Somogyi Hírlap, 2006. szeptember (17. évfolyam, 205-230. szám)

2006-09-01 / 205. szám

2 MEGYEI KORKÉP > WMMggmM WI M SOMOGYI HÍRLAP - 2006. SZEPTEMBER 1, PÉNTEK Leléptek a parkolópályáról várakozás Kaposváron kétszer ennyi helyük lesz a járműveknek Parkolójegyet ad az automata. Nem csak a jegyek árán múlik, hogy kevés autós tud megállni a kaposvári belvárosban, ugyanis kevés a parkoló Elégedett a parkolókkal? VÁRKONYI BARBARA jogász, Hetes: Nagyon nehéz parko­lóhelyet találni Kaposvár belvárosában. Felháborító­nak tartom, hogy ingyenes parkoló egyáltalán nincs. Mindig veszek parkolóje­gyet, mert tartok a bünte­téstől, de előfordult, hogy nem hosszabbítottam meg és megbüntettek. Nevetsé­ges, hogy az ember ki-be- futkos az autója és az iroda között a jegy miatt. Sokkal több parkoló kellene. kercsó Henrietta alkalma­zott, Kaposvár: Nem elég a parkoló Kaposváron. Gyak­ran előfordul, hogy néhány vendéglátóegység az üzlete előtt azt a néhány helyet is lezárja, például áruszállítás miatt. Vannak olyan idő­szakok a belvárosban, hogy lehetetlen helyet találni. Ha meg talál az ember, bizto­san valami kátyú is van az úton. Őrzött parkolót nem is tudok, pedig arra is szük­ség volna, leginkább éjjel. forró SÁNDOR sofőr, Kapos­vár: Kevés a parkoló és min­denütt fizetni kell. Ha vala­ki egész nap akar parkolni, a Domusnál vagy a plázánál kell hagynia az autóját. Angliában dolgozom, ott szinte minden város köz­pontjában van ingyenes parkoló. Kaposváron legfel­jebb a Noszlopy és az Achim utca közötti terüle­ten lehet ingyen állni, ott meg térdig járunk a sárban. Kaposváron - főként a belvá­rosban - régóta feszültsége­ket okoz a parkolás. Annak ellenére is, hogy a megye- székhelyen 1300 fizetős par­kolóhelyen lehet várakozni. Fábos Erika Sárdi Péter, Kaposvár vagyongaz­dálkodási igazgatója azt mondta: 4300 parkolóhely van Kaposvá­ron, ebből 1300 a fizetőparkoló. A város minden évben igyekezett újabb helyeket találni az autósok­nak, tavaly óta harminccal növel­ték a belvárosban a parkolók szá­mát. Ezeket a Berzsenyi és az Ady- Nincs értelme elhalasztani a tanévkezdést; hiszen a lappan- gási idő akár 50 nap is lehet, még októberben is fertőzhet a kórokozó - mondta Hajdú Vil­ma, az ÁNTSZ dél-somogyi inté­zetének vezetője. - A tanévkez­désre valamennyi istvándi és darányi iskolás és óvodás aktív védőoltást kap a biztonság ked­utcában alakították ki. Ennél jó­val több helyre lenne szükség, hogy a belvárosban ne legyen fe­szültség a parkolás miatt. Az ön- kormányzat ezért több olyan be­ruházást is pártol, ami a belváro­si parkolási gondokat is enyhíti.- Az Ady Endre utca déli tömbjében és a Vár utcában már szerződés van a parkolók kialakítására, ezeknél azonban még előrehaladottabb az előké­szítés a Városház utca és a So­mogy Áruháznál épülő .parkoló­házak esetében - mondta Sárdi Péter. - Ezek többnyire nem az utcaszinten, hanem a föld alatt, mélygarázsokban helyeznék el az autókat. véért. Ettől a szervezet megkez­di a kórokozóval szemben az el­lenanyag-termelést. Két oltást kapnak a gyerekek - egyet most, egyet pedig egy éven be­lül -, ezzel egész életükre védel­met kapnak a kórokozó ellen. Az iskola is felkészült rá: azt ígé­rik, hogy szigorúan végzik a fertőtlenítést, maximálisan be­A Kalmár Kft. már több mint két éve szeretett volna belevágni a belvárosi parkolóház-építésbe. Az engedélyeztetés azonban több mint két évet vett igénybe. Az építkezés kevesebbet fog, öt hónap alatt elkészülnek.