Somogyi Hírlap, 2006. július (17. évfolyam, 152-177. szám)

2006-07-01 / 152. szám

SOMOGYME GGYES 19 0 SOMOGYI HÍRLAP - 2006. JÚLIUS 1., SZOMBAT SZÁMOKBAN Száznyolcvan nyugdíjas A zsáktelepülés 570 lakosa közül száznyolcvan a nyugdí­jas, míg a gyerekek száma csupán 129. Legtöbb az általá­nos iskolás, ők hatvanan van­nak. A három év alattiak szá­ma tizennégy, egyetemen pe­dig egy hallgató tanul. Az utóbbi hat évben egyetlen új ház épült, tízet bővítettek, il­letve korszerűsítettek. A falu­ban hét üres ház található. A legidősebb lakos Antal István 1913-ban született. A legif­jabb Bartha Attila: április 22- én jött a világra. Hitelt nem vettek fel A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 89,2 mil­lió forintos költségvetést foga­dott el. A legnagyobb ered­mény, hogy évek óta hitel nél­kül gazdálkodik az önkor­mányzat. A falu a Kapollyal fenntartott körjegyzőség mű­ködéséhez nyolc és fél millió forintot biztosít. Az óvoda-is­kola fenntartására az idén 28,3 milliót különítettek el. Szociális kiadásokra ötmülió- hétszázezer, a kistérségi társu­lás részére közel 4,7 millió fo­rint támogatást terveztek. RECEPT Somogymeggyesi pite Bogdán józsefné gyakran süti a meggyel töltött meggyesi pi­tét a család részére. Hozzávaló­ként 30 dkg lisztet, 30 dkg kristálycukrot, 12 dkg marga­rint, 2 dl tejfölt, 2 tojást, 2 dkg élesztőt, illetve 30 dkg kimago­zott pándi meggyet használ. A lisztből, tojásból, margarinból a tejföl és a cukor hozzáadásá­val közepes keménységű tész­tát gyúr. Két lapra sodorja, ki­zsírozott tepsibe teszi az egyik lapot, rárakja a cukrozott megy- gyet, majd a másik lapot a tete­jére helyezi. Villával megszur- kálja és 20-25 percig süti. Mindent megtesznek a gyerekekért. Az emeleti szobában a Horváth család: ifj. Horváth László, Alexandra, a nagymama, Violetta és a nagypapa Megtermelik az élelmet három generáció A rakoncátlan unokák a család szeme fényei Hét ágra sütött a júniusi nap az erdőkkel körülvett Kis-Kop- pány patak völgyében. A ka- posvár-szántódi útról lekanya­rodva kacskaringós út vezet Somogymeggyesre. A falu hatá­rában a vasúti átjárón túljutva az .Állomás utca szélső házában él özv. Lieb Károlyné. Bevásárló­kosárral a kezében a boltból ér­kezett haza. Több mint ötven éve Andocsról jött ide férjhez. Úgy fogalmazott: csendes, nyu­godt község Somogymeggyes, a szélső házban sem kell félni. Fi­atal korában ugyan megfordult a fejében, hogy elköltöznek in­nen, ám végleg itt ragadt.- A napi dolgokat vettem a boltban - mutatta a kosarát. - Az ebédfőzéshez készülök, kar­fiolleves lesz meg milánói ma­karóni. Beszélgetésünkre az előszo­bából jött elő a 32 éves Munká­csi Mónika, az unoka. Kétlaki életet él. 1998-ban költözött el szülőfalujából Budapestre.- Sajnos, helyben nincs mun­kalehetőség - mondta. - Ven­déglátó-ipari szakközépiskolá­ban végeztem felszolgáló és cukrász szakon. Nyolc éve men­tem el a fővárosba. A párommal, Rózsa Istvánnal gyakran és szí­vesen jövünk vissza a község­be. Vonzó a tiszta levegő és a csend. Kikapcsolódást jelent a budapesti forgatag után. A nyár egy részét a nagymamánál töl­töm. Gond, hogy a fiataloknak helyben nincs jövőjük. Aki tehe­ti, elmegy innen. A Fő utcán kétszintes családi házban rendezett környezetben él a Horváth család. Idős Hor­váth László szülei is a faluban laktak. Tősgyökeres meggye- sinek mondhatja magát. 