Somogyi Hírlap, 2007. október (18. évfolyam, 229-254. szám)

2007-10-01 / 229. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP - 2007. OKTÓBER 1., HÉTFŐ Ugorjon-e rögtön a jogsi? NÉMETH ÁGNES kaposvári kozmetikus: - Azonnal el­venném a jogosítványát an­nak, aki egy kicsit is iszik és úgy ül autóba. De a bün­tetőpontokkal feltéüenül szigorítani kellene, mert a mostani rendszerben szin­te lehetetlen még súlyos hi­bákkal is eljutni az enge­dély visszavonásához. Te­hát nincs elég elrettentő erő a mostani szabályok­ban. A pénzbírságok sem túl nagy összegűek. farkas attiia kaposvári kő­műves: - Egyszer pár sör után be akartam állni a ga­rázsba, ami nem nagy fel­adat, mégis levittem a tük­röt Ekkor rájöttem, hogy minimális alkohol fogyasz­tása mellett sem olyanok már a reflexek, mint tisz­tán. Aki pedig akár egy sör­rel a fejében autóba ül, az nemcsak a saját életével, hanem másokéval is ját­szik. Az ilyenektől azonnal meg kell vonni a jogsit skribek József kaposvári esztergályos: - Természete­sen mindenkinek el kelle­ne venni a jogosítványát, aki iszik és vezet, mert ez egy végtelenül felelőtlen és buta dolog. Gondolkodjon egy évig, amit engedély nélkül tölt, utána esetleg kaphassa vissza. A pénz­bírság ma már nem elret­tentő dolog, hiszen aki megteheti, hogy fizessen, az most is ittasan vezet. A magánerdők és a gazdálkodás a középpontban Az erdőgazdálkodás jelenéről és jövőjéről is szó esett a Ma­gán Erdőtulajdonosok és Gaz­dálkodók Szövetségének orszá­gos találkozóján Somogyszo- bon. Több mint kétszáz vendég érkezett, többségében erdőtu­lajdonosok. Bajorországból és Romániából is érkeztek szak­emberek, akik nemcsak az itt­honi helyzetre voltak kíváncsi­ak, hanem saját tapasztalatai­kat is elhozták a konferenciára. A bajorok főként az erdőgaz­dálkodás vidékfejlesztési sze­repéről, a magánerdők fontos­ságáról adták át tudásukat, de a természetvédelem és a fa­energetika újdonságairól is szó esett. ■ Csikós M. MEGYEI KORKÉP Azonnal ugrik a jogsi ittas vezetők Egy traktoros és két motoros a visszaesők között A gyorshajtókra is rossz napok várnak. Megállítják valamennyi szabályszegőt, így ezentúl már csak ezért sem lehet kérdés, ki vezette az autót... Rögtön elveszik az ittas vezetők jogosítványát; a kormány rendet kíván tenni a közlekedésben is, Harsányi Miklós Somogybán tavaly a közlekedé­si balesetek 21, az idén 15 szá­zalékát ittas vezetők okozták - tájékoztatott Kulcsár Tibor alez­redes, a Somogy Megyei Rendőr­főkapitányság osztályvezetője. Csak a múlt héten 19 olyan so­főr ellen intézkedtek, akik veze­tés előtt felhörpintettek egy-két pohár italt.- Rengeteg autósnak elborult az agya, az ittas vezetés lassan már össznépi mulatságnak szá­mít - mondta Rétsági Attila ka­posvári szakoktató. - Ttidják, hogy kocsiba kell ülniük, mégis isznak. A kemény szankció sze­rintem kijózanítja az autóstársa­dalmat. Riasztó, ha lebukás ese­tén a helyszínen ugrik a jogsi. A szörnyű érzést az idén száz­negyvenkét somogyi gépkocsi- vezető élte át. Baják Sándortól, a Nemzeti Közlekedési Hatóság megyei kirendeltségvezetőjétől tudjuk: a 174 utánképzésre járó hallgató zöme ittas vezetés mi­att kopogtatott be hozzájuk.