Somogyi Hírlap, 2008. május (19. évfolyam, 102-126. szám)

2008-05-21 / 117. szám

SOMOGYI HÍRLAP - 2008. MÁJUS 21, SZERDA SAJTÓ ÉS TANULÁS Az eredeti smiley-t Harvey Ball találta ki 1963-ban egy biztosító- cég számára. Az arcot a két Spain fivér, Bemard és Murray népszerűsítette tovább, akik pó­lók, bögrék, gombok, matricák és egyéb tárgyak díszítésére használták fel. 1982-ben Scott E. Fahlman professzor volt az első, aki a kettőspont, a kötőjel és a zá­rójel segítségével a világon elő­ször horizontális vigyorgó fejet írt egy levélben. Először főként komolytalan dolgok jelölésére al­kalmazta, ami eleinte csak a szá­mítástechnikához értő szemé­lyek körében, majd az egész vi­lágon elterjedt. A „smiley” a dance és az underground zene és kultúra jelképe is volt az 1990-es évek elején. Végül az in­ternetkultúra egyik.alapja lett, mint érzelmet kifejező ikon. El­terjedtebb változatai::-):) :-{ :( Kiváló eredményt ért el a táncsicsos diák fizikából Fonai Dániel, a kaposvári Tán­csics Mihály Gimnázium 10. osz­tályos tanulója nyerte az orszá­gos Mikola Sándor Tehetségkuta­tó Fizikaversenyt Sopronban. A rangos megmérettetés döntőjére negyvenhét diákot hívtak be a második forduló eredményei alapján, ez elméleti, majd kísér­leti fordulóból állt. Mérési fel­adatként az atomerőműveknél használt nehézbeton százalékos ólomtartalmát kellett megvizs­gálni, ami a táncsicsos diáknak különösen jól sikerült. Tavaly ki­lencedikesként a gyöngyösi dön­tőn 22. helyezést ért el ugyan­ezen a versenyen, amit most szé­pen felüljavított. Fonai Dániel ez­zel az ország legrangosabb, ter­mészettudományos tárgyak ok­tatásáról híres gimnáziumait hagyta maga mögött. Drankovics Józseftől, a diák felkészítő tanárától megtudtuk: a kiváló eredmény azért is je­lentős, mert a fizika tantárgy igen sanyarú helyzetben van a folyamatos óraszámcsökkenté­sek miatt. Csakis az igazán ér­deklődő diákokat lehet vala­mennyire versenyekre felkészí­teni. A Táncsics gimnáziumban ezen a versenyen még nem volt ilyen jó eredmény. Kiváló a földrajztudása nagy ádám Nem készül geológusnak, csak érdekli a tudomány adatunk, hogy ezek segítségé­vel tájékozódva megtaláljuk az elrejtett bójákat, és teljesítsük három perc alatt avz állomáso­kon kijelölt feladatokat. Voltak szerkesztési és távolságméré­si feladatok, ki kellett egészíte­ni a térképet, a bójákat szúró­bélyegzővel be kellett jelölni a megoldó-lapon, de nehezítés­képpen voltak tévesztőbóják is. Ezenkívül például műhold­képeket kellett párosítani a vá­rossal, majd a képekről vallá­sokra kellett ráismerni és megadni, hogy hol jellemzőek, országokat is jellemeztünk korfáik és népességükkel kap­csolatos diagramok alapján. Az állomásokon munkácsys diákok felügyelték és segítet­ték a versenyzőket, nekem az utolsó állomás volt a kedven­cem, ahol néhány nevezetes tárgyat kellett a gyártó ország­hoz beírni. Hatvan perc alatt kellett beérni a célba, külön­ben hárompercenként egy pont levonás járt. Szerencsére sike­rült időben végeznem.- Hogyan zajlott le az ered­ményhirdetés?- Nagyon izgultam, mert a 9. évfolyam végétől indult az ered­ményhirdetés, majd a 10. évfo­lyamon is ugyanígy. Alig hittem el, hogy az én nevemet mond­ják a legvégén.- Milyen jutalmakat kapta­tok?