Somogyi Hírlap, 2005. április (16. évfolyam, 75-100. szám)

2005-04-01 / 75. szám

Bemutatóterem lesz az iskolából büszkeség Új park és játszótér épült, készül a járda Barátságossá tette az evangéli­kus templom előtti területet az új park. Tavaly készült el, azóta a falu egyik büszkesége. Szlávecz Károtyné polgármester elmondta: amikor épült, néhá- nyan bizony szóvá tették a mun­kagépek és az építkezés okozta kellemetlenségeket Mára nem­csak megbékéltek az emberek, hanem örülnek is a parknak. Nagy beruházás volt, a Minisz­terelnöki Hivatal 30 millió forin­tos pályázati támogatásával va­lósult meg. Gépeket is vásárol­hattak a pénzből, így a télen már nem vállalkozóval kellett takarít- tatni a havat. Tennivaló erre az évre is jut: járdát építenek, mint­egy 740 méteren. Szeretnék az egykori iskola épületét hasznosí­tani. A több kistérséget is érintő Dráva projekt keretében bemu­tatótermet alakítanának itt ki. A külső felújításra kaphatnak pénzt, a belső rekonstrukcióra szintén pályáznak. Az ivóvíz mi­nőségének javításához szüksé­ges fejlesztés egyelőre illúzió. Akárcsak a művelődési ház fel­újítása, pedig beázik az épület Sürget az idő: két év múlva házi­gazdái lesznek a Szentkirályok Szövetsége találkozójának és szeretnék minél komfortosabbá, kellemesebbé tenni a falujukat A gyerekek élvezik a tavaszi napsütést a község megszépült központjában Nem is emiatt fáj a polgármester feje, sokkal inkább a munkanél­küliség miatt- Az aktív korúak több mint 20 százaléka állástalan. A többi­ek Csurgóra és Nagykanizsára ingáznak. Helyben csak az ön- kormányzat ad munkát és né­hány mezőgazdasági vállalkozás alkalmaz idénymunkásokat - panaszolja Szlávecz Károlyné. Tófei Melindát egyelőre nem gyötri a munkanélküliség gond­ja. Otthon van fél éves kislányá­val. Csurgóról költözött ide, és cseppet se bánja. Párja szüleinél laknak, így nagyszülők, sőt dédi kényezteti a kicsit. A kertet ren­dezgető dédmama büszkén kér­di tőlünk: ugye aranyos a baba? Meleg lakásukból kilépve, hű­vösnek érezzük az időt A szem­közti boltba siető férfi is azt kér­dezi: hát már sose lesz igazi ta­vasz? A játszótéren játszó Sántosi Csabát viszont cseppet sem zavarja, hogy szürke felhők takarják el a napot. Két csúszdá- zás között mutatja: milyen jó, hogy gumitéglát tettek a játékok alá, mert ha lepottyannak a ma­gasból a gyerekek, akkor sem ütik meg magukat. MÜLT ES JOVO Új házban új rendelő Boldogság a gyerekekkel Tizenegy éve költözött a faluba Sík József. Tavaly év végén saját házát is birtokba vehette. A ren­delőjét is ide telepítette az önkor­mányzati épületből. A háziorvos munkaidőn túl is te­vékeny. 1998-ban megalakította a Porrog és Környéke Egészség Egyesületet. Az ötletet az adta, hogy a községi egészségterv el­készítésével pályázati forráshoz juthattak a civü szervezetek. Öt év múlva az egyesület keretében hozták létre a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klubot, amely három falu időseit tömöríti. 1999-ben sikerrel pályáztak a teleházra, amely két éve egyedülálló szol­gáltatással bővült: rehabilitációs szakember kezdte meg munká­ját A programra csak tavaly év végéig volt pénz, ám a doktor re­méli, hogy nem hiába dolgoztak eddig és lesz folytatás. A meg­változott munkaképességű em­bereknek ugyanis nagy segítsé­get jelentett a szociális szolgálta­tás. Annak viszont örül, hogy működésre egymillió forintot nyertek nemrég.