Somogyi Hírlap, 2006. március (17. évfolyam, 51-76. szám)

2006-03-13 / 61. szám

4 SOMOGYI HÍRLAP - 2006. MÁRCIUS 13., HÉTFŐ MEGYEI KORKÉP Liberális arcképcsarnok szdsz Országjáró vándorkiállítás és megyei lista Csepeli György, Lamperth Mónika, Jászberényi Péter, Mézes Éva és Vértes György az arcképcsarnokban Szombaton Kaposvárra is meg­érkezett az SZDSZ által útra in­dított Liberális Arcképcsarnok elnevezésű országjáró vándor- kiállítás. A Kossuth téren felállí­tott sátorban a történelem élő vagy kitalált személyeinek bá­buit tekinthették meg az érdek­lődők. A panoptikum bejáratá­nál Svejk és Micimackó fogadta a látogatókat. Beljebb érve olyan hírességek kaptak helyet, mint például John Lennon, Kölcsey, Bartók, Eötvös, Deák Ferenc vagy az elhunyt Diana herceg­nő. Természetesen Kovács Pisti bábuja is ott volt. A rendezvé­nyen az SZDSZ somogyi képvi­selőjelöltjei is részt vettek. Csepeli György lapunk kérdé­sére elmondta: a kiállított sze­mélyek üzenetet hordoznak, amelyeket az SZDSZ is üzen vá­lasztóinak. Ahhoz, hogy megért­sék ezeket az üzeneteket, azon­ban mindegyiknek meg kell is­merni az életét: mit tett vagy tesz, hogyan gondolkozik. Lamperth Mónika, az MSZP- SZDSZ közös jelöltje az 1-es, Jászberényi Péter a 2-es, Csepeli György a 3-as, Mézes Éva a 4-es, Horváthné Csoszó Gyöngyi az 5- ös, Vértes György pedig a 6-os körzetben indul a voksokért. ■ Bartos László Kész a megyei lista elkészült a szabaddemok­raták megyei listája, ame­lyet hétfőn véglegesítenek és ezután válik hivatalos­sá. Ennek első helyén Mé­zes Éva áll, őt követi Pintér György, Vértes György, Jász­berényi Péter, majd Hor­váthné Csoszó Éva. A to­vábbi helyeken sorrendben Horváth Zoltán, Honvári Tibor, Vörös István, Olasz Istvánné és Szabolcs Fe­renc következik. Szita nem szerepel a Fidesz listáján az eredmények tükre Egy város mindig tovább épül és soha nincs készen A Fidesz megyei listáját Mátrai Márta jogász vezeti. Őt Móring József Attila somogyvári polgár- mester, Kuzma László barcsi ta­nár, Szászfalvi László csurgói lelkész (valamennyien jelenleg is országgyűlési képviselők) és Heintz Tamás kaposfüredi or­vos, kaposvári alpolgármester követi. A listán nem szerepel Szita Károly, Kaposvár fideSzes polgármestere (képünkön). A Somogyi Hírlap úgy értesült, hogy az országos listán - nem befutó helyen - kapott helyet Szita Károly. Orbán Viktor, a Fi­desz elnöke a közelmúltban la­punknak azt nyilatkozta, hogy a kaposvári polgármester dönté­sén múlik, hogy szerepel-e a megyei listán vagy sem. Ezek után indokolt a kérdés, hogy a megyeszékhely polgár- mestere miért nem kíván or- szággyűlési képviselő lenni. Amikor 2002 decembe­rében visszaad­tam a parla­menti mandá­tumot, eldöntöttem, hogy csak Kaposvár polgármestere akarok lenni, a városért dolgozni. Meg­győződésem ugyanis, hogy egy ekkora várost csak így „főállás­ban” lehet vezetni. Azt, hogy végképp Kaposváron maradok, 1998-ban már eldöntöttem, ak­kor, amikor Orbán Viktor kéré­se ellenére nem mentem el mi­niszternek. Mindenesetre jól­esett, hogy a Fidesz vezérkara - Orbán Viktorral az élen - a lehe­tőséget újból felajánlotta, a dön­tést pedig rám bízta...- Most is vannak polgármesterek a parlamentben.- Nem állítom azt, hogy nem lehet együtt csinálni a kettőt, de nem úgy és nem azzal az ener­giával, ahogy én csinálom.- Ez azt is jelenti, hogy búcsút Int az országos politikának?