Somogyi Hírlap, 2005. április (16. évfolyam, 75-100. szám)

2005-04-04 / 77. szám

MEGYEI KÖRKÉP SOMOGYI HÍRLAP - 2005. ÁPRILIS 4., HÉTFŐ Világhálón a falugondnokok hálózat Még legalább negyven jól felszerelt gondnokság kellene Büssü, Gamás, Öreglak és Várda falugondnokai szá­mítógépeket kaptak a hét­végén a megyei önkor­mányzattól. A jelenleg So­mogybán tevékenykedő 82 falugondnok munkáját húsz gépből álló számító- gépes park segíti. A kom­puterek felét a megyei ön- kormányzat támogatásá­val kapták. Márkus Kata A húsz számítógépet úgy pró­báltuk elhelyezni a falugond­nokoknál a megye területén, hogy a környező települések Külföldön Is segítenek A Magyar Tanya- és Falu- gondnoki Szövetség támoga­tásával a későbbiekben kiter­jesztenék a falugondnoki szolgálatot a magyarlakta külföldi településekre is. Je­lenleg kísérleti jelleggel Er­délyben öt településen már működik a rendszer. gondnokai is hozzáférhesse­nek - tudtuk meg Duduka Lászlótól, a Falugondnokok So­mogy Megyei Egyesületének elnökétől. - Amióta a gondno­kok otthonában vannak a gé­pek, jól működik a rendszer. Gördülékenyebb az informá­cióáramlás és a megjelenő pá­lyázatokról is naprakész infor­mációink vannak. A Somogybán tevékenykedő 82 falugondnok 93 településen lát el leginkább beteg- és gye­rekszállítási feladatokat, a rá­szorulóknak gyógyszert válta­nak ki, ebédet hordanak, bevá­sárolnak és szociális ügyeiket intézik. Duduka László szerint azonban még legalább 40 falu­gondnokra volna szükség a me­gyében. Ám a szociális tárca egyre kevesebbet fordít a más­fél évtizede tevékenykedő háló­zat fejlesztésére és működteté­sére, miközben egy új falugond­nok hathetes képzése csaknem félmillió forint. Tavaly 19 gond­nok pályázott Somogyból kocsi­cserére, s csupán egy igényt tá­mogatott a tárca. Egy közepes lélekszámú tele­pülésen 3-3,5 millió forint a fa­Duduka László veszi át a számítógépet Gyenesei Istvántól lugondnok munkájának éves költsége - mondta az elnök -, s a 600 főnél kisebb lakosú fal­vak csupán 2 millió 250 ezer fo­rintos támogatásra pályázhat­nak a minisztériumhoz. így a költségek legalább a felét a tele­pülési önkormányzatoknak kell állniuk, támogatásuk nélkül nem működne a rendszer. Népszerűség: Szita megelőzte Gyeneseit Szombaton éjfélig telefonon és sms-ben szavazhattak olvasó­ink: kit tartanak Somogy megye legismertebb, illetve legnépsze­rűbb politikusának. Most első alkalommal történt változás a lista élén: Szita Károly, Kaposvár polgármestere megelőzte a há­rom hónapja biztosan vezető Gyenesei Istvánt. Pedig a me­gyei közgyűlés elnöke is közel 200-zal növelte szavazatai szá­mát, Szita Károly azonban meg­háromszorozta a legutóbbi ered­ményét. Úgy tűnik, Feigli Ferenc kibérelte a harmadik helyet, sza­vazatainak száma folyamatosan nő. Sárdi Árpádra is egyre töb­ben szavaznak, most 59-cel töb­ben gondolták úgy, hogy a me­gyei közgyűlés alelnöke szá­mukra a legszimpatikusabb po­litikus Somogybán. Varga Zsolt is biztos ötödik hónapok óta. A lista második felében sinps vál­tozás, az országos politika sze­replői kevésbé tudják megérin­teni a szavazókat. Összesen 3542 szavazat