Somogyi Hírlap, 2005. december (16. évfolyam, 281-306. szám)

2005-12-21 / 298. szám

iOMOGYI HÍRLAP - 2005. DECEMBER 21., SZERDA SZOLGALTATAS 13 NAPKELTE 7.29 - NYUGTA 15.56 HOLDKELTE 21.41 - NYUGTA 11.08 TAMÁS napja tamás. Bibliai név, jelentése: iker. Védőszentje: Szent Ta­más apostol. EGYÉB NÉVNAPOK: Atanáz, Bodomér, Izidor, Julianna, Pé­ter, Petra, Petur, Témizs. A katolikus naptárban Kaniziusz Szent Péter hitval­ló és egyháztanító emlékeze­te, Tamás napja. A református és az evangélikus naptárban Tamás napja. A zsidó naptár­ban Kiszlév hónap 20. napja. NAPI igék. Katolikus: Én 2,8- 14 vagy Szof 3,14-18a Zs 32 Lk 1,39-45. Református: Észt 7; Zsid 12,18-29. Evangélikus: Jel 3,7-8.10-11(12); Mai 2,17- 3,5. MIT HÍVTAK AZ OKORI GÖRÖ­GÖKNÉL ÉS RÓMAIAKNÁL PA- LESZTRÁNAK? (■yswjajnujo) ipjoy/st -pzoyjjq y) :spr3d93W Sohase védekezz és ne mente­getőzzél, mielőtt vádoltak. (I. KÁROLY) Ne a korsót nézd, hanem ami benne van! (SÓLEM ALÉHEM KOSSUTH RÁDIÓ. HMS 4.00 Óránként: Hírek, időjárás 12.02 Déli krónika 13.05 Vendég a háznál 13.30 A re­formátus egyház félórája 14.00 Kora délutá­ni krónika 15.05 Szóljon hozzá! 16.15 Ma­gyarországról jövök 17.05 Digitális 19.30 Sportvilág 19.48 Esti mese 20.04 Arany­emberek 20.35 Karácsonyi könyvvásár, 2005. 21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.30 Mérleg 23.00 Kenó 23.04 Nagy mesterek, világhírű előadóművészek PETÖfFi K-ttMM) "HHi KAPÓS TV 08.00 Képújság 17.00 Akarj élni! - a környe­zet és természet világa 17.30 BITT Kaposvár - Szombathely női röpl. rnérk,, ism. 18.40 Számadó - gazdasági magazin, ism. 18,59 Ütravaló 19.00 Kapospont - a Kapós Televí­zió hírműsora 19.15 Játék 19.20 Kapós Sport 19.30 Géniusz - kulturális magazin 19.59 Út- ravaló 20.00 Kapospont, ism. 20.15 Játék 20.20 Kapós Sport, ism. 20.30 Hírháló 21.00 Viharlovasok - hongkongi kalandfilm 23.00 Kapós Krónika, éjszakai magazin: Útravaló, Kapospont, Játék, Kapós Sport RÉGIÓ 5.55-9.00 Hajnaltól reggelig a Dél-Dunántúlon - 14.00-18.00 Délután... - 17.30 Dél-Dunán­túli Krónika 18.00 Esti Krónika, Háttér 19.00 Új Estidőben! Szórakoztató műsor telefonos já­tékokkal 22.30 Kossuth Rádió - Éjjel. Nemze­tiségi műsorok: horvát: 9.00-10.30, 20.00- 20.30, német: 10.30-12.00, 19.30-20.00, szerb: 13.00-14.00,20.30-21.30 CSURGÓ TV 4.00 Óránként: Hírek, időjárás 9.00 Petőfi- délelőtt 12.00 Jó ebédhez szól a nóta 14.00 Zeneszerda 16.01 Művészportrék 17.00 Csúcsforgalom 18.01 Új generáció 18.30 Lelátó, sp. magazin 21.04 Gyöngyha­lász 22.00 Szalmaszál 23.00 Sp. híradó 23.15 Nagy visszatérők - Presszer Gábor 0.10 Éjszaka RÁLÁTOM RÁDIÓ 18.00 SMS-kívánságműsor BOGLÁR TV 19.00 Híradó 19.30 Mi somogyiak - megye magazin 20.00 Híradó 20.20 Kulturális Ma­gazin 20.50 Niklai költőtalálkozó 4. 21.15 Ismétlések 23.30 Képújság MARCALI TV 16.00-19.001g óránként Híradó 19.05 Sport­híradó, ism. 20.00 ...mi somogyiak - Megye Tv adása 20.30 Hírháló 21.00 Viharbvasok - hongkongi kalandfilm 23.00 Kincses sziget - az élő zene magazinja 23.30 Brill 20 - vállal­kozói magazin 17.00 Akarj élni! 19,30 Csacska Angyal, 68. r. 20.30 Hírháló 21.00 Viharlovasok, hong­kongi kalandf. 