- Nem jelenti azt. A Fidesz önkormányzati tagozatának or­szágos elnökeként továbbra is lehetőségem van kifejteni véle­ményemet szakmai és politikai fórumokon. Akkor is, ha nem ülök a parlamenti padban.- De a polgármesteri mandátum az ősszel lejár...- ... Az önkormányzati vá­lasztásokon újból kérni fogom a kaposváriak bizalmát, hogy folytassuk az elkezdett munkát.- Kaposvárt Orbán Viktor sikeres vá­rosnak nevezte, Szita Károlyt pedig si­keres polgármesternek tartja. A nem vá­rosatyák viszont viharfelhőket emleget­nek: mondják, a város eladósodott, s egy sor ügyben nem jól mennek a dolgok...- ... Mondja az ellenzék már 12 éve. Az eredmények pedig láthatók, kézzelfoghatók. Ezt én fontosabbnak tartom. A legfon­tosabb pedig az, hogy a kapos­váriak büszkék a városukra. Szerintem van is mire.- Akkor Szita Károly elégedett pol­gármester.- Igen, az vagyok. Számításba véve, hogy mindennap egy új kihívás. Látom azt is, hogy mi mindent kell még megoldani, mert egy város soha nincsen ké­szen. ■ Kercza Imre Mentőövet kaptak a somogyi kis falvak leader Az összefogás adhat reményt Kilencvenmillió forinttal gazda­godott a Zselica Akciócsoport, amelyet a Leader+ elnevezésű program keretében beadott Zse­lici Fény című pályázatuk alap­ján nyertek el. A pénzre a cso­porthoz tartozó 27 település, il­letve 38 önkormányzat, civil szervezet, valamint vállalkozás pályázhat majd. A cél egy olyan hálózat létrehozása, mely haté­konyan működik együtt a kis települések felzárkóztatásában.- A hálózat kialakításában újdonság, hogy ezúttal nem­csak az önkormányzatok vesz­nek benne részt. Ezzel a kiter­jesztett programmal nagyobb esély lesz a tervek megvalósítá­sára - mondta Bosznainé Hor­váth Mária, a Leader program somogyi koordinátora. - Szeret­nénk vonzóvá tenni a falvakat az idelátogatók számára, ennek egyik legfontosabb eszköze a turizmus. Ennek megvalósítására több olyan ötlet is kínálkozik, ame­lyek egymásra épülve érhetnek el igazán eredményt. A családi porták kialakítása a népi ha­gyományok megőrzését szolgál­ja. Ezt követi a régi mezőgazda- sági melléképületek hasznosí­tása: ezek a megfelelő átalakí­tás után vendégszállásként mű­ködtethetők. Emellett diákszál­lásokat is létesítenének, ame­lyeknél a legfontosabb szem­pont, hogy átmeneti lakóiknak legyen lehetőség megismerni a helyet. Kolber István vidékfej­lesztésért felelős miniszter sze­rint a pénzből megvalósuló terv jó tapasztalatszerzés is lesz.- A siker ösztönözést adhat a jövő évi uniós források megpá­lyázására is - mondta a minisz­ter. Hozzátette: az igazi munka csak ezután következik. ■ B. L. Helyi ötletek és tervek hazánkban 2005 áprilisában indult el az uniós Leader+ program, melynek lényege, hogy a fejlesztéseket hatéko­nyabbá tegye. Lényege, hogy a helyi viszonyokat ismerő em­berek javaslatai alapján való­sulnak meg a tervek. Hosszú nyaralás helyett pár napos utazások A megyeszékhely népszerűsítése az egyik fontos feladat fotó: ung Róbert Utazás Kiállítás 2006 címmel nyílt kétnapos kiállítás a Do­rottya Szálló Kristálytermében szombaton Kaposváron. A ren­dezvényre nyolc kaposvári iroda érkezett, akik nyári utazási aján­lataikat mutatták be az érdeklő­dőknek. A rendezvényt Sárdi Pé­ter, az önkormányzat vagyon­gazdálkodási igazgatója nyitotta meg. Elmondta: jónak tartja az ilyen kiállításokat, de többször kellene