1969- ben vásárolta a jelenlegi házát. Harmincöt éven át a mezőgaz­daság biztosította a megélheté­sét. Hét évig lovas kocsival ta­karmányt hordott, majd 28 év­re traktorra ült. Feleségét a szomszédos faluból, Kapolyról hozta.- 1997-ben rokkantnyugdíjas lettem, 2001-ben előnyugdíjba küldtek - magyarázta. - Éveken át teheneket, bikákat és disznó­kat is tartottunk a háznál. Most már csak négy hízó van az ólak­ban. Megtermeljük a család ré­szére a húst és a zöldségfélét.- Harminchat éve jöttem ide férjhez - vette át a szót a felesé­ge. - Kezdetben a kapolyi téesz kertészetében dolgoztam, aztán Somogymeggyesen telepedtünk le. Megszerettem a falut, jó a kapcsolatunk a szomszédokkal is. A hétköznapok? Változato­sak, mert a főzés mellett segítek az állatok etetésében és a kerti munkában is. Sokat vagyok az unokákkal: Violettával és Ale­xandrával. Jól kijön egymással a két család. Persze, a gyerekek­kel néha van egy kis veszeke­dés, amikor nem fogadnak szót. A három generáció azonban jól megfér egymás mellett. A Horváth házaspárnak egy gyermeke született. Lacika - akit 35 évesen is így szólítanak - Tabon szerkezetlakatos-képe- sítést szerzett. Ezután a BVG gyáregységében helyezkedett el. Két évet dolgozott, majd a le­szerelés után a kapolyi honvéd­ségnél vállalt munkát. 1996-ban megszűnt a részleg.- Hatodik éve a MÁV Zrt. sió­foki pályafenntartási részlegé­nél dolgozom - kapcsolódott a beszélgetésbe ifj. Horváth Lász­ló. - Naponta ingázom. Nagyon szeretem a munkahelyemet. Az utazás sem fárasztó. A ház körü­li munkából is kiveszem a ré­szem: permetezem, rotációzom a földet és füvet nyírok. Hogy jut-e idő a szórakozásra, kikap­csolódásra? Kevés. Alkalman­ként elmegyünk a rendezvé­nyekre. A tévét nézzük legin­kább. A két gyerekünk jelent számunkra mindent. Azt hi­szem, végleg itt maradunk! Mesét mond, szaval és színésznek készül szeptembertől a 6. osztályba jár ifj. Horváth László nagyob­bik lánya, Alexandra, aki ugyan­csak ingázik. A tabi iskolában tanul. Nagyon szereti a mesé­ket és a verseket Az alsó tago­zatosok részére szervezett helyi es körzeti mesemondó verse­nyek győztese. Legutóbb a tabi versmondó versenyen az ötö­dik helyet szerezte meg. Azt mondta: sokat olvas, mozog a tükör előtt és zenét hallgat Színésznő szeretne lenni. HÍREK Tizenhetedszer jártak az erdei iskolában az óvoda-iskola intézmény alsó tagozatos tanulói közül 18-an vettek részt ötnapos er­dei iskolában. Immár 17. al­kalommal találkoztak így a természettel. A Keszthelyi­hegységben levő döbröcei er­dei iskolában a-diákok megis­merkedtek a tájjal, növény- és állatvüágával, illetve a kör­nyék nevezetességeivel. Jár­tak a sümegi várban is. Magtárépületből lesz vendégfogadó és szállás társas vállalkozás vásárol­ta meg az egykori termelő- szövetkezet üres magtárépü­letét. A befektető az épület felújítását követően 2007-ben vendégfogadót és szálláshe­lyet alakít ki. Tervezi, hogy bekapcsolódik a falusi turiz­musba. Az elképzelések sze­rint az épület melletti park megvásárlását követően golf­pályát alakít ki ott. Helyi kertészcsaládok adták a virágpalántákat A faluban élő és gazdálkodó kertészcsaládok adtak több száz egynyári virágpalántát az önkormányzatnak a falu csinosítására. Az önkormány­zat közhasznú és közcélú dol­gozói ültették ki a közterüle­tekre: került virág a polgár- mesteri hivatal, a kultúrház és az iskola