Somogyi Hírlap, 2006. április (17. évfolyam, 77-100. szám)

2006-04-21 / 93. szám

14 SOMOGYI HÍRLAP - 2006. ÁPRILIS 21., PÉNTEK NYUGDÍJASOK Urunk dicső föltámadása húsvéti passió Krisztus szenvedései a Borostyán előadásában A gyolccsal, illatos olajokkal, balzsamokkal érkező asszonyok üresen találják a sírkamrát a csokonyavisontai templomban bemutatott játékban HÍREK Ajándék a kis betegeknek A marcali Városi Szivárvány Nyugdíjas-egyesület hetvenkét- ezer forintot nyert az önkor­mányzat közművelődési pályá­zatán. A szépkorúakra jellemző takarékossággal három részre osztották a pénzt. Tizenkétezer forintot kap a kézimunka-szak­kör, a kórház gyermekosztálya kis betegeinek készülő aján­dékbabákhoz vásárolnak alap­anyagokat. A megmaradt össze­get színházjegyekre és egy szel­lemi vetélkedő győzteseinek ju­talmazására fordítják, (ve) Vásárdíjas tutyisok A NEMRÉG ZÁRULT ló. kaposvári nemzetközi tavaszi vásáron rangos elismerést kaptak az ecsenyi hagyományőrzők, a rendezők vásárdíjjal honorál* ták szereplésüket. A kismes­terségek kiállítási területén öt éve mutatják be a svábok tu- tyikészítő tudományát és mű­sorukkal is színesítik a vásár programját. Máj Péter polgár- mester büszkén mutatja az újabb trófeát. Vidéki fogadónapok A MEGYEI Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság és a Megyei Egész­ségbiztosítási Pénztár munka­társai májusban az alábbiak szerint tartják vidéki fogadó­napjukat. Csurgón: 4-én, csütör­tökön reggel 8-tól délután 4-ig, Barcson: 5-én, pénteken reggel 8-tól fél 2-ig, Marcaliban: 8-án, hétfőn reggel 8-tól délután 4-ig, Siófokon: 9-én, kedden reggel 8- tól délután 4-ig, Nagyatádon: 10-én, szerdán reggel 8-tól dél­után 4-ig, Tabon: 11-én, csütör­tökön reggel 8-tól délig, Bala- tonföldváron: 11-én, csütörtö­kön délután 1-től 4 óráig vár­ják az ügyfeleket 4 AZ OLDALT ÍRTA ÉS SZERKESZTETTE: KATONA CSONGOR Már a korai középkorban előad­ták színpadi játék formájában Jézus kereszthalálát és feltáma­dását a nép okulására, aztán énekek formájában maradtak fenn ezek a történetek, egészen a közelmúltig. Nagyszombaton a csokonyavisontai katolikus templomban a Borostyán Nyug­díjasklub színjátszói mutatták be a passiójátékot. Rüllné Jekl Katalin édesapja hagyatékában Segítettek az Ezüstfenyő tagjai a szegényeknek Két furgon telt meg a ruhanemű­vel, amelyeket a Balatonfenyvesi Ezüstfenyő Nyugdíjas-egyesület gyűjtött össze nehéz helyzetben lévő községek lakóinak. A Somogyi Hírlapban megje­lent cikk nyomán döntötték el, hogy a rinyaújnépi és kapós- keresztúri rászorulók javára szerveznek gyűjtést. Hegedűs János, a fenyvesi nyugdíjas-egye­sület elnöke elmondta: a két te­lepülésnek szánt gyűjtésbe a kistérség tíz klubja és egyesüle­te is bekapcsolódott, így jött ösz- sze összesen két kisteherautó- nyi ruhanemű. ■ Füleki Tímea talált rá a rendezői utasítások­kal, magyarázatokkal, széljegy­zetekkel ellátott dramatizált változatra, ennek alapján taní­totta be a huszonöt szereplőnek a bibliai történetet. A Gecemané-kertben tanítvá­nyaival beszélget Jézus, amikor rátörnek a katonák és elhurcol­ják. A