- Ez egy kétszintes, 175 férő­helyes parkolóház lesz, a Város­ház és az Új piactér utca között épül, decemberre szeretnénk át­adni - mondta Kalmár Tibor, a Kalmár Kft. ügyvezető igazgató­ja. - Úgy gondoltuk, hogy a bel­városban van fantázia egy ilyen létesítmény üzemeltetésében, ezért hoztunk létre erre egy cé­get és jártuk végig a bonyolult engedélyeztetési eljárást. tartják a higiénés előírásokat. Ennek ellenére a fertőzés kihur- colásának veszélye fennáll. A szakemberek nemcsak a kórokozóval küzdenek, hanem néhány sokgyerekes család ér­tetlenségével is. Hajdú Vilma el­mondta: néhány család a leg­alapvetőbb higiéniáról is megfe­ledkezik Istvándiban. A másik nagy parkolóépítés a Somogy Áruháznál kezdődhet. Ott is csak az engedélyek be­szerzésén múlik, hogy mikor.- A Somogy Áruház parkoló­ját alakítjuk át annak a projekt­nek a keretében, amiben az áru­ház is megújul - mondta Bereck Imre, a Somogy Mega 2000 Kft. ügyvezetője. - A tervek szerint a mostani parkoló helyén parkot alakítunk ki, alatta két szinten egy 220 férőhelyes parkolóház készül el. A beruházást két hó­nap alatt tudjuk befejezni, csak azon múlik, hogy mikor tudjuk átadni a mélygarázst, hogy mi­kor lesz meg az engedély az építkezés megkezdésére.- Ezek a szülők önmagukkal, a közösséggel, de a saját gyere­keikkel szemben sem éreznek felelősséget, ugyanakkor min­denki mást okolnak a fertőzés terjedéséért, csak magukat nem - hangoztatta. - Ha nem térnek jobb belátásra, bármi­kor újabb járvány elindítói le­hetnek. ■ Nagy László Barcs-Püiscsaba a keresz­tény Orvosok Magyaror­szági Társasága országos konferenciáját tartották Piliscsabán, amelynek té­mája a félelem és a szere­tet volt. A tizedik alkalom­mal megrendezett ese­mény a nagy közösségfor­málás, a testi-lelki épülés hasznos alkalma volt, me­lyen barcsiak is szép számban részt vettek, (ga) Büssii elkészült az orvosi rendelő és az óvoda parko­lója. A beruházás mintegy 2,1 millió forintból valósul­hatott meg, melyhez hét­százezer forintot nyertek TEKI-pályázaton - mondta Szegvári József polgármes­ter. Emellett a terület csa­padékelvezetését is meg­oldották a szakemberek, amely további kétszázezer forintos költséget jelentett az önkormányzatnak, (mg) Főnyed az önkormányzat több mint kétszázezer fo­rintot tervezett költségve­tésében a tanévkezdés tá­mogatására. Az óvodások hétezer, az általános isko­lások nyolcezer, a középis­kolások tizenegyezer fo­rint egyszeri segítséget kapnak. A Bursa Hunga- ricán keresztül pedig ha­vi négyezer forinttal járul­nak hozzá a felsőfokú in­tézményekben tanulók ösztöndíjához, (ve) • Igái szeptember első nap­jaiban az Agip franchise partnereként működő ben­zinkút nyilik Igaion. A töl­tőállomás az olasz tulajdo­nú Agip Hungária Zrt. du­nántúli terjeszkedésének egyik jele. A cég az idén négy nyugat-magyarorszá­gi kutat nyit Igái mellett Tolna-Mőzsön, Kaposszek- csőn és Szentlőrincen. Kaposvár a három nyári hónap alatt 735 esethez ri­asztották a somogyi tűzol­tókat. Júniusban 304, júli­usban 264, augusztusban 167 alkalommal vonultak ki. Dr. Horváth Jenő alez­redes, a megyei katasztró­favédelmi igazgatóság igazgatóhelyettese csütör­tökön elmondta: a riasz­tások zöme - csaknem négyszáz eset - műszaki mentés volt. (hm) A járvány nem áll meg Istvándi határában hepatitisz Nem halasztják el a tanévkezdést a település általános iskolájában Iskolaavatás és kitüntetés a kaposvári tanévnyitón Tizennyolc gyermek kapta vissza a szüleit bűnmegelőzés