját éltük meg, de van remény, mert sokan voltunk Tatárszentgyörgyön, és biztosak vagyunk abban, hogy lélekben több millió honfitársunk állt ott, apa és fia végső nyughelyénél” - mondta Nyakó István, az MSZP szóvivője. Hozzátette: ez erőt adott az áldozatok családjának, és azoknak, akik hisznek egy békés, sza­bad és demokratikus Ma­gyarországban. balog Zoltán fldeszes képvi­selő, az emberi jogi bizottság elnöke azt mondta: a fő kér­dés, hogy jutottunk idáig, hogy egy ötéves kisgyermeket kell meggyilkolni ahhoz, hogy a saját felelősségünkről gondolkodjunk. Hozzátette: „az emberi méltóság mértéke alatt az áldozatok ugyanarra az oldalra tartoznak, mint a román kézilabdázó, vagy a magyar tanárember”. Magyar Gárda 2007-es felvonu­lására. Bár előzetesen azt lehetett hal­lani, hogy a gyászolók balhéra ké­szülnek, a szertartás méltóságtel­jesen zajlott. Csorba Róbertét és kisfiát a rokonok közös koporsó­ban, hegedűszó mellett helyezték végső nyugalomra. „A lelkész ki­mondta azt a szót, hogy bocsánat. Ezt még egy magyartól sem hal­lottam. Ezzel arra utalt, hogy mennyi ideje itt vagyunk és még most sem fogadnak el minket!” - magyarázta egy roma gyászoló. A temetés után sokan átvonul­tak Csorbáék leégett házához, ahol újra meggyújtották a mécse­seket. Múlt hétfőre virradóra itt történt, hogy a feltehetően Molotov-koktéltól kigyulladt ház­ból menekülőkre ismeretlenek vadászfegyverrel rálőttek. „Nyu­godjatok békében! Ha már más­hol nem találtátok meg.” - mond­ta egy emlékező. „HA A PARLAMENTI PÁRTOK IS egyetértenek, és a kormány is úgy dönt, hogy Magyar- ország befogad egykori guantánamói foglyokat, ak­kor is csak egy-két rab ér­kezéséről lesz szó” - mond­ta tegnap Horváthné Fekszi Márta külügyi államtitkár. Jelenleg 27 ember vár befo­gadásra Guantánamón. Bokros miatt kilép az MDF-ből Koszó Péter nem ért egyet azzal, hogy Bokros Lajos vezesse az MDF EP-listáját, ezért kilép az MDF-ből Koszó Péter, Hódmezővásárhely alpol­gármestere. A párt egyik alapítója a szélsőségesen fiskális szemléletű gazda­ságpolitikát valló Bokros Lajos jelölését vállalhatat- lannak nevezte, különösen azért, mert az MDF-nek van egy EP-képviselője Ola­jos Péter személyében, aki „valóban csodálatos mun­kát végzett”. Obama titkos levélben egyezkedett Moszkvával Washington esetleg le­mondhat a kelet-európai ra- kétapajzs-telepítéséről, ha Moszkva segít az iráni ra­kétafejlesztés leállításában - áll az amerikai elnök orosz kollégájának titkos le­velében a The New York Times szerint. Obama a múlt hónapban küldte el Moszkvának a levelet. Obama egyezkedne Moszkvával Zuschlag szuggerált, és összenézte a vallomásokat Gyurcsány: globális válaszok kellenek „A rendőrség nem használt föl minden olyan eszközt a nyomo­zás során, melyet a büntetőeljá­rás lehetővé tett volna” - mondta tegnap Kecskeméten a Bács-Kis- kun Megyei Bíróságon Zuschlag János. A különösen nagy kárt okozó, folytatólagosan, üzletsze­rűen, bűnszervezetben elkövetett csalás bűntettével vádolt szocia­lista politikus példaként azt em­lítette, hogy az eljárás kezdete után másfél évig nem tartottak házkutatást egy olyan ügyben, ahol tárgyi bizonyítékok megléte is felmerülhetett. Az is többször elhangzott, hogy Zuschlag az ügy miatt kapcsolatba lépett a Bel­ügyminisztériummal. A tárgyaláson az elsőrendű vádlott részben elismerte, hogy a nyomozás kezdete után aktívan szervezte a védekezést az ellene és társai ellen indult büntetőeljá­rás során. „Összenézte” a vallo­másokat, egyeztetésre azonban nem került sor, csupán bizonyos dolgokat igyekezett „beleszugge- rálni” például az ügy ötödrendű vádlottjába, Krausz Csabába. Az is elhangzott, hogy szándékuk volt megsemmisíteni MSZP-re vonatkozó kényes dokumentu­mokat. Lados Istvánnak, volt személy­ügyi titkárának a vallomását Zuschlag hiteltelennek és önel­lentmondásokkal telinek tartot­ta, melyet szerinte a vádalku be­folyásolt. ■ „Veres János pénzügy- és Bajnai Gordon nemzeti gazdasági és fej­lesztési miniszterrel azért jöt­tünk Londonba, hogy megmu­tassuk: Magyarország nem ijed meg a saját árnyékától és a gaz­dasági válság fenyegető hatásá­tól” - fogalmazott Gyurcsány Fe­renc azelőtt, hogy vezető brit gazdasági és pénzügyi befekte­tőkkel találkozott tegnap londo­ni látogatásán. Emlékeztetett: hazánk a GDP 2,7 százalékát kitevő költségve­tési megtakarítást valósított meg a múlt év őszén benyújtott költ­ségvetéshez képest. Fontos, hogy a globális válságra globális válaszok szülessenek - hangsú­lyozta Gyurcsány. ■ Feljelentették a kapitányt a Patrióta bár üzemeltetői Feljelentették a Veszprém me­gyei rendőrfőkapitányt a Patrió­ta lokál üzemeltetői, amelynek bejárata előtt halálra késelték Marian Cozmát. A nevük elhall­gatását kérő üzletemberek azt kifogásolják, hogy a hozzájárulá­suk nélkül kerültek nyilvános­ságra a lokál belső kameráinak felvételei, és a televíziókban is levetítették őket. Bolcsik Zoltán dandártábornok azzal indokolta a felvételek közzétételét, hogy a média talán így segíthette a nyo­mozást, s ennek érdekében jo­gosultak voltak a felvételek köz­readására. A szórakozóhely vezetői ezzel szemben úgy vélekedtek, hogy ez csak a szenzációhajhászást szolgálta, és sérültek a szemé­lyiségi és kegyeleti jogok is. A televíziók pedig a rendőrség nyomatékos kérése ellenére sem voltak tekintettel a személyiségi jogokra, így velük szemben is pert kezdeményeznek. Az egyik üzemeltető szerint Cozmát február 8-án feltehetően a diszkóban nem szúrták meg. Dulakodás közben esett rá egy pohárra, s ettől lehetett véres még lent a pólója. Kint, a Virág Benedek utcában négy ember fogta közre a román sportolót. A lokálban lévő lökdösődés és Cozma megszúrásáig állítólag csak 49 másodperc telt el, majd a támadók szanaszét futottak. ■ Éber S.

Next

/
Oldalképek
Tartalom