- Elképesztő, hogy a 142 sze­mély közül 18 visszaeső, vagyis legalább kétszer buktak le. A notórius ittas vezetők csapatát egy traktoros, két motoros és rengeteg személygépkocsi-ve­zető alkotja - közölte a kiren­deltségvezető. Kovács Sándor Lóránd, a Ma­gyar Autósiskolák Szövetségé­nek bizottsági elnöke azt mond­ta: a közúti morál siralmas, a zérótolerancia-elv kiszélesítése már alighanem rövid távon vál­tozást eredményezhet.- Isznak, életveszélyes manő­verekkel idegesítik a békésen közlekedőket, az utat verseny- pályának nézik - rótta fel a sza­bályszegő járművezetők bűneit az etikai bizottság elnöke. Kovács Sándor Lóránt jelez­te: a büntetést vélhetően a jár­mű tulajdonosának vagy az üzembentartónak küldik ki. A sofőrök most gyakran nem em­lékeznek, ki vezette az autót a balhé idején... Brüsszelben nem ismerik a konténert dráva mente Lehetőség óvodáknak, iskoláknak, ahol minden fillér számít Brüsszelben nem ismerik azt a rozsdás, hatalmas fémkonté­nert, amibe Magyarországon a hulladékot gyűjtik. Ehelyett szí­nes zsákokba teszik a szemetet; ezek a zsákok három év alatt le- bomlanak, s bárhol hozzájuthat a brüsszeli polgár. Olcsóbb, esz- tétikusabb és környezetkímé­lőbb a brüsszeli módszer, ame­lyet most a Dráva mentén is megpróbál bevezetni egy barcsi környezetvédelmi vállalkozás. Luczó László, a Tiszta Lakóhely Vállalkozás vezetője elmondta: a térség intézményeinek kínál­ják fel ezt a lehetőséget; isko­láknak, óvodáknak, szociális in­tézményeknek, ahol minden fil­lér számít.- Havonta tizenhatezer forint­jába kerül az intézménynek csak az, hogy ott áll egy hulla­dékgyűjtő konténer az iskola ud­varán - mondta. - Ekkor még szó sincs a hulladék kezeléséről. A brüsszeli módszerrel azonban nem kell konténerbérleti díjat fizetniük, sem a fertőtlenítés dí­ját Ez a módszer lényegesen ol­csóbb, mint a jelenlegi konténe­res megoldás. Évente 250-300 ezer forintot takaríthatnak meg. A Dráva menti szociális ottho­noknál és a barcsi gyermekott­honnál már egy éve így csinál­ják. Jók a tapasztalataik, s van köztük olyan intézmény, ame­lyik évente egymilliót spórol ezzel. ■ Nagy László g-Wi'Jf?; 7~ t Csurgó KASUK EDIT ösztön­díjat kapott Bertalan Klau­dia, a Csokonai Reformá­tus Gimnázium és Általá­nos Iskola végzős diákja. A díjat Kaslik Józsefné ala­pította elhunyt lánya em­lékére, aki a Habitat fór Humanity nemzetközi ke­resztény házépítő szerve­zet munkatársa volt. Az ösztöndíj a felsőfokú ta­nulmányokhoz nyújt tá­mogatást. (va) Böhönye a szívünk világ­napját tartották a települé­sen. Az érdeklődők egész­ségügyi előadásokat hall­gathattak s étkezési taná­csokat is kaptak, (ve) Kaposvár-Budapest az idő­sek Világnapja központi díszünnepségét tartották a fővárosban a Kongresszusi Központban. Az ünnepség­nek somogyi vendégei is voltak, negyven klubvezető kapott meghívót a közpon­ti rendezvényre, (kcs) Kaposvár TEHETSÉGES, de szociálisan rászoruló fia­tal lányok számára hirde­tett pályázatot a Nők Ka­posvárért Egyesület a me­gyeszékhelyen. A MTESZ- székházban megrende­zett szombati ünnepségre nyolc oktatási intézmény 47 pályázója érkezett. Az egyesület által biztosított havi 13 600 forintos ösz­töndíjat Tóth Zsanett, a Táncsics gimnázium kitű­nő tanulója nyerte el. (hm) Kaposvár a kisgazda Polgári Egyesület és a Kisgazda Polgári Szövetség rövid és hosszú távú terveit egyez­tették szombaton, a meg­beszélés keretében Türi- Kovács Béla elnök vázolta fel a célkitűzéseket A saj­tótájékoztatón közölték: a szövetség 25 somogyi tele­pülésen van jelen, de