- Nem vágyom el a faluból, bár nem nagy a körzetem. Mind­össze 750 betegbiztosítási kár­tyát adtak le nálam, ami az ideá­lisnak fele. Ám nagyon megsze­rettem ezt a helyet - mondta. Három gyereket nevel Sántosi Csaba és felesége. A fiú a saját­juk, a két kislány viszont nem. Ám róluk is olyan szeretettel be­szélnek, hogy nem kétséges, szí­vükbe zárták őket Mesélik: most nyolcéves fiuknak szerettek vol­na lánytestvért. Saját gyerekük már nem lehet, ezért úgy döntöt­tek örökbe fogadnak egy kis­lányt. Egy évig jártak nevelőszü­lői tanfolyamra, tavaly ősszel pe­dig beköltözött hozzájuk a test­vérpár. Nem egy hugit kaptak, hanem kettőt, így egyik pillanat­ról a másikra nagycsaládossá let­tek. Ennek minden örömével és nehézségével. A férj elmondta: eleinte aggódott, hogy boldogul­nak a három gyerekkel, és fiuk elfogadja-e a 4 és 5 évesen kapott testvéreket Feleslegesen izgult, mert a gyerekek hamar megsze­rették egymást Idővel szeretnék a lányokat örökbe fogadni. A há­zaspár korábban nem a faluban lakott, csak néhány éve költöztek ide. Egy régi parasztházat vettek meg, újítottak fel és rendeztek be jó ízléssel. A szentkirályiak ha­mar befogadták őket Akárcsak a rokonság a nevelt gyerekeket - Ez mindenki számára termé­szetes volt Mikulásra és kará­csonykor már egy csomó ajándé­kot kaptak a lányok is. EZ A HÍR PORROGSZENTKIRÁLYON A Szentkirály Szövetség találkozójára készülnek Az észak-magyarországi Szentistvánon találkoznak idén a Szentkirály Szövetség tagjai, köztük Porrogszent- király is. A szervezet 1997 augusztusában alakult és minden évben más települé­sen tartja a közgyűlését. 2007-ben Porrogszentkirály lesz a házigazdája az ese­ménynek. Beadott pályázata­ikkal, új, település szépítő be­ruházásaikkal már erre ké­szülnek. Játszóházat, ünnepséget szervez a Hétszergörbe Két éve megszűnt az iskola a településen, ám a falu vezetői azt szeretnék, hogy a gyere­kek ne lássák ennek kárát. Rendszeresen szerveznek gyerekprogramokat. Húsvét- kor a Hétszergörbe és Kör­nyéke Hagyományőrző Egye­sület tartott játszóházat, most ugyancsak ők készítik fel a kicsiket az anyák napi ünnep­ségre. Az egyesületben a fel­nőttek mellett tizenéves fiata­lok is vannak. Pihenésre, játszásra csábít a park Népszerű a gyerekek körében a tavaly felavatott játszótér. A fából készült csúszda, homo­kozó és hinta ritkán marad gyerek nélkül a tanítási szü­netekben. Az őket kísérő fel­nőttek addig a parkban pi­henhetnek, amíg csemetéjük játszik. Tájház tájház mellett Százötven évesre becsülik an­nak a háznak a korát, amit nem­rég megvásárolt az önkormány­zat A helyi védelem alatt álló, Jeszek-házként emlegetett épü­let kincset rejt: egy füstöskony­hát Ez olyan ritkaság Somogy­bán, amit érdemes megőrizni az utókornak, mondják a szakem­berek. A ház szomszédságában 2003-ban felavattak már egy táj­házat Kredenc, tálas, borászati kellékek, kulacs, kőkorsó, csiz­mahúzó, kacor, rokka, szenes vasaló, a kisbíró dobja - a helyi­ségekben megannyi emléke a múltnak. A most megvásárolt házat ugyancsak korhűen sze­retnék berendezni, ám élettel töltenék meg: játszóház várná a vendégeket Idővel pedig bővíte­nék; a paraszti élet és földműve­lés egyéb eszközeit is bemutat­nák. Egy nagy kiállítótérré ala­kulna ez a terület EZT FŐZIK PORROGSZENTKIRÁLYON Húsos palacsinta Ha megmarad a csirkepörkölt, ne adjuk a kutyának, hanem használjuk fel palacsinta tölte­lékként - javasolják Szentkirá­lyon. A húst kicsontozzák és ledarálják. Összekeverik egy egész tojással és egy doboz tej­föllel. Az