Somogyi Hírlap, 2006. január (17. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-08 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 1. szám

2006. január 8., vasárnap Sport, üzlet 9 Cipruson meghalt Zavadszky Gábor Életének 32. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Cipruson Zavadszky Gábor, az Apollón Limassol és a magyar labdarúgó-válogatott korábbi középpályá­sa. A játékosra saját csapatorvosa talált rá szombat hajnalban. A halál oka valószínűleg tüdőembólia. * z évkezdetek, úgy lát­/ szik, tragikusak a ma­gyar sport számára. 2004. január 25-én a labdarúgó Fehér Miklós esett össze szívroham következtében a Guimaraes-Benfica bajnoki mérkőzés utolsó perceiben, majd a kórházba szállítás után sajnos elhunyt, 2005. január 19-én pe­dig a kézilabdázó Kulcsár Anita autóbalesetben vesztette életét. És most már biztos, hogy az idei év is szomorúan kezdődik: életé­nek 32. évében, szombat hajnal­ban ciprusi lakásán halt meg Zavadszky Gábor, aki az Ápolton Limassol játékosa volt. „Gábor szerdán még pályára lépett egy bajnokin, amelynek során szalagszakadást szenve­dett, és kórházba szállították. Onnan nem sokkal később haza­mehetett, majd tegnap ismét ki­vizsgálásra hívták be” - mondta Zavadszky Gábor 1974. szeptember 9-én szüle­tett Budapesten. Pályafutását a Ganz-Mávagban kezdte, majd játszott az Építőkben, innen került későbbi leg­nagyobb sikerei színhelyére, a Ferencvároshoz. Később a Dunaferrben és az MTK-ban is megfordult, és mindhárom kiubbal elhódította a bajnoki címet. Tagja volt annak az FTC-nek, amely 1995-ben kvalifikálta magát a Bajnokok Ligájába, és ott volt az atlantai olimpián szerepelt válogatott­ban. A felnőtt nemzeti együt­tesben Bicskei Bertalan irányí­tása alatt, Ausztrália ellen mutatkozott be 2000-ben, ezt követően még háromszor húz­ta magára a címeres mezt, leg­utóbb San Marino ellen. 2004 nyarán szerződött az Ápolton Limassolhoz. a tragédiáról a Zavadszky felesé­gével együtt elsőként értesülő Hrutka János, Zavadszky legjobb barátja. A válogatott menedzsere az asszony társaságában a regge­li órákban azonnal elindult Cip­rusra. A szigetországi magyar nagy- követség ügyvivője, Varga-Ha- szonits Zoltán lapunknak elárul­ta, hogy az egykori labdarúgó fe­lesége megérkezett, majd a bon­colást délután elkezdő limassoli kórházba ment. „Annyi bizonyos, hogy nem baleset vagy bűntény, hanem egészségi probléma volt a halál oka” - mondta az Ápolton képvi­seletében Georgesz Papajannisz klubmenedzser. Az AP hírügy­nökség Frikszosz Szawidesz AL- szóvivő nyilatkozata alapján kö­zölte, hogy az akkor már hatott játékosra lakásán talált rá éjféltájt a csapatorvos, aki aggódott amiatt, hogy többször is hiába próbálta elérni őt telefonon. A doktor sze­rint a középpályás fájdalomcsil­lapítót szedett a sérülésére, és amikor pénteken 18 óra körül utoljára beszéltek, azt állította, hogy jobban érzi magát. Infor­mációnk szerint a labdarúgó pénteken még feleségével sem beszélt telefonon, annyira rosz- szul érezte magát. A klub inter­netes honlapján található szak- vélemény szerint elképzelhető, hogy tüdőembólia végzett a fut­ballistával. Ezt Varga-Haszonits Zoltán lapunknak sem megerősí­teni, sem cáfolni nem tudta, a boncolás pedig lapzártánk idején ért véget. Olyan egyéniség volt Zavadsz­ky Gábor, akit a játékostársak a Ferencvárosban és az MTK-ban is hamar a szívükbe zártak. Víg kedélyű, az öltözői ugratásokban aktív szerepet vállaló volt, és a barátságot nagyon fontosnak érezte. Ez még akkor is igaznak bizonyult, amikor átszerződött az Üllői útról a Flungária körút­ra. A régi zöld-fehér társak, have­rok kezét nem engedte el, s ez így maradt akkor is, amikor Cip­rusra szerződött. Felesége