elé, valamint a szabadidőparkba. A kiültetett virágokat mindig ápolja valaki a hivatal előtt Az oldal cikkeit Krutek József írta Fotók: Gáti Kornél Az oldal elkészítését az önkormányzat támogatta Egyre erősebbek az emberi kapcsolatok önkormányzati siker Több mint negyvenhárommillió forint jutott fejlesztésre Gondokkal terhes a jelenlegi vá­lasztási ciklus. Az önkormány­zatnak a pénzhiányból adódóan sok lemaradást kellett pótolnia. weisz József polgármester azt mondta: ennek ellenére a közel négy év alatt több mint negy­venhárommillió forint értékű beruházást, fejlesztést sikerült megvalósítani. Ebből kétmilliót tett ki a lakosság társadalmi munkájának értéke. Pályázato­kon pedig közel tizennyolcmil­lió forintot nyertek. Közösségi munkát végeztek az egészség­háznál, a kultúrház színpadfel­újításánál, vizesblokkot építet­tek és gázfűtésre tértek át a közösségi házban. A ravatalo­zó épületének tetejét is újrapa­lázták a vihar okozta kár miatt.- A legnagyobb eredmények egyike az óvoda-iskola megtar­tása, működésüket 2005-ben összevontuk - mondta a polgár- mester. - A ciklusprogram éveiben sikerült az intézmé­nyekben a kötelező eszközállo­mányt pótolni. Számítógépeket, nyomtatót, fax-készüléket, tele­víziót, valamint fektetőágyakat és játszótéri eszközöket vet­tünk. Siker, hogy a falu is be­kapcsolódott a földgázhálózat­ba, intézményeinkben is áttér­tünk a korszerűbb fűtésmódra. Az infrastruktúra fejlesztése kapcsán említette a polgármes­ter, hogy felújították a Kossuth és Rákóczi utcát, illetve a Fő ut­Welsz József: több pályázatot uta­sítottak el pénzhiány miatt ca végének egy részét. Ezt a munkát az idén folytatják: a Te­mető, a Kiss és a Petőfi utcák felújítására kerül sor. Összesen mintegy kilencmillió forintot költenek erre a célra. A nyári szünetben pedig egymillió fo­rintért kicserélik az iskola épü­letének nyílászáróit.- Boldog vagyok, hogy van élet a faluban, erősödtek az em­beri kapcsolatok - mondta Weisz József. - A fiatalok régi használati tárgyakból helytör­téneti kiállítótermet rendeztek be. A középkorúak színjátszó csoportban szerepelnek, nyug­díjasaink klubot működtetnek. Gond, hogy a zsákjelleg meg­szüntetésére nincs kilátás. Négy-ötszáz órát dolgozik a falu közbiztonságáért Tizennégy éve alakult tíz taggal Király János képviselő kezde­ményezésére a Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület. Az ala­kuló ülésen speri JózsEF-et vá­lasztották elnöknek. Úgy fogal­mazott: a több mint 14 év arra is rámutatott, hogy újra kell ér­tékelni a tevékenységüket. Az utóbbi két-három évben az ön- kormányzat nem egyértelműen ítéli meg a munkájukat.- Az 1990-es években szinte hetente betörtek az italboltba, feltörték a pincéket. A lakosság közbiztonságának javítása ér­dekében alakult meg az egyesü­letünk - mondta. - A rendőr­séggel kiválóan együttműkö­dünk. Amikor a segítségünket kérték, tagjaink önzetlenül a rendelkezésre álltak, állnak: be­kapcsolódtunk házkutatásba, eltűnt személy keresésébe, biz­tosítottuk a ren­dezvényeket, a községben rendszeresen járőrözünk. Speri József a közel másfél évtized alatt önzetlenül irányí­totta az egyesület munkáját. Több cégnél és magánvállalko­zásnál járőröznek, ellenőriz­nek. Az elnök évente 450-500 órát tölt szolgálatban. Nagy si­kerük: a kapolyi táptolvajokat a közreműködésükkel fogta el a rendőrség.

Next

/
Oldalképek
Tartalom