elkészített palacsintá­kat ezzel a krémszerű anyag­gal töltik meg és feltekerik. A töltött tekercseket kiolajozott tepsibe teszik, egymás mellé, sorban. A tetejüket megkenik tejföllel és a pörkölt levő­vel. Sütőbe te­szik és 180- 200 fokon mintegy húsz percig sütik. Ezalatt szépen megpirul a teteje. Egytálétel­ként, vagy tartalmas leves mel­lé kínálják. A CIKKEKET VARGA ANDREA ÍRTA. FOTÓK: VARGA GYÖRGY AZ OLDAL ELKÉSZÍTÉSÉT AZ ÓNKORMÁNYZAT TÁMOGATTA PORROG SZENTKIRÁLYI MAGÁNÜGYEK Három gyereke van, most két unokát vár Nagymama lesz Szlávecz Károlyné polgár- mester. A falu első embere há­romgyermekes édesanya: egy huszonhat és egy huszonkét éves lánya van, valamint egy huszonöt éves fia. A két nagyobb gyerek Csurgón és Nagykanizsán te­lepedett le, a legkisebb még a szüleivel lakik. A polgármes­ter asszony azt mondta: bol­dogan és izgalommal várja unokái születését. Egyikük nyári baba lesz, mert július­ban érkezik. A másikat októ­ber végére, november elejére várja a család. Negyed század ugyanabban a boltban Huszonöt évig dolgozott egy munkahelyen Latin Zoltánná, aki bolti eladó. Az asszony Porrogon lakik, korábban Csur­góra járt mun­kába. Két éve a porrogszentkirályi vegyesbolt­ban eladó. Most annak örül, hogy nem kell annyit utaznia. Hamar megszokta új helyét, s gyakran már fejből tudja, hogy ki mit vásárol reggelente. A forgalom szinte minden nap egyforma.- Tíz éve még észrevettük, ha közelgett a húsvét, de most már ünnepek előtt nincs to­longás - mondta. Megszokta Szentkirályt, imádja az unokáját A település egyik legújabb la­kója Bésenyei Imréné. Tavaly augusztusban költözött ide a párjával So- mogycsicsóból. Elárulta, hogy eleinte bizony visszavágyott, de mára meg­szokta az új otthonát. Egyéb­ként gyerekkorában is lakott Szentkirályon. A férje Csur­gón dolgozik, az asszony ti­zenöt éve rokkantnyugdíjas. A lánya velük lakik, a hét hóna­pos unokával, Elizabettel együtt. Aki - büszke nagyma­mája szerint - csodálatos kis­baba. Húsvétkor tartották a keresztelőjét. Szereti a hasát mind a 11 macska Tizenegy macskája van Sikné Kovács Erzsé­betnek. Szerin­te ez nem is olyan sok, hi­szen volt már tizenöt is. Mindegyiknek van neve - Mazsola, Maszat, Picúr, Dzsimi, Frici, Moncsi, Gilice, Liza, Szemi, Viski, Bagira - és mindegyik szereti a hasát. Akármit viszont nem esznek meg, legjobban a füstölt pulykapárizsit és a tejszínes tejet szeretik. Szabad bejárá­suk van a lakásba is. Mind­egyiknek külön története van, az egyik cica például 16 kilométerről jött haza. Húsvétra megkapta élete első cipőjét Megkapta élete első cipőjét Büki Hanna. A hathónapos kislány ma Porrogszentki­rály legfiata­labb lakója. Szüleinek első gyereke és ter­mészetesen a család szeme fénye. Már gyümölcspürét eszik és a kiflit is elmajszolja. Édesanyja szerint nagyon szereti a pocakját, a sütőtök a kedvence. Elárulta, hogy édesapja örömmel fürdeti, de nem szívesen pelenkázza. So­kan nyüzsögnek körülötte, így soha nem unatkozik. Ha sír, rögtön mellette terem va­laki a családból. Kutyája mindenhova elkíséri a 94 éves férfit Horváth Mihály a fa­lu legidősebb em­bere, 14 éve költö­zött ide a feleségé­vel Porrogszent- pálról.- Dolgozni már nem tu­dok, sétálgatok az udvaron. Sok ez a majdnem 100 év - mondta. Hűséges társa egy kicsi, feke­te kutya. A négylá­bú mindenhova el­kíséri gazdáját. ' ■ • . 1 ( j ALMANACH - 158- PORROGSZENTKIRÁLY SOMOGYI HÍRLAP - 2005. ÁPRILIS 1., PÉNTEK

Next

/
Oldalképek
Tartalom