Somogyi Hírlap, 2009. március (20. évfolyam, 51-76. szám)

2009-03-01 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 9. szám

2 KOZELET HÖOK: moratóriumot a diákhitelekre A hallgatói Önkormányza- tok Országos Konferenciája (HÖOK) kétéves moratóriu­mot szeretne elérni azoknál a bankoknál, amelyek diák­hitelezéssel foglalkoznak - mondta Miskolczi Norbert, a HÖOK elnöke. „A Diákhi­tel Zrt.-nek azt javasoljuk, hogy lehessen kétéves mo­ratóriumot kérni a fizetés alól. A hitelt igénybe vevők a minimálbér 6 százalékát, vagyis 4 ezer forintot tör- lesztenének ez idő alatt”- tette hozzá. Elhunyt Havasházi László Aranytollas újságíró tegnap Tatabányán elhunyt Havasházi László, Aranytol­las újságíró, idén lett volna 85 éves. Havasházi László a 24 Óra című Komárom- Esztergom megyei napilap elődjénél, a Dolgozók Lapjá­nál a kulturális, majd a sportrovat vezetője volt, több kötet írója. Etnikai hidegháború Magyarországon A HIDEGHÁBORÚHOZ hasonló állapot alakult ki a többségi társadalom és a roma ki­sebbség között - nyilatkoz­ta a Népszavának Kállai Er­nő. A kisebbségi ombuds­man elképzelhetőnek tartja, hogy az utóbbi hónapokban történt gyilkosságok nem is etnikai színezetűek, attól váltajc azzá, hogy nem tud­ni, miért pont a cigányokat bántották. Kállai szerint van még lejjebb is Három nő az EP-lista élén lista Május elsején lemond az EP-be készülő Göncz Kinga Gyurcsány Ferenc mutatta be tegnap a három befutó jelöltet, (balról jobbra) Gurmai Zita és Herczog Edit EP-képviselőt és Göncz Kinga külügyminisztert Göncz Kinga vezeti az MSZP európai parlamenti választási listáját - döntött tegnap a párt elnöksége. A listáról kiszorultak a fia­talok, sokatmondó azonban, hogy az élén három nő áll. Gyükeri Mercédesz Nem követte a Fidesz yagy az MDF taktikáját a Magyar Szocia­lista Párt: az uniós ügyekben nem feltétlenül jártas, ám annál híresebb húzónevek helyett olyan politikusok kerültek az európai parlamenti választási lista befutó helyeire, akiktől vél­hetően aktív munkát remélnek. A Gyurcsány Ferenc vezette párt szakított ugyanakkor saját, a 2004-es EP-választáson alkalma­zott taktikájával is: míg akkor a listát vezető Kovács László és Horn Gyula jelölése szimbolikus volt (bár előbbi néhány hónap­pal később ugyancsak Brüsszel­ben folytatta pályafutását), most erről szó sincs: az elnökség teg­napi döntése alapján legnagyobb eséllyel Göncz Kinga számíthat EP-képviselői helyre a június 7-i választás után. Információk szerint a külügy­miniszter jelölése nem aratott osztatlan tetszést a szocialisták körében. Mesterházy Attila, az MSZP frakcióvezető-helyettese mindenesetre azt közölte: egy­hangú támogatást kapott. Göncz Kinga bejelentette: május else­jével lemond a külügyminiszte­ri címről; Gyurcsány Ferenc á]> rilis 20-án nevezi meg utódát. Ha március végén a küldött- gyűlés is jóváhagyja a listát, a külügyminiszter után Herczog Edit áll, a harmadik pedig Gur­mai Zita, aki 2003 óta - a csatla­kozás előtt megfigyelőként - vesz részt a parlament munkájában. A három hölgyet három EP- képviselő követi: Tabajdi Csaba, Hegyi Gyula és Fazakas Szabolcs után Cserei Gyulát, a párt nem­zetközi titkárát, illetve Kökény Mihály volt egészségügyi minisz­tert jelölték a szocialisták. Legalábbis kétséges, hogy az if­júságot képviselő Cserei vagy a budapesti lobbi munkájának eredményeképp a listára került Kökény sikerrel indul-e a képvi­selőségért. Jelenleg a magyarok számára fenntartott 24 posztból 9 a szocialistáké, a következő cik­lusban azonban kettővel keve­sebb helyet kap Magyarország, a kormánypárt népszerűsége pe­Bokros után Habsburgot akarja Dávid Ibolya HABSBURG GYÖRGYÖT javasolja Dávid Ibolya az MDF EP- listájának második helyére. Ezt tegnap jelentette be a párt elnöke. Habsburg, aki a Ma­gyar Vöröskereszt elnöke, írás­ban közölte: megtiszteltetés számára a felkérés, és ha a párt választmánya megerősíti, kész vállalni a megmérettetést. dig jócskán alulmúlja az öt évvel ezelőtti szintet. A szocialisták a derűlátóbb számítások szerint is mindössze öt-hat képviselői hely­re számíthatnak. így biztos kiesőnek lehet te­kinteni a 9. Harangozó Gábort, a 10. Dobolyi Alexandrát vagy a 11. Lévai Katalint is - most mind­hárman EP-képviselők. Lévai, . aki öt éve a harmadik helyet har­colta ki a listán, csalódottan kom­mentálta a döntést. „Aki a párton belül jól helyezkedik, és a párton belül ügyesen sok kapcsolatot épít ki, és ezzel tölti inkább az idejét, annak várhatóan több eredménye lesz, mint annak, aki