Somogyi Hírlap, 2005. november (16. évfolyam, 256-280. szám)

2005-11-13 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 45. szám

2005. november 13., vasárnap Riport, interjú 7 Puskás-hisztéria Botrányos közjáték a Reál Madrid-meccs előtt, nagy dérrel-dúr- ral beharangozott, majd elmaradt árverés. A két esemény „közös nevezője” a nemzet Öcsi bácsija, azaz Puskás Ferenc. A VR megpró­bálta kideríteni, hogy mi vagy ki lehetett a viharos hónapok hátterében. "1 a uskás család. Akár egy P szappanoperát is lehetne ■í írni arról, ami a híres fa­it, mília körül hónapok óta zajlik. A sztori megértéséhez tudni kell, hogy a családból csak a már cselekvőképtelen egykori futballsztár és felesége, közis­mert nevén Bözsi néni él Ma­gyarországon. És nagyon is szá­mít mindenkinek a családfő még meglévő hírneve... Puskás Ferenc a budapesti Kút­völgyi úti Kórházban egy, a szá­mára otthonszerűen berendezett apartmanban él. Hétköznapi problémáiról Bözsi néni tudott volna beszélni, de ő a rövid tele­fonos párbeszédet azzal zárta le, hogy „nem válaszolok semmire, majd talán akkor, ha minden ügy rendeződik”. így aztán dr. Éliás András ügyvédhez fordultunk, aki egy, a Puskástól származó írásos meg­bízás alapján 1993-tól látja el az exfocista és családja jogi képvi­seletét. Bár Éliás bevallotta, elő­fordult, hogy néha más is intézte a família ügyeit, azért ő minden­ben naprakész.- Puskás Ferenc anyagi hely­zete rendezett Magyarországon! - szögezte le Éliás doktor. - Pus­kás Ferencnek és Bözsikének van egy első kerületi lakásuk, nincs viszont lakás-törlesztőrés- zlete, nincs rezsije, kap nyugdí­jat, kapja az olimpiai bajnokok­nak járó életjáradékot és a Nem­zet Sportolóját megillető juttatást is. Tudomásom szerint sem itt­hon, sem Spanyolországban nem' működik semmilyen, a nevéhez kötődő vállalkozása. Egészség­ügyi ellátása pedig biztosított, a kórház hotelszintű ellátásban ré­szesíti. Az a pletyka járta, hogy sok­szor Bözsi néninek kell gyógy­szert bevinni, neki kell az ápolót, a masszőrt fizetnie, illetve a má­sik oldal, a kórház sérelmezte, hogy Puskás kezelése erősen veszteséges, úgy tízmillió forint körüli kifizetetlen számlája van (volt) eddig. Érdeklődésünkre a kórházban elárulták, a család so­ha nem adott egyetlen fillért sem az intézmény számára, a gyógy­szerekért, a kezelésért, hol az aktuális sportfőhatóság, hol az OEP, hol az MLSZ, hol alapítvá­nyok és kft.-k fizették a költsége­ket. Azt az informátor elismerte, hogy másfél éve nem kaptak semmit, viszont ígértek számuk­ra 5-6 millió forintot a közel­múltban. Éliás megjegyezte, még a nyár folyamán volt egy megbe­szélés az egészségügyi minisz­ter, a sporthivatal elnöke, az MLSZ főtitkára, a kórház vezető­je és közötte, amelynek során rögzítették, hogy a múltra vonat­kozóan nem tartanak nyilván tartozást, viszont ő akkor mint az időközben beindult, Puskás Ferenc gyógykezelését is segítő alapítvány egyik kurátora, a 2005-ös költségekre felajánlott ötmillió forintot a kórház számá­ra a fundamentum vagyonából. Ha minden a legnagyobb rendben, még anyagi téren is, akkor mi szükség volt a beharan­gozott, majd a Szaknévsor-tulaj­donos Bodnár György bőkezűsé­ge miatt elmaradt árverés körüli felhajtásra? Pláne úgy, hogy az KORREKT MLSZ Puskás Ferenc igen jól fizetett sztárnak számí­tott fénykorában, de so­ha nem halmozta fel a pénzt, és jószívűsége miatt, ha volt, mindig adott a családnak, az őt megkereső ismerő­söknek és ismeretle­neknek egyaránt. Visszavonulása után volt Madridban kol­bászgyára, étterme, de