23.00 Kincses sziget 23.30 Brill20 - vállalkozásról mindenkinek HELIKON RÁDIÓ 700-9.00 Reggeli műsora 9.03 Napraforgó 11.03 SMS élő kívánságműsor 13.00 Króni­ka 13.08-18.00 Délutáni Randevú 18.30 A nap vendége 19.00 Krónika 19.08 Interak­tív kívánságműsor SIÓ TV _ _ _ 16.30 Hírek, információk, dokumentum- és is­meretterjesztő filmek, sorozatok 21.00 Film HOROSZKÓP NYILAS (XI. 23—XII. 21.), 06-90-332-356. Ma még sok a tennivalója. Úgy érzi, lassan energiatartalékai végére ér. Tartson ki, már csak ez a hét ilyen zűrös a munkában. bak (XII. 22-1.20.), 06-90-332-357. A leg­fontosabb, hogy anyagi bizton­ságot teremtsen önmagának és szeretteinek. Legyen derűs, él­vezze az életet. VÍZÖNTŐ (1.21-11.20.), 06-90-332-358. Si­keres anyagi tranzakciókat bo­nyolít le. Igyekszik mindenkivel barátságos lenni, s örömmel ta­pasztalja, hogy ez most sokkal könnyebben megy, mint máskor. HALAK (II. 21-111.20.), 06-90-332-359. A csillagok állása rögtönzésre készteti, gyors döntéseket kell hoznia pénzügyekben. Előre ki­számíthatatlan fejlemények mi­att ki kell nyitnia pénztárcáját. KOS (III. 21-IV. 20.), 06-90-332-348. Anyagi ügyekben a bátor kez­deményezések a nyerők. így építheti anyagi biztonságát. A mai nap érzelmekben gazdag. bika (IV. 21-V. 20.), 06-90-332-349. A mai nap kissé kaotikus, félreértések lehetségesek. Tartózkodjon a hirtelen cselekedetektől, a meg­gondolatlan szavaktól, mert azok bajt okozhatnak. IKREK (V. 21-VI. 21.), 06-90-332-350. Az utóbbi időben sokat aggódott, mert kiadásai megnövekedtek. Most oldódik a feszültség, ami a nagyobb bevételnek köszönhető. RÁK (VI. 22-VII. 22.), 06-90-332-351. A kör­nyezetében többen úgy érzik, hogy Ön nem fér a bőrébe. A sze­relmi kalandok hajszolása he­lyett inkább a ház körüli mun­kákban vezesse le fölös energiáit! www.astronethu OROSZLÁN (VII. 23—Vili. 23.), 06-90-332- 352. Ön a legkeményebb vita­partner és a legádázabb ellen­fél, aki nem ismer lehetetlent. Csak semmi sietség, kapkodás! így nem tévedhet nagyot, szűz (Vili. 24—IX. 23.), 06-90-332-353. Ér­zékisége fokozódik. Ez az oka annak, hogy mohón veti bele magát egy titkos kalandba. MÉRLEG (IX. 24-X. 23.), 06-90-332-354. Idegen pénzhez juthat, ami ta­lán lelkileg nehézzé, de a hét­köznapokban mégiscsak könnyebbé teszi az életét. Ne költsön haszontalan dolgokra! SKORPIÓ (X 24-XI. 22.), 06-90-332-355. Újra kézbe kell vennie néhány, már elintézettnek hitt felada­tot, hogy megelégedéssel tudja őket lezárni. Emiatt feszültebb a munkatársakkal. POSTÁNKBÓL Épül a magyar falu „Sri Lanka újjáépítésére” a Magyar-Srí Lanka-i Baráti Társa­ság által nyitott számlára eddig 60 millió 296 ezer forint érkezett (ez az összeg több mint 400 ezer forint kamatot is tartalmaz). So- mogyból számos felajánlás étke­zett, de mivel sok adományozó nem üt címet, ezért nehezen tud­juk jelezni, hogy a megyéből mek­kora összeget ajánlottak fel. Felte­hetően Somogy megye több mint 2 millió forinttal járult hozzá Srí Lankán a magyar falu építéséhez. 