- Mindenki kapott egy Nati­onal Geographic-ajándékcso- magot. Mindkét évfolyam 3-12. helyezettje egy túrán vehet majd részt Eszak-Magyaror- szágon és Szlovákiában. Mind­két évfolyam első két helye­zettje pedig tíznapos túrát nyert. Svájc, Franciaország, Lichtenstein lesznek a sátortá- boros túra helyszínei augusz­tusban. Izgalmas útnak ígér­kezik!- Van valami célod a földrajz­zal kapcsolatban?- Igen, szeretnék előrehozott érettségit tenni az ősszel. De tá­volabbi céljaim közöttt nem sze­repel a földrajz, nem akarok pél­dául geológus lenni. Csak érde­kel ez a tantárgy, ezért indul­tam el a versenyen. HORVÁTH LÍVIA ÉS SÜTŐ DÓRA MUNKÁCSY GIMNÁZIUM Idén 22. alkalommal ren­dezték meg a Munkácsy gimnáziumban a Lóczy Lajos Országos Középis­kolai Földrajzi Tanulmá­nyi Versenyt, amelyre több mint háromszázan jelentkeztek az ország minden részéből. Egy központi írásbeli teszt meg­oldása után mindkét évfolyam­ról a legjobb 31-31 tanuló jutott tovább a döntőbe. A tizedik évfo­lyamosok közül a munkácsys Nagy Ádám győzedelmeskedett.- Ki volt a felkészítő tanárod és milyen gyakran foglalko­zott veled?- A földrajztanárom, Kerese Tibor készített fel két évfolyam- társammal együtt, akik szintén bejutottak a döntőbe. Minden héten találkoztunk, a döntő kö­zeledtével hetente többször is. Mivel a verseny az egész éves tananyagot tartalmazta, előre meg kellett tanulni az év végi anyagot is. Nagy Ádám jól ismeri a Föld országait, bár a földrajz csak hobbi számára Lóczy Lajos geológus, földrajztudós és tanár- Mikor és hogyan kezdődött a döntő?- A versenyzők és kísérő ta­náraik május 5-én délután ér­keztek Kaposvárra. Az ünne­pélyes megnyitó este fél hét­kor volt. Elsőként Hernesz Dá­vid Kazinczy-díjas tanuló sza­valt el egy verset, majd Tóth József „Magyarország helye a nap alatt” című előadását hall­gattuk meg. Másnap reggel ki­húztuk a rajtszámainkat és megkezdődött a verseny szó­beli része. A tizedik évfolya­mosoknak általános társada­lomföldrajzból és regionális földrajzból kellett számot adni tudásukról. Én először regio­nális földrajzból feleltem, at­lasz segítségével Lengyelor­szágot és Romániát hasonlítot­tam össze, majd a társadalom­földrajzos teremben a városok témaköréből tartottam egy dia­vetítéses előadást. Örültem a kihúzott témáknak, mert elég könnyű volt.- MUyen gyakorlati feladato­kat kellett megoldanotok a Tokaji parkerdőben a verseny második napján?- Kaptunk egy térképet és egy iránytűt, majd az volt a fel­Lóczy Lajos (1849-1920) 1874-ben a zürichi műegyete­men szerzett mérnöki okleve­let. Részt vett gr. Széchenyi Béla kelet-ázsiai expedíciójá­ban és beutazta Kína nagy részét. A közép-ázsiai sivata­gok eredetéről kimutatta, hogy azok kfr és homokanyaga nem tengerfenék maradványa, hanem évmilliók sivatagi fel- halmozódásának következ­ménye. A hátsó-indiai hegy­láncok geológiai felépítésé re vonatkozó megállapításai áttörnek. Az ő vezetésével alakult meg a Magyar Föld­rajzi Társaság Balaton Bizott­sága, melynek célja a tó sok­oldalú kutatása volt. Az oldalt szerkesztette: Meiszterics Eszter Telefon: 82/528-154 E-mail: eszter.meiszterics@axelspringer.hu A diákok cikkeit teljes terjedelmükben a www.sonline.hu hírportálunkon olvashatják. ÉS KEZDŐDÖTT a Kárpát-me- dence története. Hun volt, hun nem volt... nem