Somogyi Hírlap, 2007. január (18. évfolyam, 1-26. szám)

2007-01-27 / 23. szám

4 MEGYEI KÖRKÉP SOMOGYI HÍRLAP - 2007. JANUÁR 27., SZOMBAT ,Erős várunk a nyelv"! MIHÁLYFALVI LÁSZLÓ Halott a holott? nyelvünkben több mint hatszáz éve jelen van a „ho­lott" kötőszó. Olyan össze­tett szó, amelynek előtagja a „hol", utótagja pedig az „ott". Az összetételt megjele­nésekor - a hol-hoz hasonló­an - helyhatározószóként használták. Az ott-nak nyo- matékosító szerepe volt: „Holott kikeletkor az sok szép madár szól, kivel em­ber ugyan él..." „Holott se- besecük, öl, fog, vitézkedik, homlokán vér lecsordul." - írja Balassi a XVI. század­ban. Nála még az eredeti je­lentése és szófaja van a szó­nak: „hol, ahol" és helyhatá­rozószó. (Határozószóként egyébként ma már „régi, ré­gies" a stílusminősítése.) A KÉSŐBBIEK SORÁN fejlő­dött ki - többek között - alá­rendelő időhatározói és megengedő kötőszói szere­pe: Megitta a vörösbort, ho­lott a fehéret kedvelte. El­ment kosárlabdázni, holott rosszul érezte magát. Pető­finél: „Itt minálunk nem is hajnallik még, holott más­hol már a nap úgy ragyog." Lengyel László politológus­tól egy idézet: „Ezek azok a helyzetek, mikor egy or­szág úgy tesz, mintha egy­séges volna, holott nem az..." E mondatokban „bár, ámbár, jóllehet, habár, pe­dig, noha, ellenben" kötő­szóként szerepel a „holott". 1928 BAN SZÜLETETT csoda­szép dalában lózsef Attila is használja: „Holott nád­dal ringat, / holott csobo­gással, /kékellő derűvel, / tavi csókolással. // Lehet, hogy szerelme / földeiül majd mással, / de az is rin­gassa / ilyen ringatással." a „holott' tehát hol itt, hol ott még feltűnik; de megta­lálható-e, honos-e minden­napi beszédünkben? Eset­leg már félig halott a rit­kán hallott holott? Holott stílusunk élénkítése, hatá­sosabbá tétele érdekében szükség lenne rá! Kaposvári levente a sarkkörön túl fogolysors Keményfi Béla, az AR-87-es számú rab nyolc évet töltött a gulágon A falon kitüntetések, honfoglalásra emlékezte­tő tabló, no és egy kép Szörényi Éváról, a har­mincas-negyvenes évek filmcsillagáról. Vas András- Gyerekkorom óta imádom a ré­gi magyar filmeket, és ő az egyik kedvencem - magyarázza Ke- ményfi-Kimer Béla, aki politikai fogolyként nyolc évet húzott le a hajdani Szovjetunióban gulágon, s erről könyvet is írt, melyet Sára Sándor filmesített meg. - Meg­szereztem a címét, írtam neki, és képzelje, válaszolt.- Azóta leveleznek? 1 - Annyira remeg már a keze, hogy nem tud írni. Viszont ami­kor Hévízen járt kúrálni magát, találkoztunk. Ő egy dedikált ké­pet adott magáról, én pedig a könyvemmel leptem meg: Ma­gyar leventék a sarkkörön túl.- Az életből merítve?- Méghozzá a sajátomból.- Mikor került ki?- Negyvenhat májusában hur­coltak el. De már előző év no­vemberében letartóztattak. Ti­zenkét nappal azután, hogy ha­zatértem Ausztriából, ahol szin­tén fogolytáborban voltam. Ti­zenhat éves múltam.- Cseberből vederbe.- Ausztriában csak a honvágy gyötört. Leventeként tereltek ki minket, a csapatommal Judeny- burg alá kerültünk, amikor vé­get ért a háború. Ötödmagam- mal hazaindultunk.- Gyalogosan az Alpokon át?- Egy ideig. Aztán elkötöt­tünk hat kerékpárt.- Azzal sem kisasszonysport.- Háromszáz méter után an­golok karjaiba szaladtunk...- Irány a fogolytábor?