2005. július 18-án a falu építé­se megkezdődött. Már hetven da­rab 80 négyzetméteres - kétszo­bás, nappalis, fürdőszobás, kony- hás - ház elkészült, a 250 négy­zetméteres művelődési ház pe­dig félkész állapotban van. Az anyagi helyzettől függően továb­bi 25-30 ház építését tervezzük. A falu ünnepélyes átadása, amelyre mindenkit őszinte hálá­val és nagy tisztelettel meghí­vunk, 2006. február 10-én lesz. DR. PADMA GANNORUWA SRÍ LANKA TISZTELETBELI KONZULJA Segítségünk célba ért? Egy éve Sri Lankán pusztított a gyilkos szökőár, a cunami. A megyei közgyűlés elnökének kezdeményezésére Somogy összefogott, hogy egy meghatá­rozott falu újrakezdéséhez, csa­ládok házainak újjáépítéséhez adományainkkal segítséget nyújtsunk. Sajnos, nincs információ ar­ról, hogy vajon mennyi ado­mány érkezett a megadott bankszámlára és a segítségünk elérte-e a célját. Hogyan hasz­nálták fel a falu újjáépítésében és a túlélők megsegítésére? FRIESZ KÁROLYNÉ ZAMÁRDI Kiskunfélegyházára szállítják, onnan kerülnek vissza a Du­nántúlra. Tehát megutaztatják a disznókat, ezért kerül az üzle­tekbe ilyen-olyan árakon. Úgy gondolom, a 290 forintos felvásárlási ár indokolja, illetve megmagyarázza a sertéstele­pek megszűnését. Kérem az il­letékeseket, hogy figyeljenek jobban erre és mielőbb oldják meg ezt a „disznóságot”! GYÖRGY LÁSZLÓ MEZŐCSOKONYA ....... ; . . ... RÁ DIO-ES TELEVÍZIÓMUSOROK, DECEMBER 21., SZERDA Disznótúra A Somogyi Hírlap december 10- én Húsba vágó érdekek sérül­tek címmel megjelent cikkére érkezett a következő reagálás. A cikkben szerepel, hogy kül­földről - Spanyolországból, Hol­landiából - és az Alföldről hoz­zák Kaposvárra a sertéseket. A sertéstartásban egy „icipicit” én is érdekelt vagyok: 14-én is szállítottam egy kaposvári kiti­nek disznókat kilónként 290 fo­rintos áron. Aztán kiderült: a marhalevél alapján az állatokat televízió-mosor'WiTiB ÍT3 £■4 e.00 Ármány és szenvedély © ' 6.00 Propaganda ® 5.35 Hálnál! gondoltok 5.50 NAP-KELTE 6.05Tv-Shop 5.55 REGGEL 7.00 Halló halló’ © (Q (amerikai sorozat -401.) 6.25 Tények reggel 5.40 Agrárhíradó 9.00 Válaszd a tudást! 8.05 Kojak 8.30 Hungarorama (angol vígjátéksorozat) j 6.30 Reggeli 6.55 Mokka 5.50 NAP-KELTE 10.00 Tudásakadémia (ismétlés) © 8.35 A Kárpát-medence szereplő(k): Gorden Kaye M 9.00 Receptklub (ismétlés) Utána: Stahl konyhája 9.00 Max, a zsaru Mérnöki informatika sorozat 9.10 Vadmacska vadvilága (René Frangois Artois) j 9.15 Top Shop 9.10 Szóda Telefonos játék (portugál krimisor. - 84/27.) 3. A térinformatika alapjai (ismétlés)® 8.50Derrick© 7.30 Egy úr az űrből © 10.15 Delelő 10.10 Teleshop 10.00 Híradó 11.05 A kis folyó története 10.10 Halálbiztos diagnózis 9.50 Bűvölet (ismétlés)© (amerikai vígjáték­P **' 11.35 Receptklub 11.30 Salome© 10.05 Napi mozaik 11.50 Gerendás- (ismétlés)© 10.45 Világunk (ismétlés) sorozat) 11.45 06-81-60-30-60 (mexikói sorozat-128.) 12.00 Híradó délben Sztevanovity: TENA 11.10 Magnum (ismétlés) © 11.45 Híradó. Vers 10.00 Bolhapiac .......J....................................................................................................|.................................................................................................. ................................................................................................................................................... . 13.30 Nehézfiúk 12.30 Frédi és Béni... 13.00 Nemzetiségi magazinok 12.00 Angolka 12.15 Vészhelyzet (ism.)