mivel az üzlethez nem értett, hamar túladott rajtuk. Nem véletlen, hogy a világ szinte min­den pontjára elszegő­dött edzőnek. Hazatele­pülése után az MLSZ karolta fel, és azóta is segíti őt. Az MLSZ meg­tette nemzetközi igaz­gatónak, imázsmene- dzsernek és szövetségi kapitánynak is, közben állta két és fél évig tar­tó Béke szállóbeli tar­tózkodását és besegí­tett a várbeli lakás megvételébe is. Sőt, hozzájárult a kulturált kórházi apartman kiala­kításához. aukcióról először hírt adó angol bulvárlapnak, a The Daily Teleg- raphnak Bözsi néni azt nyilat­kozta, hogy nem egzisztenciális okok miatt válna meg az emlé­kektől. És mi szükség volt a Reál Madrid augusztusi vendégjátékát megelőző, a nyilvánosság előtt lezajlott „pénzügyi háborúnak”? A válaszok egy kicsit hosszú történetben rejlenek, amit min­denképpen a Real-meccsel kell kezdeni. A Reál Madridot és még több más híres európai klubot a Trendsport Kft. kereste meg áprilisban. A cég ügyvezetője, Erdős László bevallotta, szerenc­sés módon elsőként az RM rea­gált kedvezően a megkeresésre - pont azért, mert beterveztek egy ausztriai edzőtáborozást -, és a Érdemrend Középkeresztje csil­laggal kitüntetést a budapesti mérkőzés előtti este adták át Bö­zsi néninek - a szerk.) Demján Sándorr úrral lhatároztuk, hogy Öcsi bácsi tiszteletére rendezzük a meccset. De még ekkor sem MEG NINCS VEGE A megmentő szerepében tetszelgő Bodnár György lapunknak elárulta, hogy ő nem jelezte vásárlási szándékát Bözsikénck, mivel a tárgyakhoz már semmi köze sem volt. Megjegyezte, amúgy is régen beszéltek egymással. A 127 relikviát 114 393 fontért (42,2 millió Ft) vette meg, amiből 17 százalék jár a Bonhamsnek, míg a többin a felajánlók - Bözsi néni mellett még öt személy - osztoznak. Ha utóbbiak egyenlően része­sülnek, akkor 5,8 millió forint jut mindenkinek. Bodnár egyébként sajtótájékoztatóján „csirkefogónak" is nevezte Erdőst, amiért jogtalanul felhasználta önös céljaira Puskást, sőt, csalást gyanítva perrel fenyegette meg. Válaszul Erdős közölte, áll elébe, viszont a sértő kijelentésekért ő is jogi elégtételt kíván venni. És visszautsítja azt, hogy a lab­darúgáson belüli háttérjátszmákban használják fel a nevét. korábban a spanyol élvonalban is megfordult Ladinszky Attila jó­voltából került kapcsolatba Emilio Butraguenóval, az RM al- elnökével és sportigazgatójával, illetve a klub vezérkarának több tagjával.- Ekkor még fel sem merült Puskás neve. Kollégáimmal úgy terveztük, hogy a Reál leendő el­lenfele vagy a magyar válogatott {ebből lett az ún. Puskás Ferenc Válogatott - a szerk.), vagy egy ligaválogatott vagy egy hazai klubcsapat lesz - mondta határo­zottan Erdős. - Később, már ami­kor minden részletben megálla­podtunk - még az 1,3 millió eurós (328 millió Ft) fellépő díj­ból is próbáltunk alkudni, de le­szögezték, hogy ez náluk nem di­vat -, a baráti beszélgetés során kérdezték tőlem, hogy mi van Puskással. Mondtam, hogy na­gyon beteg. Mivel utána kiderült, hogy magas állami kitüntetést kap majd a nemzeti ünnepen, felmerült, hogy kössük össze a kettőt. (A Magyar Köztársasági volt szó jótékonyságról és támo­gatásról. Viszont a tisztelet szót néhányan félreértelmezték. Ha éttermem van, és én meghívok valakit vacsorázni oda azért, mert tisztelem és becsülöm, az természetes, hogy a menüjét én állom, ám az aznapi bevételt már nem adom oda neki! Ezt főleg Bözsi néni nem akarta elfogadni. Erdős hozzátette, hogy az RM-megállapodás után kereste meg a futballbarát Demján Sán­dort, a Trigránit Rt. tulajdonosát, aki egyből