érke­zett, ebből 3407-et tudtunk fi­gyelembe venni. A többi hívás esetében vagy a hívó nem billen­tyűzött be sorszámot, vagy az történt, hogy ugyanarról a tele­fonszámról 10-nél több szavazat érkezett ugyanarra a jelöltre. Ilyen esetekben a hívásokat nem a név mellé, hanem külön helyre gyűjtötte a számítógép. Újból megjegyezzük: ez a szava­zás nem közvélemény-kutatás, mert nem felel meg annak sza­bályainak. íme a számok, záró­jelben a múlt havi eredmények. Elhunyt Hamvas János Elhunyt Hamvas János Nagy­atád Hild-díjas városfejlesztő tanácselnöke és díszpolgára. 74 éves korában érte a halál. A város önkormányzata saját ha­lottjának tekinti és temetéséről később intézkednek. Tanár volt, de élete sikerei ta­nácselnökségéhez kapcsolód­nak. Mikében született 1931- ben és élete végéig hűséges ma­radt ehhez a kis faluhoz, a so­mogyi homokhágón. A politika elég korán megragadta, 1961- ben már a nagyatádi járás tanácselnökhelyettese és 1970- től a nagyközségi rangot kapott Nagyatád első tanácselnöke. A település 1971-ben városi ran­got kapott és a tanácselnök Hamvas János. A várossá fejlő­dés bonyolult folyamatában alapvető volt a szerepe és meg­határozó a személyisége. Nagy­atád kisvárosi arca jórészt Hamvas Jánosnak köszönhető. 1983-ban ezt a városfejlesztő te­vékenységet Hild-díjjal ismer­ték el, négy évvel később Ham­vas János is megkapta ezt a vá­rosfejlesztőknek járó elisme­rést. Jelentős fejlesztések kap­csolódnak a nevéhez: a város parkjai az ő keze nyomát dicsé­rik. A szoborpark alapítása nél­küle elképzelhetetlen lett volna, s csodájára Európa minden ré­széből érkeztek vendégek Nagy­atádra. A város hétköznapjait meghatározó létesítmények kö­zül a művelődési ház, a kórház, a strand, két új általános iskola, a lakásépítés, a víz- és gázellá­tás megoldása és a szennyvíz- tisztítás megalapozása fűződik egyebek között nevéhez. Az élhető városért sokat tett, s a város nem csak az 1996-ban odaítélt díszpolgári címmel ho­norálta teljesítményét, hanem lakóinak szeretetével is. Ham­vas János lélekben is nagyatádi lett. Itt élt, a dél-somogyi kisvá­rosban s itt tapasztalta napon­ta, hogy a városlakók mennyire hálásak azokért az ötletekért és fejlesztésekért, amelyek a ne­véhez fűződnek. Borverseny Csurgón A horvát borok remekeltek a VIII. Nemzetközi Borverse­nyen. Összesen 119 bort ne­veztek be - 79 fehéret és 40 rozét, illetve vöröset - a kis­térségi, a zalai, a horvát és er­délyi gazdák. 21 arany- - eb­ből mindössze 7 magyar - , 25 ezüst- és 33 bronzérmes bor lett. A versenyt metszési bemutató előzte meg - amit Bényei Ferenc professzor tar­tott - és bál zárta, (va) Ki Mit Tud-ra készülnek A nyugdíjas Ki Mit Tud? elő­készítéséről egyeztettek a térségi nyugdíjasszervezetek képviselői Nagyatádon a Kis­térségi Nyugdíjasok Egyesü­letének találkozóján. Az idő­sek lelkesen készülnek a több éve hagyományos be­mutatóra. A zenés, táncos, prózai, egyéni, valamint cso­portos produkciókat április közepén Nagyatádon mutat­ják be az idősek, (csm) Biztonságra törekednek Mobil sebességmérőt rendelt a somogyvári önkormányzat. Móring József Attila polgár- mester elmondta: reményeik szerint á berendezésnek kö­szönhetően javul a települé­sen a közlekedésbiztonság. A több mint hétszázezer forin­tos készülék árát a költségve­tésükből gazdálkodták ki. (ve) Négymillió Nagykorpádra Az önkormányzat a szociális fólzárkóztató program kereté­ben nyert 4 millió forintos támogatást az iskola és az óvoda étkezői­nek HACCP- rendszerben történő felújítására és új esz­közök beszerzésére. Szabó Zoltán polgármester (képün­kön) elmondta: az elnyert ösz- szegből egy személyszállító kisautót is megrendeltek, (bb) SOMOGYBÁN A-TOL Z-IG BafCS Fennállásának 25. évfordu­lóját ünnepli az idén a barcsi Szi­várvány Gyógypedagógiai és Mód­szertani Központ. A hétvégén sport- vetélkedőkre hívták a régió hasonló iskoláit. Tíz iskola legjobb futói, do­bói, távolugrói versenyeztek a bar­csi sportpályán, majd a sportról a játékra került át a hangsúly a Drá­va Völgye Középiskola sportcsarno­kában. A testmozgást követően ta­nár-diák együtt főzte meg bogrács­ban az ebédet, (ni) Hetes Vikár Béla-emlékkiállítás nyílt a hétvégén a hetesi kultúrház- ban. A tárlatnyitón közreműködtek a Somssich Imre Általános Iskola diákjai, majd dunavecsei vendé­gek szereplésével folytatódott a . program, (mk) Kaposvár A gyapjas lepke főként Somogy, Veszprém és Borsod- Abaúj-Zemplén megyéket veszé­lyezteti. A kormány 540 millió forint támogatást szán a rendkívül kárté­kony rovar elleni védekezésre. Úgy tűnik, hogy a vismajor-keretek fel­szabadítása várható, (bl) Kaposvár-Nagykanizsa a kaposvári Ferencné Fogarasi Éva képeiből nyílt kiállítás Nagykanizsán a Rozgonyi úti óvodában. A Kanizsa fesztivál keretében rendezett tárla­ton 25 képet állított ki a natúrmon- tázs-készítő kézműves, (mg) Kereki Az önkormányzat elbontatja a harangláb melletti területen lévő düledező épületet, a református egyház egykori imaházát. A hivatal Kaposvár Tóth Péter művésztanár kiállítását Bene János festőművész nyitot­ta meg a Pro Arte Galériában. A szegedi művész első alkalommal állította ki grafikáit kisplasztikáit Kaposváron. A megnyitón Sugár Kinga közreműködé­sével operarészletek hangzottak el. A többnyire vízfestményekből és tusraj­zokból álló tárlatot április 30-ig tekinthetik meg az érdeklődők, (mg) mindezt saját költségén teszi, hogy a faluképet ne rontsa tovább az életveszélyes építmény, (kz) Lábod A legényegylet megtartotta ez évi első ülését, amelyen csak­nem negyvenen vettek részt, köztük 7 új tag. A jó hangulatú, zsíroske- nyér-partival és borkóstolással zá­rult megbeszélésen a legények megtárgyalták az éves teendőket, s döntöttek több hagyományőrző program megszervezéséről is. (csm) Marcali A Kalmár László matemati­kaverseny megyei fordulóját ren­dezte meg a Noszlopy iskola. A me­gye tizenkilenc iskolájából kettő- száznegyvenkilencen jelentkeztek a megmérettetésre harmadiktól nyolcadik évfolyamig, (ve) Marcali A Hétszínvirág Általános Is­kola könyvtárába uniós sarkot ren­deztek be az Európa Körök program keretében. A hatodik osztályos ta­nulók feladatot is kaptak: a sarok­ban fellelhető anyagok közül egy- egy témát fel kell dolgozniuk, (ve) \ 4 HED9H

Next

/
Oldalképek
Tartalom