Somogyi Hírlap, 2005. december (16. évfolyam, 281-306. szám)

2005-12-01 / 281. szám

www.somogyihirlap.hu Somogyi qíylap XVI. ÉVFOLYAM, 281. SZÁM. ÁRA: 90 FT, ELŐFIZETVE: 65 FT______________________________________KÖZÉLETI NAPILAP _________________' __________________________________2005. DECEMBER 1„ CSÜTÖRTÖK HÍ REK Egekbe szökik a balatoni vízdíj AZ INFLÁCIÓ mértékét lényegesen meghaladó vízdíjemelés fenyegeti a Balaton-parti fogyasztókat. A jövő évi költségvetés tervezetében mindössze 4,3 milliárd forint lakossági ártámo­gatás szerepel, ami 1,2 milliárd fo­rinttal kevesebb az ideinél. Amennyi­ben a vízmű csak az inflációval nö­velt költségeket számolja fel, 11-15 százalékos díjemelés is könnyen el­képzelhető. Elégedetlenek az önkormányzatok több AZ Állami támogatás a jövő évi költségvetésben, a települések mégis azzal számolnak: kevesebb pénzt jut a helyi közszolgáltatások finanszírozá­sára. Pártállástól függetlenül kemé­nyen bírálják a 2006-os állami költ­ségvetést. A polgármesterek szerint a kis települések intézményeit sújtja leg-jobban az elvonás. Közös helyha­tósági tiltakozást terveznek. ►6. OLDAL | SÉTATÉR...........................2 : SOMOGYI GAZDASAG 3 ffek j MEGYEI KÖRKÉP 4 : KAPOSVÁR____________§ ^ | HAZAI TÜKÖR_________g IDŐ JÁRÁS : viiág-Qkör________z Ma még : SEöbi-----------------lű ak ár hógolyót j gazdasági tükör—u is gyúrhatunk : nyugdíjasok----------12 16 . OLDAL -------------14 ; HIRDETÉS___________15 Ve gye észre, hogy időnként az adott szó nem száll el! Hónapokkal ezelőtt egyik ol­vasónk, látva a kaposvári Somssich Pál ut­cában egy lakóház bontását, azt kérdezte: ki szavatolja az ott lévő védett tiszafák ép­ségét? Odafigyelünk rájuk! - szólt a bizony­talan válasz A napokban kapta kézhez az építő az engedély, amelyben a műszaki osztály kitért a növények védelmére. A ti­szafákat kalodába kell zárni, és az északi oldalon csak kézi földmunka végezhető. Bebizonyosodott, érdemes nemes ügy érde­kében szót emelni, kérdezni Ha ilyen válaszra számíthatok, lenne még kérdésem. F. szarka Ágnes Rosszul akart jót tenni a lengyeltóti polgármester ítélet Felfüggesztett börtön 800 ezer forint támogatásért Egyedül a tárgyalóterem közepén. Papszt Lajos az ítélethirdetés után a megyei bíróságon fotó: láng Róbert Bűnösnek mondta ki, és egy év, két évre felfüggesztett bör­tönbüntetésre ítélte Papszt La­jost a Somogy Megyei Bíróság. A bíróság vezető beosztású hi­vatalos személy által elköve­tett vesztegetés bűntettben ta­lálta bűnösnek a lengyeltóti polgármestert. Az ítélet nem jogerős, de ha az ítélőtábla helybenhagyja az elsőfokú íté­letet, Papszt Lajosnak le kell mondania tisztségéről. A len­gyeltóti polgármester azt mondja: tiszta a lelkiismerete, nem bűnös és végtelenül szo­morú az ítélet miatt. A polgármester ellen azért indult eljárás, mert egy helyi lakos, Nagy Vendel feljelen­tette őt. Azért kellett bíróság elé állnia, mert a vád szerint pénzt kért azoktól a külföldi állampolgároktól, akik Len­gyeltótiban szándékoztak in­gatlant vásárolni. Bebizonyo­sodott: a pénzt nem a polgár- mester használta fel, hanem a helyi képviselő-testület ál­tal létrehozott számlára kel­lett befizetni a külföldieknek. Az így összegyűlt 800 ezer fo­rintos összeggel ugyanis a vá­rosi sportegyesületet és más civil szervezeteket, helyi kez­deményezéseket támogattak Lengyeltótiban. Az ítélet nem jogerős. Az ügy a Pécsi ítélőtáblán folytató­dik. Az ügyész súlyosbításért, a vádlott és védője felmenté­sért vagy az ítélet enyhítésé­ért fellebbeztek. ►14. oldal Hárommilliárd forintot szánnak Somogynak Gáldonyi Magdolna A kormány kedden Kolber Ist­ván területfejlesztésért felelős miniszter