beleegyezett az együttműködésbe, a rendezvény anyagi hátterének megteremtésé­be. Sőt, Demján úr javaslatára arra jutottak a Reál Madriddal egytetértésben, hogy egy jelké­pes összeget adnak Puskás Fe­renc számára. Közben Erdős pu­hatolózott, miként is áll Öcsi bá­csi gyógykezelése, és miután el­lentmondó információkat kapott, ismét csak közösen úgy döntöt­tek, hogy a jelképes összegen kí­vül további pénzt juttatnak erre, de hogy milyen formában, azt akkor még nem tudták. Majd Er­dős felkereste Bözsi nénit, hogy szeretnének egy meccset rendez­ni és szeretnének segíteni. Ő örült is ennek.- Innentől kezdődtek a gon­dok. Ha egyik nap megbeszéltem valamit Bözsi nénivel, az neki másnap már nem volt jó, és vál­toztatni akart rajta. Sokszor el­mondta, hogy készpénzt szeret­ne. Folyton arra hivatkozott, hogy neki gondoskodnia kell az unokáiról, a dédunokáiról, és le­het, hogy ez a utolsó lehetősége erre. Később kiderült, hogy azért változott mindig a véleménye, mert napi telefonkapcsolatban volt Anikó lányával - erre mond­ta mindig, hogy „tanácskozott valakivel” -, és tulajdonképpen ő találja ki, a pénzcsinálást. Sőt, megtudtam, hogy a Reál Madrid havonta utal kétezer eurót (504 ezer Ft) a családnak. Erdős elmondta, ezután szin­te naponta kapcsolatban volt Ladinszky Butraguenovel, aki érdeklődött, hogy mi zajlik itt, mert úgy tudja, hogy mégsem akarnak adni Puskásnak sem­mit. Erdős szerint az alelnök csak tolmácsolta azokat, amiket Anikó mondott neki, ugyanis a ■Puskás lány naponta bombázta telefonon azzal az ürüggyel, hogy a magyar szervezők meg­gondolták magukat. És kint Pus- kás-sarjként adnak a szavára, lé­vén az országban a régi futball- hősöknek, illetve famíliájuknak nagy tekintélyük van.- Volt egy szerződéstervezet a készpénzről és kórházi segít­ségről, de ezt Bözsi néni nem akarta aláírni. Sőt, ezzel egy időben terjesztette itthon, hogy a Reál a férje miatt jön, és hogy mi ellopjuk a Puskás nevet. No, ekkor mondtam, hogy elég, a család egy forintot nem kap, és inkább létrehozunk egy alapít­ványt, ami felett az MLSZ, a Liga őrködik, és a pénz kizárólag a kórházi kezelésre fordítható majd. Bözsi néni megijedt, majd ügyvédjén keresztül bocsánatot kért, és közölte, aláírja a szerző­dést. A szignó után pedig kifi­zettem neki készpénzben két és fél millió forintot. Hát itt hibáz­tam! Nem kellett volna bele­menni ebbe! Erdős László szerint ugyanis ezt a kifizetést eltitkolták az újabb botrányt kirobbantó Kis­teleki István ligaelnök elől. Kis­teleki csak azt tudta, hogy az ár­verésből részesül majd néhány millióval Puskás, és „hasára csapva” 70 milliót követelt a szervezőktől. Mikor a színfalak mögött minden rendeződött és megvolt az alapítványba szánt húszmil­lió, egy héttel a mérkőzés előtt a család újra bombázni kezdte az RM-et, hogy az alapítvány helyett minél több pénzt ők kap­janak.- Végül a mérkőzés előtti este mindannyian, Puskásné, az ügy­véd, Bozóky MLSZ-elnök, Dem­ján, a Reál Madrid vezetői és én, leültünk egy megbeszélésre - folytatta Erdős. - Demján úr ragaszkodott hozzá, hogy a teljes összeg egy újonnan létrehozandó alapítványba ke­rüljön, amivel a végén mindenki egyetértett. Úgy tűnt, elült a vihar, ami­kor váratlanul a The Daily Teleg- raph elővette a „Puskás sanyarú helyzete és kihasználása” témát. Erre érthetően a világ összes lapja és „véletlenül” a londoni Bonhams aukciósház is lecsa­pott. Erdős szerint egy mester­ségesen gerjesztett viharról van szó, és ezt sejti Éliás András is.