Somogyi Hírlap, 2005. november (16. évfolyam, 256-280. szám)

2005-11-02 / 256. szám

--------------------------------------------------------------------------------- ww w.somogyihirlap.hu ------------------------ -------------------------------­So mogyi Hírlap XVI. ÉVFOLYAM, 256. SZÁM. ÁRA: 85 FT, ELŐFIZETVE: 61 FT KÖZÉLETI NAPILAP 2005. NOVEMBER 2., SZERDA HKuIEQHI Templomot szenteltek Bizén Szentmisén szentelte meg Balás Béla megyéspüspök a felújított bizei temp­lomot. A ma már helyi védettség alatt álló épületet 1858-ban klasszicizáló stílusban építették a helyiek adomá­nyából. Utoljára 30 éve volt felújítva - tudtuk meg Kiss Iván címzetes pré­post, marcali esperesplébánostól. Szépül a központ, de sok a panasz Kevesebb lesz a parkolóhely, nehezeb­bé válik az áruszállítás a faluközpont átépítése nyomán - panaszolják a kő­röshegyi kereskedők. Kiss Ferencné polgármester szerint éppen hogy kul­turáltabbá válik végre a település magja. Elmondta: fákat, cserjéket ül­tetnek s parkolókat építhetnek. A 18 millió forintos beruházáshoz ötven­százalékos pályázati támogatást nyer­tek a Balaton Fejlesztési Tanácstól. Levélben kérnek rendőröket Levelet ír, a hónap közepéig Lam- perth Mónika belügyminiszternek Schmidt Jenő tabi polgármester. Nem tartja ugyanis elfogadhatónak a helyi rendőrőrs helyzetét. A polgármester szerint kevés a rendőr és hiányos a rendőrőrs felszereltsége. VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, hogy nagyon hálásak tu­dunk lenni a kedves szóért Nyugdíjas iharosberényi asszony mondta, hogy azt hitte, már nem érhetik meglepeté­sek az egészségüggyel kapcsolatban. Sokszor feküdt kórházban, kapott jó szót és rosszat is, fordultak felé türe­lemmel és idegesen, hol emberszámba vették, hol meg átnéztek rajta, de még soha nem köszönték meg neki, hogy tehettek érte valamit. Legutóbb viszont ez történt a kanizsai kórház laborjá­ban. Hosszasan kellett várakoznia, amikor végre sorra került, a nővér rá- mosolygott, megköszönte a türelmét, majd a vérvétel után is azt mondta: köszönöm. Az asszony azóta két dolog miatt bá­natos: ezt nem hallotta a világ összes nővére és nem volt néhány friss falusi tojás a táskájában, amit a kedves la- borosnak adhatott volna. VARGA ANDREA A parlament dönt a 13. havi bérről Kidolgozta a kormány az új szabályozást, amelynek alap­ján megkaphatják a 13. havi fizetést a közszférában dolgo­zók. Idén januárban ugyanis csak azoknak jár a 13. havi fi­zetést felváltó nulladik havi bér, akik 2005. január 1-jén munkaviszonyban álltak. Ezt a döntést az Alkotmánybíró­ság megsemmisítette s az új jogszabálytervezet parlamenti elfogadásra vár. így kb. tizen­öt-húszezer ember juthat hoz­zá ahhoz a pénzhez, amelyet nem kapott meg a 13. havi fi­zetést szabályozó jogszabály­módosítás miatt. ►6. OLDAL Lélekharang a lakók pénzén Varga A. Felavatták a zákányfalui rava­talozót és a lélekharangot. Rada János polgármester el­mondta: régóta szerettek vol­na egy fedett előteret építeni a ravatalozó elé, ahova a szer­tartás alatt rossz időben behú­zódhatnak a hozzátartozók. A megyei területfejlesztési ta­nács támogatta az elképzelé­süket, így megvalósíthatták a hárommillió forintos fejlesz­tést. Még egy harangtorony is került az előtetőre. Az 55 kilós lélekharangot - amely Gom­bos Miklós harangöntőmester keze munkáját dicséri - a la­kosság vásárolta. Egérút az adósságcsapdából tartozás Feszültségekhez vezet, ha kifizeti az önkormányzat a számlát Nagy L. - Csikós M. Átvállalhatja lakosai közüzemi tartozását az önkormányzat, s amit kifizetett, visszakapja az államtól. Somogyi családok százai tartoznak a szolgáltatók­nak; sokuk százezres díjtarto­zást halmozott fel mára, nekik reménysugár ez a lehetőség. A polgármesterek szerint azon­ban az adósság csökkenésével együtt nő majd a feszültség, hiszen a becsülettel fizetőket ezzel méltánytalanság éri. So­kan csak annyit mondanak az állam adósságkezelő program­jára: elképesztő. A barcsi Tóth Antalné azt mondja: holnaptól nem fizet vízdíjat, se villany-, se