Töhötöm. Álmos va­gyok. Ez Huba. Sétálunk az Árpádok alatt, Géza kézben. István király vágtat fakón. HEJ, MAGYAR HON! Van sok rozsod, volt sok búzád, de nem volt több Árpád... így halt ki az Árpád-ház MOLDVA CSINÁLT problémá­nak hittük a török sereget is, de mikor... DUGONICS TITUSZT kapott, hát kitört a háború. Néhány végbéli vitéz felsóhajtott: Csak az a vég, azt tudnám feledni... bocsánat, elveszett az egész spanyol hajóhad? Nem, csak a harmada. Bléket (Blake) kaptak. egy bizonyos Nagy Katalin nevű cárnő így szólott: Élné zést uraim, mennem kell, Szentpéter vár. Petőfi magának választott csillagot. Kossuthból cigaret­ta lett. Széchenyi láncúid­ként végezte a Duna két partja között Bem apó be­mondta az ultimátumot, és mindenki előtt világos lett. Villon kétszer amnéziát ka­pott. CAVOUR SAVOYÁT és pizzát ígérte III. Napóleonnak. ív. Béla várromokat épített. szenzualizmus: a világ meg­ismerésében az érzékiség ját­szik legfőbb szerepet. KONCERTAJANLO MOZIAJÁNLÓ Az 1999-ben Pepsi Sziget néven indult, mára már csak Sziget Fesztivál néven ismert egyhetes zenei rendezvénysorozat idén is várja az érdeklődőket augusz­tus 12-étől 18-áig. A hangulatot az írón Maidén alapozza meg. A Nagyszínpad fellépői között talál­ható még a Kaiser Cheifs, az R.E.M., a Jamiroquai, a Die Arzte, a System of a Down énekeseként megismert Serj Tankian. A kemé­nyebb zenét kedvelők számára az Apocalyptica és az Iced Earth zenél majd. kelemen Zsófia MUNKÁCSY GIMNÁZIUM Totál turbó Teljes sebességgel, kanyarokon, akadályokon át süvít a Racer család legifjabb tagja, Speed Racer. Csupán egyetlen ellenfe­le van: bátyja, a balesetben meghalt legendás Rex Racer emlékét nem tudja maga mö­gött hagyni. Amikor a családi autógyá­rat bekebelezni igyekvő Royal- ton próbálja magához csábítani Speedet, ő habozás nélkül ne­met mond. Amikor a cég gonosz főnöke azzal fenyegeti, hogy hí­res Mach 5-ös versenyautója nem ér még egyszer célba, ő természetesen nevet a veszé­lyen. Vállalja a kihívást, és sze­relme, Trixie, valamint a rejté­lyes Racer X segítségével felké­szül a nagy versenyre... ......... ..........—............... % Gyi lkos mese =a. Anyja félti gyermekét, a* Remeg, nyújtja két kezét. U Ápolgatja, nyugtatja, Vérző sebét takarja. i*­=* Fájó lelkét elrejti, Hogy fiát ma elveszti. lg Kis magzatát öleli, Majd lassan elengedi. ^ Hiszen nem kísérheti - Mennybe, akkor követi, Ha eljön a várt idő, |a S beleegyezik ő. I* Az asszony üzen neki, Fiát nagyon szereti. Végigszántott ráncain =* Nyomor vara meglátszik. Sérti lelkiismeret, 3* De bűne korántsem ez. gj Hanem a férj-gyilkosság. Fájdalma rég elmúlt már. 5* A múlt bár sosem gyógyul Magától. Orvos írül Zm Adta a csodatévő =m Bűvös varázs-kenőcsöt. Nem vérzett tovább e seb, d De kiújult eg}'szerre, =A Hogy mardossa, kergesse e* Híres lelkiismeret... Végül őt is elviszi, =* Az asszonyt, aki képes =** Volt megölni kisfiát... S emészti bánatát, ^9 A csönd, mely úgy meg- nyugtat.. Ott hevernek sírokban! P* Senki nem sirathatja,-n Rokonuk egy sem maradt. 3* e* Gyilkos mesém véget ért, Bocsánat a rémekért.-g Rossz alom volt ez csupán, ^t. Megtörtént egyáltalán? MÁTÉ LILLY, KATOLIKUS GIMNÁZIUM rBium. — — 1 Tanárok-diákok mondták ■ Bulizz a R.E.M.-re a Szigeten!

Next

/
Oldalképek
Tartalom