© 12.05 Gazdakör (ismétlés) 18.00 Pensacola (amerikai vígjáték, 1995) 12.55 Játékidő 14.00 Bűvölet © 12.30 Nyelvoktatás az EU-ban 13.15 Kojak © 12.30 Isten kezében (ism.) - A név kötelez © 15.15 Disney-rajzfilm 13.55 A nagy vakáció (olasz sorozat-104/102.) 12.55 Jelfák (amerikai krimisorozat-73.) 13.00 Kívánságkosár (amerikai akciófilm-sor.) H 15.40 Gyagyás család (francia vígjáték, 1967) 85' 14.55 Kormányváró 13.10 Héthatár 14.20 Halálbiztos diagnózis 14.00 Szükséghelyzet (ism.) Fsz.: James Brolin, Michael p (argentin sorozat-49.) 15.35 A szerelem ösvényei 15.20 Úton Európa-magazin 13.55 Domovlna (amerikai krimisor. -169.) © 14.10 KIKÖTŐ (ismétlés) Trucco. Sandra Hess n) 16.40 Balázs © 16.05 Anita, a bűbájos... 15.45 Református műsor 14.20 Srpski ekran 15.20 Magnum © 14.35 A világörökség kincsei 19.00 Cobra 11 © '££] 17.30 Mónika© 16.35 Majom a családban 16.05 Fogadóóra 14.50 Kárpáti krónika 16.20 Baywatch © 14.50 A tudomány felfedezése (német akciófilm-sorozat) Q 18.30 Híradó Esti kiadás 17.35 Hetedik mennyország 17.30 Híradó 15.00 Aula 17.25 Vadmacska © 15.20 Tájak titkai Fsz.: Erdogan Atalay .........................................................................................................k.......,..........................................................................................................................................,............................................................................. 19 .00 Fókusz© 18.30 Tények Hírműsor 17.50 A NAGY Vita © 15.25 NAPNYUGTA 18.25 Vészhelyzet © 15.55 Eszhelyzet 20.00 Egy rém rendes család Közszolgálati magazin Skandinávlottó-sorsolás 18.25 Esti mese 18.00 Repeta (amerikai sorozat-58.) 16.30 Négyzetméter (amerikai vígjátéksorozat) 19.35 Legyen ön is milliomos! 19.00 Jóban Rosszban 18.44 Mikulásgyár 18.30 Kultúrház 19.30 Nevess csak! © 17.00 Világunk 21.00 Kémcsajok © __ 20.15 Barátok közt (magyar sorozat) 18.50 Szomszédok 19.25 Esti mese Kandikamera-show 18.00 Híradó. Sport (amerikai akciófíim­W (magyar sorozat) 19.30 Aktív Magazin © 19.30 Híradó este 19.40 Membrán 20.00 Kutyám, Jerry Lee 18.30 Váltó Gazdasági híradó sorozat) CjJ 21.00 SZUPERMOZI 20.10 Ebadta delfin Sporthírek. Időjárás 20.05 Híradó este (amerikai akcióvíg.) 97' © 18.40 Mese Fsz.: Natasha Henstridge, 83 Ne szólj, száj! © (am. családi film, 1997) 94' 20.05 A tv ügyvédje © Sporthírek. Fsz.: James Belushi, 19.00 Bűvölet © Natashia Williams. Kristen W (am. akciófilm. 2001) 105' I 22.20 Menekülő ember A megoldások show-ja Időjárás Mel Harris, Kevin Tighe (olasz sorozat-60/16.) 55' Miller. Carlos Jackott Fsz.: Michael Douglas, (am. akciófilm, 1987) © 21.05 Makk Károly 80 éves 20.35 Áldozat házamért 22.00 A helyszínelők © 20.00 Colomba © 22.00 Kontra© Sean Beán, Brittany Murphy, Fsz.: ArnoldSchwarzenegger, Alföldi Róbert különleges (magyardokumentumfilm) (amerikai krimisorozat-5.) (francia film, 2004) 101' Vérre menó vetélkedő FamkeJanssen, Olivér Platt Maria Conchita Alonso hangulatú beszélgetése 21.30 Kultúrház Fsz.: William L. Petersen Prosper Mérimée művéből 22.30 Kontráné © 23.10 XXL század-A legendák 0.15 Tények este _ 22.00 Szerda este 22.00 Szeretlek benneteket© 23.00 X-akták © 21.45 Híradó. Sport 23.00 South Park © J velőnkéinek© 0.40 Élünk, halunk, örökölünk © 22.45 Kultúrház (francia film, 1980) 99' (amerikai sci-fi sor. -184.) 