következő jelenetben Kajifás főpaptól Júdás megkap­ja a harminc ezüstpénzt, az Április 28-án Nagyatádon kez­dődik és június 2-án Csurgón ér véget az idei kistérségi kul­turális bemutatók sorozata. ­árulás vérdíját. Krisztust Pilá­tus elé hurcolják, a helytartó vonakodik ítéletet mondani a csodatévő hírében álló vádlott fölött, Nagy Heródes elé viteti. Aztán a keresztút stációit követ­hették a nagyszombati misén megjelent hívek, Veronika meg­szánja a kereszt alatt roskadozó töviskoszorús Megváltót, letörli arca vérét, verítékét. A passiójá­ték a sírkamránál ér véget, illa­A szövetség megalakulásának tizenötödik évfordulójához méltó gálaműsort szeretnénk összeállítani, ezért állandó tos olajokkal, balzsamokkal, gyolccsal asszonyok érkeznek, s a sírt üresen találják... Urunk fóltámadott! Hosszú, néma csend követte a záróképet, majd - bár ez templomban nem szokásos - a fóltámadási mise résztvevői ön­kéntelenül hatalmas tapssal fe­jezték ki hálájukat a mély ér­zéssel és áhítattal előadott tör­ténet szereplőinek. zsűri véleményezi a színpadi teljesítményeket - tájékozta­tott a részletekről Klujber László, a szövetség és a zsűri elnöke. Stikel János, Horyáth Gáborné és Mezővári Mária vesz részt még a testület mun­kájában. Újdonság, hogy a szépkorúak havában a gála mellett külön-külön megren­dezik a legjobb vers- és próza­mondók, a színjátszók, a tánc­csoportok, a kórusok, a hang­szer- és énekszólisták verse­nyét is. A szövetség keresi az alkalmakat, hogy az arra érde­mes csoportok további fellépé­si lehetőséget kapjanak. Május 20-án lesz a Dél-Dunántúl tavaszi gunarasi találkozója Tegnap ülést tartott a Nyugdíja­sok Szervezetei Somogy Megyei Szövetségének ügyvezető el­nöksége. KLUJ­BER László el­nök előterjesz­tésében a jövő hét végén kez­dődő kistérségi kulturális vetél­kedősorozattal kapcsolatos szö­vetségi feladatokat vitatták meg, kijelölték a tizenegy bemutató zsűrijének összetételét. Somogy, Tolna és Baranya nyugdíjasainak immár hagyo­mányos gunarasi tavaszköszön­tő találkozójára május 20-án ke­rül sor. Idén is egyórás műsor­ral mutatkozhat be minden me­gye, az ügyvezető elnökség való­színűleg a nagyberki-kerese- ligeti citerásokat, a kaposszer- dahelyi hagyományőrzőket és a Noszlopy-klub Vadrózsa női ka­rát és Obsitos együttesét hívja meg gunarasi bemutatkozásra, a döntés még nem végleges. Klujber László ezután a be­nyújtott pályázatok esélyeiről tájékoztatta az ügyvezetősé­get, majd a szövetség megala­kulása tizenötödik évforduló­jával kapcsolatos tennivaló­kat vitatták meg, szóba került egy ünnepi kötet megjelente­tésének terve is. Három kistérség közösen tartja szavalóversenyét A Kelet-balatoni Nyugdíjas Kis­térségi Társulás egyesületeinek és klubjainak vezetői kedden Bálványoson tartottak megbe­szélést. Bánffy Lőrincné, a tár­sulás elnöke elmondta: folytat­ják a szomszédos kistérségek­kel tavaly kezdett együttműkö­dést, újabb két közös rendez­vényre kerül sor a közeljövő­ben. Május 20-án a nyugat-bala­toni és a koppányvölgyi társulá­sok klubjait kulturális találko­zóra várják Balatonfóldváron, majd a három