Somogyi Hírlap, 2006. december (17. évfolyam, 281-304. szám)

2006-12-22 / 299. szám

2 Elszállíttatja a törmelékét? pete csilla kaposvári ta­nuló: Természetesen a családunk ingatlanjánál is keletkezett építési tör­melék, aminek elszállítá­sához konténert rendel­tünk. Sajnos, számtalan helyen lehet találkozni a város, illetve más telepü­lések külterületein leszórt törmelékkel és egyéb hul­ladékkal, amit egyes fe­lelőtlen emberek illegáli­san raknak le nem törőd­ve a környezetükkel. BUKARESTI PÉTERNÉ ka­posvári gyógypedagógus: Ha a város megszervezné, hogy egy bizonyos helyre elszállíttatná vagy el le­hetne szállítani az ilyen törmeléket, akkor én is odavinném. Egyelőre ne­kem még nincs ilyen gon­dom. Azokat az embere­ket elítélem, akik illegáli­san teszik ezt. Nagyon sok helyen lehet ilyen le­rakókkal találkozni, töb­bek közt Bőszénfánál is. vörös elemér kaposvári nyugdíjas: Motorozás és kerékpározás közben lát­tam ilyen lerakókat mind a város belterületén, mind a településen kívül is. A mi ingatlanunknál nincs építési törmelék, ha lenne, akkor természetesen el­szállíttatnám. Oda kell fi­gyelni a környezetünkre, én utánfutóval vittem el a hulladékunkat az arra ki­jelölt helyre. MEGYEI KORKÉP SOMOGYI HÍRLAP - 2006. DECEMBER 22., PÉNTEK Építkeznek a törmelékből hulladék Kilenc hónap alatt elkészült a lerakó, a próbaüzem zajlik Rekordidő alatt elkészült Kaposváron a lerakóhely. Az építési vállalkozók Is komoly bírságra számíthatnak, ha nem ide hordják a hulladékot Már zajlik a próbaüzem a térségben egyedülálló ka­posvári építési hulladékle­rakóban. Márkus Kata A 472 millió forint értékű beru­házásról csütörtökön tartottak szakmai fórumot a városházán. A környezetvédelem és a jó­zan ész egyik sikere, amit most Elkészült a balatonszentgyör­gyi horgászcentrum és kedden a műszaki átadáson is átesett. A település két évig harcolt, mire a Belügyminisztérium és a Ba­laton Fejlesztési Tanács támo­gatásával megvalósult a tizen­nyolcmillió forintos fejlesztés. Nagy Lajos polgármester el­mondta: az érintetlen egy kilo­méteres szakasz korábban is kedvelt hely volt a gazdag hal­létrehozünk Kaposváron. Szita Károly polgármester mondta ezt azon a fórumon, amelyre a pro­jektben részt vevő 32 település polgármesterét és építési vállal­kozókat hívtak meg. A Nádasdi utcai, 46 ezer köbméter kapaci­tású hulladéklerakó a térségben keletkező építési hulladék lera­kását és újrahasznosítását oldja meg mintegy húsz évre.- Reményeink szerint meg­szűnik az áldatlan állapot ­állomány miatt. Erre alapozva döntöttek a centrum megépíté­séről, bekapcsolva a települést a horgászturizmusba. A területen kialakítottak egy öblöt is, ahol ötven csónak kikötésére van le­hetőség. Még néhány engedé­lyeztetés várat magára, majd a centrumot a horgászegyesület kezelésébe adják át. Az ünne­pélyes megnyitását tavaszra tervezték. ■ Vigmond E. mondta Szita Károly -, hogy egyesek erdőszélre szórják le az építési törmeléket. Mostantól nyugodt szívvel állhatunk az épí­tési vállalkozók elé, mert meg­van e speciális hulladékfajtának a helye, s ha nem ide kerül, ko­moly bírságra számíthatnak. A lerakó és feldolgozó már most is fogadja az építési törme­léket. A kaposvári családok évenként ötszáz kilót ingyen rakhatnak le ide. Magyarország az idén első alka­lommal vett részt az élelmiszer- segély-programban, amelyet az unió finanszírozott. Erre a célra 63 ezer tonnányi intervenciós ga­bona felhasználását engedélyez­ték hazánknak. Varga Sándor, a Mezőgazdasá­gi és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) kommunikációs osztá­lyának munkatársa közölte: Ma­gyarország jövőre is csatlakozik Évi harmincezer tonna A HULLADÉKLERAKÓ és fel dolgozó a Környezetvédelmi és Infrastruktüra Operatív Program (KIOP) támogatá­sával épül meg. Évi harminc­ezer tonna építési törmeléket képes kezelni. A beérkezett hulladék hetvenöt százalékát helyben, a telepen dolgozzák föl, ami aztán természetesen újrahasznosítható. az akcióhoz. A lebonyoh'tásért fe­lelős MVH január ötödikéig vár­ja azon segélyszervezetek jelent­kezését, amelyek több megyét lefedő hálózattal és elegendő raktárkapacitással rendelkez­nek. Mészáros József, a megyei területi agrárkamara titkára csü­törtökön azt mondta: Somogy- ból valószínűleg két-három szer­vezet kíván közreműködni a projektben. ■ Harsányi M. mmsmam Balatonszemes kiegészült Melocco Miklós szobrász- művész Latinovits Zoltán