gáz­számlát. Olvasta az újságban, hogy a közműtartozását kifi­zeti az állam. Csak az kell, hogy az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot és leg­alább hathavi kifizetetlen számla gyűljön össze. Ezen ne múljék - mondta a hetvenéves asszony, aki eddig egész éle­tén át gondosan fizetett min­denkinek. Még kisnyugdíjas­ként is minden hó elején be­csülettel feladta a csekkeket, s csak utána kezdett számolgat­ni: mire is lesz elég a mara­dék? Ezentúl azonban - mondta - könnyed csukló- mozdulattal a szemétbe hajít minden csekket. M. oldal A villanyóra pereg, az adósság gyarapszik. Ám fél év múltán akár szemétkosárba is kerülhet a csekk, ha állami pénzből fizet a hivatal Fát is vághatnának a hátukon bejelentés A favágók dolgoztak, a faluban vitatkoznak Fát loptak az önkor­mányzati erdőből Kas- télyosdombón. Egy gaz­da felhívta erre a pol­gármester figyelmét, in­tézkedés azonban hóna­pokig nem történt. Nagy László Rossz gazdája a falu vagyoná­nak a kastélyosdombói önkor­mányzat - állítja Keserű Sán­dor. - Még februárban felhív­tam a polgármester figyelmét arra, hogy önkormányzati te­rületről engedély nélkül ter­melik ki a fát. A falu első em­bere azonban semmit sem tett. Levelemre csak három hóna­pos késéssel válaszolt - mi­után a körjegyzőnél kifogást emeltem -, s augusztusban vitte az ügyet a képviselő-tes­tület elé. Felháborítónak tar­tom, hogy a tisztségviselők nem érnek rá a falu dolgaival törődni, így vigyáznak a közös vagyonra. A gazda elmondta: saját er­dejében is kárt okoztak a szomszéd megyéből érkező fa­kitermelők, s emiatt perbe fog­ta a zádori erdőbirtokosság ve­zetőjét, akit felelősnek tart a történtekért. ►A oldal A fák nem nőnek az égig. Csak az nem mindegy, ki vágja ki őket Költözik tanár és diák a kadarkúti iskolában F. Szarka Ágnes Új, korszerű körülményeket biztosító épületbe költöznek a kadarkúti Jálics Ernő Általá­nos Iskola speciális nevelést igénylő diákjai. A beruházás négymillió forintból készül el.- Negyvenöt diákot érint az átköltözés - mondta Tálasné Pandúr Rózsa iskolaigazgató. - A beruházás során négy új tanterem, tanári szoba, vizes­blokk és közösségi helyiség készül el. A speciális tagozat helyére a szakszolgálat költö­zik. Itt logopédus, gyógypeda­gógusok, gyógytestnevelők, pszichológus és pszichope- dagógus segíti a beszédhibás, olvasás-, matematika-, írás- és tanulási problémákkal küzdő gyerekeket. Munkájukhoz korszerű, a terápiához szük­séges eszközök is rendelkezé­sükre állnak. Tudást adnak ingyen negyven rászorulónak Varga Andrea Negyven diákot, a hátrányos helyzetűek közül is a legrá- szorulóbbakat karolja fel az a tanoda-program, amit Csur­gón és Zákányban valósíta­nak meg. Az ehhez kapcsoló­dó pályázat elbírálása ugyan még folyamatban van, ám a programban részt vevő peda­gógusok megszavazták, hogy addig is ellenszolgáltatás nél­kül segítenek.- A tanév elkezdődött, nem várhatunk hónapokat a felzár­kóztatással - indokolta Baráti Zoltánná, a pályázó Somogyi Munkanélküliekért Alapít­vány munkatársa. A csurgói kistérségben 250 család 671 gyermeke veszélyeztetett. Egy felmérésből kiderült: az érin­tettek szeretnék, ha lehetőség lenne a tanulók iskolai sike­rességét segítő, iskolán kívüli foglalkozásra. A hátrányos helyzetű diákok korrepetálá­sának már vannak előzmé­nyei az egyik bázishelyen. Áfc KÁLI A VARÁZSKERT Kertészeti Áruház Kaposvár, Füredi út 101. Részletek az áruházban. Nyitva tartás H-P 8-20, SZÓ 8-17, VA 8-12 PEUGEOT 200 MOST ajándék téligumi garnitúrával kedveső finanixiroxá* THM: 3/99% FI Részletek a márkakereskedésben. . A www.kampf.hu Társa Kft. Kaposvár, Toponári út 2. TeL: 82/529-260 Nagykanizsa, Récsei út 17. TeL: 93/516-360 fi j , | DOMBÓVÁRI TÜKÖR .........3 IC- : MEGYEI KÓRKÉP 4 : HAZAI TÜKÖR___________6 : VILÁGTÜKÖR____________Z ID ŐJÁRÁS : GAZDASÁGI TÜKÖR 8 Süt a nap, de : autósvilág_________fcio ke ll a télikabát : spqri________1M2 16 . OLDAL I KÉK TÜKÖR--------------------U •K RÓNIKA______________lg ii in mii

Next

/
Oldalképek
Tartalom