- Rendesek voltak, bevittek egy laktanyába, ahol megetet­tek. Akadt ugyanis egy kis fél­reértés. Nem tudtunk angolul, csak ami ránk ragadt útközben, így hát, amikor kérdezték, kik vagyunk, nem azt feleltem: I’m hungary, hanem I’m hungry. m s i Keményfi-Kirner Béla nyolc évet töltött politikai fogolyként a Szovjetunióban. Szenvedéseiről filmet is forgattak- Magyar helyett éhes. Végül is utóbbi is igaz lehetett.- Klagenfurtba kerültünk egy magyar fogolytáborba. On­nan Olaszországba, Udine mel­lé törzstisztek szolgáinak. Ne­kem egy ezredes jutott. ló dol­gom volt, főleg miután áthelyez­ték, Bécsbe. Naponta láttam a hazainduló katonavonatokat, írtam anyámnak, derítse ki, van-e bántódásuk a hazatérő leventéknek. Azt válaszolta, nincs tudomása róla...- Sokba került a tudatlansága.- Kikönyörögtem a tisztem­től, engedjen haza. Ráállt, majd a búcsúzásnál azt mondta: Fiam, fogsz te még sírni emiatt!- Ő már sejthetett valamit.- Én viszont boldog voltam, lőhettem haza. Kaposváron be­jelentkeztem a rendőrségen, igazoltak, így beiratkoztam a gimnáziumba. Tizenkét napja voltam itthon, amikor elvittek az oroszok.- Gulágra?- Egyelőre még csak Nagyka­nizsára. Három hónapig vallat­tak. Azt hitték, partizánkikép­zést kaptam.- Sikerült vallomásra bírniuk?- Megszöktem. Menekülés közben eltaláltak a vesém ma­gasságában. Az üldöző szovjet katona azt hitte, meghaltam, de be akarta biztosítani magát, fe­jemhez nyomta puskáját s meg­húzta a ravaszt.- Kitalálom: üres volt a tár...- A kanizsaiak összeszedtek, s bevittek a kórházba. Éppen műteni akartak, amikor ismét megjelentek a szovjetek, s már vittek is. Ezúttal Zaporozsjéba.- Mit akartak egy ülni sem képes nyomorékkal?- Tőlük kérdezze. Minden­esetre tíz évet kaptam. Az első másfélben megtanultam oro­szul, valamint a földön csúszni.- Egy munkatáborban ez még mindig kevéssé hasznosítható.- Ők másként gondolták. Lát­ták a javulást, s útnak indítottak. Először Dnyepropetrovszkba ke­rültem, onnan Harkovba, Gor­kijba, majd Kirovba.- Közelítünk a sarkkörhöz.- Át is lépjük. Kohásztól északra, Vorkuta környékére kerültem. Negyvenkilenc no­vemberében érkeztem meg egy szál vászonnadrágban, még sapkám sem volt.- Nem jó ómen.- Mínusz negyven fok volt és vagy háromméteres hó.- Nem véletlenül volt ez a gu- lag egyik központja.- Másfél száz tábor volt a kör­zetben, lágerenként öt-tízezer fo­gollyal. Eleinte rengeteg magyar is volt köztünk, amikor három év múlva eljöttem, ketten voltunk.- Viszont végre hazajöhetett!- Igen, novemberben. Előbb megjártam Szverdlovszkot és Tajsetet. Utóbbi szigorított tábor volt, így azonosítót is kaptam. Én lettem az AR-87-es rab. S itt tud­tam meg, hogy meghalt Sztálin.- Hogy letörhette a hír...- Ennek köszönhettem, hogy hazaindultunk. Május végén pa­koltak vonatra, két hét alatt ér­tünk Lvovba. November húszadi­kán pedig átléptük a határt.- ló hosszú vámvizsgálat.