mel­lett nyolcéves ikerfiai gyászolják, akikről mindig büszkén beszélt, hiszen számára a családi háttér volt a legfontosabb. Az FTC klubigazgatója, Tep- szics Ignác is megrendült Za­vadszky halálhíre hallatán. „Nemcsak egy játékostól, ha­nem egy remek embertől is bú­csúzunk - mondta. - A két ün­nep között beszéltünk, és akkor abban maradtunk, hogy az új esztendő elején keressük egy­mást. Már hívtam Fülöp Feren­cet, az MTK egyik tulajdonosát. Abban maradtunk, hogy mivel Gábor több hazai klubban is ko­moly sikereket ért el, ezért együtt, akár a Dunaferr-rel is karöltve megpróbáljuk megtalálni a mód­ját, hogy méltóképpen megemlé­kezzünk a játékosról. A család gyászában szurkolói nevében a Ferencváros is osztozik.” Földvári Gábor elnök bejelen­tette, hogy az MTK Baráti Kör sa­ját hatottjának tekinti az elhunyt labdarúgót. Közölte, hogy a BK minden futballbarátot vár hétfőn este hét órára a Hidegkúti-sta­dionba, ahol Zavadszky tiszte­letére közös megemlékezést tar­tanak. Raffai F.-Gyenes A. DR. SZÍVÓS ISTVÁN: „Amikor meghallottam Gábor halálhírét, kénytelen voltam megállni az autóval, mert kiszaladt belőlem minden erő. ízig-vérig fradista volt, és nagyszerű sportember. Gyakran beszélgettünk, s úgy érzem, a mentalitásával képes lett volna labdarúgó­pályafutása után edzőként vagy vezetőként is sikeressé válni. Együtt gyászolok a családdal”- mondta az FTC egykori ügy­vezető elnöke. PÁNCSICS MIKLÓS: Őt is váratlanul érte a hír, szintén Zavadszky főnöke volt a Ferencvárosban. „Iszonyú, ha valaki ilyen fiatalon távozik el. Még inkább meg­rázó, ha az az illető egy hoz­zám közel álló sportember. A hazai futball sekélyes évei­ben is képes volt a Fradiban, majd az MTK-ban olyan teljesít­ményekre Zavadszky Gábor, amelyekkel megmarad jó em­lékezetünkben.” DÉTÁRI LAJOS, a volt világválo­gatott játékos is csak a szépre emlékezik vele kapcsolatban. „Lesújtott a hír, mert olyan vala­kit vesztettünk el, aki nagyszerű srác volt. Mindig az marad előt­tem, hogy mosolyog, jókedvet sugároz.” Kisteleki végül MLSZ-elnök lesz? zatnak jó esélye van a végső si­kerre, no és azért is, mert már­cius 23-án Budapesten tartja kongresszusát az UEFA - megle­hetősen szerencsétlen dolog egy mindenhol ismeretlen, „szűz” vezérkarral debütálni házigazda­ként egy ilyen eseményen. Kis­teleki István nyilatkozta, hogy évek múlva majd mindenki be­látja az elmúlt hetek eseményei­nek hasznát, azaz hitvallása sze­rint végre a rend, a fegyelem és a törvényesség lesz az úr a hazai labdarúgásban. De miért is kellett minden­nek megtörténnie? Az MLSZ elnökségének egyik, még a de­cemberi közgyűlésen lemon­dott tagja szerint szeptember óta azért volt képtelen bármire is koncentrálni a testü­let, mert mindkét szem­ben álló fél - Bozóky és hívei, illetve Kisteleki és hívei - jóformán csak a hatalmi kérdé­sekkel foglalkozott. A neve elhallgatását kérő sportvezető amondó, mindezt meg lehetett volna fékezni, ha hajlan­dóak lettek volna ésszerű kompromisz- szumokat kötni. Például Bozókyéknak illett volna időben megmutatni Mat­Saját kardjába dőlhet Kisteleki István ligaelnök: egyelőre nincs olyan, aki esélyes a MLSZ-elnöki tisztségre, így kénytelen lesz maga elvállalni. A háború kárvallottja az MLSZ kapcsolatrendszere. * z MLSZ helyzete kísér­tetiesen hasonlít a hat f \ évvel ezelőtt történtek- JL hez. Akkor is botrá­nyok, pénzügyi zűrzavarok kí­sérték a szövetség mindennap­jait, az egész végül Kovács Attila elnök leváltásához vezetett. Igaz, ebben szerepe volt az akkori Fidesz-kormánynak, a sport- miniszter minden befolyását be­vetette, hogy ellehetetlenítse őt. Most is volt veszekedés, felszínre kerültek a kusza pénzügyek, vi­szont ezúttal nem a