- Öcsinek szerte a világban sok barátja van, így Angliában is. Valószínűleg őt (bizonyos Szendrey Viktor közvetített a csa­lád és az aukciósház között - a szerk.) úgy tájékoztatta a család valamelyik tagja, hogy pénzszű­kében van Öcsi, és benne merült fel, hogy egy árveréssel segíteni tudna - mondta az ügyvéd. - Bö­zsike tudta, nem értek egyet az­zal, hogy néhány tárgyat elárve­rezzenek, mert én azokat sze­A népes Puskás családból csupán az Alzheimer-kór miatt cselekvőképtelen 78 éves egykori világválogatott játékos és felesége, a 73 éves Hunyadvári Erzsébet - közismert nevén Bözsi néni - él Magyarországon. A család többi kilenc tagja Spanyolországban lakik. A família felnőtt tagjainak társadalmi elhelyezkedésé­ről sikerült megtudni, hogy a spanyol alsó-középosz­tályhoz tartoznak, míg va­gyoni helyzetükről kiderült, hogy olykor-olykor rászo­rulnak a segítségre. retném egyben tartani. így nem is szólt nekem erről. Éliás úgy öt éve már gondolt egy állandó Puskás Ferenc Élet­mű-kiállítás létrehozására, amit akkori áron 150 millió forintból szerinte ki lehetett volna hozni. Ebből az összegből megvásárol­ták volna a helyiséget és a Pus­kás családtól a sportrelikviákat. Akkor csak minimális érdeklő­dést mutattak a tárlat iránt a fel­keresett szervek, hivatalok. Úgy tűnt, az értékek végleg szétszóródnak, ám mielőtt no­vember 2-án megtörtént volna az aukció, a Szaknévsor-tulajdonos Bodnár György átutalta a Bo­nhams számára a 127 relikvia el­lenértékét - amiből Bözsi néni is kap (ott).- Egy ilyen árverést hetek alatt nem lehet megszervezni. Bözsi­ke már az év elején megegyezhe­tett erről az aukcióról, és valószí­nűleg ő juttatta ki a tárgyakat [mint kiderült, március 12-én ad­ták le a tárgyakat a Bonhamsnél - a szerk.) - egészítette ki a „tud­nivalókat” dr. Éliás. - Úgy tudom, az itthoni lakásban is van több emlék, míg egy használaton kí­vüli madridi repülőtér hangárjá­ban őrzik azt a tizenhét faládát, amiben a család régi, madridi 230 négyzetméteres lakásából ki­került személyes, lakberendezési és sporttárgyak vannak. De hogy melyikben mi van, azt egyedül Bözsike tudja. Éliás szerint nagyon is egy­szerű magyarázata van a talán most már véget érő hajcihőnek. Úgy véli, az árverésre valahogy fel kellett hívnia a figyelmet az angliai barátnak azért, hogy a tárgyak minél magasabb áron keljenek el - Erdős László szerint is emiatt születhetett megren­delésre a DT-cikk. Ráadásul né­hány hete jelent meg a Puskás életéről szóló könyv, és Éliás sze­rint az egykori sztár körüli mé­diakampánynak közvetve arra is befolyása van. Az ügyvéd elárul­ta, éppen az ő kezdeményezésé­re köttetett egyezség a könyv ki­adójával arról, hogy fizet a csa­ládnak egy korrekt honoráriu­mot, plusz az eladott példányok után is kapnak pénzt. Arra a kérdésre, hogy mit tud a pletykáról, miszerint az itthon­ról befolyó, illetve a külföldről küldött, kizárólag Puskás Ferenc­nek szánt pénzek Bözsi nénin keresztül mindig Spanyolország­ban, Puskás Anikónál landolnak, onnan pedig a család többi tagjá­hoz kerülnek, Éliás azt mondta, „nem erősítem, nem cáfolom”.- Egyvalamit a Bözsikéről tud­ni kell - tette hozzá. - Ő a gyere­kéhez, az unokáihoz, dédunoká­ihoz és Spanyolországhoz is sok­kal erősebben kötődik, mint Ma­gyarországhoz. Több mint har­minc éven át ott élt Öcsivel együtt, és az idő alatt szinte át­kozta férjét a politika, ez teljesen érthető. Öcsin, rajta és Anikón kívül a családból senki sem be­szél magyarul. A gyerekek ott szocializálódtak, oda tartoznak... Raffai Ferenc avagy ki, kit használt ki A CSALÁD

Next

/
Oldalképek
Tartalom