Hat év után bizonytalanná vált a balatoni munka jövője Az élelmiszeripari szakközépis­kola új épületének átadásán Köt­bér István országgyűlési képvi­selő hangsúlyozta: Magyaror­szág jövőjének legfontosabb alapja egy olyan társadalom, amely tudással van felvértezve. A tudás megszerzéséhez ez az új iskola megfelelő körülményeket biztosít. Szita Károly polgármesternek Szabó János, az OTP Ingatlan Rt. vezérigazgatója adta át az épüle­tet, majd a polgármester köszö­netét fejezte ki Lamperth Móni­kának az álom megvalósításá­hoz nyújtott segítségéhez. Szita Károly beszédében a fia­talsághoz szólt, elmondta: a leg­fontosabb, hogy a diákoknak le­gyenek álmaik és meg tudják valósítani őket. Ehhez elenged­hetetlen a tanulás és persze a bulizás is. A 2006/2007-es tanév meg­nyitására Szőke Attilát, az élel­miszeripari korábbi igazgatóját kérte fel. A volt igazgató arra kérte a tanulókat, hasznosan töltsék el ezt a néhány évet, használják ki a tornacsarnok, a könyvtár és a számítógépek ad­ta lehetőségeket. Az ünnepélyes tanévnyitón Szita Károly polgármesteri elis­merést adott át az épület tervezé­sében és kivitelezésében részt ve­vők közül hat személynek, vala­mint tíz pedagógust tüntetett ki ezen a napon. ■ Meiszterics E.- Tizenöt-húsz százalékkal csök­kent a bűnesetek száma, ott, ahol megjelentek a rendőrök a Bala­tonnál - mondta Herke Tamás, a megyei kapitányság bűnügyi igazgatója a Dél-balatoni Bűn- megelőzési Központ nyári mun­káját értékelve Siófokon. Már-már hagyománnyá vált, hogy a nyár végén Pörge Lajos, a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány képviselője meg­ígéri: a jövőben is támogatják a balatoni bűnmegelőzést. Ez idén elmaradt. Azt mondta: a közigazgatás átszervezésével bi­zonytalanná vált a közalapít­vány jövője is. Az anyagi támo­gatása viszont nélkülözhetetlen a balatoni bűnmegelőzési mun­kához. Az elmúlt hat évben leg­alább 30 millió forintot biztosí­tott, idén hatmillió forintot.- Ezúttal több mint 20 millió forintot költhettünk az önkor­mányzatok mintegy 15 millió fo­rintos támogatásával - tette hoz­zá Molnár Zsolt alezredes, a dél­balatoni bűnmegelőzés irányító­ja. - Tíznapos váltásokban ki­A BŰNMEGELŐZÉSI MUNKÁT úgy tűnik, a bűnözők is kifi­gyelték. Molnár Zsolt alezre­des szerint a strandi lopá­sok ötven százalékát a munkaidő után követik el, lencvenen dolgoztak a déli par­ton júliustól augusztus 21-ig, többségében középiskolások. Kilenc településen 12 magasfi­gyelőt, négy helyen értékmeg­őrzőket működtettünk. 28 ke­rékpárral és három robogóval mozogtunk. Idén is járta a tele­püléseket a Mobil Tourist Police buszunk, főként a kempingek­amikor ők már nem dolgoz­nak. Ezt is ki lehet védeni. A leilei strandon például hangosbemondót üzemeltet­tek: az értékmegőrzőkre hívták fel a figyelmet. ben volt jelen. Tizennyolc elve­szett gyermeket találtunk meg, juttattunk vissza a családjához. Több strandon garázdálkodó tol­vaj elfogásában is részt vettünk. Az utcákat járva sok informáci­ót gyűjtöttek a fiataljaink, ezzel is segítve a rendőri munkát.- Úgy gondolom, a közalapít­vány jövője nincs veszélyben, ezt a programot folytatni kell - mondta Sárdi Árpád, a megyei közgyűlés alelnöke, a bűnmeg­előzési és közbiztonsági bizott­ság elnöke. - Jó lenne, ha vég­re az egész déli partot felölelné a bűnmegelőzési munka, Bala- tonfenyvesen vagy környékén is lenne iroda. ■ Keszthelyi Zoltán Ha nem dolgoztak a rendőrök, loptak a tolvajok

Next

/
Oldalképek
Tartalom