előterjesztésére döntött a 2006-os céltámogatá­sokról. A törvénytervezet sze­rint jövőre 65 milliárd forint értékű fejlesztés kezdődhet el a megyékben. Kolber István a Somogyi Hírlapnak elmondta: több megyeszékhelyen javul­hat a kórházi ellátás és több kulturális és oktatási beruhá­zás valósulhat meg. A törvény lehetővé teszi, hogy az önkor­mányzatok a támogatást ösz- szekapcsolják az európai uni­ós pályázatokkal. Somogyból három pályázat céltámogatását is javasolja a kormány. Kaposvár az ivóvíz minőségének javítására több mint 590 millió forintot kap­hat. Mernyén, Somogyaszaló- ban, Magyaratádon, Patalom­ban, Orciban és Zimány- ban építhetik ki a csatorna- hálózatot 1,4 milliárd forin­tos céltámogatással. Nagyatád az Ady Endre gimnázium és a József Attila kollégium felújí­tására egymilliárd forintra számíthat. A megyében így a hárommilliárd forintos álla­mi támogatással négymilliárd forint értékű fejlesztés való­sulhat meg. A kormány javas­latáról várhatóan februárban dönt a parlament. Olajat, földgázt kutatnak Dél-Somogyban Csikós Magdolna Kőolaj és földgáz után kutat­nak Dél-Somogyban. A Geodé­zia Részvénytársaság munka­társai a Babócsa és Vízvár kö­zötti területen gyűjtenek ada­tokat, földtani méréseket végez­nek a Mól Rt. megbízásából.- Kiaknázható szénhidro- gén-lelő helyek felderítésével bíztuk meg a szakembereket, akik egyelőre földszerkezeti adatokat regisztrálnak, felszí­ni méréseket végeznek. Az így kapott információkat elemzik értékelik a geológusok, és ezekből következtetnek arra, van-e nagyobb mennyiségű kőolaj vagy földgáz ezen a te­rületen - mondta Bacsó György, a MÓL Rt. sajtóosztá­lyának munkatársa. Ezerkétszázan kapnak munkát állami forrásból Fábos E. Újabb sikeres közmunkapá­lyázatokkal decembertől jövő májusig több mint 1200 em­ber dolgozhat a somogyi tele­püléseken. Sándor László, az Országos Közmunkatanács el­nöke szerdán kaposvári sajtó- tájékoztatóján bejelentette: 92 település huszonnégy sikeres pályázatot készített. Több műit 330 millió forint kerül a me­gyébe közhasznú munkára. Ezzel a pályázattal idén egy­milliárd forintnál is több támo­gatás jutott ilyen célra So­mogyba, ami 2100 embernek ad megélhetést. A 2004. évi forrás hétszeresét osztják ki, és ötször annyi ember dolgoz­hatott az idén, mint egy évvel korábban. ►A. OLDAL Minőségi díjak somogyi cégeknek. Pécsett adták át szerdán a Dél-dunántúli Minőségi Díjakat. A kaposvári KAWETRA Kft. az ipari termelő ágazat középméretű vállalkozás kategóriá­jában kapott régiós elismerést, a nagyatádi Büttner Kft. pe­dig a Somogy Megyei Minőségi Díjat. Képünkön Harsányi István, a KAWETRA Kft. ügyvezetője (balról) és Farkas Fe­renc, a Büttner Kft. gazdasági vezetője. M. oldal Támogatást nyertek a saját forráshoz Somogyi Hírlap-információ Lamperth Mónika belügymi­niszter 54 önkormányzat tá­mogatásáról döntött. 567 mil­lió forintot osztott szét a 2005- ös EU-önerő-pályázatok első körében. Erre október 31-ig 327 pályázat érkezett. Somogyból - az eddig fel­dolgozott ötvennégy pályázat­ból - kettő részesült több mint 9 millió 950 ezer forint támogatásban, amelyből az európai uniós pályázatok se­gítségével közel 144 millió fo­rint értékű beruházás valósul meg. Tab a piac felújítására és bővítésére 6 millió 568 ezer forintot, Segesd az általános iskola és óvoda felújítására 3 millió 380 ezer forint állami támogatást kap. ^ IíímIdíárát MŰSZAKI ÁRUHÁZ Hétfőtől szombatig Xíl j (MtéMgl ® _% : MUOMMDÍJTALA KfRf WwT : hAihowAlUtási | pp”ü» ELEKTRO HUNGARY I ...egy tiszta üzlet. Fábos Erika VEGYE ÉSZRE! , i.. i , Keresse a képeket ‘ f £ Játsszon velünk! adventi naptárunkhoz! 1 - j

Next

/
Oldalképek
Tartalom