politika, ha­nem a belső ellenzék fúrta meg dr. Bozóky Imrét. Csak röviden: Kisteleki István ligaelnök, az ellenzék vezére szemét elsősorban az csípte, hogy Lothar Matthaus szövetségi kapitány indokolatlanul sok pénzt, 300 ezer eurót (75,1 millió Ff) keresett évente, ám cserébe a válogatott ugyan­olyan eredménytelen ma­radt, mint korábban; másrészt pedig az MLSZ felügyelő­bizottságának jelentése szerint 525,6 millió forinttal nem tud el­számolni a szövetség, és ez sze­rinte eleve megbocsáthatatlan. A héten végül is a lemondá­sokkal sikerült elérni, hogy hatá­rozatképtelenné váljon az elnök­ség, így a testület és az elnök mandátuma is megszűnt. Ez már csak azért is kellemetlen, mert a 2012-es Európa-bajnoki pályá­Kisteleki Mészöly Kálmánt szeretné elnöknek, de a volt kapitány még nem reagált thaus és a Derball-cég szerződé­seit, és nem államtitok módjára elrejteni azokat. Kutasi Róbert, a REAC klub- igazgatója, aki még Kistelekivel is összekülönbözött, azt fejte­gette a Hír Tv egyik műsorá­ban, hogy olyan vezető lenne jó, aki lobbiképes a politika és a hazai pénzvilág felé, aki mé­diaszereplései során el tudja adni a futballt, és nem utolsó­sorban hiteles személyiség. A VR informátora szerint pilla­natnyilag ilyen ember se közel, se távol nincs. Sőt, szerinte ha végképp nem akad senki, és Kisteleki jól akar kijönni ebből a csatából, akkor - bármennyi­re is tiltakozik ellene - kényte­len lesz maga elvállalni az MLSZ vezetését. Az exelnökségi tag úgy véli, a legnagyobb hiba, hogy egy csapásra megszűnik a Bozóky, Puhl, Berzi triónak köszönhető remek nemzetközi, az UEFA és a FIFA felé is bejáratott kapcso­latrendszer. Ezt nagyon nehéz lesz pótolni. Bozóky Imre az új­ságíróknak tartott búcsútalál­kozóján elárulta: neki is közel három kemény évébe telt, mire ezt sikerült kiépítenie. Ugyanis az 1999-es belháború során is ezen téren szenvedett sokat a magyar futball... Raffai Ferenc Váratlan magyar-horvát futballcsúcs Budapesten A 2012-es Európa-bajnokság ren­dezési jogáért harcba szállt hor­vát és Magyar Labdarúgó Szö­vetség között a hazai futball vál­sága ellenére sem hűvösödött el a viszony. A horvátok számíta­nak ránk, mi pedig boldogok le­hetünk, hogy egy erősebb fut­ballnemzet vett szárnyai alá minket. Itt valóban a kölcsönös­ség dominál, bizonyítja ezt, hogy Vlatko Markovics, a horvát labdarúgó-szövetség elnöke szombaton villámlátogatást tett Budapesten. Háromórás tárgya­lást folytatott Gyárfás Tamással, a magyar Eb-szervezőbizottság elnökével, dr. Bozóky Imrével, Bozóky munkájára számít Gyárfás az MLSZ leköszönő elnökével, valamint Bodnár Györggyel. Markovics úr lapunknak a követ­kezőket mondta: „Fontosnak éreztem, hogy lét­rejöjjön ez a tanácskozás, figye­lemmel arra, ami a magyar fut­ballban történik. Ez nem Bozó­ky- és Markovics-téma, hanem a két ország labdarúgásának kulcskérdése. Mi tartjuk magun­kat ahhoz, ami a máltai tanács­kozáson történt, vagyis ott va­gyunk a legjobb három pályázó között. Rendkívül hasznos és a jövő szempontjából örömteli volt Gyárfás Tamás úrral való eszmecserénk. Örülök, hogy ilyen nemzetközileg elismert sporttekintély adta nevét az ügy­höz. Mindez erőt ad csatánkhoz, és meggyőződésem, hogy 2012- ben meg tudjuk szerezni a ren­dezés jogát.” Gyárfás Tamás, a magyar szb elnöke elmondta: „ameddig nem készül el végleges pályázati ter­vünk, addig én itthon mindig is az elégedetlenségemnek adok hangot. Ezzel egyetlenegy célom van, maximálisan teljesíteni, mi­nél többet kihozni magunkból. Ugyanakkor külföldön, nemzet­közi sajtótájékoztatókon vagy az UEFA felé rendre csak azt kívá­nom hangsúlyozni, hogy a leg­jobb úton haladunk.” Gyenes András

Next

/
Oldalképek
Tartalom