szá­mos városban és község­ben újabb tagok jelezték csatlakozási szándékukat Kaposvár a szeretem Ka­posvárt mozgalom idősek napi programján több száz helybelit látott vendégül szombaton a városi sport- csarnokban: A rendezvé­nyen Auth Csilla, Arad- szky László és Payer And­rás lépett fel. (hm) A kistérség és Vrsar a csurgói őszi vásáron Elkerültek már Táskáról, de a hívásra visszajöttek Barbély Koppány volt a Idsbíro Koppányban Tizedik alkalommal rendeztek őszi mezőgazdasági fesztivált Csurgón. Szászfalvi László polgár- mester köszöntőjében azt mond­ta: az immár kistérségivé bővült rendezvényük célja, hogy a globalizáló­dó világban ápolják hagyományaikat. Ennek jegyében idén először Csurgónagymarton mutatkozott be standdal. Kuriózumként egy 1883-ban készült szőttest is felvonultat­tak. Kiállításukat hétfőtől a helyi Csokonai Közösségi Házba vi­szik át, ahol a kezdeményezést folytatva minden hónapban más és más kistérségi település tárla­ta lesz látható, amely a falvak múltjába és jelenébe enged bete­kintést. A mezőgazdasági feszti­vál idén a megszokottnál keve­sebb standdal várta a látogató­kat, ám az új volt, hogy a horvát­országi testvérvá­ros, Vrsar gasztronó­miai bemutatóval készült. Llia Csaba alpolgármestertől megtudtuk: az önkormányzat hagyományt szeretne ezzel te­remteni, s más testvérvárosai­nak is hasonló lehetőséget adni. A kétnapos fesztiválhoz kapcso­lódva ünnepelték vasárnap - ökumenikus istentisztelet kere­tében - a Jézus Szíve templom felszentelésének hetvenedik év­fordulóját. ■ Varga Andrea ■ A hálaadáson a terményeket is megáldották Ha egy napra is, de százhatvan emberrel megnőtt Táska lakossá­ga. Hagyományteremtő szándék­kal, először látta vendégül az el­származottakat a falu. Gadányi István polgármester el- ■ Már négy éve mondta: a ragad- elkezdték a ványnevekből in- szervezést dúltak ki, mivel a településen korábban is sok ugyanolyan vezetéknevű család élt, s elterjedt szokás volt, hogy „csúfnevekkel" különböztették meg őket. Ezekből kellett szülte kinyomozni az egykori lakoso­kat Végül is kétszáz meghívót küldtek szét az országban. Ebből csak tíz jött vissza mint isme­retlen címzett; százhatvanan pedig meg is érkeztek a talál­kozóra. Csemeczky István példá­ul Sellyéről. - Tapsoltam otthon, mikor megkaptam a levelet - mondta. - Az egyik ötletadója voltam a kezdemé­nyezésnek, öt éve beszélgettünk már erről a polgármes­terrel. Jó érzés egy Uyen vidám eseményen is részt venni, nem pedig csak halottak napjára vagy temetésre vissza­jönni az egykori falumba. Darab Sándomé Gyálról érke­zett. - Több mint negyven éve kerültem el, de nem szakadt meg teljesen a kapcsolatom a szülőfalummal, mivel rokonaim élnek itt. ■ Vigmond Erika Kemencében sült pereccel és lángossal várták szombaton Törökkoppányban a szüreti fel­vonulás résztvevőit A község utcáit tizenegy fogatossal mint­egy hatvanan járták végig, melynek során Barbély Kop­pány kisbíró rigmusokba szed­ve elevenítette föl az elmúlt év eseményeit Varga György pol­gármestertől megtudtuk: a fo­cipálya melletti játszótéren kul­túrműsor várta az érdeklődő­ket. Fellépett a menyecskekó­rus, a gyermektánccsoport és a kaposvári „Tótágas” néptán­cosok is. A szüreti fesztivál - amelyen több százan vettek részt - az elmaradhatatlan bál­lal ért véget. ■ Krutek J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom