Somogyi Hírlap, 2007. szeptember (18. évfolyam, 204-228. szám)

2007-09-12 / 213. szám

■w Országjárásra indul az MSZP politikai évadnyitót tart az MSZP szombaton Budapes­ten a Millenárison, ahol Gyurcsány Ferenc, az MSZP elnöke is beszédet mond. A rendezvényen várhatóan hétszáz fő vesz részt, a párt alapszervezeteinek vezetői, helyi, választókerületi, me­gyei elnökök. Az évadnyitón hirdetik meg az MSZP veze­tőinek, szocialista kormány­tagoknak az újabb vidékjá­ró körútját, amely október elején indul. Gripen-ügy: hazánkban is nyomoznak a svédek A korrupciós ügyekben il­letékes svéd ügyész tegnap bejelentette, hogy Magyar- országra is kiterjeszti a nyo­mozást a Saab cég által gyártott Gripen harci repü­lőgépek eladása ügyében. Christer van dér Kwast el­mondta, hogy a vádemelé­sig a svéd titoktörvények miatt nem nyilatkozhat a vizsgálat miértjéről, és arra sem válaszolhat, kik lehet­nek a gyanúsítottak. A Fi­desz üdvözli a svéd vizsgá­latot. Még nem zárult le az NBH átszervezése Szilvásy a bizottságot győzködte SZILVÁSY GYÖRGY polgári tit- kosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszter sze­rint ha csak a szakmai ér­vek számítanának, akkor tegnap minden bizottsági tagot meg tudott volna győz­ni a Nemzetbiztonsági Hiva­tal (NBH) folyamatban lévő átalakításának szakmai in­dokairól. Simicskó István, a nemzetbiztonsági bizottság KDNP-s elnöke szerint azonban Szilvásy az átszer­vezés indokaként csak álta­lánosságokat mondott. Már elindult az apadás a Dunán A duna felső szakaszain tegnap megkezdődött az apadás, Budapesten éjjel, 700 centiméter fölött tető­zött a folyó. A fővárosi rak­partokon előreláthatólag csütörtökig nem lehet közle­kedni. Fodor Gábor környe­zetvédelmi és vízügyi mi­niszter utasítására az el­múlt 24 órában 404 fő víz­ügyi dolgozó vett részt a vé­dekezésben. jelenleg 509 kilométer védvonalon van árvízvédelmi készültség. Szociális ügyekben nincs közös hang: támogató szolgálat vagy pályáztatás A tavalyi őszt idéző jelenetek zajlottak le hétfőn késő este a Parlament előtt: a Kossuth tériek a távozó képviselőket dobálták meg Botrány a Parlamentnél tüntetés A Kossuth tériek újabb tiltakozásokat szerveznek Földdarabokkal, üvegek­kel, zászlórúddal támad­tak a parkolóból kihajtó képviselőkre a feldühö­dött tüntetők hétfőn éjjel. Ez volt az új tüntetéshul­lám nyitánya? Tibay Gábor Egy év telt el, de a jelszavak azo­nosak maradtak, és többekben az indulatok sem csökkentek: ez de­rült ki hétfőn késő este a Parla­ment előtt. A Kossuth térre az Élőlánc Magyarországért mozga­lom jelentett be tüntetést: a szer­vezet a vagyontörvény elfogadá­sa, olvasatukban a nemzeti va­gyon kiárusítása ellen tiltakozott. A megmozdulás nem torkollt köz­vetlen erőszakba, a megjelentek egy kisebb, jórészt a korábbi Kos­suth téri tüntetőkből álló csoport­ja azonban a jelszavak skandálá- sán túllépve üveg- és sárdobálás­sal adott hangot nemtetszésének. Miután a bejelentett demonst­ráció - amelyen több ezren vettek részt - este tíz körül véget ért, a kemény mag a maradás mellett döntött. A téren dolgozó újság­íróknak azt mondták, megvárják a maratoni ülés után az Ország­házból távozni készülő képviselő­ket. így is tettek: a parlamenti parkolóból kihajtó szocialista képviselőket többen szidalmaz­ták, a virágágyásokból kitépett növényekkel, sárrögökkel, sörös­flakonokkal dobálták meg az autókat - legalább nyolcat. A Kos­suth tériek a már bevált jelszava­kat vették elő ismét: „Gyurcsány, takarodj!”, „Elkúrtad!”. Mester- házy Attila államtitkár autóját le- köpdösték, zászlórúddal ütötték AZ Élőlánc Magyarországért elítéli a Kossuth téren megje­lent szélsőséges és garázda elemeket, akik rátámadtak a Parlamentből távozó or­szággyűlési képviselőkre az Élőlánc gyűlése után - közöl­te tegnap a szervezet. Közle­ményében a parlamenti kép­meg. A Köztársasági Őrezred Szi­li Katalin házelnököt egy távolab­bi kapun engedte ki a parkolóból. A fideszes Révész Máriusz is megjelent a tüntetők között. A tüntetők megkérdezték tőle, mit csináljanak: „ezt ne” - vála­szolta a honatya, majd eltűnt a metrólejáratban. A Kossuth téri kordon mögött ötven fő körüli lét­számú rendőrsorfal állt, de nem rohampáncélban, hanem utcai egyenruhában. Intézkedésre vé­gül nem került sor. Ami pedig az árpádsávos zász­lókat illeti: hiába Sólyom László kérése - az államfő a vészkorszak viselőket ért támadás kap1 csán azt írták: „Mélységesen fájlaljuk ezt, és vállaljuk a ránk háruló felelősséget azért, amit fellépésünk, min­den igyekezetünk dacára, közvetve előidézett. Megkövet­jük a képviselőket, és elítél­jük a rendbontókat. ” áldozatainak és túlélőinek tiszte­letére hivatkozva kérte a jelkép mellőzését -, a Parlament előtt tegnap is megjelentek a lobogók, és minden bizonnyal előkerülnek majd a beígért őszi tiltakozáshul­lám idején is. A Kossuth tériek tegnap világossá tették: nem mondanak le a jelképről. Bene Gábor, a Magyar Nemzeti Bizott­ság 2006 ügyvivője azt mondta: „Az árpádsávos zászló körüli ma­rakodás a politikai színház része, és ebben sajnos részt vesz a köz- társasági elnök is.” A Kossuth té­ri tüntetők tegnap ismertették: szeptember 17-ére, a kormányel­lenes tüntetéssorozat első éjsza­kájának egyéves évfordulójára tüntetést jelentettek be. Terveik szerint a tiltakozók a Corvin köz­ből a Vértanúk terére mennek majd: itt késő éjszakáig demonst­rálnak a kormány ellen. Tavaly szeptember 17-én került nyilvánosságra Gyurcsány Fe­renc Balatonőszödön elmondott beszéde: a kormányfő a felvéte­len arról beszélt, hogy a kormány „végighazudta” az elmúlt másfél évet, és közben nem tett semmit. A parlament tegnapi ülésén napi­rend előtt Lezsák Sándor (Fidesz) felolvasta a Nagycsaládosok Or­szágos Egyesületének petícióját, amelyben többek között azt írják: tiltakoznak amiatt, hogy az eddi­gi felelőtlen gazdálkodás miatt ma aránytalanul sok teher hárul a gyermekes családokra. Nem volt egyetértés szociális ügyekben. A szociális tárgyú tör­vények módosításáról szóló tör­vényjavaslat azt biztosítja, hogy a gondozásra, ápolásra szorulók a korábbinál jobban hozzájussa­nak a szociális szolgáltatások­hoz - mondta Csizmár Gábor, a Szociális és Munkaügyi Miniszté­rium államtitkára. Az előterjesz­tés visszavonására szólította fel a kormányt Mátrai Márta fi­deszes képviselő, mondván ezek kizárólag a konvergenciaprog­ram teljesítését célozzák. A foglalkoztatói nyugdíjról szóló törvényjavaslat is az Or­szággyűlés elé került. Ez a forma a nyugdíjrendszer új eleme lesz, bevezetésével olyan önkéntes nyugdíjcélú megtakarításra lesz lehetőség, amelynek középpont­jában a foglalkoztatói kötelezett­ségvállalás áll, azaz a cég alkal­mazottai után havi befizetéseket teljesít. ■ Nincs Zuschlag ügy - Zuschlag szerint lendvai Ildikó frakcióvezetőnél járt tegnap Zuschlag János, az MSZP Bács-Kiskun megyei terü­leti elnöke. A politikust és hat társát alapítványoknak nyújtott állami pénzek szabálytalan fel- használásával gyanúsította meg a hatóság. „Nincsen sem Zuschlagügy, sem illegális fi­nanszírozási, sem illegális párt­finanszírozási ügy” - nyilatkoz­ta a politikus. Zuschlag szerint úgy kell felfogni a dolgot, ahogy egy cégnél az APEH ellenőrzi a számlákat Szerinte azért ilyen nagy a felhajtás körülötte, mert az egyesületi számlákat az ügyészség vizsgálja. Lendvai Il­dikó a vizsgálat ideje alatt nem kíván az ügyről, illetve a benyo­másairól véleményt mondani. Elnézést kért az atrocitásokért az Élőlánc Négyszer egyperces néma csenddel tisztelegtek a 2001. szeptember 11-i terrortámadások áldozatainak emléke előtt New Yorkban. A lerombolt Világkereskedelmi Központ közelében a merényletek hatodik évfordulóján is felolvasták a csaknem háromezer áldozat nevét. George W. Bush amerikai elnök idén a Fehér Házban emlékezett. Jogerősen tizenegy évre ítélték a volt képviselőt A Pécsi ítélőtábla tegnap bűnös­nek találta Szabó Gyulát, a mar­cali önkormányzat volt MDF-es képviselőjét, és másodfokon 11 év fegyházbüntetésre ítélte. A bíróság szerint a volt politi­kus 2002-ben is­merte meg későbbi áldozatát, aki aján­lószelvényeket gyűj­tött számára. Ké­sőbb a most 51 éves volt képvise­lő ingyen, majd pénzért olyan te­lefonkártyákat kapott ismerősé­től, amelyekkel az áruknál sokkal többet lehetett beszélni. Ezután a férfi azt ajánlotta a politikusnak, hogy Németországból olyan ko­csit hoz számára, amit haszonnal lehet értékesíteni. Szabó Gyula belement az ügyletbe, három és fél millió forint kölcsönt vett fel, és a pénzt odaadta ismerősének. 2006. szeptember 15-én talál­koztak, ekkor újabb 3,5 milliót kért a későbbi áldozat. Vitatkoz­ni kezdtek, a képvi­selő feljelentéssel fe­nyegette üzlettársát, aki erre azt mondta, megöleti őt, és a fiát. A politikus elővette kocsijából en­gedély nélkül tartott pisztolyát, és hat lövéssel végzett a férfival. A vádlott védője a cselekmény minősítésének megváltoztatását indítványozta, azzal érvelve, hogy Szabó Gyula erős felindult- ságában ölt. A bíróság ezt az ér­velést elutasította. ■ M. B. ■ Az MDF-es poli­tikus agyon­lőtte áldozatát. Ü

Next

/
Oldalképek
Tartalom