- A magyar állam nem akart visszafogadni bennünket... Négy és fél havi vita után aztán jöhet­tünk. Huszonharmadikán érkez­tem Kaposvárra. Éjjel fél tizen­kettőkor kopogtam be anyám­hoz. Először nem hitt a szemé­nek, azt hitte, régen meghaltam. Még misét is mondatott értem... Óriási szerencse, hogy végül marháskodtunk egy kicsit étlapozó A kevesebb több lenne: a hangzatos nevek mögött csalóka ételek bújnak meg a kaposvári Polgári étteremben Megyei gasztronómiai körsétára invitáljuk olva­sóinkat: sorozatunkban megpróbáljuk a vendég szemszögéből bemutatni a somogyi éttermeket. Özv. Zimbabwei Kálmánná Voltunk már mindenféle falusi fogadóban, jártunk Balaton-par- ti csárdában, ezúttal valami iga­zán városias helyre vágytunk. No és hát az én koromban már az időjárás is meghatározza az utazási kedvet, így arra gondol­tam, az ember bekaphat né­hány falatot a város szívében is. Főként, ha a választott hely va­lóban méltó nevéhez, azaz iga­zán polgári. A kaposváriak számára per­sze lehet akármi a neve az étte­remnek, mindenki csak Diófa­ként emlegeti a közelmúltban több tulajdonosváltáson is át­esett gasztrointézményt. Pincé­rek és séfek jöttek-mentek, ám a berendezés nem változott: még mindig ugyanaz a garnitú­ra fogadja a vendégeket, mint évekkel ezelőtt. Pincérünk viszont vadonat­új, s meglehetősen türelmes: szépen megvárja, míg elhelyez­kedünk, s kétszer is visszajön, mire sikerül választanunk. Az előételeket ezúttal átugorjuk, s mohón kanalaznánk is a levest, ha nem lenne annyira tűzforró. Persze ez még mindig jobb, mint ha lehelni kellene, hogy melegedjen, de mégis. Amúgy a francia hagymaleves küllemé­ben nem taíálni kivetnivalót, s a sajttal sem spórolt a szakács, ám a krutont helyettesítő mega- kenyérkockák némileg ronta­Értékelés SZEMÉLYZET (1-10 pont): fegyelem, figyelem KÖRNYEZET (1-10 pont): megállt az idő étel (1-20 pont): hangzatos vegyes vágott 7 ry d! nak az összképen. A gazdag húslevesből pedig a zöldborsót hagynánk el, legalábbis ilyen formában. Kemény, már-már nyers a láthatólag inkább csak díszítőelemként, mintsem ízfokozóként a lébe hajigáit zöldség - a tökéletesen megpu­hult répa-gyökér duóval szem­ben így igencsak nagy a kont­raszt. Szintén csalódunk ki­csinykét a húsban: tudjuk, per­sze, levest ritkán főznek szűz- pecsenyéből, a rágóból viszont a mentolosat kedveljük... Ezek után némi szorongás­sal, s nagy türelemmel várjuk a második fogást, mely jó fer­tályéra múltán érkezik is. A tálalással nincs probléma, a Rossini-bélszín és a tejszínes­gombás fogasfiié látványa is növeli étvágyunkat. Utóbbi tün­döklése viszont csak a második villáig tart, ugyanis kiderül, az ételhez jobban illene a tejfölös gomba név, a fogas ugyanis háromfalatnyi darabka képé­ben jelenik meg a tányéron. Ezen még túllépnénk, ám a mártásban egyedül a hagyma ízét lehet érezni: érthetően, ugyanis úgy is maréknyit tu­dunk félrekotorni, hogy a felét át sem bogarásszuk. A lakoma nyertesének egyér­telműen a bélszín bizonyul. A Rossini fedőnév gombás-zöld- borsós-libamájas ragut takar, mellyel derekasan beborítják a meglehetős vastagságú mar­hát. Ami - miután pincérünk előzetesen a szokásoknak meg­felelően érdeklődik a kívánt sü­tési időről - éppen megfelelően sikerül: nem csizmatalpszá- raz, de nem is tocsog a vérben. A választás tehát már-már tö­kéletesnek tűnik, nem úgy a köretként mellé ajánlott burgo­nyakrokett. Egy ilyen fogás - és természetesen a vendég - bi­zony jobbat.is érdemelne, mint fagyasztott zacskós kísérőt. Ha csak utóbbit - no és a fogast - nézzük, még borsosnak is talál­nánk a számlát, ha csak az ét­lap által ígérteket, elégedetten távoznánk. így viszont nem a legjobb szájízzel...

Next

/
Oldalképek
Tartalom