kistérség szépko­rúi június 7-én újra találkoznak a balatonszárszói közös szava­lóversenyen. A kistérségi kulturális bemutatók menetrendje: április 28.: Rinya menü kistérség, Nagyatád, művelődési ház. április 29.: Dráva környéki kistérség, Homokszentgyörgy, kultúrház. május 6.: Koppányvölgyi kistérség, Karád, kultúrház. május 13.: Marcali és környéke kistérség, Tapsony, művelődési ház. május 17.: Kelet-balatoni kistérség, Balatonfóldvár, művelődési ház. május 19.: Jövőnkért (toponári) kistérség, Toponár, művelődési ház. május 20.: Pogányvölgyi kistérség, Buzsák, faluház. május 21.: Hetesi kistérség, Várda, művelődési ház. május 27.: Kaposfüredi kistérség, Kaposfüred, művelődési ház. május 28.: Fonyódi kistérség, Balatonszentgyörgy, művelődési ház. június 2.: Dráva menti kistérség, Csurgó, közösségi ház. Gálára gyűjtik az előadókat művészet Állandó zsűri véleményezi a teljesítményeket Csekk ötezer szépkorúnak nemzeti üdülési alapítvány Somogy újra példát mutatott Vasasok húsvéti ajándéka programok Kirándulás Gunarasra, Kaszóba batyusbálra Tavaly hatmillióval, idén tíz és fél millió forint értékű üdülési csek­kel járul hozzá a Magyar Nemze­ti Üdülési Alapítvány a fonyód- ligeti Őszi Napfény-tábor 350 vendégének költségeihez.- Somogy ezúttal is példát mu­tatott, egyedülálló eddigi gyakor­latunkban, hogy egy megye ön- kormányzata átvállalja a pályá­zatok kitöltésének és összesíté­sének gondját. A pontos munká­nak köszönhetően minden igénylést teljesíteni tudtunk - hangsúlyozta Hammer Teréz, az alapítvány elnökhelyettese a csekkek átadásakor. Beszámolt az alapítvány bővülő lehetőségei­ről, tavaly 1,2 milliárd forint ér­tékben hatvanezer ember üdülé­sét segítették elő, idén eddig 2,3 milliárd forint összegű támoga­tást bíráltak el. A 114 ezer csekk­ből ötezret somogyiak kaptak. Az Őszi Napfény-táborok nép­szerűségének növekedéséről szólt Gyenesei István a csekkek átvételekor. Mint mondta, már a három turnus is kevésnek bizo­nyul, sokan a költségeket is vál­lalnák. A tavalyi hetvennéggyel szemben idén százöt településről érkeznek szépkorúak. Kilencvenegy, hetven éven felü­li, egyedülálló Vasas-nyugdíjas kapott meghívót az immár tíz éve rendszeresen megtartott húsvéti találkozóra. Svajda Jó­zsef, az MSZOSZ megyei elnöke és Papp István, a Somogy Me­gyei Vasas Nyugdíjasok Szövet­ségének elnöke köszöntötte az idős szaktársakat, majd átadták a Vasas-nyuszi tartós élelmisze­rekből összeállított húsvéti ajándékcsomagjait. A találkozó jó alkalom volt arra is, hogy szót ejtsenek az idei programokról, meghall­gassák, megvitassák a javasla­tokat, hová menjenek kirán­dulni. Legtöbben a három dél­dunántúli megye májusi, gu­narasi tavaszköszöntő találko­zót ajánlották, ősszel pedig Kaszópusztára mennének szí­vesen, kellemes emlékeket őriznek néhány évvel ezelőtti szalonnasütéses kirándulá­sukról. Sokan emlegették a nemrég tartott remek hangula­tú batyusbált, októberben, a szépkorúak havában sort kerí­tenek erre is. Az idei progra­mokat egy karácsony előtti ta­lálkozó zárja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom