Somogyi Hírlap, 2006. november (17. évfolyam, 256-280. szám)

2006-11-02 / 256. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP W*» 'v- föMRMMM IW0M1 m ;<-v< SOMOGYI HÍRLAP - 2006. NOVEMBER 2., CSÜTÖRTÖK mmsimm Van jövője egy kis reptérnek? Horváth istván kaposvári eladó: rendkívül jó ötletnek tartom azt, hogy Sármel­lékről már több nagyváros­ba eltudnak utazni az em­berek. Ez azért is előnyös, mert nem kell felutazni Fe­rihegyre. Természetesen az is jó lenne, ha mindez Ta- száron is megvalósulhatná. Igaz, minket ez nem na­gyon érintene, mivel a csa­ládommal általában autó­val megyünk belföldre és külföldre egyaránt. CZIMERMANN ÁRPÁD kapos­vári stadionvezető: egykor a pilóták írnokaként dol­goztam Taszáron, így ter­mészetes, hogy vonzódom a repüléshez. Úgy gondo­lom, kimondottan pozitív kezdeményezés lenne, ha Taszárról is el lehetne jutni külföldre. Én biztos kipró­bálnám. Nagyon jó ötletnek tartom, hogy a sármelléki repülőtérről már elutazha­tunk az európai városokba, illetve belföldre. VÁGVÖLGYI VIKTÓRIA Zala­egerszegi pénzügyi mene­dzser: zalai vagyok, így elő­nyös lehet majd valamikor számomra is, hogy a sár­melléki repülőtérről bárho­vá el tudunk utazni. Az is fontos, hogy így nem kell felmennünk Budapestre. A családdal évente egyszer re­pülővel megyünk általában külföldre nyaralni, így ezzel megtakaríthatjuk az utazási költségeink egy részét is. Szárnyakat ad a turizmus sármellék Lepukkadt szovjet laktanyából lett polgári repülőtér Wmm Megszállottság, némi szerencse és eredményes lobbi kellett a sikerhez. Zóka István, a múlt hónapban nyugdíjba ment, de nem int búcsút a repülésnek A somogyi Zóka István is sokat tett, hogy Sármellék a legforgalmasabb vidéki rep­tér legyen. Tizenkét évig volt a légibázis vezetője, most nyugdíjba ment. Fábos Erika- Végigélte, ahogy egy lepuk­kadt szovjet laktanyából létre­jött a legnagyobb forgalmú vidé­ki nemzetközi repülőtér. Önnek volt szerencséje ezzel a reptér­rel, vagy a reptérnek Önnel?- Nekem mindenképpen sze­rencsém volt, gyönyörű szaka­sza ez a 14 év az életemnek, ami ugyan tele volt nehézség­gel, de végül valóban sikertörté­net lett. Amúgy meg talán az igazi szerencse az volt, hogy olyan ragyogó csapat jött össze Sármelléken, amelyik mindig hitt abban, hogy eredménye lesz a munkának.- Miből táplálkozott ez a hit?- Világtrend a légi közlekedés fejlődése és ez a kisebb, regioná­lis repterekre is hatással van. Ebben érdemes hinni, de sokáig nagyrészt a megszállottságból táplálkozott.- A megszállottság az fontos, de sok példa van rá, hogy nem lehet belőle repteret építeni.- Na igen, de itt hosszú távon a józan gondolkodás is ezt dik­tálta. Világhírű az az idegehfor- galmi környezet, amiben ez a reptér található.- Enélkül nem ment volna?- Nem, mert enélkül nem si­került volna úgy lobbizni, hogy olyan politikai hátszél legyen a sármelléken SZOVJET katonai bázis működött A repteret 1991 óta használják polgári légifor­galmi célokra. Az első külföldi menetrend szerinti járat 1993- ban szállt le. Tavasszal meg­kapta a nemzetközi címet, he­tente háromszor érkeznek Lon­donból fapados járatok. Az pedig az újabb nagy kihívás, hogy már állandó határátkelő ként működik a légi kikötő. tervekhez, ami egy ekkora mun­kához szükséges.- Mit gondol, hány reptérnek si­kerülhet ez még az országban?- Ha az európai példákból in­dulunk ki, két-három nagy for­galmú vidéki reptérnek van esé­lye működni Magyarországon.- Sármellékről nézve hogyan látja Taszár helyzetét?- Szerintem az járható út, amit kitaláltak. Ázsia irányából kétségtelenül komoly az érdek­lődés Magyarország iránt, légi teherszállítás és logisztika szem­pontjából egyaránt. Egy tőke­erős befektetőt kell találni. Sár­melléken bebizonyosodott, más­fél év alatt 15 éves mulasztást is pótolni lehet. Drukkolok nagyon Taszárnak.- Azt hittem, Taszár rivális.- Én sosem tudtam annak te­kinteni. 1964-ben Taszáron kezdtem a repülős pályafutáso­mat. Nagy ajándék lenne látni, hogy ott is egy jól működő polgá­ri repülőteret tudnak csinálni. Szerintem van esély rá. Bárdudvarnok befejeződtek a település temetőiben a karbantartási munkálatok. Az önkormányzat jelenleg tizenhárom temetőt üze­meltet, s évente több mil­lió forintot áldoz a képvi­selő-testület ezek rendben- tartására, illetve felújításá­ra - tájékoztatott Forintos László polgármester, (mg) Bőszénfa közel 5 mázsa pontyot és egy mázsa amurt telepítettek a bő- szénfai Jóléti Tóba, s így a tavon már horgászni nem lehet. A horgásztilalmat ta­vasszal oldják majd fel - mondta Nyitrai István pol­gármester. (mg) Fiad másodszor szervezett véradást ebben az évben Fiadon a vöröskereszt he­lyi szervezete. Felhívásuk­ra a zsáktelepülés lakói közül tizenketten mentek el és 5,4 liter vérrel gyara­pították a megye vérkész­letét. Az életet mentő vért a siófoki vérellátó állomás dolgozói vették le. (kj) Kaposmérő a helyi ifjúsági cselekvési terv elkészítésé­re pályázatot adott be a tele­pülés képviselő-testülete. A mintegy 2,6 millió forintos pályázati támogatáshoz kö­zel 660 ezer forintos önerőt biztosítana az önkormány­zat. A pénzből civil szerve­zettel együttműködésben az egyéb programok szervezé­se mellett drogprevenciós képzést is indítanának - mondta Harangozó Csaba polgármester, (mg) Karád KÉT hónapja az ön- kormányzat vette át a köz­ségi és iskolai könyvtár működtetését a faluban. A könyvtárosi teendőket vál­tozatlanul Franczné Posza Gyöngyi látja el részfoglal­kozású közalkalmazott­ként - mondta Kovács Jó­zsef jegyző, (kj) Lábod-Hosszúfalu a hosszú­falui református gyüleke­zet temploma és parókiája építésének százötvenedik évfordulóját ünnepelte. A hálaadó istentiszteleten Ráskó Éva hirdette az igét, a két épületben pe­dig az eklézsia életéből régi fényképeket láthattak a hívek, (ga) Emeletes vonat járja Somogybán is a síneket Állástalanokból kenyérkeresők r fejlesztés Új üzem adhat jobb megélhetést Csurgón Képzés Tabon E szichiátriai etegeknek A hazai síneken még újdonság­nak számító emeletes vonat jár­ja körbe az országot három hé­ten keresztül. A MÁV Zrt. teszt­utaztatásának a célja, hogy ki­derítse: hogyan fogadják az uta­sok a járművet. Ugyanakkor fel­mérik a szerelvények üzemelte­tési lehetőségeit, hogy annak eredményét egy későbbi jármű­beszerzési pályáztatásnál figye­lembe tudják venni - tudtuk meg a vasúttársaság sajtóosztá­lyától. A szakemberek azt is el­mondták: emeletes vonatokat Európa számos vasútvonalán használnak, például Németor­szágban, Dániában, Luxemburg­ban, Hollandiában. A kocsik ki­alakításától függően személy-, gyors- és intercity-forgalomban is. Egyik előnyük, hogy ugyan­annyi kocsival sokkal több utast tudnak szállítani, a tágas belső terek pedig nagyobb komfortér­zetet biztosítanak. A bemutató ideje alatt a vonat a menetrendben közlekedő sze­mély- és gyorsvonatok szerelvé­nyei helyett szállítja majd az utasokat az ország különböző pontjain. Megyénkben végig­megy a Balaton déli partján: no­vember 5-én Székesfehérvárról indul Nagykanizsára, majd on­nan 18.15-kor jön vissza. Min­den járaton kérdőíves felmérés készül, az utasok elmondhatják a véleményüket. ■ Varga Andrea Javíthat Csurgó és térsége mun­kanélküliségi mutatóin, hogy néhány hónapja új bútorelektro­nikai eszközgyártással foglalko­zó üzem kezdte meg tevékenysé­gét a városban. Pár alkalmazot­tal indultak, ám Szászfalvi Lász­ló polgármestertől megtudtuk: még ebben az évben 30-35 fősre bővülhetnek. Az üzem egy oszt­rák cég beszállítója.- Olyan időszakban indultak, amikor éppen kifulladtak a pá­lyázati lehetőségek, és semmi­lyen állami támogatásra nem számíthattak, ami a működésü­ket segítette volna - mondta Szászfalvi László. A város és tér­sége jövője szempontjából meg­határozó, hogy újabb munkahe­Szászfalvl László szerint az új üzem jövőre 100 álláshelyet ad lyek létesüljenek, így a megyei munkaügyi központot bevonva sikerült elérnünk, hogy állami pénzhez jussanak. Várhatóan jövőre már száz embernek ad­nak munkát. Csurgón 2003-tól folyamatosan nő az álláskere­sők száma. 2006 első félévében az előző év átlagához képest 17,7 százalékkal több az állásta­lan, ami a tavalyi leépítéseknek köszönhető, illetve a nemzetgaz­daság szinte valamennyi ágát jellemző karcsúsításnak. A pá­lyakezdők adják a regisztrált ál­láskeresők 7,5 százalékát, a fel­sőfokú végzettségűek csupán 1,5 százalékát. Legtöbbjük mindössze nyolc általánossal rendelkezik. ■ Varga A. Szakképesítést adó tanfolyam indítását tervezi harminc pszi­chiátriai betegének a kertépítő­parkgondozó és textilfeldolgozó szakmában a tabi Takács Imre Szociális Otthon vezetősége. Gár­donyi László igazgató elmondta: a tanfolyamot a Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Képző Intézettel közösen kívánják szer­vezni. Gárdonyi László beszélt arról is, hogy a közelmúltban ad­tak át az intézményben foglal­koztatóhelyiséget, amely rehabi­litációs céllal készült. A szociális otthonban ugyanis a fenntartó megyei önkormányzat döntése alapján október 1-jétől rehabili­tációs részleg is működik. ■ Krutek József Hetente három londoni járat érkezik, állandó határátkelő létesült

Next

/
Oldalképek
Tartalom