22.10 KÖZBESZÉD (amerikai rajzfilmsorozat) M 23.40 Az elnök emberei (amerikai vígáték, 1990) 23.25 Telesport Fsz: Catherine Deneuve, 24.00 Latin szeretők © 22.30 KIKÖTŐ 23.35, Vad csajok © C (amerikai sorozat) Fsz.: Judge Reinhold, 23.45 Provokátor© Jean-LouisTrintignant, (amerikai erotikus sor. - 47.) 23.00 Határon túl © (magyar realitysorozat) Mg Karambol Beau Bridges, I Tényképek a valóságból Gérard Depardieu 1.00 A helyszínelők (Ism.) (olasz film, 2002) 101' 23.45 Hungarlkum © 'W ° .35 Találkozások - este © j Beverly D'Angelo, | 0.15 Egyszer fent, egyszer lent { 23.40 Záróra | 1.50 X-akták | 1.55 Hanna grófnő I (magyar rajzfilmsorozat) 0.45 Antenna TessHarper, AmyWright (német tévéfilm, 1999)© 0.30 Válaszd a tudást! (ismétlés)® (magyardokumentumfilm 23.50 Cool a verda © J l^ti30 N^ezfiuk 13 55 A nagy vakacio Egyszer fent ^22 00 Szereik."' 20.00 KutyánrJerry Lee^ 23.00 Határon túl 22.30 Kontráné ^ jSjj amerikai vígjáték francia vígjáték német tévéfilm francia film amerikai akcióvígjáték olasz film magyar show 3 iiim""117"T 11BHBBI - íabIímt IIH etoospoírt' 11 "N spokti1 1ÉÉÉÉÉUÉHNNHHI 555" - saraiSaSum” 1430 Reggeli járat. 15.00 Híradó. Sport. 1535 1430 World Net. 1530 Játszma. 17.00 Be- 5.50-től 9 óráigaz Ml és az M2 csatornán 13.30 Alpesi sí Vk, Szlovénia (élő) 14.30 8.45 Sp. labdarúgás. 11.15K0. Tv. 11.45 Ki- 1330 Mozi! Mozi! Mozi! 13.50 Retrószerelem 12.20 Szeszről szeszre. 12.55 Magyar élel­Hírviiág. 16.05 Dosszié. 17.00 Híradó. Sport. szélgetés RévészSándon^l. 18.10 Mindenütt Holnap ismét Nap-kelte: Versenytánc Vk 1530 Műkorcsolya gála vültágasabb.l2.45T-Mobite-magazin. 13.00 (amerikai románt vígj.) 1530 Virtuális vagyon- miszerek. 1335 Álteti rekordok. 1430 A ré­1735 Csintalan. 1830 Hírek. 1835 Esti gy- otthon a zenében. 1830 A világvallások nyo- ■Kereszttűzben Dávid Ibolya, az MDFelnöke 17.00 Csupa sport 17.30 Labdarúgás, Baj- Alpesisí-magazin. 1330 Hódeszkamagazin. szerzők (amerikai vígjáték) 17.15 Csaó, Lizzie! tisas, a levegő ura. 1435 TELEFORTUNA. őrs. 19.00 Híradó. Sport. 1930 Esti gyors. mában. 19.00 24 óra. 20.00 Phil Collins-kon- ■ A Kereszttűz Extrában Rogán Antal ■ nokok Ligája 19.30 Snooker 20.30 Csupa 14.30 Amerikai futball. 17.00 Grand prix. (am. családi vígjáték) 18.50 Mennyi? 30! A lég- 1600 Kapa, kasza, karácsony. 1635 Legény 2035 Lapzárta. 21.00 Híradó 21. Sport 2135 cert. 21.00 Rejtvényláda-sorsolás. 21.03 A Vendég: Dávid Admon Izrael nagykövete* sport 20.45 Olimpiai magazin 21.30 Vitor- 17.45 Kézilabda. Magyaro.-Lengyelország. jobb pillanatok 4.1930 A medál (amerikai víg- - lakás. 1735 A rejtőzködő Ázsia. 1835 Ik­TalkingMovies. 22.00 Híradó. Sport. 2230 Guldenburgoköröksége.22.00Híradó.22.10 Környezetvédelmi médeg - Persányi Miktós lázás 21.45 Golf 22.15 Díjugrató top 10, 20.00 Kézilabdagála-választás. 20.15 Arany játék) 21.00 Rossz nevelés (spanyol dráma) rek. 19.45 Hógömb. 20.45 A Broadway. Bih t.ir,i.|.) 23.05 P-i.ir-.g-i.' 23351. ne . . ii- TiH 23,00 w .-i., 24.00 Hím ................ iB Műsorvezető: Beden János ■■ m 73 15 r <t. , «■.* 20.30Lte!,|.,i.iiiil',,. I 22.45 Dolgozó lány (amerikai vígáték) 21.55l-?i-ró 2230Af.

Next

/
Oldalképek
Tartalom