megmutatniuk magukat a kaposvári irodáknak, akár te­matikus jelleggel is, egy-egy or­szágra koncentrálva. Meglátása szerint a rövidebb, pár napos utazásokat kedvelik az embe­rek, ezért ezekre nagyobb hang­súlyt kell fektetni. ■ Bartos L. Balatonboglár A GM Alapfokú Mű­vészetoktatási Intézmény növendé­kei kápráztatták el egyéni és for- mációs táncokkal a közönséget. A város művelődési házában szom­baton tartották a művészeti iskola félévzáró gálaműsorát, melyen csaknem száz bogiári és környék­beli növendék lépett színpadra. A standard- és latintáncok bemuta­tóját hobbitáncverseny zárta. BalatonfÖldvár Helyi és környékbe­li fiatalokból összeállt Deep Street nevű zenekar adott koncertet a hétvégén a közösségi házban. A műsorukra nem kellett belépőt vál­tani, melyben minden korosztály­nak játszottak dalokat, (kz) BalatonSZabadi A közösségi házban szervezett véradást a vöröskereszt helyi szervezete, melyen ötvennyol­cán vettek részt A véradók huszon­hat liternyi vérhez segítették a siófoki kórház vérellátó állomását (kz) Bábonpegyer Új hagyományt te­remt a jelenlegi tanévben a tabi ál­talános iskola bábonymegyeri tagin­tézménye a névadó Rudnay Gyuláról való megemlékezéssel, tájékoztatott Knopf Antal, a tagintézmény vezető­je. Korábban általános iskolai szin­ten rendezték meg a „Rudnay-na- pokat”, amit az idén április 28-án községi szinten tartanak. Ennek kapcsán a festőművész házát nyitot­tabbá, látogathatóvá teszik, a kultúr- házban rajzkiállítást is rendeznek. A tanulók a jövőben rendszeresebben ápolják majd a község híres betyár­jának, „Patkó Pistának" az emlékét, gondozzák kopjafáját is. (kj) Barcs Pályázaton elnyert pénzből kívül-belül megújul a szociális köz­pont. Az otthonházi lakások folyta­tásaként mosókonyhát, raktárt épí­tenek. Az intézet főépületének emeletén pedig újabb szobákat alakítanak ki, és lift is készül. (ga) Bedegkér Az önkormányzat már megoldotta a polgármesteri hiva­tal-orvosi rendelő épületének aka­dálymentesítését, illetve a tolóko­csival közlekedők bejuthatnak a tornacsarnokba is, ám az óvodá­nál és az iskolánál még hiányzik az akadálymentesítés. A bedeg- kéri képviselő-testület csak sike­res pályázati támogatással tudja ezt megvalósítani, mert saját for­rásuk nincs. Ezért pályázat be­nyújtását tervezik a többmilliós beruházásra, (kj) Fonyód Tizenhét helyi alkotó munkáiból nyílt kiállítás a művelődési ház­ban, a fonyódi és környékbeli festők, grafikusok hagyományos tárlatát im­már tizennyolc éve rendezik a városban. A Sirály-Art alkotóközösség tagja­inak kiállítását Bántó Zsuzsanna alpolgármester nyitotta meg. (ft) Kálmáncsa Tavaszköszöntő ünnep­séget rendeztek a település kultúr- házában. A jó hangulatú rendezvé­nyen az alsó tagozatos iskolások mellett a szervező szülői munkakö­zösség és a Vadvirág tánccsoport is fellépett. A tombolából és a fel­ajánlásokból befolyó pénzzel a diá­kok kirándulásait támogatják, (bl) Kára a Koppány-völgyi település ön- kormányzata tervezi, hogy az idén befejezik a Kossuth utcában a vízel­vezető árok burkolását, valamint tíz gépkocsibejáró híd kialakítását. A munkát pályázati támogatás hiá­nyában a falu önerőből kívánja megvalósítani. A kivitelezésre vár­hatóan az eddigi beruházásokat végző siófoki Ökobau Kft.-vel köt­nek majd szerződést, tájékoztatott Hoffman Ferenc polgármester, (kj)

Next

/
Oldalképek
Tartalom