Somogyi Hírlap, 2007. szeptember (18. évfolyam, 204-228. szám)

2007-09-01 / 204. szám

RETRO A BALATONI ÉJSZAKÁBAN. MÁRIÁN A 25 ÉVESNÉL FIATALABB KINN MARAD, HOGY NE NEVETHESSEN ,40L0A1 A LOVAGREND KÁNYÁI HARCOSA. MEGVÁLTOZOTT AZ ÉLETE CSIBÉT A MATEK HELYETT A SZÍNHÁZ VONZOTTA >110LML FRISS HÍREKÉRT KATTINTSON: WWW.SON .HU'^) Földi győzött a polgárőrök között A Polgárőrök Országos Közlekedési versenyén Debrecenben Földi József nyimi polgárőr a gyakorlati és az ösz- szesített versenyben is az első helyet szerezte meg. Ugyanakkor csapatban a Somogy megyei együttes a harma­dik helyen végzett. Sztrádák: siker es bukás MEGYEI KORKÉP 2 Az M3-as uj sza- _ . , , . GAZDASAG 6 kaszanak atada- .. .— , , . . , . KOZELET 8 savai idén befeje­ződtek a sztráda- ELETMÓP----------— av atok. A kabinet sport------------10 a s iker zálogának nrrERJÜ_____*1 te kinti az épít- hirdetés 14 kezést. ^7. oldal krónika 16 Drágulnak az élelmiszerek Újabb élelmiszerár-emeléseket hoz az ősz. A csekély mezőgazdasági termés miatt a keresleti piacon megugrottak a gabonaárak, ami miatt drágul a ke­nyér, a hús, a hal, a tojás és a tej is. Uniós viszonylatban nem magasak a hazai élelmiszerárak. ►6. oldal IDŐJÁRÁS —k Szép, őszi idő lesz. A kevés felhő között kisüt a nap. Délben meg­élénkül a szél. A jellemző hőmérsék­let 21 Celsius-fok lesz. ►IS. OLDAL A könyvek jóbarátok Az olvasást nem lehet elég korán kezdeni. Ha a kisgyermek köny­vek között nő fel, egész életére ki­ható ajándékot kap. ►s. OLDAL Közös állásfoglalás? Sárdobálás! Vem jött létre ötpárti, konszenzusos álláspont a Magyar Gárdáról. Kölcsö­nös sárdobálás, riogatás és felelősség- revonás volt a kormányfő és a Fidesz Frakcióvezetője között az MDF által kezdeményezett nemzetközi sajtótájé­koztatón. ►S. OLDAL Az első lecke az iskolában oktatás Tanár-szülő vita Barcson már a tanévnyitó előtt A szülők szerint furcsán osztot­ták szét az egyik barcsi iskolá­ban a cigánygyerekeket. Állítják: az egyik első osztály­ba csupán három, a másikba ti­zenkét roma került. A cigány- osztály híre kicsapta a biztosí­tékot az érintett családokban. A magyar szülők nem akarják Uyen osztályba járatni a gyere­keiket, de van olyan roma csa­lád is, amelyik szintén nem kér a többi cigányból. - Ha ez az el­osztás marad, abból később rengeteg gond lesz. Kezelhetet­len, rossz osztállyá válik, akik­kel mindig csak baj lesz. így könyvelik majd el őket a peda­gógusok is - állítják a szülők. - Ezzel az elosztással azokat te­szik tönkre, akik tanulni akar­nak. A roma gyereket is beska­tulyázzák vele, még mielőtt az első leckéjét megírta volna.- Azért különösen fájó mind­ez, mert ez az iskola eddig az in­tegrált oktatás egyik zászló­vivője volt - mondta Balogh Im­re, a barcsi cigányönkormány­zat elnöke, aki maga is érintett az ügyben. - Úgy tudom: elő­írás, hogy 30 százaléknál nem lehet több az osztályokban a ci­gány származású kisgyerek. Ez itt nem más, mint elitképzés. Ha nem sikerül megnyugtató meg­oldást találni, akkor a hatósá­gokhoz fordulunk segítségért. Siszler Ottóné, az Arany János általános iskola vezetője állítja: szó sincs szándékosságról. Ami­att történhetett ez, mert sok ro­ma család nem vallja magát ci­gánynak. - 58 elsősünk van, s papíron az egyik osztályba há­rom, a másikba hét cigány szár­mazású kisgyerek jár - mondta. - Ez még egyáltalán nem lenne aránytalan. Sok szempontnak Az egyik első osztályba három, a másikba tizenkét roma kisgyermek került. A szülők felháborodtak. kell megfelelnünk az osztályok összeállításánál: mennyi a hát­rányos helyzetű gyerek, milyen a szülők iskolai végzettsége és még sorolhatnám. Nem nézhe­tünk végig minden kisgyereket nagyítóval, hogy melyik látszik romának és melyik nem. Azt kell elfogadnunk, amit a szülők mondanak. A reklamáló szülők­nek felajánlottam, hogy a gyere­küket áttesszük a másik első osztályba. Ez nem volt jó nekik, mert ragaszkodnak a választott tanító nénihez. Megoldás lehet­ne egy harmadik osztály indí­tása is, hiszen a nyáron újabb gyerekek jöttek hozzánk. De erre nem kaptak lehetőséget. Kincsei János, a barcsi intéz­mények igazgatója kérdésünk­re elmondta: megnyugtató megoldást fognak találni erre a helyzetre. Ha beigazolódnak a szülők állításai, akkor az osz­tályok újraelosztására is sor ke­rülhet. ■ Nagy László EGY PERCBEN Megzsarolta az üzlettársait egy kaposvári férfi, börtönbe kerül Zsarolással próbált megszaba­dulni tulajdonostársaitól egy kaposvári vállalkozó. Őt és bűntársait is jogerősen börtön- büntetésre ítélte a bíróság. Az 56 éves kaposvári férfi cége vásárszervezéssel, kis- és nagykereskedelmi tevékeny­séggel foglalkozott. Két tulaj­donostársával azonban annyi­ra megromlott a viszonya, hogy a férfi el akarta adni a ré­szét. Társai ezt rendre meghi­úsították, ezért úgy döntött, hogy más módszerhez folya­modik és inkább tulajdonos­társait szorítja rá, hogy válja­nak meg üzletrészeiktől. ■ A két álrendőr felaján­lotta, hogy 40 millió­ért elsimítja az ügyet. Kapcsolatba lépett egy 34 éves budapesti és egy 36 éves szentendrei férfival, akik busás haszon reményében felajánlot­ták, hogy segítenek. Az Orszá­gos Rendőr-főkapitányság nyo­mozóinak mondva magukat fel­keresték a két tulajdonostársat, s azt mondták: a kft ellen 400 milliós adócsalás miatt eljárás van folyamatban. Felajánlották, hogy 40 millióért „elsimítják" az ügyet. Az egyik társtulajdonos, akivel egy gyorsétterem parkoló­jában találkoztak, látszólag be­leegyezett, hogy némi alkudo­zás után tízmillió forintot fizet két részletben. Ám végül a rend­őrséghez fordult. A két üzlettu­lajdonos sejtette, hogy harma­dik társuk állhat a háttérben... Ő persze azt mondta, hogy nála is jártak a nyomozók, tőle is pénzt kértek, és látszólag együttmű­ködött abban, hogy a zsarolókat kifizessék. ► 12. oldal VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, hogy már a kaposvári pia­con árusító kofák sem a régiek. Pénte­ken reggel virágot vásároltam a vásár­csarnok mellett, s kérdeztem az asztal­nál ácsorgó asszonytól: a mellette lévő standon kínált portéka is az övéé? Jött is rögtön a válasz: á dehogy, az nagyon drága, nem érdemes belőle venni! Em­lékszem, nem is olyan rég még ágy árul­ta a szomszéd árus a néhány pillanatra rábízott portékát, mintha a sajátja len­ne. lehet, hogy a pár percre eltűnt kofa most is rábízta áruját a szomszédjára, ám úgy látszik, túl jóhiszemű volt. Én mindenesetre eldöntöttem: tőlem nyu­godtam ácsoroghat napestig a virágja mellett a kofa. Hiába intézi úgy a dol­gát, hogy egy pillantra se kelljen ott­hagynia a standját, akkor is nála szá­radhat el a virágja. (mk) Ötszázmillió jut a 7-es útra közlekedés Alaptalan a tóparti önkormányzatok félelme Az M7-es dél-balatoni szaka­szának teljessé válását követő­en is lesz gazdája a 7-es főút­nak - mondta Suchman Tamás, a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) elnöke. A tóparti önkor­mányzatok korábban aggodal­mukat fejezték ki amiatt, hogy a sztráda átadását követően mi lesz a településéken áthaladó főút sorsa. A BFT, a közlekedé­si tárca, a közútkezelő és a Köz­lekedésfejlesztési Koordinációs Központ nemrég egyeztetett a főúttal kapcsolatos teendőkről. Ennek egyik eredménye, hogy a Gazdasági és Közlekedési Mi­nisztérium mintegy 500 millió forint összegű pályázat kiírá­sát tervezi. ►a. oldal Terelés Zamárdinál. Rendszeresen lesz pénz a főút karbantartására Mesztegnyőre érkezett a Szent Erzsébet-ereklye Sárospatakról indult el ország­járó kőrútjára Szent Erzsébet ereklyéje, s pénteken Meszteg­nyőre érkezett. Erzsébet nyolcszáz éve született fi. And­rás és a Bánk bánból is ismert meggyilkolt Gertrúdis lányaként. A kerek évforduló alkalmából idén Szent Erzsébet-emlékévet tartanak. Galambos Ferenc meszteg- nyői plébános elmondta: az egy­házmegye különböző települé­seiről kétszázan érkeztek, hogy a szent csont darabkájának je­lenlétében imádkozzanak és el­mélyüljenek a templomban. Er­zsébet korán elkezdte a vezek­lő életmódot. Menedékhelyet hozott létre árva gyerekeknek, kórházat alapított, ahol maga is ápolta a bete­geket és segített a szegényeken is. 1231-ben hunytéi, IX. Gergely pápa 1235-ben avatta szentté. Mesztegnyőn szentmisék­kel, imaórákkal, Erzsébet éle­téről szóló előadással várták a híveket. Az esti sétazarándok­latnál már három szent erek­lyét hordoztak végig a falu ut­cáin. Erzsébet mellett Szent László és Mária Magdolna ereklyéit kísérhették a hívők, melyeket Somogyvárról hoztak az ünnepre. ■ Vigmond Erika ■ A szent csont da­rabkájának jelen­létében imádkoztak. I Á * t

Next

/
Oldalképek
Tartalom