című alkotása, mely Bala- tonszemesen a Rózsa-park­ban tekinthető meg. A szo­bor elé elhelyezett pulpitu­son olvasható a színmű­vész neve, születésének és halálának évszáma. A szál­lítást és a kihelyezést ado­mányokkal is támogatták a szemesiek. (fi) Csorna karácsony közeled­tével a település lakói ezerkétszáz forint kész­pénzt, s minden háztartá­sa ajándékcsomagot kapott az önkormányzattól. A jó­tékonykodásra 800 ezer fo­rintot költöttek, (száj Hács harminc rászoruló családon tud segíteni az önkormányzat a Gyermek- étkeztetési Alapítvány tá­mogatásával. Pályázatu­kon harminc tartós élelmi­szert tartalmazó csomagot nyertek, amelyeket ma délután adnak át a csalá­doknak. (mk) Horvátkút AZ óvodások ké­szítették a díszeket és öl­töztették fel a kultúrház előtt álló fenyőfát. Ünnepi műsorral is kedveskedtek a falusiaknak a karácso­nyi csomag mellé, amiből mindenki kapott, (ve) Kaposmérö évkönyvet adott ki a kaposmérői és a ka- posújlaki önkormányzat, amelyben a lakosság köz­érdekű információkat, s a települések történetéről is olvashat. A 180 ezer fo­rintos költségeket a két te­lepülés önkormányzata biztosította, (mg) Kaposvár simsay ildikó-díj­jal tüntették ki Vörös Andrást, a Kapós Art Mű­vészeti Egyesület elnökét. A díjat a Magyar Képző- művészeti és Iparművé­szeti Társaság Szövetsége adományozta az alkotónak a közösségért végzett ki­emelkedő munkájáért. Vö­rös András a Barcsi Nem­zetközi Művésztelep művé­szeti vezetője is, számos hazai és külföldi kiállítás szervezője. Vörös András nemrég vette át kitünteté­sét a budapesti Nádor Galériában, (me) Szentgyörgyi paradicsom a horgászok örömére Hatvanezer tonnányi gabona a segélyezésre Béremelést sürget a fél megye, de erre sok cég nem képes gazdaság Az év utolsó napjáig folynak az egyeztetések, készpénznek vehető, hogy számos helyütt sikerrel járnak A hulladékgazdálkodó Rum- pold Marcali Kft. hatszázalékos bérfejlesztést tervez jövőre. Ko­vács Lajos ügyvezető igazgató hangsúlyozta: szilárd alapokon áll a cég, és ugyanilyen biztos a piaca is. Ezen már csak erősíte­ni tud, ha elindul a Mecsek-Drá- va hulladékgazdálkodási pro­jekt is. Ugyanilyen bizakodva néz a jövőbe a ventilátorgyártó Ziehl-Abegg Kft. - Háromszáz­nál is több dolgozónk van, és újabb munkaerőt igénylő beru­házás közepén vagyunk - tette hozzá Szíjártó Ferenc ügyvezető igazgató. - A béremelések fo­lyamatosak. Követik vagy meg­haladják az inflációt. Ez to­vábbra is így lesz. A megyei kéményseprő kft.- nél épp fordítva történik. A no­minális béremelés előre látható­an három százalék lesz - tudtuk meg Kiss ístván ügyvezető igaz­gatótól. A kéményseprők, akik teljesítménybérben dolgoznak, „alapjáraton” sem dúskálnak az anyagiakban. A legjobban fize­tett munkás bruttó 129 ezer fo­rintot keres, a másik véglet havi 68 ezer forint. Az egyéves születésnapjára készülő kaposvári tejüzem jö­vőre prémiumrendszerre áll át, _ de az alapbért 2007-től hat szá- g zalékkal növelik. Egyed László í ügyvezető igazgató szerint több- | letterhekkcl sújtották a vállala- I tokát, ám a munkások kerese- A tabi pékség nagyon finom kenyeret süt, de küszködik a konkurenciával tét feltétlenül emelni kívánják. A közutasok még nem tudják, hogy lesz-e béremelés. Megye- szerte pillanatnyilag kétszázti- zenhatan dolgoznak a Somogy Megyei Közútkezelő Kht. fenn­hatósága alatt. Ellátmányuk a költségvetéstől függ. A Kaposvári Videotonban sem fújták le a bértárgyalásokat - tá­jékoztatott csütörtökön Gerber András. Az ügyvezető közölte: a közel 110 ezerforintos átlagkere­set alighanem néhány százalék­kal elmozdul. A mértékről janu­árban döntenek. Hosszú évek után először oszt­hattak karácsony előtti plusz­pénzt a dolgozóknak a siófoki Kőolajvezeték-építő Zrt.-nél és béremelésre is számíthatnak jö­vőre. - Jó évet zártunk, kemény munkát végzett a kollektíva és jövőre is fejlődéssel számolunk, ennek pedig a fizetésekben is meg kell mutatkozni - mondta Tarsoly Gyula vezérigazgató. Az általa irányított céget a minap dí­jazta a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara az év ipari vállalko­zása címmel. - Abban marad­tunk a dolgozói érdekképvisele­ti szervezetekkel, hogy február­ban ülünk le tárgyalni a béreme­lésről. Az, hogy lesz, készpénz­nek vehető, csak a mértéke kér­déses. Többévnyi stagnálás után egyre több a cég megrendelése, javulnak az eredményeink, ez te­szi mindezt lehetővé.

Next

/
Oldalképek
Tartalom