csak dolgozik, és a civilekkel együtt nagyon sok mindent meg­tesz” - mondta a politikus, hoz­zátéve, nem kíván részt venni a kampányban. A 66 fős listán szerepelnek még a párt olyan prominensei, mint Baráth Etele, Szabó Zoltán vagy Újhelyi István. A 24. helyen jelölték Ágh Attila politológust, az 57-en pedig Csikós Árpád ro­ma származású politikust. A Fidesz szerint Magyarország a baífékség mértékegysége A világgazdasági válság kezelé­sében a baífékség mértékeként emlegetik Magyarországot több európai országban és az Egye­sült Államokban is - mondta Pelczné Gáli Ildikó, a Fidesz al- elnöke. Európai mércével mér­ve szánalmas, hogy a magyar kormány propagandafüzettel és roadshow-val próbál felülkere­kedni a válságon. A környező or­szágok, az Európai Unió többi tagállama - Magyarországgal el­lentétben - hathatós, érdemi, azonnali intézkedéseket hozott a válság kezelésére. A Fidesz azt gondolta, hogy a kormány újabb intézkedéssora reményt fog táplálni a lakosság, a vállalkozások számára, azon­ban az összeállított „reményte­lenség csomag” alkalmatlan a válság kezelésére. Az ellenzéki párt adó- és kamatcsökkentés­sel, az üzleti környezet javításá­val, a bürokrácia csökkentésé­vel, valamint a munkahelyek megőrzésével tenne a válság el­len, a kormány viszont ezeknek éppen az ellenkezőjét teszi - fej­tette ki. A politikus szerint ta­pasztalatcserére van szükség azokkal az országokkal, ame­lyek jól csinálják, Orbán Viktor, a Fidesz elnöke most ezekbe az országokba látogat. Ezt Daróczi Dávid kormány- szóvivő így kommentálta: mi­közben a Fidesz idehaza a kor­mányt szapulja, addig Orbán Viktor, a párt elnöke külföldön gyakorlatilag szó szerint megis­métli Gyurcsány Ferenc minisz­terelnök javaslatait, és támogat­ja azokat. ■ Z. M. Pelczné bírálta a kormányt Forradalmi angol- és németnyelv-tanulás! Azok számára, akiknek nincs idejük tanulni. Magolás és nyelvtan nélkül. Kezdők, örök kezdők és haladók részé­re egyaránt, életkorra való tekintet nélkül. gondolja csak el! Az emberek többsége abban a hitben él, hogy a nyelvtanuláshoz nincs tehetsége. Csakhogy ez tévedés. Ha nem lenne, még az anya­nyelvűket sem tanulták volna meg. Megtanulni az első nyel­vet a legnehezebb. A további nyelveknél már összehasonlít­juk az új ismereteket a meg­lévőkkel. HOGYAN TANULJUK MEG A NYEL­VET? A nyelvi környezet a dön­tő. Először érteni, majd beszél­ni, végül az írásra és az olva­sásra kerül a sor. Minden más folyamat természetellenes. A FOLYAMAT HASONLÓ, MINT A gyerekeknél. Mindenki képes egy új nyelvet elsajátítani ha­sonlóan, mint valaha a saját anyanyelvét. A TAXUS Lear- ning® módszer összekapcsolja a gyermeki folyamatokat az új tudományos ismeretekkel. Egyidejűleg hallgatva az angol szöveget és olvasva a szó szerin­ti fordítást végtelenül fokozza képességeit, valamint meg­tanul az adott idegen nyelven gondolkodni. A szó szerinti for­dítás a magyar nyelv szempont­jából helytelen, ám az idegen nyelv megértéséhez helyes. Szavakat sem kell magolnia, mégis több mint 4000 szóból álló szókincsre tesz szert. Nyelvtannal egyáltalán nem kell foglalkoznia. Ez a folyamat ideális azok számá­ra, akiknek nincí idejük intenzív „tudatos” tanu­lásra. A TAXUS Learning® minden embertípus esetében működik MEGJELENT AZ ANGOL NYELV 2. GENERÁCIÓJA. A tanulás aktív része számító­gépen történik. A szó, amit hall, egyidejűleg színben kiemelke­dik, így egyszerre összekap­csolja a látás és a hallás érzék­szerveit. A karaoké elvnek köszönhetően szinte megter­helés nélkül egyszerre két érzékszervünket kapcsol­juk be, s ezáltal több és erő­sebb neuronkapcsolat jön létre, s így az ismerete­ket sokkal könnyeb­ben megjegyezzük. Az alapelv: a kék színű CD-k segítsé­gével az angol nyelv Tallós Rita színművésznő is a TAXUS Learning* módszer sikeres felhasználója „bekerül” az emlékezetükbe, ahol azt hosszú távon „beége­tik” a piros CD-k által meg­teremtett angol nyelvű környe­zet segítségével. A TAXUS Learning® módszer 59 900 Ft-ba kerül (utánvét + 1600 Ft). Amennyiben a Forra­dalmi angol nyelv mindkét ver­zióját egyszerre vásárolja meg, 20 000 Ft kedvezményt kap, és még a kiszállítási költséget is magunkra vállaljuk. Ajándé­kozza meg szeretteit, barátait! Szeretne már végre megtanulni angolul? Akkor hívja ingyenes zöldszámunkat: 06-80/ 282-987 (06-80/2 TAXUS) vagy mobil­számunkat: 06-30/337-3053. e-mail: sales@taxus.hu , www.taxus.hu . TAXUS International Kft., 1184 Budapest, Lenkei u. 16. 2009. MÁRCIUS 1., VASÁRNAP

Next

/
Oldalképek
Tartalom